Şubat 2023 Meclis Kararları

Şubat 2023 Meclis Kararları

                                                                T.C.

DATÇA BELEDİYESİ

07.02.2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

Toplantı Tarihi  : 07.02.2023                                                                                      Birleşim : 1

Toplantı Saati    : 10:00                                                                                               Oturum : 1

 

 

Belediye Meclisimiz  07.02.2023 Salı günü saat 10:00’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır.

 

Madde:1 Gündem (Karar No:18)

Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR gündemde olmayan  487 ada 15 parselin kamulaştırması konusunu gündeme 6. madde, yoldan ihdas edilerek oluşan parsellerin satışı konusunu 7. madde, sözleşmeli veteriner hekim ücretinin belirlenmesi konusunu 8. Madde ve yaya yoluna cephesi bulunan  parsellere yaya yolundan otopark giriş-çıkışı  düzenlenebilmesi konusunu gündeme 9. madde olarak eklenmesini önerdi. Yapılan oylama neticesinde toplam 9 (dokuz) maddelik gündemin görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:2 2023  yılı Badem Çiçeği Festivali yarışma ödüllerinin belirlenmesi (Karar No:19)

 

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle belediyemizce yapılacak olan Badem Çiçeği Festivali iptal edildiğinden  dolayı yapılması planlanan yarışmaların iptal edilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:3 Hayvanların korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere şartlı bağış hesabı açılması  (Karar No:20)

 

Belediye olarak hayvanların korunması amacıyla bakımevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bakım, rehabilitasyon, aşılama ve kısırlaştırma gibi faaliyetlerde kullanılmak üzere Türk Lirası, Euro ve Dolar bazında şartlı bağış hesaplarının açılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:4 Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Karaköy Mahallesi 334 parseldeki konut vasıflı taşınmazın belediyemizin belirleyeceği basit tamirat projesine göre tadilat edilerek, yap işlet devret modeli ile 3 yıldan fazla kiraya verilmesi (Karar No:21)

 

Mülkiyeti belediyemize ait olan ilçemiz Karaköy Mahallesi Kemebağı mevkii 334 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki konut vasıflı yapı için belediyemizin belirleyeceği basit tamirat projesine uygun tadilat edilerek, yap işlet devret modeli  ile 8 yıllığına kiraya verilmesi, kiralama işlemleri için  Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde: 5 Pazaryeri tuvalet ücreti ve badem fidanı satış tarifelerinin belirlenmesi (Karar No:22)

 

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle belediyemizce yapılacak olan Badem Çiçeği Festivali iptal edildiğinden  dolayı badem fidanı satışının iptal edilmesine, tuvalet hizmeti  ücretinin 2 TL olarak kabulüne meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:6 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere Reşadiye Mahallesi 547 ada 15 parselde 8000 m2 lik taşınmaz üzerine düğün ve çok amaçlı etkinlik salonu tesisi yapımı planlanan proje için 10.000.000,00.- TL kredi kullanılması (Karar No:23)

 

Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Reşadiye Mahallesi 547 ada 15 parselde 8000 m2’lik  taşınmazımız üzerine, Düğün ve Çok Amaçlı Etkinlik  Salonu Tesisi yapımı  planlanan proje için , belediyemiz gelirlerinden Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti geliri ve Aydem Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından gönderilen Elektrik Tüketim Vergisi gelirinin  temlik gösterilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinin (d) ve  ( e) fıkrasına istinaden 24 ay vadeli faiz hariç 10.000.000,00 (Onmilyon) TL anapara tutarında kredi kullanılmasına, kredi kullanılması için Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:7 İskele Mahallesi 487 ada 15 parselde bulunan 51,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın 19.07.2005 onanlı imar planı içerisinde “Yol” olarak planlanması nedeniyle kamulaştırılması(Karar No:24)

İlçemiz İskele Mahallesi 487 ada 15 parselde bulunan 51,50 m2   yüzölçümlü taşınmazın, kamu yararına yol olarak  kamulaştırılması konusunun İmar Komisyonuna ve Plan  ve Bütçe  komisyonuna havale edilmesi ve komisyon raporunu tamamladıktan sonra mart ayı meclis toplantısında yeniden görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

 

Madde:8 Yoldan ihdas edilerek oluşan parsellerin satışı(Karar No:25)

 

İmar planında imar adası içerisinde kapanan kadastral yolların 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve Belediyemizin hisse sahibi olduğu parsellerin Datça Tapu Müdürlüğünde 2023 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine  OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:9 Sözleşmeli Veteriner Hekim ücretinin belirlenmesi(Karar No:26)

 

Belediyemizde  münhal bulunan, “Sağlık Hizmetleri Sınıfı 5 dereceli Veteriner Hekim” kadrosunda  çalıştırılacak  tam zamanlı sözleşmeli personelin  07.02.2023-31.12.2023 tarihleri arasında  geçerli olmak üzere ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere 9.486,15 TL  net  ücret ile ek ödeme oranlarının belirlenmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:10 Yaya yoluna cephesi bulunan  parsellere yaya yolundan otopark giriş-çıkışı  düzenlenebilmesi (Karar No:27)

 

İlçemizde onaylı imar planı bulunan alanlarda, yürürlükte bulunan diğer yasa ve yönetmeliklere uygun olmak şartıyla, 7 metre ve üzerinde genişliğe sahip yaya yollarında yaya yoluna cephesi bulunan parsellere yaya yolundan otopark giriş-çıkış izninin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11.03.2022 tarih 91461 sayılı yazısı ekinde gönderilen 2022/2-147 sayılı UKOME Kurulu Kararı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 21.12.2018 tarih E. 241527 sayılı yazısı doğrultusunda, genişliği 7 metreden küçük veya UKOME Kararı ile yayalaştıran yollarda ise araç ve yaya geçişinin aynı anda emniyetli bir biçimde sağlanabilmesi koşulu ile, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi ve iş bu teklifin Belediye Encümenince uygun görülmesi şartıyla uygulanmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:1 Gün tespiti (Karar No:28)

Bir sonraki meclis toplantısının 07.03.2023 Salı günü saat 10:00’ da Belediye Başkanlığı meclis toplantı salonunda yapılmasına, meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ