Sanayi Dükkanları İhalesi

Sanayi Dükkanları İhalesi

                                                                          T.C.

                                               DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

                                                    Emlak İstimlak Müdürlüğü

 

           

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Reşadiye Mahallesi Knidos Sokak Küçük Sanayi Sitesi’ nde bulunan aşağıda bilgileri sıralanmış 17 adet işyeri vasfındaki taşınmazların kira ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile yapılacak olup, aşağıda yazılı ihale ilanı ve şartnamesini belediyemiz internet sitesinde yayımlanarak ilan tutanağının ihale gününden önce müdürlüğümüze gönderilmesi için gereğini arz ederim.

İ L A N

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Reşadiye Mahallesi Knidos Sokak Küçük Sanayi Sitesi’ nde bulunan 17 (onyedi) adet vasfındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek olan taşınmazların ada / parseli, yüzölçümü, adresi, faaliyet konusu, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıda sıralanmış olup ihale 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:30’ dan itibaren ayrı ayrı olarak 15 dakika aralıkla belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Ada/Parsel/Yüzölçümü             Adres                      Faaliyet Konusu       Muh. Bedel          Geçici Teminat                    İhale Gün – Saati

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/4                Oto Tamir                ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 10:30

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/5                Oto Kaporta             ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 10:45

548/2       /45,00 mKnidos Sok. no:5-D/6                Sıhhı Tesisat Boninaj ₺7,000,00                ₺210,00                   10/03/2021 – 11:00

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/10             Oto Tamir                 ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 11:15

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/11             Oto Lastik Tamir      ₺10,000,00               ₺300,00                       10/03/2021 – 11:30

548/2       /45,00 mKnidos Sok. no:5-D/12             Oto Yıkama             ₺7,000,00                ₺210,00                   10/03/2021 – 11:45

548/2       /45,00 mKnidos Sok. no:5-D/16             Oto Boya                 ₺7,000,00                ₺210,00                   10/03/2021 – 12:00

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/3                Demir Doğrama       ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 12:15

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/4                Marangoz                 ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 12:30

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/14              Oto Kaporta             ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 13:00

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/16              Torna Atölyesi         ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 13:15

663/1       /40,00 mKnidos Sok. no:5-G/1                Oto Elektrik             ₺6,750,00                ₺202,50                   10/03/2021 – 13:30

663/1       /40,00 mKnidos Sok. no:5-G/2                 Demir Doğrama       ₺6,750,00                ₺202,50                   10/03/2021 – 13:45

663/1       /40,00 mKnidos Sok. no:5-G/6                 Oto Elektrik             ₺6,750,00                ₺202,50                   10/03/2021 – 14:00

663/1       /113,50 m2 Knidos Sok. no:5-G/10             Marangoz                 ₺14,000,00               ₺420,00                   10/03/2021 – 14:15

663/1       /60,00 mKnidos Sok. no:5-G/11             Marangoz                ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 14:30

663/1       /60,00 mKnidos Sok. no:5-G/16             İş Makineleri Tamir  ₺10,000,00               ₺300,00                   10/03/2021 – 14:45

3– Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, göstereceği faaliyet ile ilgili Ustalık Belgesi fotokopisi, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form,
 2. c) Gerçek ve Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası
 3. d) Doküman bedeli ile geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 09 Mart 2021 Salı günü saat 15:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta müracaatları da kabul edilmeyecektir.

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini ₺100,00 (yüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLÇEMİZ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNDE BULUNAN 17 ADET İŞYERİ VASFINDAKİ TAŞINMAZLARIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Reşadiye Mahallesi Knidos Yolu Sokak, Küçük Sanayi Sitesi’ nde bulunan, aşağıda bilgileri sıralanmış 17 (onyedi) adet işyeri vasfındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: Kiraya verilecek işyerlerinin faaliyet konuları, sanayi esnafının ve bu hizmetlerden faydalanan vatandaşları ihtiyaçlarına göre yıllar içerisinde bir düzene girdiğinden hali hazırdaki faaliyet konularına göre çıkarılacak olup, kira ihalesine konu işyeri vasfındaki taşınmazların ada/parseli, yüzölçümü, adresi, faaliyet konusu, muhammen bedeli, geçici teminatı ile ihale gün ve saat bilgileri aşağıda sıralanmış olup ihale 10 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10:30’ dan itibaren, ayrı ayrı olarak 15 dakika aralıkla belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Ada/Parsel/Yüzölçümü             Adres                      Faaliyet Konusu       Muh. Bedel          Geçici Teminat          İhale Gün – Saati

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/4                 Oto Tamir                ₺10,000,00          ₺300,00                    10/03/2021 – 10:30

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/5                 Oto Kaporta             ₺10,000,00          ₺300,00                    10/03/2021 – 10:45

548/2       /45,00 mKnidos Sok. no:5-D/6                 Sıhhı Tesisat Boninaj ₺7,000,00            ₺210,00                    10/03/2021 – 11:00

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/10             Oto Tamir                 ₺10,000,00          ₺300,00                    10/03/2021 – 11:15

548/2       /60,00 mKnidos Sok. no:5-D/11             Oto Lastik Tamir      ₺10,000,00          ₺300,00                       10/03/2021 – 11:30

548/2       /45,00 mKnidos Sok. no:5-D/12             Oto Yıkama             ₺7,000,00           ₺210,00                    10/03/2021 – 11:45

548/2       /45,00 mKnidos Sok. no:5-D/16             Oto Boya                 ₺4,000,00           ₺210,00                    10/03/2021 – 12:00

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/3                Demir Doğrama       ₺10,000,00          ₺300,00                       10/03/2021 – 12:15

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/4                 Marangoz                 ₺10,000,00          ₺300,00                       10/03/2021 – 12:30

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/14              Oto Kaporta             ₺10,000,00          ₺300,00                    10/03/2021 – 13:00

650/3       /60,00 mKnidos Sok. no:5-E/16              Torna Atölyesi         ₺10,000,00          ₺300,00                    10/03/2021 – 13:15

663/1       /40,00 mKnidos Sok. no:5-G/1                Oto Elektrik             ₺6,750,00           ₺202,50                    10/03/2021 – 13:30

663/1       /40,00 mKnidos Sok. no:5-G/2                Demir Doğrama       ₺6,750,00           ₺202,50                    10/03/2021 – 13:45

663/1       /40,00 mKnidos Sok. no:5-G/6                 Oto Elektrik             ₺6,750,00           ₺202,50                    10/03/2021 – 14:00

663/1       /113,50 m2 Knidos Sok. no:5-G/10             Marangoz                 ₺14,000,00          ₺420,00                    10/03/2021 – 14:15

663/1       /60,00 mKnidos Sok. no:5-G/11             Marangoz                 ₺10,000,00          ₺300,00                    10/03/2021 – 14:30

663/1       /60,00 mKnidos Sok. no:5-G/16             İş Makineleri Tamir  ₺10,000,00          ₺300,00                    10/03/2021 – 14:45

İhaleye katılan iştirakçilerin, başvuru sırası göz önüne alınarak en az ₺500,00 (beşyüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)
 5. e) Göstereceği faaliyet konusu ile ilgili “Ustalık Belgesi” örneği
 6. f) Banka “İban” numarası

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
 2. b) Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhası fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form,
 6. f) Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici teminat makbuzlarını bir dosya halinde 09 Mart 2021 Salı günü saat 15:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde kişisel malzemeler dışında (masa, sandalye, her türlü elektrikli malzemeler, mutfak el aletleri v.b.), belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun olarak izinli yapılan ve demirbaş niteliğindeki her türlü kalıcı imalatlar yerinde kalacak şekilde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli yarısı peşin, diğer yarısı 6 (altı) ay sonra olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %8 oranında KDV ile “İhale İlan” bedeli olarak Muğla Basın İlan Kurumu’nun tespit ettiği (17/1 oranında) tutar tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve belirtilen harçların yatırıldığına dair belge Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, içinde bulunan yılın bir önceki ay’ ına göre (sözleşmedeki tarih dikkate alınarak) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak belirlenecek olup KDV’ li olarak tahakkuk edilecektir. Tahakkuk edilen kira bedeli en geç (kira başlangıç günü göz önüne alınarak) sözleşmedeki kira başlangıç gününe kadar ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici ve Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli ile diğer harçlar, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan Gerçek veya Tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli ve belirtilen diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat belediye kayıtlarına irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)

Madde 10: Kiracı, kiralananın iç kısmına ve çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama ile sürgülü cam gibi malzemelerden yapacağı açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentilerle ile her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Datça Belediyesi’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun olarak izinli yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (gölgelik, pergole, kapı, pencere, dolap ve sabit mutfak ekipmanları dolap dahil) sağlam, kullanılır ve temiz durumda yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, taşınmazın iç bölümü ve dış çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ile vb. her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan her bağımsız bölüm, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şartnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir.

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesin olup itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

 

İş bu özel şartname 19 (on dokuz) maddeden ibarettir.

 

 

BAŞKAN                                                      ÜYE                                                              ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                     Volkan KARACAOĞLU                                   Esat AKKIN

 

 

 

 

TABİİ ÜYE                                                        TABİİ ÜYE                                          İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                                           Hakan Tahsin UZUN         Şartnamedeki Hususları Okudum

Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum