Ocak 2019 Meclis Kararları

                               08.01.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 08.01.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

            Aralık ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49.maddesindeki” kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde Norm kadroya bakılmaksızın meclis üyeleri arasından Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı görevlendirilir ve görevlendirilen Başkan yardımcısının maaşı Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denilmektedir.

Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39.uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” dendiğinden Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyeleri için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

           Gündemin 3.maddesi olan Zabıta Personeli Fazla Çalışma ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde,“Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin nüfusu Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527,00 ₺ geçemez” denilmektedir.

2018 yılı için belediye meclisimizce belirlenip uygulanmakta olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 485,00 ₺ olup, 2019 yılında uygulanacak Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin 525,00-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Sözleşmeli Personel ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.fıkrası gereğince 31.12.2018 tarihine kadar  Belediyemizde  münhal bulunan, AH Sınıfı 5 dereceli  1 adet Avukat,  THS  1 dereceli 1 adet Şehir Plancısı, THS 1 dereceli  1 adet mühendis, THS 5 dereceli 4 adet mühendis, THS 1 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli   4 adet Tekniker, THS 5 dereceli 1 adet Teknisyen  kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere alınmıştı.

2018 yılında çalıştırılmış olan sözleşmeli personellerin 2019 yılında da çalıştırılmalarına ve 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere kendileri ile sözleşme yapılmasına ve bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK OLAN ÜCRET

SINIFIADI SOYADIUNVANITEKLİF EDİLEN UNVANDERECESİ2019 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEMETESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %
THSRüya BALKANÇevre MühendisiMühendis12.694,91130
THSTuğçe GÖKTEPEŞehir PlancısıŞehir Plancısı12.694,91130
THSErsem İLHANMimarMimar12.694,91130
AHUfuk TEMURLENK CENGİZAvukatAvukat52.382,11130
THSDeniz KAYATeknikerTekniker52.147,5085
THSBerna KARAMANMimarMimar52.604,67130
THSMehmet Özgür MUTLUJeoloji MühendisiMühendis52.610,21130
THSEce USLUTeknikerTekniker52.147,5085
THSArzu OKUR UĞURTeknikerTekniker52.147,5085
THSMustafa SARITeknikerTekniker52.147,5085
THSŞükran ALTINSOYTeknisyenTeknisyen52.020,9085
THSKorhan DEMİRSOYHarita MühendisiMühendis52.538,51130
THSİlke CURACIGıda MühendisiMühendis52.336,41130
THSCem BALPeyzaj MimarıMühendis52.537,94130

 

 

 

Gündemin 5.maddesi olan Mevsimlik İşçi çalıştırılması konusunun   görüşülmesine geçildi.

5620 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 21.04.2007 tarihinden itibaren geçici işçi istihdamına kalıcı bir yasal dayanak kazandırılmış, bu tarih itibarıyla kamuda geçici işçi çalıştırılması belli koşullara bağlanmıştır.

5620 sayılı kanunun kapsamına giren kurumlarda; yalnızca mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir.

Norm Kadro Yönetmeliğinin 24.maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği  hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizde 146 memur kadrosu bulunmakta olup, bunun da % 20’si 29.2 x 5.29 = 154  Adam/Aya karşılık gelmektedir.

2019 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesi olan Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde, “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Belediye meclis üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda  Esat Akkın 12 oy, Ümit Temel 12 oy, İrfan Cem Çelebi 11 oy ve Hayriye Balkan 1 oy almış olup, 12 oy alan Esat Akkın, Ümit Temel ve 11 oy alan İrfan Cem Çelebi  Denetim Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Gündemin 7. Maddesi olan Yol Harcamalarına Katılım Payı konusunun görüşülmesine geçildi.

2018 yılı içerisinde İlçemiz İskele, Reşadiye ve Datça Mahallelerinde yapılan asfalt ve parke yol yapım uygulamalarından, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86. Maddesi gereğince “Yol Harcamalarına katılım Payı” alınmasına oybirliği ile karar verildi.

                

 Gündemin 8.Maddesi olan Trafo yeri Kamulaştırma ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Datça Mahallesi, Karaağaçderesi Mevkii, 26 30-P Pafta, 933 Ada, 8 Parselde Bahçeli Trafo Binası niteliğindeki taşınmaz, Mülga Ö.Ç.K.K.B. tarafından 15/11/2005 tarih 5922 sayı ile onanlı 1/1000 ölçekli İskele Mahallesi Uygulama İmara Planında Trafo Yeri olarak planlanmıştır.

İlgi yazıda; Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Datça Mahallesi, 93 ada, 8 Parselin Trafo yeri olarak kullanılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 tarih ve 7650-2 sayılı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu parsel 122,02 m2 olup,  m2 si 800.00 TL den TEDAŞ genel Müdürlüğüne devredilmesi ne oybirliği ile karar verildi.

 

 Gündemin 9.Maddesi olan İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşcuincirliği mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı konusunun görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği Mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili olarak komisyonumuz 17.12.2018 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Gökhan SAĞIR başkanlığında toplanmıştır.

İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği Mevkii 334 parsel; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih, 468 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Kırsal Yerleşim Alanı” olarak planlanmış olup, taşınmazın imar durum belgesi düzenlenebilmesi için minimum parsel büyüklüğünü (225 m2) sağlamadığı görülmüştür. Bu bölgede yapılacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra incelenebilecektir. Bu parsel 137,16 m2 büyüklüğünde olup, arsa alanı içerisinde mevcut ruhsatsız yapı bulunmaktadır. Mevcut yapı için 29.11.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, D2PDHH96 belge no ve 4066491 başvuru numarası ile Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır.

Söz konusu, İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği Mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı komisyonumuzca uygun görülmüş olup, satışı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

             Gündemin 10.Maddesi olan İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ Mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili olarak komisyonumuz 17.12.2018 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Gökhan SAĞIR başkanlığında toplanmıştır.

İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ Mevkii 276 ada 64 parsel; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih, 468 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Dikili Tarım Alanı” olarak planlanmış olup, Plan Notlarının 7.6.Maddesi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından parsel özelinde tarım arazileri sınıflamasına ilişkin görüş alınmadan uygulama yapılamaz…” hükmü kapsamında yer almaktadır. Bu parsel 3.874,56 m2 büyüklüğünde olup, arazi alanı içerisinde mevcut ruhsatsız yapı bulunmaktadır. Mevcut yapı için, 29.11.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 7R3APAD6 belge no ve 4068615 başvuru numarası ile Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır.

Söz konusu, İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ Mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı komisyonumuzca uygun görülmüş olup, satışının yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 Gündemin 11.Maddesi olan Sokak adının değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih, 65 nolu kararı ile Komisyonumuza havale edilen Cadde ve Sokak İsimlerinin görüşülmesi ile ilgili olarak; 17.12.2018 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası Meclis odasında İmar Komisyonumuz, Esat AKKIN başkanlığında üye Volkan KARACAOĞLU, üye Ümit TEMEL; Plan-Bütçe Komisyonumuz Gökhan SAĞIR başkanlığında üye Hayriye BALKAN, üye Bülent SANCAKDAR ile birlikte toplandı.

Bülent DEMİR’in 23.11.2018 tarih 7190 sayılı başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 93. Sokak’ın adının “FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU SOKAK” olarak değiştirilmesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ın 03.12.2018 tarihli başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 81. Sokak”ın adının “FEYZULLAH ÇINAR SOKAK” olarak değiştirilmesi taleplerinin, ileride yapılacak olan sokak isimleri çalışmasında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

           

Bir sonraki meclis toplantısının 05.02.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR          Can CANBEY           Hayriye  BALKAN                İnci BİLGİN                      

Meclis Başkanı                             Üye                              Üye                                             Üye                            

                                    

  

  

Gökhan SAĞIR                   Halit ÇIPLAK             Esat AKKIN               Serbülent DEMİRELLİ            

      Üye                                    Üye                                   Üye                                           Üye 

                         

  

                                              

Volkan KARACAOĞLU    A.Bülent SANCAKDAR       Ümit TEMEL         İ.Cem ÇELEBİ                                                                                                                                           

      Üye                                                         Üye                       Üye                          Üye