Tarla Kira İhalesi

Tarla Kira İhalesi

 

 

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızlan  Mahallesi Nasıf Kuyusu Mevkiinde 4220  parselde bulunan 5076,65 m2 tarla vasfındaki taşınmaz “Zirai ve Tarım “ amaçlı kullanılmak üzere  kira ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile yapılacak olup, aşağıda yazılı ihale ilanı ve şartnamesini belediyemiz internet sitesinde yayımlanarak ilan tutanağının ihale gününden önce müdürlüğümüze gönderilmesi için gereğini arz ederim.

İ L A N

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Kızlan  Mahallesi Nasıf Kuyusu Mevkiinde 4220  parselde bulunan 5076,65 m2 tarla vasfındaki taşınmaz “Zirai ve Tarım “ amaçlı kullanılmak üzere , 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 10 Mayıs 2023 Çarşamba günü saat 14.15’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺5,000,00 (beşbin), geçici teminatı ₺450,00 (Dörtyüzelli) dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ile Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

  1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
  2. b) En az 5 (beş) yıldan beri Kızlan Mahallesi’nde ikamet ettiğini belirten, Mahalle Muhtarlığı’ndan alınmış ıslak imzalı ve onaylı yerleşim yeri bildiriminin aslı,
  3. c) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname aslı,
  4. d) İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli, Noter tarafından düzenlenmiş İmza Beyannamesinin Aslı (vekil tayin edilen dahil)
  5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)
  6. f) Bağlı bulunduğu ilgili Mal Müdürlüğü’nden son 30 (otuz) gün tarihli vadesi geçmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge, (vekil tayin edilen dahil)
  7. g) Son 30 (otuz) gün tarihli Adliye’ den veya e-devlet üzerinden alınmış Sabıka Kaydı belgesi, (vekil tayin edilen dahil)
  8. h) Türkiye genelinde “İhale Yasaklısı” olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr) üzerinden alınmış belge,
  9. i) Banka “İban” numarası
  10. j) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 09 Mayıs 2023 Salı saat 16:00’ a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi almayan gerçek kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR