Mart 2024 Meclis Kararları

Mart 2024 Meclis Kararları

 

 

                                                                    T.C.

                                                    DATÇA BELEDİYESİ

       05.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

            Belediye Meclisimiz 05.03.2024 Salı günü saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

 

Karar No:27 Bütçe içi işletme kurulması ile ilgili plan ve bütçe raporu.

Plan ve bütçe komisyonunun 01.03.2024 tarihli raporunda;

 

Belediye Meclisimizin 06.02.2024 tarih ve 23 no’lu kararı ile komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bütçe içi işletme kurulması ile ilgili olarak, komisyonumuz 28.02.2024 ve 01.03.2024 tarihlerinde Can CANBEY Başkanlığında toplanmış olup;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71. Maddesine istinaden Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde kurulması düşünülen Sosyal ve İktisadi işletmenin faaliyet konularından bir çoğunun hali hazırda Belediyemiz bünyesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 13.10.2021 tarih ve 1959046 sayılı onayı ile (EK-1) kurulmuş  bulunan İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün faaliyet konuları içinde yer aldığı (EK-2), olmayan faaliyet konularının da İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün faaliyet konularına eklenebileceği, ayrıca Belediyemiz bünyesinde bulunan Müdürlüklerin alt kademesinde, hali hazırda devam eden İktisadi İşletme Müdürlüğü var iken, yeni bir işletme kurulmasının yeni bir denetim konusu , ek mali müşavirlik hizmeti, ek banka hesapları açılması ve ek bir muhasebe sistemi gerektireceğinden ; Belediye Fen işleri Müdürlüğü bünyesinde ‘’Datça Belediyesi Datça-Bel Sosyal ve İktisadi İşletmesi ‘’adı altında Bütçe içi işletme kurulması komisyonumuzca  oy birliği ile uygun bulunmamıştır.

Sayın meclisimizin tasviplerine arz olunur.. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Karar No:28  İlçemiz Datça Mahallesi 929 ada 2 parselde (eski 100 ada 5 parsel) 1008,07 m2 lik arsanın Cemevi  olarak Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfına satışı veya tahsisi ile ilgili İmar komisyonu raporu

 

İmar Komisyonunun 01.03.2024 tarihli raporunda;

 

Konu:  İskele Mahallesi Uygulama İmar Planında Konut Alanı İçerisinde Kalan Datça Mahallesi, 929 ada 2 parselde (eski 100 ada 5 parsel) Cemevi Yapımına İlişkin Plan Değişikliği

 

06/02/2024 tarih 24 nolu karar ile komisyonumuza Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi tarafından gelen talep iletilmiş olup, Volkan KARACAOĞLU başkanlığında talebi incelemek üzere 22/02/2024 ve 01/03/2024 tarihlerinde yapılan toplantılar komisyon üyelerimiz Mutlu GÜNDOĞAN  ve Serdar ÖREN katılımı ile Belediye Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Belediyemiz mülkiyetinde bulunan, Datça Mahallesi 929 ada 2 parsel (eski 100 ada 5 parsel) nolu taşınmazda Cemevi yapılması amaçlı imar planı değişikliğine ilişkin süreç devam etmektedir.

2013 yılında Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi’nin bahse konu parselde plan değişikliği yapılarak vakfa satışının gerçekleştirilmesi talebi üzerine Belediye Meclisinin 06/06/2013 tarih 38 nolu kararı ile hazırlanan plan değişikliği dosyası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir.  2014 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından plan değişikliğine esas eksiklerin tamamlanarak yeniden gönderilmesi istenmiş, ancak süreç bu aşamada kalmıştır.

2021 yılında vakfın yeniden plan değişikliği ve tahsis talebi üzerine 2023 yılında plan değişikliği dosyası hazırlanarak 29/05/2023 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne, 17/08/2023 tarihinde Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Dosya İl Müdürlüğü tarafından incelenerek 12/10/2023 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.

İskele Mahallesi Uygulama İmar Planında “Konut Alanı’’nda yer alan parselin “Kültürel Tesis Alanı (Cemevi)” olarak yapılan plan değişikliğinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmasının ardından tahsis talebi değerlendirilebilecektir.

Belediye Meclisimize saygı ile sunarız. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; yukarıda metni yazılı İmar Komisyonu Raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Karar No:29 İlçemiz İskele Mahallesi 490 ada 1,3,4,5,6,8 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 0,8 hektarlık bölgenin 3194 sayılı kanunun 18. Maddesi kapsamında 5 yıllık imar programına ilave edilmesi.

 

İskele Mahallesi 490 Ada 1, 3, 4, 5, 6 ve 8 nolu parselleri kapsayan yaklaşık 0.8 hektarlık

bölgenin 3194 sayılı Kanunun 18. Maddesi kapsamında 5 yıllık İmar
programına ilave edilmesinin kabulüne meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR  VERİLDİ.

 

          Karar No:30 Mazeretli üye

 

Mazeretleri nedeniyle meclis toplantısına katılamayan Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR ve Fatma TATLI’ nın izinli sayılmalarına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.