Mart 2020 Meclis Kararları

    

                          03.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

           

            Belediye Meclisimiz 03.03.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği değişiklik taslağının gündeme eklenmesini önerdi. Önerinin gündeme 2. madde olarak eklenmesi oybirliğiyle  kabul edildi.

 Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ ın Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine dair dilekçesinin gündeme eklenmesini önerdi. Önerinin gündeme 3. madde olarak eklenmesi oybirliğiyle  kabul edildi.

 

Şubat ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1. Maddesi olan TTA(Turizm Tesis Alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili  İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

 

Komisyonumuz 12/02/2020 günü saat 15.00’da, Belediye Meclisimizin 04/02/2020 tarihinde komisyonumuza havale edilen, “İlçemiz İskele ve Datça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TTA (Turizm Tesis Alanı) alanında kalan taşınmazların en az parsel büyüklüğüne ilişkin 3000 metrekare şartı bulunan alanlarda en az parsel büyüklüğü şartının 1000 metrekareye düşürülmesi” konusunda Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmıştır.

Söz konusu toplantımızda, bahse konu alanlar Turizm Tesis Alanlarına ilişkin yönetmelikler, 18. Madde uygulamaları, şehrimizin gelişimi, İlçemizin turizm hedefleri, fiili oluşan parseller – fiili süreç dikkate alınarak teknik değerlendirmelere tabi tutulmaktadır.  Bu kapsamda çalışmalara devam edilerek meclisimizden ek süre talep edilmesine karar verilmiştir.

Konunun detaylı bir şekilde araştırılarak çözümü doğrultusunda imar komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, konunun Nisan ayı  Meclis toplantısında tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi olan Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği değişiklik taslağı konusunun görüşülmesine geçildi.

 

Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı   Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanarak belediye meclisimize sunulmuş olup, konu meclisimizce değerlendirilerek;

MADDE 1:    02/12/2012 tarihli ve 92 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ile kabul edilen emir ve yasaklar yönetmeliğinin “Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.5)      Hurdacıların ilçe genelinde hurda toplamaları,

MADDE 2:    Aynı yönetmeliğin “Sağlık ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 7.maddesine 30’ uncu fıkra, “ İşyerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesine 10’ uncu fıkra ve 11. fıkra eklenmiştir.

7.30)    Konutlara ait bahçede, çevreyi rahatsız edecek şekilde tandır vb. ateş yakmak,

9.10)    İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek.

9.11)    İşyerlerinin işyerine ait açık alan, kamuya ait yol, kıyı alanı vb.. yerlerde ateş yakması.

MADDE 3:    Aynı yönetmeliğin “ Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendinin yürürlüğü durdurulmuştur.

Aynı yönetmeliğin “ İşyerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

Yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliği taslağının Plan Bütçe komisyonuna ve Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonuna  havale edilmesine; komisyon raporundan sonra Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi olan Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi  konusunun görüşülmesine geçildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ ın 24.02.2020 tarih ve 1810 sayılı cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine dair dilekçesinde Datça’ da bulunan Cemevi, Alevi vatandaşların ibadethane mekanlarıdır. Buna rağmen cemevleri, resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmıştır.

Bu durum Anayasanın 10. Maddesiyle korunan eşitlik ilkesine  aykırıdır ve toplumsal yaşamda ayrımcılığa neden olmaktadır. Bu durum hem iç hem de uluslar arası hukukta çeşitli davalara konu olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2 Aralık  2014 tarihli 32093/19 sayılı  ve 26 Nisan 2016 tarihli 626497/10 sayılı kararları ile cemevlerinin ibadethane  statüsünde olduğunu tescil etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. Maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararlarının bağlayıcı niteliğine dayalı olarak, Danıştay 13. Dairesi’ nin 10.07.2017 tarihli Esas No: 2016/4277 karar no:2017/2263 ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin  28.05.2015 tarihli Esas no:2014/11238 karar no:2015/9711 kararlarıyla cemevlerini ibadethane olarak iç hukukta da tescil edilmiştir.

Ülkenin geçtiği olağanüstü şartların ortadan kalkmasıyla  birlikte 23 Ekim 2019 da  T.C devleti bu sürecin yeniden başlatılmasına  yönelik Avrupa Bakanlar  Komitesine  bir yol haritası sunmuştur. Komite  de  Türk Devletinin düzenlediği Alevi Çalıştayları ile cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması vb. üzerinde fikir birliğine  varılmış konularda  yapılacak  yasal ve idari düzenlemeleri gösteren  ve kesin bir takvime bağlayan yeni yol haritası sunulması beklenmektedir.

Yerel Yönetimlerin de bu doğrultuda adım atması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumları arasındaki tutarlılığa katkı sağlayacaktır. İş bu önergeyle,  iç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik olarak  ibadethane olarak kabul edilmesini talep etmiş olup, Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi

Meclis Üyelerinden Halit Berk BAYAR ve Volkan KARACAOĞLU’ nun mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 07.04.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR         Can CANBEY          Hayriye BALKAN                     İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                       Üye                          Üye                                            Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN             Esat AKKIN              Serdar ÖREN                                    Hilmi SEZER

Üye                                Üye                          Üye                                                       Üye

 

 

Fatma TATLI             Aslı KAYA                 Volkan KARACAOĞLU       Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                               Üye(İzinli)                                Üye                                                                                                                                                                                                              

Mutlu GÜNDOĞAN  Kamil SÖNMEZ        Halit Berk BAYAR                Şinasi Tugay ESER

Üye                             Üye                             Üye(İzinli)                                          Üye