Mart 2021 Meclis Gündemi

Mart 2021 Meclis Gündemi

Belediye meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 02.03.2021 tarihinde saat:10:30 da belediye
binası meclis toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

GÜNDEM:
1- Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli
Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.
2- Evsel katı atık tarife değişikliği konusunun görüşülmesi