Drenaj Malzemeleri Alım İhalesi

Drenaj Malzemeleri Alım İhalesi

DRENAJ İÇİN KIRMATAŞ, DRENFLEX BORU VE EK PARÇALARI, PARSEL BACASI TABAN ELEMANI VE KAPAĞI

DATÇA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Drenaj için Kırmataş, Drenflex Boru ve ek parçaları, Parsel bacası taban elemanı ve kapağı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2022/989515

 

 

1-İdarenin

a) Adı

:

DATÇA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

İSKELE MAH. ÇEVREYOLU CAD 1 48900 DATÇA/MUĞLA

c) Telefon ve faks numarası

:

2527129196 – 2527123492

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Drenaj için Kırmataş, Drenflex Boru ve ek parçaları, Parsel bacası taban elemanı ve kapağı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Kısım 1) Kırmataş 1- Kırmataş (18-22 mm) 400 m3 2- Kırmataş (5-15 mm) 800 m3 Kısım 2) Drenflex Boru 1- 100 mm Çapında Drenflex Boru 800 mt. 2- 160 mm çapında Drenflex Boru 400 mt. 3- Y Çatal 20 Adet Kısım 3) Parsel Bacası Taban Elemanı 1- Parsel Bacası Taban Elemanı (40×40) 6 Adet 2- Parsel Bacası Taban Elemanı Kapağı 6 Adet

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Reşadiye Mahallesi Futbol Sahası

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İdarenin talebi üzerine ihtiyaç olan malzeme Reşadiye Mahallesi Futbol Sahasına irsaliye karşılığı teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi

:

24.10.2022

 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.10.2022 – 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Datça Belediye Binası Toplantı Salonu; İskele Mah. Çevreyolu Cd. No:1 Datça / MUĞLA

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.