Ocak 2021 Meclis Kararları

Ocak 2021 Meclis Kararları

 

 

T.C.

DATÇA BELEDİYESİ

05.01.2021 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 

 

Belediye Meclisimiz 05.01.2021 Salı günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

Madde:1 Maddi hatanın düzeltilmesi (Karar No:1)

01.12.2020 tarih ve 64 sayılı meclis kararında belirtilen 03.12.2020 tarihlerinin ‘’03.12.2019’’ olarak düzeltilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:2 İskele Mahallesi 153. Sokak adının değişikliği ile ilgili komisyon raporu (Karar No:2)

 

Meclis Plan ve Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 29.12.2020 tarihli raporunda;

 

KOMİSYON RAPORU

 

Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 61 sayılı kararı ile komisyonlarımıza havale edilen; İlçemiz İskele Mahallesi 153.Sokak isminin, yazarlarımızdan “SABAHATTİN ALİ SOKAK” olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili olarak; Komisyonlarımız 29.12.2020 tarihinde Belediye Meclis odasında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Hali hazırda ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinden ilçemizde ne yazık ki etkilenmiştir. Bu süreçte hem memur hem de meclis üyesi arkadaşlarımızın da karantina süreci yaşaması sebebiyle konunun görüşülmesi için gerekli ve uygun koşulların oluşmasını beklemek adına komisyonlara 1 (bir) aylık ek süre talep edilmesi oy birliği ile uygun bulunmuş olup,

Belediye Meclisimize saygıyla sunarız. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporuna istinaden tüm komisyonlara 1(bir) aylık ek süre verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:3 Sokak adı verilmesi ve Kent Park adının değiştirilmesi ile ilgili komisyon raporu.(Karar No:3

 

Meclis Plan ve Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonlarının 29.12.2020 tarihli raporunda;

 

KOMİSYON RAPORU

 

Belediye Meclisinin 01.12.2020 tarih ve 63 sayılı kararı ile komisyonlarımıza havale edilen; ilçemizde şehit olan vatandaşlarımızdan Rasim AYDIN, İlker Şükrü BOSNALI, Mehmet COŞAR, Ersoy YORULMAZ, Bülent ÖZTÜRK ve Harun BATU isminin İlçemizin en işlek sokaklarına isimlerinin verilmesi ve ilçemizde bulunan ‘’Kent Parkı’’ adının ‘’Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kent Parkı’’ olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili olarak; Komisyonlarımız 29.12.2020 tarihinde Belediye Meclis odasında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.

Hali hazırda ülkemizin içinden geçtiği pandemi sürecinden ilçemizde ne yazık ki etkilenmiştir. Bu süreçte hem memur hem de meclis üyesi arkadaşlarımızın da karantina süreci yaşaması sebebiyle konunun görüşülmesi için gerekli ve uygun koşulların oluşmasını beklemek adına komisyonlara 1(bir) aylık ek süre talep edilmesi oy birliği ile uygun bulunmuş olup,

Belediye Meclisimize saygıyla sunarız. Denilmektedir.

Yukarıda metni yazılı komisyon raporuna istinaden tüm komisyonlara 1(bir) aylık ek süre verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:4 Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi (Karar No:4)

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49.maddesindeki” kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde Norm kadroya bakılmaksızın meclis üyeleri arasından Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı görevlendirilir ve görevlendirilen Başkan yardımcısının maaşı Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denilmektedir.

2021 yılı Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:5 Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesi(Karar No:5)

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “ Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39.uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” dendiğinden Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyeleri belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:6 Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi.(Karar No:6)

 

5620 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 21.04.2007 tarihinden itibaren geçici işçi istihdamına kalıcı bir yasal dayanak kazandırılmış, bu tarih itibarıyla kamuda geçici işçi çalıştırılması belli koşullara bağlanmıştır.

5620 sayılı kanunun kapsamına giren kurumlarda; yalnızca mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir.

 

Norm Kadro Yönetmeliğinin 24.maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Belediyemizde 146 memur kadrosu bulunmakta olup, bunun da % 20’si 29.2 x 5.29 = 154 Adam/Aya karşılık gelmektedir.

2021 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:7 Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesi (Karar No:7)

 

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde, “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin nüfusu Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 594,00-TL’ yi geçemez” denilmektedir.

2020 yılı için belediye meclisimizce belirlenip uygulanmakta olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 559,00-TL olup, 2021 yılında uygulanacak Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin 594,00-TL olmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

 

 

Madde:8 Boş Kadro değişikliği konusunun görüşülmesi(Karar No:8)

 

Belediyemizde boş bulunan GİH sınıfından 5 derecelik 1 adet Memur kadrosunun iptal edilerek, GİH sınıfından 5 derecelik 1 adet Eğitmen Kadrosunun ihdasının, Norm kadro Yönetmeliğinin 11′ inci maddesi uyarınca güncellenmesine ve Boş kadro değişiklik cetvelinin hazırlanmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ

 

Madde:9 Sözleşmeli Personel ücreti konusunun görüşülmesi (Karar No:9)

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.fıkrası gereğince belediyemizde münhal bulunan, AH Sınıfı 5 dereceli 1 adet Avukat, THS 1 dereceli 1 adet Şehir Plancısı, THS 1 dereceli 1 adet mühendis, THS 5 dereceli 5 adet mühendis, THS 1 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli 2 adet Mimar, THS 5 dereceli 4 adet Tekniker, THS 5 dereceli 1 adet Teknisyen kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere alınmıştı.

Tam zamanlı sözleşmeli personel ile 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere kendileri ile sözleşme yapılmasına ve bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINIFI

ADI SOYADI

UNVANI

TEKLİF EDİLEN UNVAN

DERECESİ

2021 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEME

TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME %

 

 

 

 

 

 

THS

Rüya BALKAN

Çevre Mühendisi

Mühendis

1

3.422,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

Tuğçe GÖKTEPE ARSLAN

Şehir Plancısı

Şehir Plancısı

1

3.422,00

130

 

 

 

 

 

 

 

 

THS

Ersem YILDIRIM

Mimar

Mimar

1

3.422,00

130

 

 

 

 

 

 

AH

Ufuk TEMURLENK CENGİZ

Avukat

Avukat

5

3.025,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

Deniz KAYA

Tekniker

Tekniker

5

2.727,00

85

 

 

 

 

 

 

THS

Berna KARAMAN TEMEL

Mimar

Mimar

5

3.307,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

Mehmet Özgür MUTLU

Jeoloji Mühendisi

Mühendis

5

3.314,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

Ece USLU

Tekniker

Tekniker

5

2.727,00

85

 

 

 

 

 

 

THS

Arzu OKUR UĞUR

Tekniker

Tekniker

5

2.727,00

85

 

 

 

 

 

 

THS

Mustafa SARI

Tekniker

Tekniker

5

2.727,00

85

 

 

 

 

 

 

THS

Şükran ALTINSOY

Teknisyen

Teknisyen

5

2.566,00

85

 

 

 

 

 

 

THS

İlke CURACI

Gıda Mühendisi

Mühendis

5

3.222,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

Cem BAL

Peyzaj Mimarı

Mühendis

5

3.222,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

Halil ALAŞAHAN

Mimar

Mimar

5

3.047,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

Ulaş GÜNAL

Harita Mühendisi

Mühendis

5

3.047,00

130

 

 

 

 

 

 

THS

İbrahim Murat ŞAKIR

İnşaat Mühendisi

Mühendis

5

2.951,00

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madde:10 Sözleşmeli Personel ücretinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi(Karar No:10)

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 31.12.2021 tarihinde kadar Belediyemizde münhal bulunan GİH 1 adet 5 dereceli eğitmen kadrosunda çalıştırılacak olan tam zamanlı sözleşmeli personele ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADEDİ

SINIFI

UNVANI

TEKLİF EDİLEN UNVAN

DERECESİ

2021 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEME

TESPİT EDİLECEK EK ÖDEME %

1

GİH

Eğitmen

Eğitmen

5

2850

85

 

 

 

Madde:11 Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi(Karar No:11)

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde, “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Belediye meclisi üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda Fatma TATLI 11 oy, Şinasi Tugay ESER 11 oy ve Halit Berk BAYAR 10 oy almış olup, 11 oy alan Fatma TATLI 11

 

oy alan, Şinasi Tugay Eser ve 10 oy alan Halit Berk BAYAR’ ın Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmelerine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:12 Şartlı bağış hesabının açılması konusunun görüşülmesi (karar No:12)

 

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve E-20879141-849.99-11 sayılı yazısında;

Belediyemize doğal afetler acil arama kurtarma işlerinde ve belediye hizmetlerinin daha iyi yerine getirilebilmesi için acilen Taşıt alımına ihtiyaç bulunmaktadır. Mali imkânlarımızın yetersiz olması sebebiyle temin edilemeyen aracın Belediyemiz adına Şartlı Bağış hesabının açılarak alınması hususunda olurlarınızı arz ederim. Denilmektedir.

 

Doğal afetler ve acil arama kurtarma işlerinde kullanılmak üzere Belediyemize taşıt alımı için, şartlı bağış hesabının açılmasına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:13 Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği seçimi konusunun görüşülmesi. (Karar No:13)

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine 07.07.2020 tarihinde seçilen ve 04.01.2021 tarihinde komisyon üyeliği görevinden istifa eden CHP grubundan Hayriye BALKAN’ dan boşalan komisyon üyeliğine Can CANBEY aday olarak gösterildi. İşaretle yapılan oylama sonucu 15 oy alan Can CANBEY’ in kalan süreyi tamamlamak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçilmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:14 2021 yılı altyapı ücret tarifesi uygulamaları ile ilgili konunun görüşülmesi(Karar No:14)

 

Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünün 04.01.2021 tarih ve E-45239932-160.04.01-24 sayılı müzekkeresinde;

 

İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik yapılmış ve 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olup; 1. maddenin f bendinde ”Büyükşehir Belediyesi sorumluluğuna bırakılan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler; İlçe belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu sağlar.” denmektedir.

Söz konusu yönetmelik değişikliği nedeniyle hazırlanan ücret tarifesi ekte sunulmuş olup, tarifenin görüşülmesi hususunda yazımızın, Meclis’ e havalesini arz ederim. Denilmektedir.

 

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda, konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra tekrar görüşülmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:15 2021 yılı altyapı ücret tarifesi uygulamaları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi(Karar No:15)

 

Plan ve Bütçe komisyonunun 05.01.2021 tarihli raporunda;

 

 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

Belediye Meclisimizin komisyonumuza havale ettiği 2021 yılında uygulanacak Altyapı Ücret Tarifesi Uygulamaları ile ilgili olarak, komisyonumuz 05.01.2021 Salı günü toplanarak önce komisyon başkanı seçimi yapmış olup, Can CANBEY komisyon başkanı olarak seçilmiştir.

Komisyonumuz Can CANBEY başkanlığında toplanarak; İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15.06.2006 tarih ve 26199 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezi Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış ve 24.12.2020 tarih ve 31344 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmış olup 1. maddenin f bendinde “Büyükşehir Belediyesi Sorumluluğuna bırakılan yerlerde alt yapı ile ilgili kazı yapacak gerçek ve tüzel kişilere izin ve kazı ruhsatı verir ve buna ilişkin bedeli belirler; İlçe Belediyelerince verilen izin ve ruhsatlara ilişkin koordinasyonu sağlar” denmektedir.

Söz konu yönetmelik değişikliği nedeniyle hazırlanan ücret tarifesi komisyonumuzca hazırlanmış olup, ekte sunulmuş, oybirliği ile uygun bulunmuş olup, meclisimize saygı ile sunarız. Denilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZEMİN TAHRİP BEDELLERİ TARİFESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret)

Gelirin Dayanağı

Gelirin Adı

Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.)

Mevcut Tarife Ücreti (TL.-Kdv dahil)

Kdv Oranı (%1,8,18)

2021 Yılı Gelir Teklifi

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton parke taşı (h= 6 cm)

86.24

18

96.77

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton parke taşı (h= 8 cm)

91.03

18

101.94

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton parke taşı (h= 10 cm)

95.8

18

107.27

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Doğal büyük parke taşı (BPT) (12 x 13 cm)

134.56

18

153.31

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Doğal mozaik parke taşı (5 x 6 cm)

169.91

18

192.34

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Doğal küçük parke taşı (8 x 10 x cm)

152.42

18

174.65

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton bordür (50x20x10 cm) (Beyaz çimentolu)

m

37.3

18

41.15

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton bordür (75x30x15 cm) (Beyaz çimentolu)

m

42.36

18

46.62

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton bordür (50x20x10 cm)

m

34.38

18

37.87

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton bordür (75x30x15 cm)

m

39.61

18

43.76

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton refüj bordürü

m

86.43

18

98.92

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Andezit bordür (10x15x50 cm)

m

84.07

18

84.81

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Andezit bordür (10x20x50 cm)

m

92.85

18

93.47

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Andezit bordür (10x20x70 cm)

m

92.5

18

93.15

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Oluk taşı (30x10xserbest boy cm) (Beyaz çimentolu)

m

46.76

18

51.39

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Oluk taşı (30x10xserbest boy cm)

m

43.95

18

48.32

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Andezit Oluk Taşı (8x20x50 cm)

m

106.89

18

107.18

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Karosiman Terrazo Karo Kaplama (yivli-yivsiz, her renk ve desende) (Yüzey alanı= <1600 cm2)

151.96

18

174.71

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Karosiman Terrazo Karo Kaplama (yivli-yivsiz, her renk ve desende) (1600<Yüzey alanı=<3600 cm2)

169.58

18

188.13

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beyaz Mermer (3 cm Kalınlığında )

232.5

18

265.70

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beyaz Mermer (4 cm Kalınlığında )

246.1

18

281.22

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beyaz Mermer (5 cm Kalınlığında )

255.21

18

291.65

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Renkli Mermer (3 cm Kalınlığında )

251.45

18

288.89

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Renkli Mermer (4 cm Kalınlığında )

267.44

18

307.35

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Renkli Mermer (5 cm Kalınlığında )

280.64

18

322.58

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Açık renkli traverten (3 cm kalınlığında )

262.83

18

302.28

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Açık renkli traverten (4 cm kalınlığında )

280.17

18

322.33

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Açık renkli traverten (5 cm kalınlığında )

294.43

18

338.80

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Koyu renkli traverten (3 cm kalınlığında )

241.52

18

276.76

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Koyu renkli traverten (4 cm kalınlığında )

256.16

18

293.58

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Koyu renkli traverten (5 cm kalınlığında )

268.25

18

307.45

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Andezit Levha (4×30 cm x Serbestboy)

236.99

18

253.87

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton Çim Taşı (h=8 cm) (beyaz çimentolu) (her ebat,renk ve desende)

102.78

18

114.59

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton Çim Taşı (h=10 cm) (beyaz çimentolu) (her ebat,renk ve desende)

109.51

18

122.05

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton Çim Taşı (h=8 cm) (her ebat,renk ve desende)

99.83

18

111.53

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton Çim Taşı (h=10 cm) (her ebat,renk ve desende)

106.59

18

118.77

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

BSK Asfalt

289.57

18

288.58

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

BSK Asfalt (Aşınma Tabakası Hariç)

202.97

18

234.60

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

BSK Asfalt (Bitümlü Temel hariç tek tabaka Binder Asfalt Kaplama)

0.00

18

139.71

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Rotmiks Yama Kaplama

170.65

18

185.53

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Sathi Kaplama (1. Kat)

79.24

18

84.04

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Sathi Kaplama (1. Kat+2. Kat)

85.76

18

96.59

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Betonarme Yol Kaplama (Demirli Betonarme Yol Yapımı)

192.48

18

216.18

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Beton Yol Kaplama (Demirsiz Beton Yol Yapımı)

153.6

18

174.29

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Stabilize Kaplama

24.69

18

28.04

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Çim

33.96

18

35.02

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Granit Plak Taş ile Döşeme Kaplaması Yapılması (25xSBx3 cm Ölçülerinde)

278.82

18

289.12

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Muğla Beyaz Ham Mermer Plak Taş Temini ve Yerine Döşenmesi (10x10x8 cm Ebatlarında)

401.36

18

413.68

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Bej Ham Mermer ile döşeme kaplama yapılması (25xSBx3)

309.56

18

318.55

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Görme engelli ikaz taşı ile döşeme kaplama yapılması (40*40*4 cm ölçülerinde)

m

176.49

18

185.76

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Oval Bordür Döşenmesi (15×30 cm ölçülerinde)

m

51.79

18

63.53

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Pahlı Granit Bordür Temini ve döşenmesi (15x25x50 Ebatlarında)

189.02

18

186.85

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Granit Parke Taşı ile kaplama yapılması (10*10*8 Ölçülerinde)

282.33

18

286.59

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

Sfero Döküm Yağmur Suyu Izgarası

kg

0.00

18

15.11

Ücret

5216 S.K. 23. md./2464 S.K./AYKOME Uyg. Yön. 23. md.

TOPRAK

ÜCRETSİZ

18

BEDELSİZ

NOT: MUSKİ Genel Müdürlüğünün Alt Yapı Tesis çalışmalarında %25 indirim uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME GEÇİŞ HAKKI ÜCRET TARİFESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret)

Gelirin Dayanağı

Gelirin Adı

Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.)

Kdv Oranı (%1,8,18)

Mevcut Tarife Ücreti (TL.-Kdv dahil)

2021 Yılı Gelir Teklifi

Ücret

5809 S.K./655 S. KHK/UBAK Sabit ve Mobil Hab. Geçiş Hak. Yön.

Tapuda büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşları adına kayıtlı taşınmazlar

 

 

Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 2’si

Metrekaresi, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin yüzde 2’si

Ücret

5809 S.K./655 S. KHK/UBAK Sabit ve Mobil Hab. Geçiş Hak. Yön.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan ve büyükşehir belediyesinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler (TL/m)

TL/m

18%

₺ 2.67

₺ 3.31

Ücret

5809 S.K./655 S. KHK/UBAK Sabit ve Mobil Hab. Geçiş Hak. Yön.

Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde kalan ve ilçe belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluğunda olan yerler

TL/m

18%

₺ 1.91

₺ 2.37

Ücret

5809 S.K./655 S. KHK/UBAK Sabit ve Mobil Hab. Geçiş Hak. Yön.

Deniz, tabii ve suni göller ile akarsular ve kıyı alanları

TL/m

18%

₺ 8.07

₺ 10.00

Ücret

5809 S.K./655 S. KHK/UBAK Sabit ve Mobil Hab. Geçiş Hak. Yön.

Metro, tramvay, tünel ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler

TL/m

18%

₺ 26.88

₺ 33.30

Ücret

5809 S.K./655 S. KHK/UBAK Sabit ve Mobil Hab. Geçiş Hak. Yön.

İşletmecinin Muğla Büyükşehir Belediyesine ait boş gözü kullanması durumunda

TL/m

18%

₺ 6.66

₺ 8.25

Açıklamalar

1) Tarife düzenlemesinin referansları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından çıkarılan, 27.12.2012 tarih ve 28510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmeliktir.

2) Her türlü kablo ve benzeri gerecin geçirildiği yerin genişliğinin 40 cm’ye kadar (40 cm dahil) olan geçiş haklarında bu Tarifede belirtilen geçiş hakkı ücretleri (1 numaralı bent hariç) uygulanır. Genişliğin 40 cm’den fazla olduğu geçiş haklarında geçiş hakkı ücretleri; genişliğin arttığı oranda, bu Tarifede belirtilen ücretler artırılarak tespit edilir.

3) Geçiş hakkı ücretlerinin beş yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde on, on yıllık kısmının peşin ödenmesi halinde yüzde yirmi oranında indirim uygulanır.

4) Tarife Ücretleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması maksadıyla, Ülke kaynaklarının verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı, ekonomik açıdan oranlı ve makul olarak, diğer şehirlerde uygulanan tarifeler ve ilgili tarafların önerileri ile serbestçe belirlenmiştir.

5) Tarifedeki bütün pozlar için ilgili bedellerin toplamının Belediyeye yatırıldığını belgeler dekontlar ve varsa gerekli belgeler ile başvurulacak ve sonrasında Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı olarak imzalanacaktır.

6) Belirtilen tüm ücretlere KDV dahildir.

7) Tüm başvurular Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürlüğüne (Aykome) yapılacak ve talep edilen güzergah dijital ortamda sunulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME EKİPMANLARI TESİS YERİ KİRA BEDELİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ücret

5809 S.K./655 S. KHK/UBAK Sabit ve Mobil Hab. Geçiş Hak. Yön.

Saha Dolabı

TL/Ad.

18%

₺ 504.03

₺ 624.32

 

 

GELİR TARİFESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelirin Türü (Vergi, resim, harç, ücret)

Gelirin Dayanağı

Gelirin Adı

Birimi (Adet, saat, m2, m3, ton, gün vb.)

Kdv Oranı (%1, 8 ,18)

Mevcut Tarife Ücreti (TL.-Kdv dahil)

2021 Yılı Gelir Teklifi

Harç

2464 S.K.Mükerrer 79. Madde/MBŞB AYKOME Uyg. Yön.

Altyapı Kazı İzni Harcı

m2

 

 

Zemin tahrip birim fiyatının kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan Alan tahrip tutarının binde 2 oranında

Zemin tahrip birim fiyatının kazı alanıyla çarpılması sonucu bulunan Alan tahrip tutarının binde 2 oranında

Harç

2464 S.K.84. maddesi/MBŞB AYKOME Uyg. Yön.

Zemin Açma ve Toprak Hafriyatı Harcı – Kanal (Beher Metrekare için)

m2

 

 

1.50

1.75

Açıklamalar:

 

 

Yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:16 Mazeretli üye konusunun görüşülmesi (Karar No:16)

 

Meclis Üyelerinden Serdar ÖREN’in mazereti sebebiyle izinli sayılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:17 Gün tespiti (Karar No:17)

 

Bir sonraki meclis toplantısının 02.02.2021 Salı günü saat 10:30 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.