Eylül 2020 Meclis Kararları

 

Belediye Meclisimiz 01.09.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

  1. Madde İskele Mahallesi 599 ada 1 parselde bulunan cep sineması vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

İlçemiz İskele Mahallesi 599 ada 1 parsel, Aşık Daimi Sokak no: 2/2020 DATÇA adresinde bulunan “Cep Sineması” vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespit konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde ilgili taşınmazın  2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 6 (altı) yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

 

 

  1. Madde- 2020 yılı mali bütçesinin yetersiz bölümlerine ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi

 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2020 Mali yılı bütçesinin yetersiz  bölümleri olan;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümüne;

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 07 Gayrimenkul büyük onarım giderleri bölümünden 400.000,00-TL aktarılmasına ;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçiler bölümüne ;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 03 06 Temsil ve tanıtım giderleri bölümünden 300.000,00-TL

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 05 Hizmet Alımları  bölümünden 500.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul  alımları ve Kamulaştırması  bölümünden  550.000,00-TL. olmak üzere toplam  1.350.000,00TL aktarma yapılmasına ;

Yukarıda  yazılı olan bölümler arasında toplamda  1.750.000,00 TL. tutarında aktarma işlemlerinin yapılmasına  oy birliğiyle karar verildi.

 

  1. Madde- Kredi talebi konusunun görüşülmesi

 

Nakit yetersizliği nedeni ile belediyemizin yapacak olduğu yatırım işlerinde (yol yapımı, yayalaştırma düzenlemesi, park düzenlemesi vs.) kullanılmak üzere 1.500.000,00- (Birmilyonbeşyüzbin) TL ana para tutarında kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu amaçla belediyemiz gelirlerinden Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi payı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden belediyemiz adına Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresince (Muski) tahsil edilen Çevre Temizlik Vergisi Payının temlik gösterilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin  (d) ve (e) fıkralarına istinaden 36 ay vadeli faiz hariç 1.500.000,00-TL anapara tutarında kredi kullanılmasına, kredi kullanılması için Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

  1. Madde- Bir sonraki meclis toplantısının 06.10.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.