Parsel Takas Duyurusu

Parsel Takas Duyurusu

DUYURU

İlçemiz İskele Mahallesi Burgaz Örenyeri 1. Derece Arkeolojik Sit Alanında parseli olanlara parselini hazine parseli ile takas hakkı verilmiştir. 60 gün içinde başvurulması gerekmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Burgaz Örenyeri 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı 2021 Ek Trampa (takas) programına alınmıştır. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 15. Maddesinin birinci fıkrasının, 5917 sayılı Kanunun 24. Maddesi ile değişik (f) bendinde “ Sit alanı ilan edilen ve 1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin inşaat yasağı getirilen korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu parseller, … başka Hazine arsa veya arazileri ile müstakil veya hisseli olarak değiştirilebilir” denilmektedir.

Burgaz Örenyerinde 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı içinde parseli olan vatandaşlarımızın ilgili yönetmeliğin 5’inci maddesi 4 nolu fıkrası “ilk ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde, o yılki trampa programından yararlanmak isteyen malikler tarafından, Bakanlığa iletilmek üzere gerekli belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerine veya doğrudan Bakanlığa başvuruda bulunur” maddesi kapsamında ivedilikle başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Datça halkına duyurulur.