Temmuz 2019 Meclis Kararları

02.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Belediye Meclisimiz 02.07.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar, GEKA 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında “Datça’da Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı Fizibilitesi” başlıklı proje sunulması konusunu gündeme 4.madde, Meclis Üyesi Kamil Sönmez Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesini 5. madde olarak eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

Haziran ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

 
  1. TOPLANTI

Komisyonumuz 27/06/2019 günü saat 13.00’de Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmıştır.

Komisyonumuzun 2019 yılı 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında ilk toplantısı olması sebebiyle Komisyon Başkanının belirlenmesi gerekmekte olup komisyon üyelerimiz Sn Esat Akkın, Sn Haluk Laçin, Sn Volkan Karacaoğlu arasında yapılan oylamada Sn Esat AKKIN oybirliği ile İmar Komisyonu Başkanı seçilmiştir.

İmar Komisyonu Başkanının seçimi sonrasında İlçemiz mevcut Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı revizyonu değerlendirilmeye başlanılmıştır. İlk toplantıda dünyada ve ülkemizde Ticaret Alanları örnekleri incelenmiş, İlçemiz Ticaret Alanı yapısı hakkında değerlendirilme yapılarak, plan teklifinin içeriği hakkında değerlendirmeler yapılmıştır:

Meri (mevcut onanlı) imar planında Ticaret Alanları “Bitişik Nizam” olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bitişik Nizam yapılanma koşullarında 5 metre ön bahçe ve h/2 metre arka bahçe mesafesine tabi olduğu, ancak mevcut yapılanmanın bu şartlarda gerçekleşmediği, uygulama imar planına ait plan notlarında (3.6.2 numaralı plan notu) “B-2 B-3 B-4 olarak tanımlanan yapı emsali belirtilmemiş kullanımların yer aldığı parsellerde yapılar bitişik nizamda yapılacaktır. Bu adalarda ön çekme mesafesi verilmemiş ticari alanlarda, yeni yapılacak binaların çekme mesafelerinde, o adada oluşmuş cephe hattına uyulacaktır” denilmekte olduğundan ön bahçelerin ada bazında değerlendirilerek teşekkül uygulanarak imar durum belgesi verildiği ancak bu hatların plan ile düzeninin sağlanması gerektiği hususları değerlendirilmiştir.

  • TOPLANTI

Komisyonumuz 28/06/2019 günü saat 18.00’de, Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda ikinci defa toplanmıştır.

             “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifi, Cumhuriyet Meydanı civarından başlanılarak Ambarcı Caddesinin kuzeyine kadar parsel ve ada bazında değerlendirilmiştir.

  • TOPLANTI

Komisyonumuz 29/06/2019 günü saat 15.00’da, Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda üçüncü defa toplanmıştır.

             “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifi, Ambarcı Caddesinin kuzeyinden başlanılarak Belediye kavşağının kuzeyinde yer alan yeni Pazaryeri alanına kadar parsel ve ada bazında değerlendirilmiştir. 19.00’da komisyon toplantısı sonlandırılmış ancak plan teklifinin bütününün değerlendirmesi tamamlanamamış, ek süre talep edilmesine karar verilmiştir.

“1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili konunun tamamlanması için İmar Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, konunun Ağustos Meclis Toplantısına tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.       

 

Gündemin 2.maddesi olan Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşçiliği için protokol yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

         Son yıllarda İlçemizde yapılaşma çok yoğun ve hızlı olarak devam etmektedir. Buna bağlı olarak mevcut parke ve asfalt sathi kaplama olan yollarda iş makinaları ve alt yapı kazılarından dolayı ciddi tahribatlar olmaktadır. Bütçemiz dahilinde işgücümüzün çoğunu bu yolların tamiratlarına ayırmaktayız. Bununla beraber daha önceden stabilize olan ve ilave yapılarla oluşmamış ham yollar oldukça birikmiştir. Vatandaşlardan da gelen yoğun talepler neticesinde yine 2019 yılı bütçemiz dahilinde, İlçemizde Müdürlüğümüzce belirlediğimiz sokaklarda asfalt sathi kaplama yapılacaktır. Bunun için yeterli ödeneğimiz bulunmadığından; 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı kapsamı dışında, altyapısını Fen İşleri Müdürlüğü iş makinaları ve araçları ile hazırlayarak, asfaltlama için gerekli olan malzemeyi (asfalt mıcırı, astar ve bütüm) Belediyemizce temin etmek suretiyle asfalt işçiliği için bu konuda araç ve ekipmana sahip olan Ortaca Belediyesi ve/veya Marmaris Belediyesi ile işbirliği yapılmasına yönelik görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda Ortaca Belediyesi ve/veya Marmaris Belediyesi’nden Meclis Kararlarında belirlenmiş birim ücret üzerinden operatörü ile birlikte asfaltlama (asfalt ve mıcır serici birlikte) aracı kiralanacaktır.

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin (a) bendinde; “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” denmekte olup, ulaşım altyapısı Belediyemizin asli görevleri arasındadır.

         Bununla birlikte yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde; “Belediye, Belediye Meclisi’nin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. Mahalli İdareler ile Merkezi İdare’ye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.”

Açıklamalarına istinaden; Ortaca Belediyesi ve/veya Marmaris Belediyesi’nin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sathi kaplama yapım işinin işçiliği Belediye Meclislerince belirlenen ücret bedeli karşılığında yapabilmesi için, Ortaca Belediye Başkanlığı ve/veya Marmaris Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesi olan Malikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve malikleri tarafından kullanılmayan parsellerdeki kurumuş otlar, özellikle yaz aylarında önemli ölçüde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu sebeple kuru ot vb. gibi kolay yanıcı bitkilerin bulunduğu parsel sahiplerinin temizlik yapması amacıyla resmi yazı yazılarak 14 (on dört) gün süre verilmesine; aksi durumda ilgili alanlardaki kuru otların temizliğinin Belediyemizce yapılarak, m² ’si 10,00(On)_TL’den parsel sahipleri adına Re’sen tahakkuk yapılması, ayrıca şehrin görsel kirliliğini önlemek üzere boya ve badanası bozulmuş veya hiç yapılmamış olan binaların imar plan şartlarına uygun olarak boya ve badanalarını yaptırmalarına, bu işlemi yapmayan bina sahiplerine para cezası verilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve  Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 4.maddesi olan , GEKA 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında “Datça’da Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı Fizibilitesi” başlıklı proje sunulması konusunun görüşülmesine geçildi.

            Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kurumumuz  tarafından “Datça’da Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı Fizibilitesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile,  ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’ın yetkili kılınmasına, Kurumumuzun 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nde belirtilen proje hesabını kendi adına açma; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yetkisine sahip olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.maddesi olan Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Remzi SÖNMEZ’in 01.07.2019 tarihli başvurusunda; İlçemiz Eski Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m²’lik park alanının, ihale ve kontrollük işlerinin Datça Belediyesi tarafından takip edilmesi şartıyla maliyetinin Feyzullah-Sehernaz SÖNMEZ tarafından karşılanacağı; buna istinaden yapılacak olan parka, “FEYZULLAH-SEHERNAZ SÖNMEZ” isminin verilmesini talep etmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağışları kabul etmek yetkisi bulunmaktadır. Belediye bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle; yeni park düzenlemeleri yatırımlarına yeterince ödenek aktarılamamaktadır.

Talep üzerine yapılan değerlendirme neticesinde İlçemiz Eski Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m²’lik alanının kamuya terki sağlanmış ve Uygulama İmar Planı’nda park alanı olan, yapısal ve bitkisel uygulama projeleri Fen İşleri Müdürlüğü arşivinde bulunan alanın bu amaca yönelik değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

Meclisin karar alması durumunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce tüm projeleri hazırlanacak, ihale edilecek ve kontrollük işlemleri yürütülecektir. Bu anlamda Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde, İlçemiz Eski Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m²’lik park alanının, düzenlemesinin yapılması amacı ile Remzi SÖNMEZ’in müracaatına istinaden parka düzenleme maliyetini karşılayacak olan “FEYZULLAH-SEHERNAZ SÖNMEZ” isminin verilmesi şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağış kabul edilmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40. maddesine istinaden iş ve işlemlerin yapılması konusunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

             Meclis üyesi İnci Bilgin’in mazereti sebebiyle izinli sayılmasına oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 06.08.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                              (İzinli)

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye