Mayıs 2019 Meclis Kararları

07.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Belediye Meclisimiz 07.05.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı. Gündemin 1.maddesi olan İhtisas Komisyonu üye seçimi konusunun son madde olarak görüşülmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

Nisan ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan Boş Kadro derece değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde boş bulunan GİH sınıfından 5 derecelik 1 adet memur kadrosunun 6 derece olarak derece değişikliği yapılmasına Norm kadro yönetmeliğinin 11′ nci maddesi uyarınca güncellenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi olan 2018 yılı Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi.

2018 yılı gider bütçesi 31.000.000,00 TL olup, 2017 yılından 1.000.000,00-TL devreden ödenek ile 20l8 yılı gider bütçesi toplamı 32.000.000,00-TL. dir. Bütçenin yılı içinde bazı bölümlerinde yetersiz olduğu tespit edilerek 7.685.160,00 TL aktarma yapılmış aynı miktarda fazla ödenek olan bütçe tertiplerinden düşülmüştür.

2018 yılı bütçe harcaması 24.779.459,15 Tl.dir.7.220.540,85 TL kullanılmayan ödenek yıl içinde imha edilmiştir.

20l8 yılı gelir bütçesi 31.000.000,00 TL dir. 2018 yılında net tahsilat 24.342.392,11 TL olup; 20l8 yılında tahakkuk edip de tahsil edilmeyen 10.530.567,38TL 2019 yılına devretmiştir.

2018 yılı Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesi olan Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi  Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan  Yat Yanaşma Yerinde kurulan Atık Kabul Tesisine 2018 yılı yaz sezonu başlangıcı itibariyle gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü yapılmıştır.

26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında kalarak, İlçemiz Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, Çev. Kor. ve Kont. Md. birimince hazırlanan 20l8 yılı Gelir Teklifi ektedir. (Ek- l).Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi 2019 yılı gelir tarifesi teklifinin(Ek-2) Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

20l8 yılı Kesin Hesabının ve Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülmesi için oturuma 07.05.2019 Salı günü saat 10:45’te başlamak üzere ara verildi.

Belediye Meclisimiz 07.05.2018 Salı günü saat 10:45’te 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

Gündemin 4.maddesi olan 2018 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi.

2018 YILI GELİR VE GİDER KESİN HESABI

GELİR KESİN HESABI:

2018 Yılı gelir bütçemiz                                  :31.000.000,00-TL.

2017 yılından devrenden ödenek                      :  1.000.000,00-TL.

2018 Yılı gerçekleşen gelir                               :24.342.392,11-TL

01-Vergi gelirleri                                             :  9.637.350,43-TL

03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                     :  2.376.311,68-TL

04-Alınan bağış ve yardımlar                           :  1.685.921,87-TL

05-Diğer gelirler                                              :  9.470.560,13-TL

06-Sermaye Gelirleri                                        :  1.172.248,00-TL

Olmak üzere toplam 24.364.254,51-TL gelir elde edilmiştir. 2018 yılı net gelirimiz 24.342.392,11-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı mali yılı gelir bütçesi % 78,53 oranında gerçekleşmiştir.

2017 yılından 2018 yılına devreden tahakkuk    :10.087.557,95-TL

2018 yılı toplam tahakkuk                                :34.894.821,89-TL.

2018 Net tahsilât                                             :24.342.392,11-TL.

2019 Yılına devreden tahakkuk                        :10.530.67,38-TL.

GİDER KESİN HESABI:

2018 yılı gider bütçemiz                                  :31.000.000,00-TL.

2018 yılı bütçe gideri                                       :24.779.459,15-TL

01-Personel gideri                                           :  7.988.920,98-TL

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev.Prim.Gideri  :  1.225.969,74-TL

03-Mal ve Hizmet Alım Gideri                         :10.197.254,79-TL

04-Faiz Gideri                                                 :     648.921,41-TL

05-Cari Transferler                                          :     357.614,95-TL

06-Sermaye Giderleri                                       :  4.360.777,30-TL

2018 Mali yılı gideri % 79,94 oranında gerçekleşmiştir.

Datça Belediyesinin 2018 mali yılı gelir ve gider bütçesi 31.000.000,00-TL. olarak belediye meclisince kabul edilip Kaymakamlık Makamı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yıl içerisinde bütçenin yetersiz olan bölümlerine 7.685.160,00-TL. aktarma işlemi gerçekleşmiştir. 2018 yılı bütçesinden 24.779.459,15 TL gerçekleşmiştir. 2018 yılında toplam 2.373.689,49 TL emanet hesaplarına alınarak 2019 yılına aktarılmıştır. 2018 yılı bütçesinin 24.779.459,15 TL kullanılmış, yılı içerisinde çeşitli kalemlerde harcaması gerçekleşmeyen 7.220.540,85 TL. ödenek imha edilmiş olup, 2018 yılı Kesin Hesabı 2019 yılına devreden tahakkuk tahsil edilmediğinden karşıt oy kullanmış olup oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi olan Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

          İlçemiz İskele Mah., Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğundaki Yat Yanaşma Yerinde, Çev. Kor. Ve Kont. Md. Birimimizce yapılmış olan çalışma sonucu, Atık Kabul Tesisi kurulduğu ve Yat Yanaşma Yerinden faydalanan gemilerden kaynaklanan atıkların kabulüne 2018 yılı sezon başında başlandığı ve 2019 yılında da devam edeceği  Çev. Kor ve Kont. Md. nün 03.05.2019 tarihli müzekkeresinde belirtilmiştir. 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğe göre hazırlanan Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi 2019 yılı Fiyat Tarifesi, Belediye Meclisimizin 07.05.2019 tarihli oturumunda Meclis görüşüne sunulmuş ve Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, Çev. Kor. ve Kont. Md. Birimince hazırlanan 2019 yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Meclisimizce değerlendirilmesine karar verilmiştir.    

          Buna göre, 07.05.2019 günü, Komisyon Başkanı Hayriye Balkan başkanlığında, Üye Hilmi Sezer ve Üye Serdar Ören katılımıyla, saat 10:15 itibariyle, Belediye Başkan Yardımcısı odasında toplanılmıştır.Yapılan çalışma ve hesaplamalar sonucu, 2019 yılında da Yat Yanaşma Yerinden faydalanan teknelerden  çöp(Marpol V) bedeli alınmaması uygun görülmüş, 2019 Yılı Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi hazırlanmış ve Meclisimiz görüşüne sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

           05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı R.G. de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirtilen, Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisine kabul edilebilecek atıklar, sintine suyu, atık yağ,  atıksu(MARPOL EK-IV), çöp(MARPOL EK-V) dir. Tebliğde fiyat birimi Euro olarak alınmıştır. Liman sınırları içinde sefer yapan teknelere en fazla %50, sailing tekneleri, guletler ve motoryatlara en fazla %40 indirim uygulanmaktadır. Buna göre, örnek olarak, atıksu içinhesaplama yöntemi şu şekildedir. Özel tekneler için atıksu bırakma ücreti =  15 Euro x 0,60 x Euro TL. karşılığı, günübirlik tur tekneleri için atıksu bırakma ücreti = 15 Euro x 0,50 x Euro TL. karşılığıdır. Hesaplamalar yapılırken günlük döviz kuru baz alınmaktadır, hazırlanan tarifede % 18 KDV. miktarı fiyatlara dahildir.

 Plan ve Bütçe Komisyon kararı oybirliği ile kabul edildi.

Gelirin Türü   Gelirin Dayanağı   Gelirin Adı Birimi (sefer, m3)   KDV Oranı (%18)   2019 Yılı Gelir Teklifi
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU (Atık su) Alımı                       (Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler)   Sefer   18%   62,00 ₺/Sefer
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ   Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU (Atık su) Alımı(Günübirlik Tur Tekneleri)   Sefer   18%   52,00 ₺/Sefer
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintini ve Atık yağ Alımı       ( Günübirlik Tur Tekneleri)   Sefer   18%   120,00₺/ Sefer
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintine ve Atık Yağ Alımı(Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler)   Sefer   18%   145,00₺/ Sefer
Ücret 2013/12 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi Mavi Kart Ücreti Adet 18% 10,00 ₺
Ücret 2014/12 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi Kayıp Mavi Kart Ücreti Adet 18% 50,00 ₺

Gündemin 6.maddesi olan İhtisas Komisyonu Üye seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

a) İmar Komisyonu Üyeliği için; 08.04.2019 tarihli meclis toplantısında Esat Akkın, Volkan Karacaoğlu ve  Haluk Laçin  İmar Komisyonu Üyeliğine  bir yıl görev yapmak üzere  ile seçilmiş olup, değişiklik yapılmasına gerek görülmemiştir.

b)  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için; Boşalan komisyon üyeliğine Haluk Laçin aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Haluk Laçin 5 oy alarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere seçildi.

c) Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliği için; Boşalan komisyon üyeliğine Halit Berk Bayar aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Halit Berk Bayar 5 oy alarak Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere seçildi.

d) Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliği için; Boşalan komisyon üyeliğine Asla Kaya aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Aslı Kaya 5 oy alarak Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere seçildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bir sonraki meclis toplantısının 11.06.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Abdullah Gürsel UÇAR         Can CANBEY          Hayriye BALKAN                     İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                       Üye                             Üye                                         Üye

Haluk LAÇİN             Esat AKKIN              Serdar ÖREN                         Hilmi SEZER

Üye                              Üye                            Üye                                         Üye

Fatma TATLI             Aslı KAYA                 Volkan KARACAOĞLU       Mustafa CEYLAN

Üye                             Üye                             Üye                                         Üye

Mutlu GÜNDOĞAN  Kamil SÖNMEZ        Halit Berk BAYAR                Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye