Mart 2019 Meclis Kararları

 

                              05.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 05.03.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A. Gürsel Uçar, İlçemiz Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili konunun gündeme 3.madde olarak eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

           Şubat ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan arsanın kamulaştırma ve takası ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa kamulaştırılması ile ilgili olarak komisyonumuz 26.02.2019 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Esat AKKIN başkanlığında toplanmıştır.

İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa; 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında, 301,45 m2’si yol olarak ayrılmıştır. Ekli krokisinde A,B,C ile gösterilen toplam 126,15 m2 konut alanında kalmaktadır. (Ek-1) Bölgede 18. madde uygulamaları yapılamayacağı anlaşıldığından;

Söz konusu, İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa kamulaştırmasının veya takası komisyon tarafından uygun görülmüş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek, gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği’nin, belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr. ilişkin yapılan değişiklikler üzerine uygulamada yaşanan sorunlardan dolayı tekrar değişikliğe gidilmesi ön görülmüştür.

Ön görülen değişiklikler:

 1. madde 1. fıkra 2. bent için Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış sıvalar, kaplamalar (ahşap, taş vb.) onarılacak,” cümlesinden sonra “cephede kullanılan alüminyum ve/veya kompozit kaplamalar ahşap görünüm sağlayacak şekilde açık ya da koyu mat ceviz rengine boyanacak (boyama zamanla renk atacağından boyama tercihi yapan dükkânlar solan görünümü tekrar sağlamakla yükümlüdür),” cümlesi bende eklenmiştir.
 2. madde 1. fıkra 7. bent için “, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama” cümlesi bende eklenmiştir.
 3. madde 1. fıkra 13. bent için1/5’ini” ifadesi “1/4’ünü” olarak değiştirilmiş, “Kullanılacak renkler mat folyo olmak üzere; siyah, koyu yeşil, koyu mavi, turkuaz, koyu bordo gibi renklerden seçilecektir. Beyaz, sarı, kırmızı gibi renkler yazıyı ön plana çıkarsa da görüntü kirliliği çıkartacağından kullanılması uygun görülmemektedir.” cümlesi, “Kullanılacak her türlü folyo mat olmalı, renk parlaması yapmamalıdır. Yazı stili kalın (bold) olmadığı ve kullanılan folyolar çevre ve bina cephesi ile uyumlu olduğu durumunda Datça Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.” olarak değiştirilmiştir.
 4. madde 1. fıkra 20. bent için 0.20“ifadesi “0.75” ve “0.15” ifadesi ise “0.20” olarak değiştirilmiştir.
 5. madde 4. fıkra 13. bent için 0.50” ifadesi “0.65” olarak değiştirilmiştir.
 6. madde 4. fıkra 14. bent için 1/5’i” ifadesi “1/4’ü” olarak değiştirilmiştir.
 7. madde 4. fıkra 15. bent için 1.5” ifadesi “2”, “0.75” ifadesi “1”, “0,50” ifadesi “1.00” ve “5” ifadesi ise “4” olarak değiştirilmiştir.
 8. madde 4. fıkra 25. bent için 3″ ifadesi “5” olarak değiştirilmiştir.
 9. madde 4. fıkra 30. bent için 3” ifadesi “7” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 1. madde 4. fıkra 35. bent için Her türlü totem tabelalarda kesinlikle içten aydınlatma yapılmayacaktır.” cümlesinden sonra “Totem tabela yükseklikleri max. 6.00 m olacaktır. En boy oranı max 2.50 x 2.50 metre olacak şekilde, farklı geometrik formlar içerisinde olabilecektir. Kullanılacak malzemeler yönetmeliğin 7.4.24. maddesinde belirtilen malzemeler olmak zorundadır. İşletmeye ait telefon numarası ve mail adresi totem tabelanın dijital tasarımı göz önünde bulundurularak yazılabilir.” paragrafı bende eklenmiştir.
 2. madde 4. fıkra 36. bent için ” Yönetmeliğin 7.4.15. maddesine dayanarak, logo ve yazı alanı sabit kalmak şartıyla alt tabla uzatılabilir. Uzatılan alt tabla işletmenin üst bölümünü tamamen kaplayacak şekilde ahşap, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama yapılabilecektir.” paragrafı ek bir bend olarak eklemiştir.
 3. madde 4. fıkra 37. bent için “Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre zemin kattaki işletmeler üst kat alın yüzeylerine tabela asamaz. Yönetmeliğin 7.4.19. maddesine istinaden de tabela asılamamaktadır. Ancak tabela asılacak alanı bulunmayan işletmeler için, üst katlarındaki mülkiyet sahiplerinin yazılı onayı ile Datça Belediyesi’nin ön gördüğü yerler dahilinde tabelaların asımları yapılabilecektir.” paragrafı ek bir bend olarak eklenmiştir.
 4. madde 4. fıkra 38. bent için “Tabelalardaki işletme logoları, harf yüksekliklerinden farklılık gösterebilir. Logolar işletme isimleri ile birlikte bütünlüğü bozmayacak şekilde max 0.50×0.50 m’yi geçmeyecek, işletme isimleri kullanılmadan tek başlarına kullanılacak logolar ise max 1.00×1.00 m’yi geçmeyecek şekilde uygulanabilecektir.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 5. madde 6. fıkra 12. bent için “Yol üzerlerine koyulan bayrak tabelalar ve plastik dubalar kaldırılacaktır. Plastik dubaların yerine ahşap ya da metal dubalar koyulacaktır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 6. madde 8. fıkra 1. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 7. madde 8. fıkra 2. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanunu’na göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 8. madde 8. fıkra 3. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 9. madde 8. fıkra 7. bent için “Datça Belediyesi’nden onay alan işletmeler, onaylanan tabela, vitrin ve cephe giydirmelerinin dışında farklı bir uygulama yaptıkları durumlarda beş iş günü içerisinde işletme tarafından söküm işlemi yapılması zorunludur. Söküm işleminin yerine getirilmemesi halinde tabela, vitrin ve cephe giydirmeleri görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte işletmelerden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilir. Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 10. madde 8. fıkra 8. bent için “Datça Belediye Meclisinin çıkartmış olduğu yönetmelik, meslek gruplarının tabela yönetmeliğini de kapsar ve meslek grupları belediyenin tabela standartlarına uymak ile yükümlüdürler. Datça Belediyesinin çıkartmış olduğu DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ’ni kabul etmeyen işletme ve / veya meslek grupları tabela asmayacaklardır. Asmaları durumunda yönetmeliğin 7.8.7. maddesi uygulanacaktır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 11. madde 1.-2.-3. ve 4. fıkralarda ki “8.1) Datça Belediyesince yapılan Sözleşme gereğince, belediye sınırları içindeki bilboard, raket, megalight ve otobüs duraklarında yer alan ilan, reklam ve tanıtımlar, sözleşme bitiş tarihine kadar geçerlidir.

8.2) Yönetmelik yayım tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde, Datça ilçe sınırları içindeki, yönetmeliği kapsayan maddelerin (cephe, tabela, tente vb.) yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur. Süre bitiminden sonra yönetmeliğe uygun olmayan uygulamalar Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır.

8.3) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit led ile yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı yasaklanmasına dair 30 Mart 2018 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde uygulanması zorunludur.

 

 

8.4) Balçıkhisar, Balıkçı,  Buxerolles, 86. ve 93. sokakları, Ambarcı cad. için cephe, tabela ve brandalar 30 Mart 2018 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmesi zorunludur.” geçici maddeleri kaldırılmıştır. Mevcut tabelalardaki değişime ilişkin Meclisin belirleyeceği tarih sonucunda ek geçici 8. madde 5. fıkra olarak yönetmeliğe eklenecektir.

 1. madde 3. fıkra için “VİTRİNE ONE WAY VISION (TEK YÖNLÜ GÖRÜŞ) GİYDİRME YAPILMASI İÇİN;” cümlesi ek bir madde olarak eklenmiştir.
 2. madde 3. fıkra 1. bent için “Dilekçe,” kelimesi ek bir bent olarak eklenmiştir.
 3. madde 3. fıkra 2. bent için “Giydirmenin ölçülendirilmiş ve vitrine bilgisayar ortamında yerleştirilmiş tasarım örneği ve içeriği,” cümlesi ek bir bent olarak eklenmiştir.
 4. madde 3. fıkra 3. bent için “One way vision uygulaması konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı.” cümlesi ek bir bent olarak eklenmiştir.

Yönetmelik değişikliği meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

           Gündemin 3.maddesi olan Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

 Ayşe Sönmez’in 01.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden, kiracısı bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 181 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı talebinde bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.  Maddesinin ( e ) bendi hükümleri çerçevesinde satış konusunun İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

          Meclis üyelerinden  Serbülent Demirelli’nin mazereti nedeniyle izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR          Can CANBEY           Hayriye  BALKAN                İnci BİLGİN                      

Meclis Başkanı                               Üye                                   Üye                                       Üye                            

                                    

  

 

 

 

Halit ÇIPLAK             Esat AKKIN               Volkan KARACAOĞLU             Ümit TEMEL        

      Üye                                   Üye                                       Üye                                          Üye   

                         

  

 

 

 

Gökhan SAĞIR        A.Bülent SANCAKDAR     İrfan Cem ÇELEBİ

       Üye                                  Üye                                         Üye