Mart 2023 Meclis Kararları

Mart 2023 Meclis Kararları

                                                                T.C.

DATÇA BELEDİYESİ

07.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARAR ÖZETLERİ

 

 

Madde:1 Gündem (Karar No:29)

 

 

Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR, boş kadro değişikliği konusunu gündeme 2. madde olarak eklenmesini önerdi. Önerinin gündeme eklenmesine OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:2. İskele Mahallesi 487 ada 15 parselde bulunan 51,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırması ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi (Karar No:30)

 

 

Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonunun 03.03.2023 tarihli raporunda;

 

 

DATÇA BELEDİYESİ İMAR KOMİSYONU VE PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

 

TARİH:03.03.2023

Sayı:2023/1

 

Belediye Meclisinin 07.02.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar komisyonumuza havale edilen İskele Mahallesi 487 ada 15 parselde bulunan 51,50 m2 yüzölçümlü taşınmazın 19.07.2005 onanlı imar planı içerisinde “Yol’’ olarak planlanması nedeniyle kamulaştırması konusunun incelenmesine geçildi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Datça Milli Emlak Şefliğine 24/05/2022 tarih 13258 sayılı yazı ile 487 ada 15 parselin 21/11/2018 tarih, 758 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 11.maddesine göre yol olarak kamuya bedelsiz terki için yazı yazılmıştır.

Söz konusu yazıya Datça Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinden 07/06/2022 tarih, 3833527 sayılı yazı ile cevap gelmiştir. Gelen cevapta 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması yapılarak çözüm yoluna gidilmesi talep edilmektedir.

22 Şubat 2020 tarih, 31047 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 7. Maddesinin 2. Fıkrada “(b) bendinde Düzenleme alanının büyük bir kısmı yapılaşmış olsa dahi, öncelikle parselasyon planının yapılması esas olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolayı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlar ile (ç) bendinde belirtilen büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımlarında” 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine göre ifraz ve tevhit işlemlerinin yapılabildiği belirtilmektedir. 487 ada 15 parselin bulunduğu imar adası incelendiğinde büyük bir kısmı imar planına uygun yapılaştığından 18. Madde uygulamasının tatbiki mümkün değildir.

Kamulaştırma Kanunun 30. Maddesi (Değişik: 24/4/2001 – 4650/17 md.) Kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz denmekte fakat;

Taşınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8 inci madde uyarınca bedeli tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır. Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; alıcı idare, devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde, 10 uncu maddede yazılı usule göre mahkemeye başvurarak, kamulaştırma bedelinin tespitini ister. Bu durumda yapılacak yargılamada mahkemece, 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Mahkemece, 10 uncu maddede öngörülen usule göre kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak mal sahibi idareye verilmek üzere belirleyeceği bir bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için alıcı idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Alıcı idare tarafından kamulaştırma bedelinin mal sahibi idare adına bankaya yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın alıcı idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır.

Bu suretle devir alınan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare, 23 üncü madde uyarınca taşınmaz malı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir. Denmektedir.

Hükmüne dayanarak yol olarak kamulaştırılmasında kamu yararı bulunduğundan kamulaştırma yapılmasına oyçokluğu ile karar verilmiş olup meclisimize saygıyla sunarız.

 

Muhalefet Şerhi (Haluk LAÇİN) : Kamulaştırma Kanunun bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri konusunun, Madde 30 – (Değişik: 24/4/2001 – 4650/17 md.)Kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz hükmü yer aldığından dolayı karara katılmıyorum. Denilmektedir.

 

 

Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde; AK Parti meclis üyesi Haluk LAÇİN, Aslı KAYA ve MHP grubundan Serdar ÖREN’ in ret oylarına karşılık CHP grubunun 11 kabul oyu ile yukarıda metni yazılı komisyon raporunun komisyondan geldiği şekli ile kabulüne meclisimizce OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:3 Boş kadro değişikliği (Karar No:31)

 

Belediyemizde boş bulunan Teknik Hizmetler Sınıfından 5 derecelik 1 adet mühendis Kadrosunun iptal edilerek, Teknik Hizmetler Sınıfından 5 derecelik 1 adet Peyzaj Mimarı kadrosunun ihdasına, Norm Kadro Yönetmeliğinin 11’ inci maddesi uyarında güncellenmesine ve boş kadro değişiklik cetvelinin hazırlanmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

 

Madde:4 Mazeretli üye (Karar No:32)

Mazeretleri nedeniyle meclis toplantısına katılmayan Halit Berk BAYAR ve Mustafa CEYLAN’ ın izinli sayılmalarına OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

 

Madde:5 Gün Tespiti (Karar No:33)

 

Bir sonraki meclis toplantısının 04.04.2023 Salı günü saat 10:00’ da Belediye Başkanlığı meclis toplantı salonunda yapılmasına meclisimizce OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.