Emir ve Yasaklar Yönetmeliği – 2024

Emir ve Yasaklar Yönetmeliği – 2024

DATÇA BELEDİYESİ

EMİR VE YASAKLAR YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

Madde 1: Bu yönetmelik; kanun, tüzük, yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatın, belediyelere yüklediği görevlerin yerine getirilmesi ve bu çerçevede; Belediye tarafından beldenin düzeni ve esenliği, sağlık ve temizliği, belde halkının; yaşam kalitesinin artırılması, imar, trafik, vb., mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları ile ticaretin geliştirilmesinin uyum içerisinde yürütülmesi ile belediye hizmetlerinin, mevzuata uygun ve sağlıklı bir biçimde devamı için; kanunların ve ilgili diğer mevzuatın, belediyeye verdiği yetki çerçevesinde; belediye emir ve yasaklarının konulması, uygulanması ve uymayanlar hakkında gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2: Bu Yönetmelik, belediye sınırları içerisindeki tüm belde halkını, belde halkına hizmet veren tüm belediye birimlerini, belde halkına hizmet sunan ve belediyenin ruhsatına tabi olarak çalışan tüm işyerleri ile belediye sınırları içerisindeki; gerçek ve tüzel kişiler ile kamu ve özel, tüm kurum ve kuruluşları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3: Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanun’un Bazı Maddelerini Muadil Kanun, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Belediye Zabıta Yönetmeliği ile belediyeler ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4:

Belediye: Datça Belediyesini,

Meclis: Datça Belediye Meclisini,

Encümen: Datça Belediye Encümenini,

Başkanlık: Datça Belediye Başkanlığını,

Başkan: Datça Belediye Başkanını,

Müdürlük: Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü,

Müdür: Datça Belediyesi Zabıta Müdürünü,

Zabıta: Datça Belediyesi Zabıtasını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Emir ve Yasaklar (Emre aykırı Davranışlar)

Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 5:

5.1) Konut bölgelerinde ve yakın çevresinde, gürültüye duyarlı diğer bölgelerde; yapım, tadilat ve hafriyat işlerinde kullanılan ve gürültü çıkaran alet ve iş makinelerini kış saatinde 08.00-18.00, yaz saatinde 08.00-20.00, cumartesi günü kış saatinde 08.00-18.00, yaz saatinde 09.00-20.00 saatleri dışında ve resmi tatil günlerinde belediyeden izin almadan kullanmak,

(MÜLGA)07.07.2020 tarih 27 nolu M.K.

5.2) Kamuya ait park ve bahçelerde, yollarda çimlere basmak, çiçekleri koparmak, banklara, aydınlatma direklerine, çöp kovalarına, park ve bahçe müştemilatında bulunan malzemelere ağaç ve bitkilere zarar vermek,

5.3) İş hanı, pasaj gibi umumi binaların ortak kullanım alanlarını işgal etmek,

5.4) Çevreyi rahatsız edecek şekilde, yüksek sesle bağırmak, klakson çalmak, durarak veya gezerek, ses yükseltici cihazla veya cihazsız, satıcılık ve ilan-reklam yapmak,

5.5) (Değişik: M.K. 07.07.2020 – 27) İlçe dışından gelen hurdacıların ilçe genelinde hurda toplamaları, (İlçe genelinde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren hurdacılar hariç olmak üzere)

5.6) Her türlü spor sahalarında ve açık alanlarda, çevre sakinlerinin sağlığını ve huzurunu olumsuz etkileyecek fiillerde bulunmak,

5.7) Sokak, cadde, bulvar, meydan, park vb. kamusal alanlara havuz suyu vb. suları boşaltmak,

5.8) (Mülga: M.K. 07.11.2023 – 93) 

5.9) Ev ve iş yerlerinin kapı, pencere, balkon ve teraslarından yola ve kaldırımlara halı, kilim, paspas, sofra bezi vb. ev eşyası silkelemek ve süprüntü atmak,

5.10) (Ek:M.K. 07.11.2023-93) Boş arsaların ve bina bahçelerinin çevre sağlığına veya şehir estetiğine zarar verecek biçimde kullanılmayan eşyalarla doldurulması veya inşaat malzemesi, hurda gibi çirkin görüntü yaratacak şeylerle depolama alanı olarak kullanılması.

5.11) (Ek:M.K. 07.11.2023-93) Otel, site, özel konut vb. bütün havuzların temizliğini yapmamak, kullanılmadığı zamanlarda gerekli temizlik ve güvenlik önlemlerini almamak.

5.12) (Ek:M.K. 07.11.2023-93) Yola ve diğer kamusal alanlara ağaç dikmek.

 

İmar ile İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 6:

6.1) İnşaatların görünür alanlarına tanıtıcı levha asmamak veya bu levhalar üzerinde gerekli bilgileri bulundurmamak,

6.2) Her türlü bina, apartman ve işyerinden sokağa, ışıklığa ve komşu yan parsellere tecavüz edecek şekilde baca çıkarmak,

6.3) İlçemiz mahalleleri yerleşim yeri içerisinde ağıl ve ahır yapmak,

6.4) İnşaat halindeki tamamlanmamış binalar, yıkılacak derecedeki binalar ile içinde oturulamayacak kadar harabe yapılar için sahipleri tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması,

6.5) Meydan, yol ve yaya kaldırımlarında; her türlü tamirat ve hafriyatta, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmaması ve gerekli levha ve işaretlerinin konulmaması,

6.6) Belediye sınırları içerisinde, yapılan hafriyat, altyapı, inşaat vb. çalışmalar esnasında; açılan çukurların, çökeltme havuzlarının ve sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların; üzerlerini kapatmamak, etrafına gerekli emniyet tedbirlerini almamak,

6.7) Yaya ve araç trafiğini aksatacak biçimde, mülkiyet sınırı dışına taşarak, merdiven veya kademeli girişler yapmak,

6.8) Binalardan dışarıya çıkan soba borusu, baca, kanalizasyon, fosseptik ve her türlü sanayi sularının, akıntı, sızıntı ve kurumu önlemeye yönelik tedbir almamak,

6.9) Konutlarda, bodrum ve emsali yerlerde kolaylıkla yanabilen şeyleri biriktirmek, koku yapıcı maddeleri depo etmek, konut ve işyerlerinde hurda eşya ve atıklarını izin almadan yakmak,

6.10) Binalar yıkılırken gerekli güvenlik önlemlerini almamak,

6.11) (Değişik: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102) Kamping ruhsatlı işyerleri dışında çadır ve karavan koyarak konaklama yapmak

6.12) Her yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çıkarılan genelge kapsamında her yılın 15 Mayıs – 15 Ekim tarihleri arasında inşaatlarda gürültü, çirkin görünüm, çevreyi kirletme gibi olumsuz etkisi olan türdeki ağır nakliyat, hafriyat ve harçlı inşaat faaliyetleri için inşaat yasağına uymamak,

 

Sağlık ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 7:

7.1) Her çeşit eşya ve malzemenin yükleme, boşaltma ve tamiri veya taşınması sırasında etrafı kirletmek veya tahrip etmek,

7.2) Çöp Konteynerine evsel atık dışında çöpleri atmak, özel olarak imal edilmiş ayrışımlı çöp kaplarına, uygun olmayan çöpleri atmak, (Cam bölümüne cam, kâğıt bölümüne kâğıt, plastik bölümüne plastik, evsel atık bölümüne evsel atıkların atılması gibi)

7.3) Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkamak veya kötü koku neşreden maddeler atmak veya dökmek,

7.4) Binaların çatı suları ile varsa bahçe ve bina altındaki yeraltı (drenaj) sularının giderlerini kanalizasyon şebekesine bağlamak,

7.5) İzinsiz olarak, tüm yapıların, binaların ve geçitlerin, eğitim ve öğretim kurumlarının ve her türlü ibadet yerlerinin yüzeylerini, duvarlarını, cadde ve sokakları, tretuvarları, kent mobilyalarını, yağlı, sprey boya, vs. ile karalamak, yakmak, şekil çizmek ve kirletmek,

7.6) Şehir içerisinde el arabası, kamyon, kamyonet, çuval vs. ile hurda kâğıt vb. şeyleri izinsiz toplamak veya depo etmek,

7.7) İlçemiz mahallelerindeki sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlerde araç, halı gibi şeyleri yıkamak,

7.8) Mesken ve işyerleri temizlenirken kirli, çamurlu ve atık suları ile deterjanlı suları kaldırımlara, yola akıtmak,

7.9) Hayvan pazarı ve izin verilen alanlar dışında hayvan alım ve satımı yapmak,

7.10) Kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık mahallerinden; sokağa, caddeye, arsaya, bahçeye veya bitişik evlerin teraslarına ve damlarına; çöp, kâğıt, yemek atıkları, bulaşık ve benzeri şeyleri atmak, araçlardan çöp atmak,

7.11)- (Değişik: M.K. 03.05.2016 – 92644775-301.05/38) Toprak, kum, mıcır, kömür tozu, hazır beton ve talaş gibi maddeleri taşıyan araçlarda bu maddelerin cadde, sokak ve meydanlara dökülmesine imkân vermek, yükün etrafa savrulmasına ve uçmasına engel olmak bu tür araçların üzerini branda ile örtmemek,

7.12) Çok katlı bina ve apartmanlarda çöp torbası vb. türden atıklar ile bilumum eşyaları merdiven vb. ortak kullanım alanlarında bırakmak,

7.13) Konut bölgelerindeki işyerlerinde; soğutucu motor, fan, klima vb. cihazların, konutları ve çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerekli ses ve ısı yalıtımını yaptırmamak,

7.14) Çöp konteynırı bulunmayan yerlerde çöpünü toplama aracına vermeden cadde ve sokaklara bırakmak,

7.15) İlçemiz mahalleleri ile şehir merkezindeki umumi çeşmelerden motorlu araçlar ve bunlara bağlı ekipmanlarla veya hortumla herhangi bir amaçla su almak, çeşmenin etrafını kirletmek, bu yerlerde her çeşit eşya, taşıt aracı ve hayvan yıkamak,

7.16) Belediyeden gerekli izinleri almaksızın yol, kaldırım ve meydanlarda kazı yapmak,

7.17) (Değişik: M.K. 07.11.2023 – 93) Boş arsalardaki yabani ot ve malzemelerle ilgili yangına karşı gerekli önlemleri almamak, kurumuş yabani otların temizliğini yapmamak.

7.18) Kuru ot ve bahçe atıklarını izinsiz olarak yakmak, kamu alanına bırakmak,

7.19) Kamuya ait alanlardaki ağaçları ve çiçekleri kesmek ve sökmek,

7.20) Sahipli köpeklerin yüzme alanlarına sokulması,

7.21) İlçemiz mahalleleri yerleşim yeri içerisinde büyük ve küçükbaş hayvan beslemek

7.22) Mesken ve işyeri niteliğindeki tüm bina sahiplerinin sınır duvarlarının dış kısmını 1 metre boyunca temiz tutmamak ve otlarını temizlememek,

7.23) Birden fazla hanesi olan binalarda, bina içinde köpek beslemek isteyenler, bina sahiplerinin muvafakatini alması, başkasına ait bahçede köpek besleyenlerin bahçe sahibinin iznini belirten belgeyi belediyeye ibraz etmesi ve alanı temiz tutması şarttır.

7.24) (Mülga: M.K. 07.11.2023 – 93) 

7.25) Mesken ve işyerlerinin dış cephelerine takılan klimaların sularını ve balkon korkulukları ile pencere dışına konulan saksıların sularını açığa akıtmak,

7.26)- (Ek: M.K. 03.05.2016 – 92644775-301.05/38), (Değişik: M.K. 07.11.2023 – 93) Kanalizasyon sistemi olan yerleşim yerlerinde sisteme bağlantı yapmamak.

7.27)- (Ek: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102), (Değişik: M.K. 07.11.2023 – 93)  Kanalizasyon sistemi olmayan yerleşim yerlerinde fosseptik çukuruna bağlantı yapmamak, motor ya da başka araçlar vasıtasıyla kanalizasyon sistemi dışındaki alanlara (parklara, denize, dere yataklarına, boş arazilere, yollara vb. yerlere) boşaltmak ve çukurları zamanında çektirmeyip foseptik atıklarının dışarıya taşmasına sebep olmak.

7.28)- (Ek: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102) Cadde ve sokaklara pis su, balık suyu vb. şekilde koku içeren madde ve sıvıların dökülerek veya dökülmesine sebep olarak kirletilmesi.

7.29)- (Ek: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102) Cadde ve sokakların yıkanması.

7.30)- (Ek: M.K. 07.11.2023–93) İşletmelerden ve konutlardan dışarıya, komşu binalara ve bahçelere pis veya temiz sularının akıntı ve sızıntısına engel olacak tedbirleri almamak, çatı ve balkonlarda biriken yağmur sularının tahliyesi için yapılan yağmur su borularını tabana kadar indirmemek.

7.31)- (Ek: M.K. 07.11.2023-93) Cadde, sokak meydanlar ve binaların üstüne ve yanlarına yangın çıkmasına sebep olacak yanıcı, tehlike arz eden madde ve malzemeler koymak ve depo etmek.

7.32)- (Ek: M.K. 07.11.2023-93) Karadan denize katı ya da sıvı her türlü atık maddeyi boşaltarak deniz kirliliğine sebebiyet vermek.

7.33)- (Ek: M.K. 07.11.2023-93) İzinli olarak yapılan etkinliklerde alanı temiz bırakmamak, çöp ve atıkları alanda bırakmak.

7.34)- (Ek:M.K. 07.11.2023-93) Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının katı ve sıvı atıklarını açıkta bırakmak, sinek, haşere vb. oluşumuna sebebiyet vererek gerekli tedbirleri almamak. (Toz kireç, ilaçlama vb.)

 

 

Trafik İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 8:

8.1) (Mülga: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102) 

8.2) Kavşak ve sinyalizasyon lambalarına 15 metrelik mesafede, park yasağı ve araç çekim bölgelerine, kaldırımlara, yaya geçitlerine, otobüs ve minibüs duraklarına, engelli park yerlerine ve engelli rampalarının önüne araç park etmek,

8.3) Araç park etmek için yer ayırma amaçlı veya araç park edilmesini önlemek amacıyla yollara ve kaldırımlara zincir çekmek, çiçeklik vb. şeyler koymak ya da herhangi bir maksat ile fiziki engel oluşturmak,

8.4) Belediye sınırları içerisinde, toplu taşıma araçlarına ait duraklarda motorlu ya da motorsuz araçlar ile durmak, park etmek ya da bekleme yapmak,

8.5) (Mülga: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102) 

8.6) İşyerlerinin önlerine, kaldırım veya yola, yaya ve sürücülerin dikkatini bozacak şekilde, lazer ve ışıldak vb. koymak,

8.7) (Mülga: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102) 

8.8) İtfaiyeye ait yangın muslukları ve belediye araçlarının su aldığı depoları engelleyecek şekilde araç park etmek,

8.9) Belediye çalışma alanına aracını park etmek, alınan güvenlik önlemlerine zarar vermek,

8.10) (Mülga: M.K. 07.11.2017 – 92644775-301.05/102) 

8.11) Yeşil alanlar, parklar, yürüyüş yolları ve çocuk bahçelerine motorlu ve motorsuz araçlarla girmek,

8.12) Pazar yerine duyurulan saatlerde Cuma ve cumartesi günleri araç park etmek veya park edilmiş aracı kaldırmamak,

8.13) (Ek: M.K. 03.05.2016 – 92644775-301.05/38) Pazar yerlerine motorlu ve motorsuz araçlarla girmek.

8.14) (Ek:M.K. 07.11.2023-93) Şehirler arası otobüslerin belirlenen park alanı dışında park etmeleri.

 

 

İşyerleri ile ilgili emir ve yasaklar

Madde 9:

9.1) Gıda satışı yapılan iş yerlerinde çalışan personelin sağlık raporu ya da sağlık muayene cüzdanlarını bulundurmamak ve yasal süresinde vize yaptırmamak,

9.2) İşyerinde, mevzuatta belirtilen standart ve ebatta, periyodik muayenesi yapılmış, yangın söndürme cihazı bulundurmamak,

9.3) MÜLGA 07.07.2020 tarih 27 M.K.

9.4) İşyerinde üretilen çöp ve benzeri atıkların toplanması ve muhafazası için gerekli tedbirleri almamak ve atık suyun uygun bir şekilde tahliye edilmesini sağlayacak bağlantı bulundurmamak,

9.5) Gramaja tabi gıda maddelerinden ekmek, pide, simit vb. noksan gramajlı olarak imal etmek ve satmak, (noksan gramajlı ürünler müsadere edilerek makbuz karşılığı hayır kurumlarına teslim edilir.)

9.6) Et ve balıkların satışa hazırlandığı kısımları şeffaf ve müşteriler tarafından görülebilir şekilde düzenlememek,

9.7) Gıda ile ilgili işyerlerini zararlı canlılar ile toz ve duman gibi çevresel kirleticilerin girmesini önleyecek biçimde tesis etmemek veya bu şekilde muhafaza etmemek.

9.8) Pide, ekmek fırınları ve et ızgara mangal faaliyeti gösteren işyerleri, çelik baca sistemi taktırmakla yükümlüdür. Bu bacalar yangın tehlikesini önlemek amaçlıdır. Ayrıca kurum tutucu ve kuru filtre takılması, periyodik aralıklarla (en fazla 3 ayda bir) baca sisteminin kurumdan temizlenmesi, toplanan kurumun ayrı kaplarda biriktirilerek gerekli şekilde bertaraf edilmesi şarttır.

9.9) (Ek: M.K. 03.05.2016 – 92644775-301.05/38) İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatında belirtilen unvan dışında unvan kullanmak,

9.10) İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek.

9.11) İşyerlerinin işyerine ait açık alan, kamuya ait yol, kıyı alanı vb. yerlerde ateş yakması.

9.12 (Ek: M.K. 07.11.2023) Tıbbi atık üreten işletmeler, işletmelerinde oluşan tıbbi atıkların bertarafını 22 Temmuz 2005 tarihli 25883 sayılı resmi gazetede yayımlanan çevre ve şehircilik bakanlığı tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinde belirtilen hükümlere aykırı olarak tıbbi atıklarla ilgili gerekli önlemleri almamak.

9.13 (Ek: M.K. 07.11.2023) Gıda üretimi yapılan, satılan ve depolanan işyerlerinde sinek, hamam böceği vs. haşere ve kemirgenlere karşı gerekli önlemleri almamak.

9.14 (Ek: M.K. 07.11.2023) Gıda maddesi satan dükkanlar, otel, motel, pansiyon vb. işletmelerin sinek ve haşeratı yok etmek için gerekli tedbirleri almaması, ilaçlama yapıldığına dair belgeler istenildiğinde de görevlilere ibraz edilmemesi.

 

 

İlan ve Reklam İle İlgili Emir ve Yasaklar

Madde 10:

10.1) Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan alanlarındaki reklam tanıtım unsurları (totem vb.) için Datça Belediyesinden izin almadan uygulama yapmak,

10.2) Belediyenin izni olmadan, herhangi bir şekilde süreli ya da süresiz, tanıtım amaçlı stant kurmak, bilgi broşürü ve el ilanı dağıtmak,

10.3) Fuar alanı, park, meydan ve umuma mahsus yerlerde, belediyeden gerekli çalışma izni almadan, stant açmak ve gösterilen yerler dışında faaliyet göstermek,

10.4) Belediyece belirlenmiş yerler dışında her türlü reklam bezleri, afiş ve benzerlerini asmak,

10.5) Yol kenarlarında yer alan sabit reklam asma panolarında yanıp sönen ışıklar kullanılamaz.

10.6) Bina çatılarına, o binada faaliyette bulunsun ya da bulunmasın reklam tabelası veya panosu koymak,

10.7) Ana artere cephesi olan boş alan ve arsalara reklam panosu koymak yasaktır. Ancak, belediyemizden izin almak kaydıyla tanıtım panosu konulabilir.

10.8) Belediyemiz sorumluluk alanlarında, yön levhaları, belediyemizden izin alınmadan konamaz.,

 

Diğer Emir ve Yasaklar

Madde 11:

11.1) Belediyece konulmuş her nevi sokak levhaları ile kapı numaralarını, durak tabelalarını, çeşme musluklarını, çöp kutularını sabit ve hareketli alet, edevat ve araçlarını bozmak, kırmak, düşürmek, yerlerini değiştirmek,

11.2) Belediyeden izin alınmaksızın işyerleri önüne tente, siperlik yapmak, tretuvarların üzerine her çeşit işaret levhası koymak ve bahçelerden sarkan ağaç dallarının yaya geçişini engelleyecek şekilde aşağı sarkmasına meydan vermek,

11.3) Eğlence mekânları haricindeki yerlerde ve açık alanlarda belediyeden izin almadan herhangi bir eğlence, şenlik, panayır vb. organizasyon düzenlemek,

11.4) Mezarlıklarda her ne şekilde olursa olsun, ziyaretçilerin huzurunu bozmak ve mezarlıklara zarar vermek, kabirlere karşı saygısız davranışlarda bulunmak,

11.5) Güneş battıktan sonra, izinsiz olarak her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek,

11.6) Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek ve asfalt vasfını bozmak, (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir)

11.7) Park ve bahçelerdeki her türlü eşya, spor aletleri, oyuncak ve benzeri malzemeleri bozmak, kirletmek, yerinden oynatmak, çizmek, kırmak, yazı yazmak,

11.8) Şehir içerisindeki belediyeye ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambalarını, trafik işaretlerini, belediye ses yayın cihazlarını vb. kamu mallarını kırmak, bozmak, yerlerini değiştirmek, (yapılan hasar ayrıca hesaplanarak tahsil edilir)

11.9) Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerlerinde izin belgelerinde veya özel mevzuatlarında gösterilen ölçülerden fazla madde bulundurmak,

11.10) Ekmek ve ekmek çeşitleri; fırın, market, bakkal vb. yerlerde kapalı camekânlarda satış yapmamak,

11.11) Şehir dâhilinde tüm binaların ısıtılmasında; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt kullanılmaması ve yakma işleminin ehliyetli kişilerce yapılmaması, bu konuda alınacak kurum kararlarına uyulmaması,

11.12) Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görülen yerlere tente olarak hasır, çuval, bez vb. gibi görünüşleri çirkin şeyleri asmak,

11.13) Belediye meclisi, belediye encümeni, belediye başkanlığı ve valilik emir ve yasakları ile çıkarılan yönetmeliklere uymamak.

11.14) (Ek:M.K. 07.11.2023-93) Belediyelerce, sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli bölgelere koyulan, kulübe, mama kabı, su kabı ve kedi evlerine zarar vermek ve yerlerini değiştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cezai Hükümler

Madde: 12:

12.1) Bu yönetmelikte belirlenen kurallar ile emir ve yasaklara uyulup uyulmadığının denetimini belediye zabıtası yapar.

12.2) Bu yönetmelikte, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uncu ve 11 nci maddelerde yer alan, 87 adet emir ve yasağı içeren fiilleri işleyenlere 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı kanun’la değişik 1 inci maddesi ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32 nci maddesi (Emre aykırı davranış) uygulanır.

12.3) Belediye encümeni kararı ile verilen idari para cezası veya cezalarına rağmen, emre aykırı davranışın devam etmesi durumunda; 1608 sayılı Kanun’un 5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre, “yasaklanan faaliyetin menine karar verilir” amir hükmünden hareketle; yasaklanan faaliyetin men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle yerine getirilebileceğinden ve aksi halde cezanın uygulanması mümkün olamayacağından; belediye encümeni kararıyla ve süresini de belediye encümeninin belirleyeceği işyeri kapatma

(ticaret ve sanattan men) cezası verilir.

12.4) Kamu mallarına zarar verenlerin; verdiği zararın bedeli, belediye encümeni kararıyla, 6183 sayılı Kanuna göre, zarar verenden tahsil edilir, ayrıca 1608 sayılı Kanun’un

5728 sayılı Kanun’la değişik 1 inci maddesine göre belediye encümeni kararı ile idarî para cezası verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yükümlülük

Madde 13: 5393 sayılı belediye kanununun 13 üncü maddesine göre belediye sınırları içinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; belediyenin kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 14: Belediye meclisinin bu yönetmelikten önce yürürlüğe konulan emir ve yasaklar bu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 15: Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı belediye kanunu, 5326 sayılı kabahatler kanunu, 1608 sayılı kanun ile yürürlükteki diğer mevzuata göre işlem yapılır.

 

Yürürlük

Madde 16: Bu yönetmelik hükümleri belediye meclisinin kabulünden sonra belediyenin internet sitesinde yayımlanması ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 17: Bu yönetmelik hükümlerini Datça Belediye Başkanı yürütür.

 

 

(Bu Yönetmelik, belediye meclisinin 02/12/2014 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

 

(Bu Yönetmelik, belediye meclisinin 03/05/2016 tarih ve 92644775-301.05/38 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

 

 

Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1     : 02/12/2014 tarihli ve 92 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin “İmar ile İlgili Emir ve Yasaklar “başlıklı 6. Maddesinin 11. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

6.11)    Kamping ruhsatlı işyerleri dışında çadır ve karavan koyarak konaklama yapmak 

 

MADDE 2     : Aynı yönetmeliğin “ Sağlık ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 7. Maddesine 27. 28. ve 29. fıkralar eklenmiştir.

 

7.27)    Kanalizasyon sistemi olmayan yerleşim yerlerinde fosseptik çukuruna bağlantı yapmamak.

 

7.28)    Cadde ve sokaklara pis su, balık suyu vb. şekilde koku içeren madde ve sıvıların dökülerek veya dökülmesine sebep olarak kirletilmesi.

 

7.29)    Cadde ve sokakların yıkanması.

 

MADDE 3     : Aynı yönetmeliğin “Trafik ile ilgili Emir ve Yasaklar“ başlıklı 8. Maddesinin 1. Fıkrası, 5. Fıkrası, 7. Fıkrası ve 10. Fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

 

(Bu Yönetmelik, belediye meclisinin 07/11/2017 tarih ve 92644775-301.05/102 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

 

 

Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

MADDE 1     : 02/12/2014 tarihli ve 92 sayılı Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin “Beldenin düzeni ve Esenliği ile İlgili Emir ve Yasaklar “başlıklı 5. Maddesinin 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

5.5)      İlçe dışından gelen hurdacıların ilçe genelinde hurda toplamaları, (İlçe genelinde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren hurdacılar hariç olmak üzere)        

 

MADDE 2     : Aynı yönetmeliğin “İşyerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesine 10. Fıkra ve 11. Fıkralar eklenmiştir.

 

9.10)    İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek.

 

9.11)    İşyerlerinin işyerine ait açık alan, kamuya ait yol, kıyı alanı vb. yerlerde ateş yakması.

 

MADDE 3     : Aynı yönetmeliğin “Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar “başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının  , 1. Bendinin yürürlüğü durdurulmuştur.

 

Aynı yönetmeliğin “İşyerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

 

(Bu Yönetmelik, belediye meclisinin 07/07/2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)