Eylül 2019 Meclis Kararları

03.09.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 03.09.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.  

 

Ağustos ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

Komisyonumuz 02/09/2019 günü saat 16.30’de, Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda son değerlendirme için toplanmıştır.

“1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifine ilişkin Belediyemiz İmar Müdürlüğünde 27/06/2019, 28/06/2019, 29/06/20109, 05/07/2019, 08/07/2019, 22/07/2019, 05/08/2019, 28/08/2019, 02/09/2019 tarihlerinde 9 adet toplantı yapılmıştır. 9 adet toplantı sonucunda, plan teklifi, meri planda yapılanmaya ilişkin ortaya çıkan sorunların çözümü yönünde değerlendirilmiş olup parsel ve ada bazında ve bütüncül biçimde detaylı olarak incelenmiştir.  644 sayılı Özel Çevre Koruma Bölgelerine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda plan teklifinin onay ve tetkiki için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayan Derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının tahsisini talep eden Engelim olmayan Derneği ile Datça Belediyesi arasında ”Datça’da Artık Gerçek Sinema Var”  projesi 20.05.2019 tarihinde süresi bittiğinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yolu ile ihale edilerek kiralanmasına, ihale ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 3.maddesi olan İlçemizde TSF tarafından yapılacak olan Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası için belediyemizce ödül verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Datça İlçe Temsilciliği tarafından Belediyemize verilen dilekçede bahse konu, Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Datça Belediyesi işbirliği ile 26-28 Ekim 2019 tarihlerinde İlçemizde düzenlenecek Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası (16 yaş altı grubu ve Açık) ve Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonasının (16 yaş altı grubu ve Açık) ödülleri olan toplam 10.000- TL nın Belediyemizce karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 4.maddesi olan Arazi Satışı ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı 7.298,30 m2 taşınmaz Belediye Hizmet Alanı (Açık Pazar Yeri) olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin 958,48 m2’ si Maliye Hazinesine ait olup, bedelinin ödenmesi veya takas yolu ile Belediyemiz adına kamulaştırılması gerekmektedir. Kamulaştırma işleminin bedelinin ödenmesi yolu ile yapılması hem daha ekonomik hem de herhangi bir şaibeye neden olmaması açısından daha doğru olacaktır. Elde edilecek satış gelirinin bu kamulaştırma işlemin de kullanılması amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızlan Mahallesi Nasif Kuyusu mevkii 4220 parselde bulunan 5076 m2 lik tarla vasıflı taşınmazın satışı konusunun İmar komisyonu havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz sınırları içerisinde, her yaştan vatandaşımızın yararlanabileceği  basketbol-voleybol sahasının düzenlenmesi  için İskele Mahallesi’nde bulunan Kent Parkı’nın içindeki mevcut 504,00 m²’lik basketbol ve  242,00 m²’lik kum voleybol  sahasının zemin iyileştirmesi, Aydınlatma Direklerinin yenilenmesi, Pota direklerinin yenilenmesi, voleybol file ve direklerinin yenilenmesi  için; 5393 sayılı Belediye kanunun 75.maddesinin d bendi gereğince bahse konu toplam 746,00 m²’lik alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili konunun Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilmesine,  komisyon raporundan sonra  meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 01.10.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.