Mayıs 2021 Meclis Kararları

Mayıs 2021 Meclis Kararları

      

                          

                                                                             T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 18.05.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

            Belediye Meclisimiz 18.05.2021 Salı günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

MADDE:1- Mesudiye Mahallesi 128 ada 82 parsel sayılı taşınmazın  satışı ile ilgili  Komisyon raporunun görüşülmesi. (Karar No:56

 

İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun 05.05.2021 tarihli raporunda;

 

 

İMAR KOMİSYONU VE PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

 

KONU : Komisyonumuza havale edilen, Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 47 nolu kararına istinaden, İlçemiz Mesudiye Mahallesi 128 ada 82 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 69,21 m2 “ arsa” niteliğindeki taşınmazın satış konusu;

 

KARAR : İlçemiz Mesudiye Mahallesi Mezgit mevki 128 ada, 82 parsel Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 29/09/2014 tarih, 9663 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Kırsal Yerleşim Alanı” olarak planlanmış olup, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerden dolayı bahse konu arazinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin ‘’e ‘’ bendi hükümleri çerçevesinde satışının uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi. Belediye Meclisine arz ederiz. Denilmektedir.

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği hali ile kabulüne, OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:2 – İskele Mahallesi  559 ada 7 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırması ile ilgili İmar komisyon Raporunun görüşülmesi(Karar No:57)

 

İlçemiz İskele Mahallesi 559 ada 7 parsel sayılı taşınmazın  trampa veya bedeli mukabilinde kamulaştırması ile ilgili olarak  İmar Komisyonu 1 (bir) aylık ek süre talep ettiğinden komisyona çalışmalarını tamamlamak üzere 1 (bir) aylık ek süre verilmesine, konunun Haziran ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:3- Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili imar komisyon raporunun  görüşülmesi (Karar No:58)

 

İlçemiz Yaka Mahallesi Kumyer Mevkii Koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı ile ilgili olarak  İmar Komisyonu 1 (bir) aylık ek süre talep ettiğinden komisyona çalışmalarını tamamlamak üzere 1 (bir) aylık ek süre verilmesine, konunun Haziran ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:4- Mesudiye Mahallesi Nergizli Mevkii 275  ada 5 parselde kayıtlı 45,50 m2 kuyu niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi. (Karar No:59)

 

İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonunun 27.04.2021 tarihli raporunda;

 

 

İMAR KOMİSYONU VE PLAN BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

 

KONU : Komisyonumuza havale edilen, Belediye Meclisinin 06.04.2021 tarih ve 52 nolu kararına istinaden 27.04.2021 tarihinde topladık. İmar Komisyonu Başkanlığına Esat AKIN, Plan Bütçe Komisyon Başkanlığına Hilmi SEZER seçilmiştir.

İlçemiz Mesudiye Mahallesi, 275 ada, 5 parsel kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 45,50 m2 “kuyu” vasıflı taşınmazın satış konusu;

 

 

KARAR                      : İlçemiz Mesudiye Mahallesi, 275 ada, 5 parsel Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih, 468 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Dikili Tarım Alanı” olarak planlanmış olup, taşınmazın kadastro yolundan mahreç almaması ve minimum parsel büyüklüğünü sağlamıyor olması nedenleri ile üzerinde yapı yapılması mümkün değildir.

 

Arazide zemin incelemesi sonucunda kuyunun zemininde su bulunmadığı ve kuyu özelliği kalmadığı tespit edilmiştir. Açıklanan nedenlerden dolayı bahse konu arazinin satışının uygun olduğu oy çokluğu ile karar verildi.

 

Belediye Meclisine arz ederiz. Denilmektedir. (İmar ve Plan ve Bütçe komisyonu üyesi Haluk LAÇİN  komisyon raporunda ‘MUSKİ görüşü olmadığı için red’ yönünde görüş bildirmiştir.)

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grup üyelerinin 5 red oylarına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi grubunun 10 kabul oyu ile  kabulüne  OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:5- Datça İlçesi kırsal mahalle veya yerleşik alan tespiti ile ilgili komisyon raporlarının görüşülmesi.(Karar No:60)

 

Datça İlçesi Kırsal Mahalle veya Yerleşik alan Tespiti ile ilgili olarak  tüm komisyonlar bir aylık ek süre talep ettiğinden komisyonlara çalışmalarını tamamlamak üzere 1 (bir) aylık ek süre verilmesine, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grup üyelerinin 5 red oylarına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi grubunun 10 kabul oyu ile  kabulüne, konunun Haziran ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine   OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

GMadde:6- 2020 yılı kesin hesap konusunun  görüşülmesi.(Karar No:61)

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.04.2021 tarih 2912 sayılı müzekkeresinde;

 

2020 yılı gider bütçesi 34.000.000,00 TL dir. Bütçenin yılı içinde bazı bölümlerinde yetersiz olduğu tespit edilerek 10.173.800,00 TL aktarma yapılmış aynı miktarda fazla ödenek

 

 

 

 

olan     bütçe   tertiplerinden  düşülmüştür.
2020 yılı bütçe harcaması 31.889.945,76 TL dir.  2.110.054,24 TL kullanılmayan ödenek yıl içinde            imha    edilmiştir.
2020 yılı gelir bütçesi 34.000.000,00 TL dir. 2020 yılında net tahsilat 33.184.660,79 TL olup; 2020 yılında tahakkuk edip de tahsil edilmeyen 11.149.402,33 TL 2021 yılına devretmiştir. 2020 yılı kesin hesabının tasdik edilmesi için Mayıs ayında yapılacak olan Belediye Meclisine; havalesine arz ederim     . Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan müzakere neticesinde 2020 yılı kesin hesabının kabulüne OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:7- 2021 yılı atık kabul tesisi ücret tarifesi konusunun görüşülmesi.(Karar No:62)

 

Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürlüğünün 06.05.2021 tarih 3089 sayılı müzekkeresinde;

 

İlçemiz İskele Mah., Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan ve 35 tekne kapasiteli Yat Yanaşma Yerinde, gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü ve bertarafının sağlanması hizmeti verilen Atık Kabul Tesisi kurulu bulunmaktadır ve faaliyetine devam etmektedir.

26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirtilmiştir. Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisinde 2020 yılında uygulanacak Fiyat Tarifesi, Belediye Meclisimizin 07.07.2020 tarihli oturumunda Meclis görüşüne sunulmuş ve Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, günlük döviz kuru verilerine göre, 2020 yılı Gelir Tarifesi Teklifi Belediye Meclisimizce değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir.

 

2021 yılı için, gemilerden kaynaklanan atıklar ile ilgili ücret tarifesi teklifi, Çev. Kor. Ve Kont. Md. birimimizce, günlük döviz kuru göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve ekte sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisimiz görüşüne sunulmasını olurlarınıza arz ederim.  Denilmektedir.

 

2021 yılı atık kabul tesisi ücret tarifesinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Haziran ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine  OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:8-Mazeretli üye konusunun görüşülmesi.(Karar No:63)

 

 Meclis Üyelerinden  Mutlu GÜNDOĞAN’ ın mazereti sebebiyle izinli sayılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:9-Gün tespiti konusunun görüşülmesi.(IKarar No:64)

 

Bir sonraki meclis toplantısının 01.06.2021 Salı günü saat 10:30 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.