Şubat 2020 Meclis Kararları

                              

                              04.02.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 04.02.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğun olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A. Gürsel UÇAR Badem Çiçeği Festivalinde yapılacak yarışmalara verilecek olan para ödüllerinin belirlenmesi konusunun gündeme eklenmesini önerdi, önerinin 6.madde olarak eklenmesi oybirliği ile kabul edildi. Haluk Laçin, Serdar Ören, Aslı Kaya, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar tarafından verilen dilekçede TTA(Turizm tesis alanı) alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi gündeme eklenmesi önerildi, önerinin 7.madde olarak eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Haluk Laçin, Serdar Ören, Aslı Kaya, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar tarafından verilen dilekçede tuvalet yerlerinin belirlenmesi ve yapımının değerlendirilmesini gündeme eklenmesi önerildi, öneri oy çokluğu ile reddedildi.  Haluk Laçin, Serdar Ören, Aslı Kaya, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar tarafından verilen dilekçede Deprem ve Genel Afetlere Datça Belediyesi olarak ne kadar hazırlıklıyız konusunu gündeme eklenmesi önerildi, öneri oyçokluğu ile reddedildi.

 

Ocak ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1. Maddesi olan Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Cumalı mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde bulunan 143,45 m2 “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 29/09/2014 onanlı çevre düzeni planında dikili tarım alanı lejantında ve 1. derecede Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

Komisyonumuz 16.01.2020 tarihinde yerinde inceleme yapmış olup; ilgili taşınmazın küçük bir arazi olması nedeniyle tarıma uygun olmadığı; ayrıca yan parselde bulunan tarımsal amaçlı arazinin de yoldan girişini engellediği, ancak parsel içinde bulunan kuyunun eski yer sarnıcı olduğu mahallinde tespit edilmiştir. Bu sarnıç köy halkı tarafından eskiden beri müştereken kullanıldığı zeminde yapılan araştırma sonucu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerden dolayı bahse konu arazinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e bendi hükümleri çerçevesinde satışının uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 2. Maddesi olan Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

İmar planında imar adası içerisinde kapanan kadastral yolların 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve Belediyemizin hisse sahibi olduğu parsellerin Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Meclisinin,  Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi olan Burgaz mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında deniz kıyısında bulunan park alanında yapılacak büfe ve wc lerin kiralarının 3 yıldan fazla olması ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 3030 V.D. pafta III. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içerisinde Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafındaki Akdeniz kıyısında bulunan 10 Şubat 2004 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Burgaz Koruma amaçlı imar planında belirtilen kamuya terki yapılmış 1345,00 m2 park alanı hakkındaki Muğla Kültür Varlıkları koruma Bölge Kurulu’ nun 28.03.2019 tarih ve 7889 sayılı kararıyla Marmaris Müzesi’ nce yapılan sondaj kazısında 2863 Sayılı Yasa Kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı belirtildiğinden, Datça – Burgaz Koruma Amaçlı imar planı ve plan hükümleri

doğrultusunda belediyesince işlem tesis edilebileceğine karar verildiğinden bahisle bu alanda “Büfe ve  WC Binası” ile çevre duvarlarını içeren yeşil alan düzenlenmesi planlandığı; ancak belediye bütçe olanakları yetersiz olması nedeniyle bu iş için Fen İşleri Müdürlüğü yatırım programına alınmadığı bu nedenle de söz konusu park alanında büfe ve wc yerinin inşaatının yapılması koşulu ile kiraya verilmesi, yapım maliyeti de dikkate alınarak gerekli kiralama süresinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün bu talebi doğrultusunda 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespitinin belirlenmesi gerektiği müzekkereden anlaşılmış olup, konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde, kamuya terki yapılmış park alanında yapılması planlanan “Büfe ve WC Binası” nın projesi belediye tarafından yapılmak üzere 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 8 (sekiz) yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine (Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar’ın karşı oylarıyla) oyçokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesi olan Emecik Mahallesi Köycivarı mevkii 1247 parsel, Emecik sokak no.56 adresindeki işyeri vasıflı binanın kira süresinin 3 yıldan fazla olması ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Emecik Mahallesi Köycivarı Mevkii 1247 parsel, Emecik Sokak Sokak no: 56 DATÇA adresinde bulunan işyeri vasıflı binanın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespitinin belirlenmesi gerektiği müzekkereden anlaşılmış olup, konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde İlçemiz Emecik Mahallesi Köycivarı mevkii 1247 parsel, Emecik sokak no:56 Datça  adresinde bulunan işyeri vasıflı binanın 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Karaköy, Reşadiye, Kızlan ve Emecik Mahallelerinde Kadastro Ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere  bilirkişi seçilmesi konusunun  görüşülmesine geçildi.

Muğla Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 04.12.2019 tarih ve 35457871-170.06-E.4568000 sayılı yazılarına istinaden; Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik, Karaköy, Kızlan ve Reşadiye Mahalleleri sınırları içerisinde 5831 sayılı yasanın 9. maddesi ile 3402 sayılı yasaya eklenen geçici 8. maddesine göre tespit dışı kalan yerlerin kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, mahalle muhtarlıklarınca belirlenen, aşağıda liste halinde isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

EMECİK  MAHALLESİ

1- Mehmet CEYLAN –  (Mustafa)  T.C.: 10442880108 – 05/01/1965

2- İsa TOYLAK – (Mustafa )  T.C.: 66412014554 – 05/01/1963

3- Hüseyin KURNAZ – (Mehmet)  T.C.: 66211021234 – 03/01/1964

4- Ali KARAKAŞ – (Halil)  T.C.: 66364016170 – 11/09/1962

5- Bekir ÇÜMEN – (Arslan)  T.C.: 10784868710 – 10/11/1968

6- Mustafa ÖKSÜZ – (Mehmet Hayati)  T.C.: 66019027674 – 25/11/1972

 

KARAKÖY MAHALLESİ

1- Erden ESKİ – (Ali)  T.C.: 58954263170 – 24/01/1968

2- Halil KAÇAR – (Mehmet Sadık)  T.C.: 57871299200 – 11/01/1959

3- Mehmet İŞÇİ – (Mustafa Celal)  T.C.: 56695338390 – 04/02/1960

4- Samit YILDIRIM – (Ömer İhsan)  T.C.: 58570275908 – 12/09/1966

5- Metin GÜDEN – (Mehmet Ali)  T.C.: 60844200172 – 29/08/1971

6- Ali GÜDEN – (Lütfi)  T.C.: 60847200018 – 23/03/1969

 

KIZLAN MAHALLESİ

1- Vedat DEMİRTAŞ – (Hüseyin Burhan)  T.C.: 52156485796 – 13/02/1961

2- Zekai UÇAR – (Mustafa)  T.C.: 51700504978 – 24/01/1947

3- Aziz DEMİRTAŞ – (Abdullah)  T.C.: 52168489340 – 10/01/1955

4- Recai DIKIK – (Nazmi)  T.C.: 51523510866 – 15/08/1949

5- Salih Kemal ÖZDEMİR – (Mehmet)  T.C.: 52027494058 – 11/02/1949

6- Halil FİDANCI – (Mehmet)  T.C.: 52582475592 – 01/08/1940

 

REŞADİYE MAHALLESİ

1- Mustafa GÖÇER – (İbrahim)  T.C.: 20891531896 – 01/10/1957

2- Hayri KILINÇ – (Mehmet Halil)  T.C.: 20384548790 – 19/07/1945

3- Ahmet ALBAŞ – (Durmuş)  T.C.: 19844566788 – 10/03/1943

4- Mehmet KAPCI – (Ahmet)  T.C.: 22226487328 – 02/06/1952

5- Yusuf YAYLA – (Mehmet)  T.C.: 21308517984 – 04/01/1952

6- Ali BACAK – (Muharrem)  T.C.: 20936530334 – 14/12/1966

 

 

Gündemin 6.maddesi olan Badem çiçeği Festivalinde yapılacak yarışmalara verilecek olan para ödüllerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından İlçemizde düzenlenecek olan “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” programı dahilinde para ödüllü yarışmalar düzenlenmesine ve festival komitesi tarafından aşağıda sunulan ödüllerin belediyemizce ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

En iri badem yarışması ödülünü kazananlara: ₺1000

 

En hızlı traktör sürme yarışması ödülünü kazananlara :₺1000

 

En bakımlı bahçe yarışması ödülünü kazananlara:₺1000

 

En hızlı badem kırma yarışması ödülünü kazananlara:₺1000

 

Gündemin 7.maddesi olan TTA (Turizm Tesis Alanı) alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele ve Datça Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TTA (Turizm Tesis Alanı) alanında kalan taşınmazların en az parsel büyüklüğünün 3000 m2 şartı bulunmaktadır. İlçemiz günümüz koşulları butik otel, pansiyon ve küçük turizm işletmecilerinin önünün açılması için parsel büyüklüğünün TTA ların 1000 m2 ye düşürülmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Mart ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Üyelerinden Volkan Karacaoğlu ve Şinasi Tugay Eser’in mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.03.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

                                                                                   (İzinli)

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

                                                                                                                                  (İzinli)