Temmuz 2020 Meclis Kararları

 

  

                                                                          T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 07.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI   KARAR ÖZETLERİ

 

           

Belediye Meclisimiz 07.07.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

I- Komisyonumuz 24/06/2020 günü saat 14.00’de, Belediye Meclisimizin 04/02/2020 tarihinde komisyonumuza havale edilen “İlçemiz İskele ve Datça Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında TTA (Turizm Tesis Alanı) alanında kalan taşınmazların en az parsel büyüklüğüne ilişkin 3000 metrekare şartı bulunan alanlarda en az parsel büyüklüğü şartının 1000 metrekareye düşürülmesi” konusunu incelemek üzere Belediyemiz toplantı salonunda toplanmıştır.

KAVRAMSAL DEĞERLENDİRME

Komisyonumuzca konu, İlçemizin Turizm vizyonu ile stratejileri, ve pandemi süreci, tipoloji ve geleneksel yerleşim deseni dikkate alınarak kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmiştir. Önümüzdeki süreçte ülkemizde ve dünyada turizmde paradigmanın değişmeye başladığı, bu süreç ile kitle turizminin gerilediği görülmekte, turizm fonksiyonunda talebin daha küçük ölçekli yerleşimlere ve alternatif turizm fonksiyonlarına daha fazla yöneldiği/yöneleceği anlaşılmaktadır. Turizm Bakanlığımızca hazırlanan 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planı 2023 Raporunda da İlçemiz “Eko-turizm Kenti” olarak belirlenmiş, alternatif turizm türlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Datça İlçemiz bu anlamda da öne çıkmakta, hem Akdeniz havzasında hem de ulusal ve uluslararası alanda turizm fonksiyonu içinde yerini giderek sağlamlaştırmaktadır. Bu süreç ile ilgili olarak turizm tesis alanlarında en az parsel büyüklüklerinin azaltılması, butik otellere ve yerel işletmelere yer verilebilmesinin önünü açacak, Ege-Akdeniz havzasında ilçemizin değerini artıracaktır. En küçük parsel büyüklüğünün azaltılması ayrıca yurttaşlarımızın bizzat kendilerinin turizm faaliyetlerine yönelebilmesine imkân verecek, böylece Turizm Bakanlığımızın eko-turizm yaklaşımı ile de uyumlu hale gelinmesi sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda söz konusu teklifin, ilçemizin bütün imar planlarında dikkate alınması ve yaygınlaştırılması, yeni yapılacak imar planlarında da bu yaklaşımın göz önüne alınması uygun bulunmaktadır.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

İskele Mahallesi ve Burgaz Koruma Amaçlı İmar Planlarına yönelik verilen teklif teknik olarak değerlendirildiğinde mevcut Turizm Tesis Alanlarında teknik bir sorun ile karşılaşılmayacağı tespit edilmiştir. Turizm fonksiyonu verilen adalar tek tek değerlendirilmiş olup en az ifraz şartının değişmesi zaten daha büyük parsellerin oluşturulmasına da engel teşkil etmeyeceğinden 18. Madde uygulamalarında da 1000 metrekare parsel oluşturulamadığı durumlara daha büyük parsel oluşturulması mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan, Burgaz bölgesinde daha önceki planlar kapsamında oluşmuş küçük parsellerde de uygulamayı kolaylaştıracak ve mevcut sorunların çözüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Parsel büyüklüklerinin küçülmesi Datça yerleşim deseni ve kentleşme tarihi dikkate alındığında da uygun olarak değerlendirilmektedir. Parsel büyüklüklerinin küçülmesi yapı ölçeklerinin de kısmen küçülmesini sağlayacak, bu alanlarda kitle/gabari açısından kent bütünü ve yerleşim deseni ile daha uyumlu yapılar ortaya çıkabilecektir. Bu durum halihazırda Eski Datça bölgemizde olumlu bir gelişme olarak izlenmektedir, Eski Datça yerleşimi ülkemizin en iyi örnekleri arasında yer almaktadır.

SONUÇ

Yukarıda bahsedilen, pandemi süreci ve turizmde paradigma değişimi, Turizm Bakanlığımızın Eko-Turizm Kenti yaklaşımı, Datça halkımızın küçük işletmeler yoluyla turizm tesisleri açabilmesinin kolaylaştırılması, ilçemizde butik otellerin sayısının artırılması stratejisi ve imar planlarında yapılan teknik değerlendirme sonucu:

  • İlçemizin tüm imar planlarında Turizm Tesis Alanları ile Tercihli Kullanım Alanlarında en az ifraz şartının 1000 metrekare olarak belirlenmesi
  • Turizm Tesis Alanları-Tercihli Kullanım Alanları başlığında yer alan plan notlarına Butik otel, pansiyon, apart ifadelerinin eklenmesi;

hususlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Meclis Kararımızın iletilerek imar planlarında değişiklik talep edilmesine karar verilmiştir.

İmar Komisyonunun yukarıda metni yazılı raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

II- Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarihli ve 24 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilen’’ Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik Taslağının ‘’aşağıdaki maddeleri komisyonumuzda görüşülerek , 5393 sayılı Belediye Kanununun  18 . maddesinin m fıkrası hükümleri çerçevesinde kabul edilerek uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Meclisine arz ederiz.

 

MADDE 1:    02/12/2012 tarihli ve 92 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ile kabul edilen emir ve yasaklar yönetmeliğinin “Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.5)      İlçe dışından gelen hurdacıların ilçe genelinde hurda toplamaları, (ilçe genelinde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren hurdacılar hariç  olmak üzere)

 

MADDE 2:    Aynı yönetmeliğin “İşyerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9.maddesine 10’ uncu fıkra ve 11. Fıkra eklenmiştir.

 

9.10)   İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek.

 

9.11)    İşyerlerinin işyerine ait açık alan, kamuya ait yol, kıyı alanı vb.. yerlerde ateş yakması.

 

MADDE 3:    Aynı yönetmeliğin “ Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendinin yürürlüğü durdurulmuştur.

 

 

Aynı yönetmeliğin “ İşyerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur. Denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne  meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

III- 5393  sayılı Belediye Kanununun  33. maddesinin (b) fıkrası gereğince  1( bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından  2 (iki) Encümen üyesinin  gizli oyla seçilmesi için  Meclis üyelerinden Esat AKKIN, Volkan KARACAOĞLU,Mustafa CEYLAN ve Halit Berk BAYAR    aday olarak önerildiler. Yapılan gizli oylama sonucu Esat AKKIN 11 oy, Volkan KARACAOĞLU 11 oy, Mustafa CEYLAN  5 oy ve Halit Berk BAYAR 5 almıştır. 11 oy alan Esat AKKIN ve 11 oy alan Volkan KARACAOĞLU’ nun 1    ( bir) yıl süre ile Encümen üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

 

IV-      5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  İmar Komisyonuna 1 (bir) yıllığına    işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi için belediye meclis üyeleri arasından   Esat AKKIN, Mutlu GÜNDOĞAN ve Haluk LAÇİN aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu Esat AKKIN, Mutlu GÜNDOĞAN ve Haluk LAÇİN’ in İmar Komisyonu Üyeliğine   1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere  seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

V- 5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  Belediye Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonuna    1 (bir) yıllığına    işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi belediye meclis üyeleri arasından Hayriye BALKAN, Şinasi Tugay ESER ve Haluk LAÇİN aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu alan  Hayriye BALKAN, Şinasi Tugay ESER ve Haluk LAÇİN’ in Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine   1(Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

VI-  5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  Belediye Meclis Üyeleri arasından Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik  Komisyonuna    1 (bir) yıllığına   işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi için meclis üyeleri arasından Fatma TATLI , Şinasi Tugay ESER, ve Halit Berk BAYAR  aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu Fatma Tatlı ,Şinasi Tugay Eser ve Halit Berk BAYAR’ ın Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliğine 1(Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

VII-5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  Belediye Meclis Üyeleri arasından Kültür ve Turizm Komisyonuna    1 (bir) yıllığına    işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi için meclis üyeleri arasından Kamil SÖNMEZ , Hilmi SEZER, ve Aslı KAYA aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu Kamil SÖNMEZ , Hilmi SEZER, ve Aslı KAYA’ nın  Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

VIII- 2019 yılı gider bütçesi 32.000.000,00 TL dir.  Bütçenin yılı içinde bazı bölümlerinde yetersiz olduğu tespit edilerek 10.256.600,00 TL aktarma yapılmış aynı miktarda fazla ödenek olan bütçe tertiplerinden düşülmüştür.

2019 yılı bütçe harcaması 28.541.150,51 TL.dir. 3.458.849,49 TL kullanılmayan ödenek yıl içinde imha edilmiştir.

2019 yılı gelir bütçesi 32.000.000,00 TL dir. 2019 yılında net tahsilat 26.657.970,60 TL olup; 2019 yılında tahakkuk edip de tahsil edilmeyen 11.397.767,02 TL 2020 yılına devretmiştir. 2019 yılı Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

IX- Belediye ve Meclis Başkanı’nın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Faaliyet Raporu Meclis’e sunulmuş, senenin faaliyet ve icraatlarını tamamen açıklamış ve ekte sunulan bu raporun aynen kabulü hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Belediye Başkanı’nın 2019 yılı faaliyet raporu Adalet ve Kalkınma  Partisi grubundan  Haluk LAÇİN, Aslı KAYA ve Halit Berk BAYAR’ ın,  Milliyetçi Hareket Partisi gurubundan Serdar ÖREN ve Mustafa CEYLAN’ ın red oylarına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi grubunun 10 kabul oyu ile kabulüne,  oyçokluğu  ile karar verildi.

 

X– Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.” Açıklamalarına istinaden; Ortaca Belediyesi’nin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sathi kaplama yapım işinin işçiliği Belediye Meclislerince belirlenen ücret bedeli karşılığında yapabilmesi için, Ortaca Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

XI-7244 sayılı yeni Corona Virüs (Covid-19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren ve Corona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının ertelenmesine ve borçların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

XII- İlçemiz İskele Mah., Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Yat Yanaşma Yerinde kurulan Atık Kabul Tesisine 2018 yılı yaz sezonu başlangıcı itibariyle gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü yapılmaktadır. Çev. Kor. ve Kont. Md. birimimizce Belediye Meclisine sunulan 03.05.2019 tarihli müzekkere ve 07.05.2019 tarihli Datça Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Raporu sonucu hazırlanan 2019 Yılı Fiyat Tarifesi Gelir Teklifi ektedir.(Ek-1)

26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi 2020 yılı gelir tarifesi teklifinin(Ek-2) Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

XIII- Bir sonraki meclis toplantısının 04.08.2020 Salı günü saat 09:30 da belediye hizmet binası  toplantı salonunda  yapılmasına oybirliği ile karar verildi.