Tuvalet İhalesi

Tuvalet İhalesi

   İ L A N
                                DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz İskele Mahallesi 264 ve 184 adalar önü, Ali Osman Çetiner Caddesi no: 4 DATÇA adresinde bulunan Yapı Kayıt Belgesi alınmış 25,64 m“Bay / Bayan Tuvalet” vasfındaki Portatif WC kabini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
2- İhale, 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat 14:15’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3– Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺1,200,00 (binkiyüz) olup geçici teminatı ₺36,00 (otuzaltı)’ dır.
4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ile Ticaret Odasına kayıtlı tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;
a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, gerçek iştirakçiler ile ortak girişimciler için “İmza Sirkülerini” gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form,
c) Gerçek Kişiliğe ait banka “İban” numarası
d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 24 Ağustos 2021 Salı günü saat 15:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta müracaatları da kabul edilmeyecektir.
5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.
6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.
7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                                                                                                                                               İLAN OLUNUR