Reklam Koyma İhalesi

Reklam Koyma İhalesi

                                                                          T.C.

                                               DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                    Emlak İstimlak Müdürlüğü

 

           

İlçemizin muhtelif mahallelerinde bulunan ilan panolarına “Reklam Koyma Hakkı” kira ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile yapılacak olup, aşağıda yazılı ihale ilanı ve şartnamesini belediyemiz internet sitesinde yayımlanarak ilan tutanağının ihale gününden önce müdürlüğümüze gönderilmesi için gereğini arz ederim.

İ L A N

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemizin muhtelif mahallelerindeki ilan panolarına “Reklam Koyma Hakkı” ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile yapılacak olup 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10:30’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan “Reklam Koyma Hakkı” nın yıllık muhammen kira bedeli ₺55,000,00 (ellibeşbin), geçici teminatı ₺1,650,00 (binaltıyüzelli) olup ek teminatı ₺10,000,00 (onbin)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilenler dahil)
 2. c) Gerçek ve Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası
 3. d) Geçici ve Ek Teminat makbuzu ve diğer belgeler, 22 Aralık 2020 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini ₺100,00 (yüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                              İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

KENT MOBİLYALARINA REKLAM KOYMA HAKKININ KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın denetiminde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan ‘’Reklam Koyma Hakkı’’ kira koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş ilan reklam yerleri, (Bilboard,Megalight,Raket) REKLAM PANOLARI, kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: Datça Belediyesi’ nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemizin muhtelif mahallelerindeki ilan panolarına yerlerine (6 Adet 2 Yüzlü Vitrinli Raket, 26 Adet Bilboard ve 2 Adet Ayaklı Megalight,) “Reklam Koyma Hakkı”, 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale, 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat: 10:30’da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak reklam yerlerinin yıllık muhammen kira bedeli ₺55,000,00 (ellibeşbin), Geçici Teminatı ₺1,650,00 (binaltıyüzelli) olup Ek Teminat ₺10,000,00 (onbin)’’dir. İhaleye Katılan iştirakçilerin en az 500,00(beşyüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4:İhaleye girmek isteyen iştirakçiler için gerekli belgeler;

4/1:Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İlçe Nüfus Müdürlüğünden alınmış ‘’Yerleşim Yeri Bildirimi’’ aslı
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş ‘’Ortaklık Yetki Belgesi’’ nin aslı,
 4. d) İhale tasrifi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge.(Vekil Tayin Edilen Dahil)

          4/2:Tüzel Kişiler için ;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunan yıl tarihli Ticaret Scili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri;
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 22 Aralık 2020 Salı günü saat 16:30’ kadar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. İhale saatine kadar evraklarının teslim etmeyen, teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri;
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurullarında görevli olmadıkları ortaklık hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralanan reklam panolarını herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek ‘’Teslim Tutanağı’’ ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplamak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %8 oranında KDV ile “İhale İlan” bedeli olarak Muğla Basın İlan Kurumu’nun tespit ettiği tutar tahakkuk edilecektir. Encümen kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde kira bedeli, kesin ve ek teminat ile diğer harçların yatırıldığına dair belge Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin ve ek teminat ile harçlar ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak Belediye Encümeni’nce belirlenecektir. Takip eden yılın kira bedeli, (sözleşme tarihinden belirtilen kira başlangıç günü göz önüne alınarak ) en geç 7 (yedi) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07(1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki kanun’un 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. Maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici Teminat ile şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, kesin ve ek teminat ile diğer harçlar, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye veya tüzel kişilere geri ödenecektir. İhale bedeli, kesin teminat ve diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder.

Madde 10: Kiracı, “Reklam Koyma Hakkı”nı kiraladığı panoların, her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı, sıhhi şartları, tesisat, bakım, onarımı ve eskiyenlerin yenisi ile değiştirilmesinden sorumludur. Meydana gelecek arızalar ve kullanım aksaklıkları kiracı tarafından, tespit tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde giderilecektir. Belediye tarafından bildirilen bu tür olumsuzluklar 1 (bir) yıl içerisinde 3 (üç) defa giderilmemesi ve panoların kullanılması sırasında demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ‘’akde aykırılık ve tahliye sebebi’’ sayılacaktır. Kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (çalışan vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir.

Madde 11: Kiracı, sözleşmeyi imzaladıktan sonra Datça Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’ nün onayını almadan panoların yerini, karakterini ve amacını değiştiremez. Yapılacak olan değişiklikler ve onarımlarla ilgili belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nden yazılı izin almak zorundadır. Ayrıca beklenmeyen durumlarda veya gerek görüldüğü hallerde en az bir (1) ay öncesinden bilgi verilmek kaydıyla, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, pano yerlerinin yeri veya mevkii değiştirebilecek olup yapılan işlerle ilgili doğacak tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır. Söz konusu panoların sayılarının artırılması gerektiği hallerde kiracı ek bir protokol ile ilave tesis kuracaktır. İlave edilen panolara ait kira bedeli Belediye Encümeni’ nce belirlenecektir.

Madde 12: Kiracı, ilan reklam koyma hakkını kiraladığı panoların gerek görüldüğü takdirde aydınlatma armatürleri için elektrik aboneliklerini kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca panolarda ilan edilen reklamlar, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ nun ‘’İlan Reklam Vergisi yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince Belediye Meclisi’ nin belirlediği miktar üzerinden hesaplanarak tahakkuk edecek olan ‘’ilan Reklam Vergisi’’ kiracı tarafından belediye’ ye ödenecektir. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik ücretleri ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti ve ilan reklam vergisi gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: Panolara konulacak afiş, ilan ve reklamlar, yürürlükteki mevzuata göre getirilen yasaklar ile Hükümet ve Bakanlıkların kararlarına, milli güvenliğe, ahlak ve adaba aykırılık yönündeki kısıtlamalara uymak zorundadır. Kiracı tarafından bu hükümlere aykırı reklam ve duyuruların asıldığının tespiti halinde ilan ve afişleri Belediye’ ce derhal indirilecektir. Yasalara aykırı iş ve işlemlerden kaynaklanan cezai sorumluluk kiracıya aittir. Ayrıca kiraya sunulmuş ilan yerlerindeki panoların dışındaki uygulamalara karışamaz. Reklam panoları dışında yapılan ilan, reklam vb. uygulamalar Datça Belediyesi bina, cephe, Tanıtım ve Reklam uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğine tabir olup Datça Belediyesi’ nin inisiyatifindedir.

Madde 14: Kiracı reklam koyma hakkını kiraladığı panoları yıllık oranı %20’ yi geçmemek üzere Datça Belediyesi’ nin faaliyet ve duyularında kullanılmak üzere ücretsiz olarak belediye’ ye tahsis edecektir. Belediye söz konusu bu talebini en geç 15 (onbeş) gün önceden yasal adresine bildirecektir.

Madde 15: Yasak fiil ve davranışlar;

İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nufüz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişilerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 16: Kiralanan, bu şartnamede yazılı ‘’kullanım amacı’’ dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzunda delil olacağını taraflarkabul etmektedir.

Madde 17: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen ‘’Yerleşim Yeri’’ adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 1(on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar, sözleşmede yazılı olan yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 18: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 19: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 20: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

İş bu özel şartname 20(yirmi) on dokuz) maddeden ibarettir.

 

BAŞKAN                                                      ÜYE                                                              ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Volkan KARACAOĞLU                                    Esat AKKIN

 

 

TABİİ ÜYE                                                 TABİİ ÜYE                                                      İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                           Hakan Tahsin UZUN                       Şartnamedeki Hususları Okudum                                                                                                                        Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum