Temmuz 2021 Meclis Kararları

Temmuz 2021 Meclis Kararları

      

                          

                                                                             T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 06.07.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÖRÜŞME  TUTANAĞI

 

 

             Belediye Meclisimiz 06.07.2021 Salı günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun  görüşülmesi (Karar No:72)

 

 

İmar  komisyonunun  05.07.2021 tarihli raporunda;

 

 İMAR KOMİSYONU RAPORU

İlçemiz Yaka Mahallesi Kumyer mevkiine ilişkin 06/04/2021 tarih 51 sayılı Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında komisyonumuzca 21/06/2021, 23/06/2021, 30/06/2021 tarihlerinde yapılan toplantılar ile plan notları değerlendirilmiştir.

İmar planlarının komisyonumuza havale edilmesinden sonra, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce, 1/25000 ölçekli meri Çevre Düzeni Planında Kırsal Gelişme Alanı sınırları içerisinde kalsa da, Köy Yerleşik Alan sınırları dışında kalan bazı parsellerde İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü görüşü doğrultusunda meri Çevre Düzeni Planında verilen hakların alt ölçekli planlarda verilemediğinin görüldüğü, bu kapsamda 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planının müellifi ve 383-644-648 sayılı KHK’lar gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü bölgemizde plan onama makamı olduğundan, ilgili kurum ile bu hususta bir toplantı yapılacağı Komisyonumuza bildirilmiştir.

Bu sebeple Komisyonumuzda ilgili toplantının sonuçlandırılması için alt ölçekli imar planlarının Komisyonda bekletilmesi değerlendirilmiş olup Komisyonumuz üyesi Haluk LAÇİN bu hususta “İlgili dosya 06/04/2021 tarihinde Meclisimizce komisyonumuza havale edilmiş olup ilgili dosyada bulunan eksiklerden dolayı karara varılamamış ve yeterli çalışma yapılamamıştır. Eksiklerin hala giderilmemiş olmasından dolayı, geçen ay meclis toplantımızda belirttiğim gibi Komisyonda bekletilmesi yerine dosyanın ilgili firmaya iade edilmesini talep ediyorum” şeklinde şerh düşmüştür. Alt ölçekli planların bütünlüğünü ve 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarının bütünlüğünü bozabilecek bu durumun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile istişare edilerek çözülmesi, bölge halkının olası mağduriyetlerinin önlenmesi, ilgili toplantının sonuçlarının beklenilmesi amacıyla bahse konu planların Komisyonumuzda bekletilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun,  Adalet ve Kalkınma  Partisi grubundan 2  ve Milliyetçi Hareket Partisi grubundan 2 olmak üzere toplam 4(dört) ret oyuna karşılık, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun 11 kabul oyu ile komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

 

İlçemizde tabela yönetmeliğine uygun ödüllü en iyi tabela yarışması düzenlenmesi ile ilgili komisyon raporunun  görüşülmesi.(Karar No:73)

 

Kültür ve Turizm komisyonu ile Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 16.06.2021-05.07.2021 tarihli  raporunda;

 

KOMİSYON RAPORU

 

Belediye meclisimizin 07/03/2017 tarih ve 46 nolu tabela yönetmeliği ilçemizin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, pano, ilan ve tanıtım elemanlarının yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak kent estetiğine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış olan işletmelere ait cephe ve tabela fotoğraflarının 02 Ağustos 2021 Pazartesi gününden 24 Eylül 2021 Cuma gününe kadar işletme sahiplerinin Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 27 Eylül 2021 Pazartesi günü yarışma düzenlenecektir. Yarışma ödüllü olup,

 

ÖDÜLLER:

 1. 3000 TL
 2. 2000 TL
 3. 1000 TL verilecektir.

Yarışma şartlarının ilanı bilahare yapılacaktır.

Komisyon raporu oy birliği ile kabul edilmiş olup, meclisimize saygı ile sunarız.

Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne, ayrıca  verilecek olan para ödüllerinin belediyemiz tarafından karşılanmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğinde değişiklik yapılması konusunun görüşülmesi. (Karar No:74)

 

Belediyemiz  Fen İşleri Müdürlüğünün  01.07.2021 tarih ve E-45239932-000-4629 sayılı müzekkeresinde;

 

Belediye meclisimizin 07/03/2017 tarih ve 46 nolu tabela yönetmeliğine istinaden uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına ekte bulunan Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklikler aşağıdaki  şekilde            değiştirilmiştir.
Madde 1 – 07/03/2017 tarih ve 46 nolu Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğinin  yedinci maddesinin dördüncü fırkasının on sekizinci  bendi aşağıdaki  şekilde       değiştirilmiştir.
“Zemin katı üstünde büro ve benzeri hizmetler için dış cepheye yönetmelik maddelerine uygun olarak hazırlanacak tanıtıcı tabela konulabilir. Ancak tabelalar yapıya kirlilik oluşturmaması ve bir bütünün sağlanabilmesi nedeniyle kullanılacak malzeme ahşap olması

 

 

 

gerekmektedir. Birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunduğu binalarda ise cam yüzeylerine reklam giydirmeleri yapılamaz veya cam yüzeylerin arkasına ahşap dışında başka bir malzemeden tanıtıcı tabela        konulamaz.”
Madde 2 – Aynı yönetmeliğin yedinci maddesinin dördüncü fırkasının on dokuzuncu bendi aşağıdaki            şekilde   değiştirilmiştir.
“Konut + Ticaret ve ticari alanlarda veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına yönetmelik ölçülerine uygun olarak ahşap

 

malzemeden tanıtım tabelaları           konulabilir.
Belediye Meclisimize saygı ile sunarım. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Yönetmelik değişikliği konusunun plan ve bütçe komisyonuna  havale edilmesine,  komisyon raporundan sonra yeniden görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Belediyemiz 2021 yılı gelir tarifesinin 5. Maddesi liman bağlama ücretlerinde değişiklik yapılması konusunun  görüşülmesi.(Karar No:75)

 

 

Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 02.07.2021 tarih ve E-43332760-105.04-4653 sayılı müzekkeresinde;

 

Belediye Meclisimizin 03.11.2020 tarih ve 55 nolu  kararı ile 2021 yılı Gelir Tarifesinin 5. Maddesi  aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Yabancı teknelerden

 1. a) 0 – 9 metre arası                                                                                               90,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası                                                                                          110,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                                                                                           130,00-TL
 4. d) 19 – 22 metre arası                                                                                          155,00-TL
 5. e) 23 – 26 metre arası                                                                                          210,00-TL
 6. f) 27 – 40 metre arası                                                                                          285,00-TL
 7. g) 40 metre üzeri                                                                                                 440,00-TL
 8. h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk tarafı için ticari olmayan yabancı teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden                     50,00-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

 1. k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına

5/2 Yerli  özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası                                                                                                   365,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası                                                                                               550,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                                                                                               800,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı                                                                                                 945,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                      3,00-TL

 

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a)  Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                                                   3.50-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 3. c) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.

 

 1. d) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. e) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      50,00-TL

18 metre üzeri                                                                           70,00-TL

 

Ancak bu tarifelerin uygulanması aşamasında bazı ibarelerin belirsizliği nedeni ile tekne sahipleri ile olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bu amaçla ilgili maddenin;

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Datça Limanına kayıtlı olmayan teknelerden;

 1. a) 0 – 9 metre arası                                                                                                 90,00-TL
 2. b) 10 – 12 metre arası                                                                                          110,00-TL
 3. c) 12 – 14 metre arası                                                                                           120,00-TL
 4. d) 15 – 18 metre arası                                                                                           130,00-TL
 5. e) 19 – 22 metre arası                                                                                          155,00-TL
 6. f) 23 – 26 metre arası                                                                                          210,00-TL
 7. g) 27 – 40 metre arası                                                                                          285,00-TL
 8. h) 40 metre üzeri                                                                                                 440,00-TL
 9. i) Bu bölümdeki Datça Limanına kayıtlı olan  ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk plajı tarafı için Datça Limanına kayıtlı olmayan özel teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 100 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 0-15 mt      50,00-TL

15 metreden  yukarı büyüklükte teknelerden                                                  100-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

5/2 Datça Limanına kayıtlı olan özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası                                                                                                   365,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası                                                                                               550,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                                                                                               800,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı                                                                                                 945,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Datça Limanına kayıtlı olan teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına               3,00-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a)  Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                                                   3.50-TL

 

 

 1. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.

 

 1. c) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. d) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      50,00-TL

18 metre üzeri                                                                           70,00-TL

 

olarak  düzenlenmesi için yeni Meclis Kararı alınması hususunda; Olurlarınızı arz ederim. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra yeniden görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Komisyon raporlarının saat:12:20 da yeniden görüşülmesi için oturuma ara verildi.12:05

 

Belediye Meclisimiz 06.07.2021 Salı günü Saat 12:20’ de 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun  olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.( Karar No:76

 

Plan ve bütçe komisyonun 06.07.2021 tarihli raporunda;

 

Belediye meclisimizin 06/07/2021 tarihli oturumunda komisyonumuza havale edilen   Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğinde değişiklik talebi ile ilgili olarak komisyonumuz 06.07.2021 Salı günü saat: 12.10 da toplandı.

 

Belediye meclisimizin 07/03/2017 tarih ve 46 nolu tabela yönetmeliğine istinaden uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğinin;

Madde 1 – 07/03/2017 tarih ve 46 nolu Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğinin  yedinci maddesinin dördüncü fırkasının on sekizinci bendinin,
“Zemin katı üstünde büro ve benzeri hizmetler için dış cepheye yönetmelik maddelerine uygun olarak hazırlanacak tanıtıcı tabela konulabilir. Ancak tabelalar yapıya kirlilik oluşturmaması ve bir bütünün sağlanabilmesi nedeniyle kullanılacak malzeme ahşap olması gerekmektedir. Birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunduğu binalarda ise cam yüzeylerine reklam giydirmeleri yapılamaz veya cam yüzeylerin arkasına ahşap dışında başka bir         malzemeden tanıtıcı   tabela  konulamaz.” Şeklinde değiştirilmesine,

Madde 2 – Aynı yönetmeliğin yedinci maddesinin dördüncü fırkasının on dokuzuncu bendinin

“Konut + Ticaret ve ticari alanlarda veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına yönetmelik ölçülerine uygun olarak ahşap

malzemeden tanıtım tabelaları konulabilir.’’ Şeklinde değiştirilmesi komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiş olup,    Belediye Meclisimize saygı ile sunarız. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

  

Belediyemiz 2021 yılı gelir tarifesinin 5. maddesi olan liman bağlama ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporunun görüşmesi.(Karar No:77)

 

Plan ve bütçe Komisyonunun 06.07.2021 tarihli raporunda;

 

Belediye Meclisinin 06.07.2021 tarihinde komisyonumuza havale ettiği 2021 yılı Gelir Tarifesinin, 5. Maddesi Liman Bağlama ücretlerinin belirlenmesinde bazı ibareler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Yabancı teknelerden

 1. a) 0 – 9 metre arası 90,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası        110,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                 130,00-TL
 4. d) 19 – 22 metre arası                   155,00-TL
 5. e) 23 – 26 metre arası 210,00-TL
 6. f) 27 – 40 metre arası          285,00-TL
 7. g) 40 metre üzeri               440,00-TL
 8. h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk tarafı için ticari olmayan yabancı teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 50,00-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

 1. k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına

5/2 Yerli  özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası                        365,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 550,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası 800,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı         945,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına 3,00-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                           50-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.

 

 1. c) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 2. d) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. e) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      50,00-TL

18 metre üzeri                                                                           70,00-TL

 

Ancak bu tarifelerin uygulanması aşamasında bazı ibarelerin belirsizliği nedeni ile tekne sahipleri ile olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bu amaçla ilgili maddenin;

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Datça Limanına kayıtlı olmayan teknelerden;

 1. a) 0 – 9 metre arası 90,00-TL
 2. b) 10 – 12 metre arası                                                       110,00-TL
 3. c) 12 – 14 metre arası 120,00-TL
 4. d) 15 – 18 metre arası                 130,00-TL
 5. e) 19 – 22 metre arası                   155,00-TL
 6. f) 23 – 26 metre arası 210,00-TL
 7. g) 27 – 40 metre arası              285,00-TL
 8. h) 40 metre üzeri 440,00-TL
 9. i) Bu bölümdeki Datça Limanına kayıtlı olan ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk plajı tarafı için Datça Limanına kayıtlı olmayan özel teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 100 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 0-15 mt   50,00-TL

15 metreden  yukarı büyüklükte teknelerden            100-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

5/2 Datça Limanına kayıtlı olan özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası 365,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 550,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası 800,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı 945,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Datça Limanına kayıtlı olan teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına 3,00-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                           50-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.

 

 1. c) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

 

 

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. d) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      50,00-TL

18 metre üzeri                                                                           70,00-TL

 

 

 

olarak, değiştirilen tarifelerin  yukarıda tespit edildiği şekilde değiştirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda; Komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Meclis üyesi Aslı KAYA’ nın mazereti nedeniyle izinli sayılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:78)

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.08.2021 Salı günü saat 10:00’ da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.(Karar No:79)