Kasım 2019 Meclis Kararları

 

 

05.11.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 05.11.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğu olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A. Gürsel UÇAR İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış konusunu gündeme 7. madde olarak eklenmesini, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Meclis üyeleri Atatürk Caddesi trafik akışı konusunu gündeme 8.madde olarak eklenmesi, önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

 

Ekim ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

            Gündemin 1.maddesi olan 2020 Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.                                                        

 Plan ve Bütçe Komisyonumuz 16/10/2019 tarihinde saat 14:00’de Datça Belediyesi Hizmet Binasında toplantı salonunda toplandı. Datça Belediye Meclisinin 01.10.2019 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe

 

 

2020 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesi ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

 

 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE 1- Belediye idari birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği üzere toplam ₺34.000.000,00 ödenek verilmiştir.

 

    MADDE 2- Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ₺34.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

 

     MADDE 3- 2020 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

MADDE 4– Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

    MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

    MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezisi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

   MADDE 7- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

        1-Bütçe Kararnamesi

        2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

        3- Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma (B) Cetveli (Örnek-15)

        4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

        5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

        6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

        7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıf. Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

        8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

        9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

        10- Gelecek Yıllara, Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek21)

        11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

        12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

        13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

        14-237 Sayılı Taşıt Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25)

        15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

        16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

        17– Finansman Programı (Örnek-28)

18- Gerekli görülen diğer cetveller

 

MADDE 8- Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

MADDE 9- Bu Kararname Hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- Bu Kararname Hükümlerini üst yönetici yürütmeye yetkilidir.

 

2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup,  komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

KODUNEV’İ2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)
01PERSONEL GİDERİ10.041.050
02SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ1.620.550
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ10.403.900
04FAİZ GİDERLERİ500.000
05CARİ TRANSFERLER795.000
06SERMAYE GİDERLERİ7.239.500
07SERMAYE TRANSFERLERİ 
08BORÇ VERME 
09YEDEK ÖDENEK3.400.000
 TOPLAM34.000.000

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

KODUGELİRİN TÜRÜ2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ  (₺)
01VERGİ GELİRLERİ12.786.000
03TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ4.090.000
04ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLİR3.000.000
05DİĞER GELİRLER11.648.000
06SERMAYE GELİRLERİ2.800.000
09RED VE İADELER (-)-324.000
 TOPLAM34.000.000

 

Ayrıca 2020 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait bütçe rakamları;

2021                     2022

GİDER BÜTÇESİ (₺)                                                       : 37.400.000,00           41.200.000,00

 

GELİR BÜTÇESİ (₺)                                                       : 37.400.000,00         41.200.000,00

 Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 1. GİDER BÜTÇESİ.

 

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN  

 1. DÜZEYLERİ

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺2.987.000,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                               ₺1.506.800,00

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                           ₺545.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ                                            ₺1.454.400,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                                          ₺12.005.300,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺5.073.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                             ₺3.028.300,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

  

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺5.250.800,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                                               ₺1.292.900,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ                                           ₺855.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺34.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            2.GELİR BÜTÇESİ

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

           

            01- VERGİ GELİRLERİ

 

            2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Vergi Gelirleri ₺12.786.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺4.090.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

            2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  ₺3.000.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

05- DİĞER GELİRLER

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Diğer Gelirler ₺11.648.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

06- SERMAYE GELİRLERİ

 

            2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺2.800.000,00 olarak edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

09- RED VE İADELER (-)

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺324.000,00 olarak edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺34.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Ayrıca 2020 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup ayrı ayrı kabulüne Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 

2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (₺)

 

EKONOMİK KODLAMAI. 3AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
II. 3AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
IV. 3AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
TOPLAM
IIIAÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01 PERSONEL GİDERLERİ2.510.2582.510.2582.510.2582.510.25810.041.050100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ405.136405.136405.136405.1361.620.550100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ2.600.9722.600.9722.600.9722.600.97210.403.900100
04 FAİZ  GİDERLERİ        125.000        125.000        125.000        125.000500.000100
05 CARİ TRANSFERLER198.750198.750198.750198.750795.000100
06 SERMAYE GİDERLERİ1.809.8751.809.8751.809.8751.809.8757.239.500100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ0,000,000,000,000,000,00
08 BORÇ VERME0,000,000,000,000,000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER850.000850.000850.000850.0003.400.000100
    TOPLAM8.499.9918.500.0038.500.0038.500.00334.000.000100

 

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (₺)

 

KODUFinansman ProgramıI. 3AYLIK
(OCK-ŞUB-MART)
II. 3AYLIK
(NİS-MAY-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEM-AĞU-EYL)
IV. 3AYLIK
(EKM-KAS-ARA)
TOPLAM
 AÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01Vergi Gelirleri3.196.5003.196.5003.196.5003.196.50012.786.000100
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.022.5001.022.5001.022.5001.022.5004.090.000100
04Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler750.000750.000750.000750.0003.000.000100
05Diğer Gelirler2.912.0002.912.0002.912.0002.912.00011.648.000100
06Sermaye Gelirleri700.000700.000700.000700.0002.800.000100
08Alacaklardan Tahsilat0,000,000,000,000,000,00
09Red ve İadeler (-)81.00081.00081.00081.000324.0000,00
 TOPLAM8.500.0008.500.0008.500.0008.500.00034.000.000,00100

 

SONUÇ:

Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı ₺34.000.000,00 ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ₺34.000.000,00 üzerinden denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2021 yılı gider bütçesi ₺37.400.000,00 gelir bütçesi ₺37.400.000,00 ve 2022 yılı gider bütçesi ₺41.200.000.00 gelir bütçesi ₺41.200.000.00 üzerinden denk olarak tahmin edilmiş ve birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre kabulüne Komisyonumuzca oy birliği uygun görülmüştür.

Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifeleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince değerlendirilmiş olup, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan 2020 yılı bütçesi ayrı ayrı oya sunuldu, yapılan oylama sonucu gelir ve gider bütçesi (Meclis Üyesi Serdar Ören karşı oy) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Gündemin 2.maddesi olan Tarife ve Harçların tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 56 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen 2020 yılında uygulanacak Tarife ve Harçlarla ilgili olarak, komisyonumuz 14.10.2019 ve 18.10.2019 tarihlerinde Hayriye Balkan Başkanlığında toplanmış olup;

Komisyonumuzca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 2020 yılında uygulanacak olan Tarife ve Harçların aşağıdaki şekilde olması oybirliği ile uygun bulunmuş olup, meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

                       

2020 YILI TARİFE VE HARÇLAR   

MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ

(KDV HARİÇ)

                                                                                                                                     2020

 1. a) Kamyonlardan sefer başına               365,00-TL
 2. b) Traktörlerden sefer başına              220,00-TL

 

MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA ÜCRETİ (SAATİ) ( KDV hariç olarak )

a)Kazıcı / Yükleyici ücreti                                                                                         220,00-TL

 1. b) Silindir kiralama ücreti           300,00-TL
 2. c) Ekskavatör ücreti           365,00-TL
 3. d) Greyder ücreti          365,00-TL
 4. e) Traktör ücreti 155,00-TL
 5. f) Mini Damperli kamyon kiralama ücreti (Sefer başına)             240,00-TL
 6. g) 10 m3 su kapasiteli arazöz kiralama ücreti :

0-10 km arası                                                                                                       475,00-TL

11-20 km arası                                                                                                     550,00-TL

21-30 km arası                                                                                                     630,00-TL

31-40 km arası                                                                                                      710,00-TL

Aracın 1 saatten fazla beklemesi halinde (saat başı)                                          160,00-TL

 1. h) Boş arazöz kiralama 315,00-TL

ı) Havai Fişek atılması durumunda arazöz kiralama ücreti                                  1.600,00-TL

 1. i) Platformlu araç kiralama ücreti:

0-10 km arası                                                                                                      270,00-TL

11-20 km arası                                                                                                    345,00-TL

21-30 km arası                                                                                                    415,00-TL

31-40 km arası                                                                                                     500,00-TL

 

MADDE-3 KONTROLLÜK ÜCRETLERİ ( KDV hariç olarak )

3/1: Fen işleri servisinde çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her kontrolde parseldeki her bir yapı için kontrol edilen alan üzerinden hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ ye kadar 229,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100m2’den sonraki her m2’ si için                     73-Tl
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 420,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                     85-TL

ücret alınmasına.

Ticari binalarda zemin katı ticari, üst katı konut kullanımlı olan projelerde zemin kat tavanı kontrollük ücreti de ticari tarifeden alınacaktır.

3/2: İmar işleri çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her su basman kontrol ücreti her bina taban alanı için  hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ye kadar 285,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      85-TL
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 430,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      85-TL

ücret alınmasına.

3/3: Kot kontrollük ücreti:

Binalara kot verilmesi için inşaatlara giden personel için bina başına inşaat sahiplerinden KDV dahil                                                                                                                          430,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-4: İMAR DURUM BELGESİ

Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı, Hızırşah, Karaköy, Kızlan, Emecik uygulama İmar Planı

Bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil                                                        430-TL

 

Uygulama İmar Planı bulunan yerlerde m2’si KDV dahil;

Konut Alanı                                                                                                              0,90 -TL

Turizm Tesis Alanları                                                                                               1,00 -TL

Ticari Alanlar                                                                                                                       1,80 -TL

Doğal afet ve Depremden zarar görenlerin İmar Durumu Belgesi ücretinden muaf tutulması.

Yukarıdaki birim fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan imar durumu belgesi ücreti m2’si 450,00 TL’nin altında olamaz.

 

İmar Parsellerinin tevhit edilmesi durumunda yukarıda belirtilen yapılaşma nizamı karşılığı katsayının KDV dahil %50 indirim karşılığı toplamda oluşan alan üzerinden imar durumu ücreti alınır.

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Yabancı teknelerden

 1. a) 0 – 9 metre arası          80,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 100,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                 120,00-TL
 4. d) 19 – 22 metre arası                   140,00-TL
 5. e) 23 – 26 metre arası 190,00-TL
 6. f) 27 – 40 metre arası              260,00-TL
 7. g) 40 metre üzeri 400,00-TL
 8. h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk tarafı için ticari olmayan yabancı teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 45,00-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

 1. k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına

5/2 Yerli  özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası 330,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 500,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası 725,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı          860,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına 2,50-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                           00-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 3. c) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 4. d) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. e) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      45,00-TL

18 metre üzeri                                                                           65,00-TL

 

MADDE-6: ANFİTİYATRO ÜCRETİ ( KDV dahil olarak )

 1. a) Konserlerden 000,00-TL
 2. b) Tiyatrolardan                       550,00-TL
 3. c) Ticari amaçlı kullanılan diğer etkinliklerden 600,00-TL

 

MADDE-7: KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO SALONU KİRA ÜCRETİ

Kültür Merkezinin ticari amaçlı kullanımlarda KDV dahil olarak;

 1. a) Saat ücreti                       150,00-TL
 2. b) Günlük olarak 850,00-TL

 

MADDE -8:BİLGİYE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

2019 YILI BİLGİ VE BELGELERE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

1-A3 ve/veya A4 boyutu kağıtlara yazılarak,taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı,basılı bilgi ve belgelerin;

a)İlk 10 sayfa için her hangi bir araştırma inceleme,yazma ve tarama ücreti

b)İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan siyah-beyaz yazma,tarama ve kopyalama ücreti

c) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan renkli yazma,tarama ve kopyalama ücreti

d) ) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için ortaya çıkacak araştırma,inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair gider ücreti(a ve b bentlerindeki ücretler hariç)

2019 YILI
 

Ücretsiz

1,50 TL
2,50 TL
 

8,00 TL

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi gereği tahsil edilen ücretlere KDV İlave edilecektir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10uncu maddesine ve 14/02/2006 tarih 26080 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği’ne (sıra no:1)uygun olarak hazırlanmıştır.

 

MADDE-9: MÜHENDİS, MİMAR, ŞANTİYE ŞEFİ VE MÜTEAHHİT KAYIT ÜCRETİ

 1. a) Yeni kayıtlarda                          430,00-TL
 2. b) Her yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılacak vizelerden 245,00-TL
 3. c) Müteahhit yıllık kayıt ücreti 500,00-TL

 

MADDE-10: İMAR İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ  DOSYA İNCELEME ÜCRETİ

Dosya başına                                                                                                                285,00-TL

 

 

MADDE-11: TASDİK ÜCRETİ,FOTOĞRAF VE EVRAK SURETİ ÜCRETİ

Adet başına                                                                                                                   35,00-TL

 

MADDE-12: İNŞAAT İŞGAL ÜCRETİ

İnşaatların yapımı sırasında belediyeden izin almak kaydıyla işgal edilen kaldırım ve yolların m2‘ sinden günlük olarak                                                                                                       6,20-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-13: PLAN PROJE TETKİK ÜCRETİ

Ruhsat için yapılan plan ve projelerin tetkiki için m2’ si                                              0,50-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE- 14: PLAN PROJE SURETİ TASDİK ÜCRETİ ( PAFTA )

2019 yılı pafta başına                                                                                                    43,00-TL

 

 

MADDE-15: TASDİKLİ İMAR PLANI  PAFTA  ÜCRETİ

Adet olarak                                                                                                                    62,00-TL

 

MADDE-16: BELEDİYEMİZCE KONULAN YÖN PANOLARINDAN

Yön panolarına konulan her bir pano için yer kullanım bedeli olarak                       400,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-17: KIZLAN MAHALLESİ KANTAR ÜCRETİ

 1. a) Tır ve büyük kamyonlardan   45,00-TL
 2. b) Küçük kamyon ve kamyonetlerden 22,00-TL

Kantar ücreti, Kızlan Mahallesi halkından alınmayacaktır.

 

MADDE-18:MAHALLELERDEKİ ÇOK AMAÇLI SALON KİRA ÜCRETLERİ

 1. a) Kızlan Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti                000,00-TL
 2. b) Kızlan Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL
 3. c) Yazı Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL
 4. d) Yazı Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti                              000,00-TL
 5. e) Emecik Mahallesi çok amaçlı salon kirası 000,00-TL
 6. f) Emecik Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL

 

MADDE-19: MAHALLELERDE SAHİL KİRALAMA ÜCRETİ

 1. a) Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii ( m2’ si yıllık ) 15,00-TL
 2. b) Mesudiye Mahallesi ( m2’ si yıllık ) 15,00-TL
 3. c) Sahillere konulan Duşmatik kullanım ücreti (Tek kullanımlık)                          1,00-TL

 

MADDE-20: STAND ÜCRETLERİ: (Sezonluk olarak)

 1-    İSKELE MAHALLESİ:

 1. Sevgi yolu                    500,00-TL
 2. Anfitiyatro önü 750,00-TL
 3. Kumluk mevkii 70 ve 73.sokak 100,00-TL
 4. Kumluk mevkii 72.sokak (Sanat Sokağı) 700,00-TL

2-   Datça Mahallesi                                                                                                800,00-TL

3-  Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii                                                             2.200,00-TL

4-   İkinci el pazarı (bit pazarı) Tezgah başına                                                          15,00-TL

 

MADDE-21 :EVLENME ÜCRETİ :

İzin Belgesi ücreti                                                                                                    150,00-TL

Dosya ücreti                                                                                                               75,00-TL

Belediye nikah salonu dışında yapılan nikahlardan                                                 200.00-TL

 

MADDE-22 : BEYAN SURET ÜCRETİ:

Emlak Beyan sureti  (Rayiç Değeri)                                                                          25,00-TL                                         

 

MADDE-23: HARÇLARIN TESPİTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği geçici 7. Maddesinde “ İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı ve İşyeri Açma İzni Harcına dair tarifeler Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden, usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin, belediye meclislerine 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır “ hükmü yer almaktadır.

Açıklanan hüküm gereğince;

23/1: 5281 sayılı kanunun 16. Maddesinde yer alan İlan ve Reklam Vergileri ile ilgili olarak;

 1. a) Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı resim gibi tüm sabit İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak                                   60,00 TL
 2. b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak           38,00 TL
 3. c) cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların m2’ sinden haftalık olarak                                   10,00 TL
 4. d) Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan her m2’ si için yıllık olarak 108,00 TL
 5. e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar veya benzerlerinin;

Broşürlerin her biri için                                                                                0,25 TL

Katalog, duvar ve cep takvimlerinin her biri için                                         0,25 TL

Biblolar ve benzerleri için                                                                            0,25 TL

 1. f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2’ sinde günlük olarak                                                 0,50 TL

İlan ve Reklam Vergilerinin,  işyeri ÇTV ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında  olmak üzere 2 eşit taksitle alınmasına;

23/2: 5281 sayılı kanunun 17. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 21. Maddesinin 1. Fıkrasının (III) numaralı bendi uyarınca;

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak;

 1. a) Diskolardan 25,00 TL
 2. b) Pavyonlardan 25,00 TL
 3. c) Canlı müzik izni olan cafe – restaurantlardan 22,00 TL
 4. d) Diğer işletmelerden 22,00 TL

23/3: 5281 sayılı kanunun 19. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 56. Maddesinde yer alan İşgal Harcı Tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

 1. maddenin (I) ve (II) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2’ si için günde;
 2. a) Pazaryeri dışındaki işgallerden 0,70-TL
 3. b) Pazaryeri tahsis ücreti ( üreticilerden) 50-TL
 4. c) Pazaryeri tahsis ücreti ( pazarcılardan ) 2,50-TL
 5. d) Sezonluk (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) işgallerden 1,10-TL

23/4: 52. Maddeni (I) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

 1. a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,50 TL
 2. b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 10,00 TL

23/5: 52. Maddenin (III) numaralı bendinde yazılı işgallerden;

 1. a) Her taşıttan beher saat için 1,50 TL

23/7: 5281 sayılı kanunun 24. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 7. Maddesinde yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı tarifesinin aşağıda şekilde olmasına;

 1. a) Tartı aletlerinin her birinden 1,25 TL
 2. b) Uzunluk ölçülerinin her birinden    1,25 TL
 3. c) Akıcı ve daneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 2,75 TL
 4. d) El terazilerinden 5,50 TL
 5. e) Normal masa terazilerinden 8,00 TL
 6. f) Otomatik ( ibreli ) terazilerden 11,00 TL
 7. g) Elektronik terazilerden 14,00 TL
 8. h) Kantar ve basküllerden 22,00 TL

 

 

 

 

23/8: 5281 sayılı kanunun 25. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun ek: 6. Maddesinde yer alan Bina İnşaat Harcı tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Konut;

 1. a) İnşaat alanı 100 m2’ ye kadar m2’ si 0,70 TL
 2. b) İnşaat alanı 101 – 120 m2 arası m2’ si        1,40 TL
 3. c) İnşaat alanı 121 – 150 m2 arası m2’ si 2,00 TL
 4. d) İnşaat alanı 151 – 200 m2 arası m2’ si 2,75 TL
 5. e) İnşaat alanı 200 m2’ den yukarı m2’ si 3,50 TL

 

B – İşyeri

 1. a) İnşaat alanı 25 m2’ ye kadar m2’ si 2,75 TL
 2. b) İnşaat alanı 26 – 50 m2 arası m2’ si 4,00 TL
 3. c) İnşaat alanı 51 – 100 m2 arası m2’ si 5,50 TL
 4. d) İnşaat alanı 100 m2’ den yukarı m2’ si 7,00 TL

23-/9: 5281 sayılı kanunun 26. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 84. Maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifelerin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Kayıt ve Suret Harçları

 1. a) Her sayfa başına 0,60 TL
 2. b) Harita plan ve krokilerin beher m2’ sinden 7,00 TL

B – İmarla İlgili Harçlar ( Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı )

 1. a) İlk parselasyon harcı ( beher m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. b) İfraz ve tevhit harcı ( beher m2 için ) ;

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. c) Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m2’ si için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı;

Konut bölgelerinden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,26 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         0,95 TL

Ticari bölgelerden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,31 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         1,15 TL

 1. e) Yapı kullanma izni harcı ( beher inşaat m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,10 TL

 1. C) İşyeri Açma izin harçları ( beher m2 için )            1,00 TL
 2. D) Muayene ruhsat ve rapor harcı 11,00 TL
 3. E) Sağlık belgesi harcı 2,00 TL

5281 sayılı kanun gereğince değiştirilen tarife ve harçların yukarıda tespit edildiği şekilde 01/01/2019 tarihinde itibaren uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, komisyonun raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının geçildi.

6360 Sayılı Kanunun kapsamında mahalleye dönüşen Hızırşah Köyü Muhtarlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmaris İşletme Müdürlüğü Datça Orman İşletme Şefliği arasında imzalanan Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 alanın özel ağaçlandırma sahası ile alakalı tanzim edilen taahhüt senedi;  ilgili yasa kapsamında belediyemize devredilmiştir.

Belediyemize devrolan ağaçlandırma izin hakkı, ilgili taahhüt senedinin 7. Maddesine istinaden üçüncü kişilere devredilir dendiğinden;

Söz konusu  Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 lik alanın tahsis devri için, Hızırşah Mahallesi Muhtarı  toplantımıza davet edilmiştir. Yukarıda belirtilen ağaçlandırma saha tahsisinin duyurularak Mahalle Muhtarlığı ve mahalle sakinlerine öncelik tanınması komisyonumuzca uygun görülmüş ve kendisiyle paylaşılmıştır.

Mahalle Muhtarı ikinci komisyon toplantımıza katılarak, muhtarlık olarak ağaçlandırma işini yapamayacaklarını sözlü olarak beyan etmiştir. Duyuru sonucunda da mahalle sakinleri tarafından herhangi bir talep gelmemiştir.

Sonuç olarak; 27.09.2019 tarihinde Belediyemize müracaat eden Yasin KOLAŞIN ‘a Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 özel ağaçlandırma sahasının tahsisi, Marmaris Orman İşletme Şefliğinin görüşü alınarak devredilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının geçildi.

Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 61 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza havale edilen Tunceli Pertek Belediyesinin Datça Belediyesi ile Kardeş Şehir talepleri ile ilgili olarak komisyonlarımız 14.10.2019 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki karar alınmıştır.

İki ilçe belediyesinin ve halkının birbirini daha iyi tanıyabilmesi için belirli bir sürenin gerektiği düşünülmüş olup, bu süre zarfında halkların kaynaşması adına gerekli girişimlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 5.maddesi olan Ödenek Aktarma konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler bölümünde bulunan 80.000,00-TL’nin

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet Alımları bölümüne 80.000,00-TL aktarılmasına;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 03 06 Temsil ve Tanıtım Giderleri bölümünde bulunan 300.000,00-TL ‘nin

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri bölümüne 300.000,00-TL aktarılmasına;

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünde bulunan 1.445.000,00-TL’nin bütçenin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 05 01 3 9 00 5 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 10.000,00-TL.

46 48 07 10 06 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 10.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 2.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 25.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 04 Geçici Personel bölümüne 3.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 02 Sözleşmeli Personel bölümüne 100.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 03 İşçiler bölümüne 900.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 12.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 02 Sözleşmeli personel bölümüne 10.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 03 İşçiler bölümüne 100.000,00-TL.

46 48 07 31 01 1 2 00 5 04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri bölümüne 100.000,00-TL

46 48 07 32 06 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 7.000,00-TL.

46 48 07 32 06 1 0 00 5 01 02 Sözleşmeli personel 33.000,00-TL

46 48 07 32 06 1 0 00 5 02 02 Sözleşmeli personel bölümüne 3.000,00-TL.

46 48 07 33 01 2 9 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 7.000,00-TL

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 100.000,00-TL

46 48 07 45 03 1 1 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 23.000,00-TL olmak yukarında yazılı bütçenin yetersiz olan bölümlerine toplam 1.445.000,00- TL. aktarma yapılasına;

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması bölümünde bulunan  350.000,00-TL’nin

46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçiler bölümüne 350.000,00-TL. aktarılmasına;

Yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümleri arasında toplam 2.175.000,00 TL aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 6.maddesi olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR)’ de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına;

Yıllık üyelik aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine,

Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin belediye başkanlığınca düzenlenmesine (Meclis Üyeleri Serdar Ören, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar karşı oy) oyçokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 7.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış konusunun görüşülmesine geçildi.

Hüseyin Celal UĞURLU’nun 01.11.2019 tarih ve 9192 sayılı dilekçesinde İlçemiz, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin üzerinden geçen ve yol olarak kullanılan alanın uygulama imar planına göre bu mağduriyetin giderilmesi talep edilmişti.İlgili parselin bulunduğu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre imar adasındaki kapanan yoldan oluşacak ihdas alanının, 192 ada 15 nolu parselin yola ve yeşil alana gelen kısmının terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarının Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8.maddesi olan  tek yön trafik akışı konusunun görüşülmesine geçildi.

Datça’ da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda; İlçemiz Atatürk Caddesi üzerinde uygulanan tek yön trafik akışının özellikle turizm sezonunda aksaklık ve sıkışmalara neden olduğu konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu havale edilmesine, komisyon raporlarının Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Üyesi Mustafa Ceylan’ın mazereti sebebiyle izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.12.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

 

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

                                                                                                                                  (İzinli)

 

 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye