Katı Atık Toplama İhalesi

Katı Atık Toplama İhalesi

1- Sıfır Atık Yönetimi Kapsamında, İlçemiz Datça Belediyesi’ nin hizmet sınırları içerisinde üretilen karışık “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüştürülmesi” işi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiralama ihalesi yapılacaktır.

2- İhale, 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14:15’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3- İşin tahmini edilen yıllık muhammen kira bedeli ₺120,000,00 (yüzyirmibin) olup Geçici Teminatı ₺10,800,00 (onbinsekizyüz)’ dır.

4- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili İdari ve Teknik Şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini ₺500,00 (beşyüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

d) Geçici Teminat makbuzu ve diğer belgeler, 20 Aralık 2022 Salı günü saat 16:00’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

DATÇA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE OLUŞAN AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT İDARİ ŞARTNAMEDİR.

 

İş bu İdari şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan Sıfır Atık Yönetimi kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş iş için teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İSTEKLİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise YÜKLENİCİ olarak anılacaktır

Madde 1: Sıfır Atık Yönetimi kapsamında, ambalaj atıklarının, mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve etkin bir sistem kurulması için Datça Belediyesi’ nin hizmet sınırları içerisinde üretilen karışık “Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüştürülmesi” hakkının kiraya verilmesi işi ihalesi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 21 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 14:15’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: İş kapsamında, yüklenici yapacağı iş ve işlemler için işin tahmin edilen muhammen bedel (KDV hariç yıllık) ₺120,000,00 (yüzyirmibin) olup Geçici Teminatı ₺10,800,00 (onbinsekizyüz)’dir. İhaleye katılan iştirakçilerin, başvuru sırası göz önüne alınarak en az ₺5000,00 (beşbin) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu yararına çalışan vakıf, oda, federasyon, kooperatif, kulüp ve derneklerden;

4/a: Gerçek Kişiler ve Ortak Girişimciler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli, Noter tarafından düzenlenmiş İmza Beyannamesinin Aslı (vekil tayin edilen dahil)

4/b: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Sicil Sureti

b) Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhası Fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş belge,

4/c: Vakıf, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon, Kulüp ve Dernekler

a) Vakıf, oda, federasyon, kooperatif veya konfederasyon kuruluşu olduğuna dair belge,

b)Vakıf, oda, federasyon, kooperatif veya konfederasyonların, ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli suret,

c) İhaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter onaylı imza sirküleri,

4/d: Ortak Belgeler

a) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)

b) Gerçek Kişilik (vekil tayin edilen dahil), Tüzel Kişilik ve Kamu Yararına Çalışan Kulüp veya Derneklerin, bağlı bulunduğu ilgili Mal Müdürlüğü’ nden son 30 (otuz) gün tarihli vadesi geçmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu Pirim Borcu olmadığına dair belge,

d) Toplama ayırma tesisi için lisans geçici faaliyet vb. belgeler

e) İhaleye iştirak edecek Gerçek Kişiler (vekil tayin edilen dahil), Tüzel Kişiliğin (Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uyarınca; Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin, Limited Şirket ise şirket müdürünün yoksa ortaklarının tamamının, Kolektif Şirket ise ortaklarının tamamının, Komandit Şirket ise komandite ortaklarının hepsinin, komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş olan ortakların) yetkilisi ile Kamu Yararına Çalışan Vakıf, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon, Kulüp ve Derneklerin yetkilisinin son 30 (otuz) gün tarihli Adliye’ den veya e-devlet üzerinden alınmış Sabıka Kaydı belgesi,

f) Türkiye genelinde “İhale Yasaklısı” olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr) üzerinden alınmış belge,

g) İhaleye iştirak edecek Gerçek Kişinin, Tüzel Kişiliğin ile Kamu Yararına Çalışan Kulüp veya Derneklerin Banka “İban” numarası

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 20 Aralık 2022 Salı günü saat 16:00’a kadar belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra (son müracaat tarihinden önce olsa bile) dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya evrak tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Madde 5: 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5/a- İhaleyi yapan idarenin;

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/b- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi veya yetkilendirdiği kişi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV ile “İhale İlan” bedeli olarak Muğla Basın İlan Kurumu’nun tespit ettiği tutar tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve belirtilen harçların yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen kira bedelinin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan ₺10,800,00 Geçici Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli ile diğer harçlar, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan yükleniciye geri ödenecektir. İhale bedeli ve belirtilen diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat belediye kayıtlarına irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. İş yeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

Madde 10: İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyeti, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile iş yerine ulaşım ve şantiye kurmak vb. hususlarda bilgi edinmiş, teklifini etkileyebilecek riskler, olağan üstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

Madde 11: İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, istekli işin yapılacağı yeri incelediğini ve teklifini buna göre hazırladığını kabul etmiş sayılacaktır.

Madde 12: Yüklenici, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. Ayrıca sözleşmenin devamı süresince, mücbir ve kamudan kaynaklanan sebepler haricinde, sözleşme süresinin uzatılması, kira bedelinin indirilmesi, ödeme tarihi ve miktarının ile Datça Belediyesi’ nin hizmet sınır alanının değiştirilmesi talebinde bulunamaz. Sözleşme süresi sona eren kiracının Kesin Teminat’ı sözleşme süresinin bitiminde idareye borcunun olmaması koşulu ile bila faiz kiracıya iade edilir. Ancak yüklenicinin sözleşmeyi süresi bitmeden sözleşmeyi feshetmek istemesi durumunda, kesin teminatı gelir kaydedilecektir.

Madde 13: Yüklenici, her türlü zabıta denetimlerinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Hizmet alanı içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (yüklenici / çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek yükleniciye aittir.

Madde 14: Gerekli görülmesi halinde olunacak, elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) işgünü içinde yüklenici kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Alınacak olan tüm izin ve ruhsatların sorumluluğu yükleniciye aittir. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar yüklenici sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 15: Yüklenicinin vefat etmesi halinde, vefatından itibaren 3 (üç) ay içerisinde tüm varislerin muvafakati ile birisi adına aynı sözleşmenin devam ettireceklerine dair noter onaylı belge ile Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvuracak olup, idare tarafından uygun görülmesi takdirde muvafakat alan kişi adına yeni sözleşme düzenlenecektir. Aksi halde sözleşme fesih edilmiş sayılır

Madde 16: Yükleniciye yapılacak her türlü tebligat, başvuru sürecinde idareye verilen Yerleşim Yeri Adresine yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 17: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 18: İş hakkında tarafların uyacağı ilke ve esaslar bu şartnamede belirtilmiş olup, şartname ile sözleşme dışında kalan hususlarda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’una göre uygulanacak olup, taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi, idare tarafından feshedilecektir.

Madde 19: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesin olup itiraz edilemez.

Madde 20: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

 

 

İş bu özel şartname 20 (yirmi) maddeden ibarettir.

 

 

 

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR Volkan KARACAOĞLU Esat AKKIN

 

 

TABİİ ÜYE TABİİ ÜYE İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK Hakan Tahsin UZUN Şartnamedeki Hususları Okudum

Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

 

 

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

DATÇA İLÇESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE OLUŞAN AMBALAJ ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI, AYRIŞTIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİNİN KİRAYA VERİLMESİNE AİT TEKNİK ŞARTNAMEDİR.

 

MADDE 1- İŞİN NEVİ VE NİTELİĞİ

Sıfır Atık Yönetimi kapsamında, Datça Belediyesi hizmet sınırları içerisinde üretilen karışık ambalaj atıklarının, mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması, transferi ve bu iş kapsamında etkin bir sistem kurulması vb. işlerin kiraya verilmesi işi.

MADDE 2- TANIMLAR

Atık Aktarma Merkezi; Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir atıkların, atık işleme tesislerine ulaştırılmadan önce biriktirildikleri yerleri,

İdare; Datça Belediye Başkanlığı

Toplama Ayırma Tesisi; Ambalaj atıklarının toplandığı ve cinslerine göre sınıflandırılarak ayrıldığı ambalaj atığı işleme tesisi,

Yüklenici; Sözleşme ve ekleri kapsamındaki işleri yapacak olan ambalaj atığı toplama ve ayırma çevre izin ve lisans belgesine veya geçici faaliyet belgesine sahip gerçek veya tüzel kişi, ifade eder.

Ambalaj Atığı: 2/4/2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğindeki atık tanımına uyan her tür ambalajı ve ambalaj bileşenlerini,

MADDE 3- İŞİN SÜRESİ VE KAPSAMI

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıldır. İş, Datça Belediyesi hizmet sınırları içerisinde üretilen ambalaj atıklarının, mevzuat hükümleri çerçevesinde evsel atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması ve bu iş kapsamında etkin bir sistem kurulmasıdır.

Madde 3.1- Evsel Nitelikli Atık Miktarı ve Karakterizasyonu

Atık miktarı ve karakterizasyon değerleri aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

 

Tablo 1- 2021 Yılı Evsel Nitelikli Atık Miktarı

Aylar

Atık Miktarı (ton/ay)

Ocak

2160,16

Şubat

1171,44

Mart

1579

Nisan

1527,3

Mayıs

2491,06

Haziran

2102,97

Temmuz

2780,21

Ağustos

2560,5

Eylül

2294,32

Ekim

2082,8

Kasım

1235,15

Aralık

1273,58

TOPLAM

23258,49 (ton/yıl)

 

 

 

İstekli; oluşması muhtemel ambalaj atığı miktarını evsel nitelikli atık miktarını değerlendirerek bulacaktır. Atık miktarı verilerinde mevsimsel nedenler ile dalgalanmalar yaşanabilir.

MADDE 4- İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İdarenin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,

Piyasaya sürenler ve/veya yetkilendirilmiş kuruluş ile sözleşme yapılması durumunda ise ambalaj atıkları yönetim planını birlikte hazırlamakla ve Bakanlığa sunmakla, yönetim planı kapsamında gelişme raporlarını hazırlamak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunmakla,

Ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda, çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,

Ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmaması için gerekli tedbirleri almakla,

Ambalaj atıkları yönetimi kapsamında, bu Yönetmelikle sorumluluk verilen taraflarla birlikte eğitim faaliyetleri yapmak ve katkıda bulunmakla,

Ambalaj atıkları yönetim planı kapsamında toplanan ambalaj atıklarına ilişkin belgeleri düzenlemek ve/veya onaylamakla,

Ambalaj atıklarının yetkili olmayan kişiler tarafından toplanmasını, taşınmasını, depolanmasını, geri dönüştürülmesi ve geri kazanılmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla,

MADDE 5- YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

Yüklenici firmanın yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için İdare ile birlikte ambalaj atıkları yönetim planını hazırlamakla,

Ambalaj atıkları yönetim planı çerçevesinde; kaynakta ayırma ve geri kazanım projelerini gerçekleştirmek için, ayırma ve satış işlemlerini gerçekleştirmek,

Proje sorumlusu olarak en az bir Çevre Görevlisi ile ihtiyaç kadar yardımcı elemanlar görevlendirmek,

Ambalaj atığı yönetim planı doğrultusunda, çalışmaları yürütmek, gerekli önlemleri almakla,

Ekiplerin oluşturulmasında, ekipmanların nicelik ve nitelikleri konusunda İdare’nin onayını almak,

Toplanan atıkların ayrıştırılması ile geri kazanılması için gerekli sistemi kurmak, yürütmek ve koordine etmek,

Yüklenici, Ambalaj atıklarının daha etkin bir şekilde toplanmasını sağlayabilmek için, İdare tarafından düzenlenecek olan kampanya ve etkinliklere katılım sağlayarak kampanya malzemelerini temin edecektir.

Yüklenici isterse, ambalaj atıklarının daha etkin bir şekilde toplanmasını sağlayabilmek için atık aktarma merkezi kurabilir.

Yüklenici, geçici faaliyet belgesine sahip ise süresi içerisinde ambalaj atığı toplama ve ayırma çevre izin ve lisans belgesini almak ile yükümlüdür. Eğer alamaz ise İdare sözleşmeyi tek taraflı fesih yetkisine sahiptir ve bu durumda Yüklenici bir hak talep edemez.

Yüklenici firmanın, geçici faaliyet belgesi veya lisansının iptali durumunda 30 gün içerisinde geçici faaliyet belgesi veya lisansı alamama durumunda sözleşme feshi edilerek kati teminat bedeli irat kaydedilecektir. Lisans ile ilgili değişiklikler 3 gün içerisinde idareye bildirilecektir.

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER;

Proje uygulamalarında; kanun, yönetmelik ve tebliğler olmak üzere yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun işlem yapılacaktır.

Taraflar sözleşme kapsamındaki bilgileri karşılıklı onay almadan diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşamazlar.

Yüklenici ve İdare arasında imzalanan sözleşme (gerekmesi halinde yetkilendirilmiş kuruluşun da dahil olduğu) elektronik yazılım programı üzerinden sisteme yüklenir ve belgelendirme dosyasına eklenir.

İş kapsamında; atık aktarma merkezi kurulması, ambalaj atıklarının toplanması, taşınması, ayrıştırılması, preslenmesi, depolanması, satılması, toplama ayırma tesisi işletilmesi, personel giderleri, lisans alınması, ceza vb. aşamalardaki her türlü harcamayı Yüklenici yapacak, her türlü idari, hukuki ve mali sorumluluklar Yükleniciye ait olacak ve bununla ilgili İdareden hiçbir ödeme ve karşılık talep etmeyecektir.

Yüklenici iş süresince yaz aylarında (Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) ortalama 6 m3 atık toplama hacmine sahip 2 (iki) adet hidrolik sıkıştırmalı kamyon, kış aylarında ( Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ) ortalama 6 m3 atık toplama hacmine sahip 1 (bir) adet hidrolik sıkıştırmalı kamyon aracı bulundurmak zorundadır. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 15 (onbeş) iş günü içerisinde araçlar temin edilerek, araçların ruhsatları ve plakaları belediyeye ibraz edilecektir.

Yüklenici, iş süresince kullandığı tüm araçlara GPS sistemi kuracak ve bilgileri İdare ile paylaşacaktır. Yüklenici, idarenin bilgisi dışında araç değiştiremez ve GPS takılı olmayan araç ile çalışamaz.

İş kapsamında kullanılacak tüm araç ve ekipmanların arıza, tamir, bakım, trafik cezası, yakıt ve yedek parça vb. her türlü gideri Yükleniciye aittir.

İş kapsamında çalıştırılacak tüm araçlar ihale tarihi itibari ile 10 yaşını doldurmamış olacaktır.

Çalışanların sağlığı, çevre ve insan sağlığı ile trafik kurallarına uyulması, can ve mal güvenliğinin sağlanması ve 3. kişilere zarar verilmemesi için her türlü tedbir Yüklenici tarafından alınacak olup, bu konuda doğabilecek olumsuzluklardan tamamen Yüklenici sorumludur.

Yüklenici hizmet kapsamında görevlendireceği personellere ait isim listesi, sabıka kayıtları, kimlik fotokopileri, nüfus kayıt örnekleri, diploma suretlerinden oluşan bir özlük dosyası oluşturacak ve işe başlamasına müteakip bu dosyanın bir suretini talep etmesi halinde İdareye verecektir. Personelin değişmesi durumunda yeni personele ait yukarıda belirtilen belgeleri talep etmesi halinde İdareye verecektir.

İş kapsamında kullanılacak ve ihtiyaç duyulan tüm toplama ekipmanları (poşet, konteyner, sepet, kafes, bidon vb.) Yüklenici tarafından temin edilecek ve bedelsiz olarak İdareye teslim edilecektir.

Yüklenici, işe başlanılmasını takiben 60 gün içerisinde 100 adet dış mekan geri dönüşüm konteyneri temin ederek ihtiyaç olan yerlere dağıtımını yapacaktır. Tüm bu dağıtılacak toplama ekipmanlarının üzerinde Belediyenin logosu, ismi ve sıfır atık logosu bulunacaktır. Dış mekan geri dönüşüm konteynerinin teknik detayları İdare tarafından belirlenecektir.

İdare, iş süresince Yükleniciyi denetleme hakkına sahiptir. Yüklenici, İdare’nin iş ile ilgili talep ettiği her türlü bilgi ve belgeyi İdare’ye sunmak zorundadır.

Yüklenici, iş süresi boyunca işi taşere edemez, taşeron ile çalışamaz. İdarenin tespiti halinde ihale tek taraflı fesh edilir.

MADDE 7- CEZA VE KESİNTİLER;

İhale süresince, yüklenicinin sözleşme kapsamında taahhüt edip hizmete sunmadığı her araç için günlük 500 TL para cezası uygulanacaktır. Bu süre her bir araç için 1 ayı geçemez, aksi takdirde temin edilemeyen araçlar gerekçe gösterilerek sözleşme fesih edilir.

MADDE 8- İŞE BAŞLAMA VE İŞ PROGRAMI;

Sözleşmenin imzalanması ile birlikte işe başlanacaktır.

Yüklenici, işe başlama tarihinden (sözleşme imzalama tarihi) itibaren 7 (yedi) gün içerisinde; toplama ve taşıma programının belirlenmesi, yönetim planının oluşturulması, atık aktarma merkezi kurulması, gerekli izin, lisans vb. olurların alınması süreçlerini de içerecek iş programını düzenleyecek ve İdareye teslim edecektir. Yüklenici tarafından İdareye teslim edilen iş programı, İdarece, gerekli görülürse değişiklikler yapılarak, 7 (yedi) gün içerisinde tasdik edilecek ve Yükleniciye tebliğ edilecektir.

Yüklenicinin belirtilen süre içerisinde iş programını hazırlayarak İdareye teslim etmemesi halinde, iş programı İdarece re’sen yapılarak Yükleniciye tebliğ edilir. Böyle bir durumda Yüklenici bu iş programına uymak zorundadır.

Şartnamenin imza edilmiş olması, şartnamenin okunup aynen ve tamamen tüm şartların kabul edildiği manasında anlaşılır.

İş bu şartname 8 (sekiz) madde ve 5 (beş) sayfadan ibarettir.

 

 

 

BAŞKAN ÜYE ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR Volkan KARACAOĞLU Esat AKKIN

 

 

TABİİ ÜYE TABİİ ÜYE İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK Hakan Tahsin UZUN Şartnamedeki Hususları Okudum

Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum