Cumalı İşyeri İhalesi

Cumalı İşyeri İhalesi

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Cumalı Mahallesi 157 ada 46 parsel, Cumalı Küme Evleri No: 125/A DATÇA adresinde bulunan 55,00 m2 kapalı 42,00 m2 açık alanlı işyeri vasfındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 14:15’te belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3- Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺15,000,00 (onbeşbin), geçici teminatı ₺1,350,00 (binüçyüzelli)’dir.

4- İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu yararına çalışan vakıf, oda, federasyon, kooperatif kulüp ve derneklerden;

4-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğü veya e-devlet sistemi üzerinden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, gerçek iştirakçiler ile ortak girişimciler için “İmza Sirkülerini” gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

4-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Oda Kayıt Sicil Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, yetkili kişi ve ortakların son durumu gösterir Ticari Sicili Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş belge,

4/3) Vakıf, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon, Kulüp ve Derneklerden; Vakıf, oda, federasyon, kooperatif veya konfederasyon kuruluşu olduğuna dair belge, ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ile ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter onaylı imza sirküleri,

4/4) Ortak Belgeler

  1. a) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil), bağlı bulunduğu ilgili Mal Müdürlüğü’nden son 30 (otuz) gün tarihli vadesi geçmiş Vergi Borcu olmadığına dair belge, son 30 (otuz) gün tarihli Adliye’ den veya e-devlet üzerinden alınmış Sabıka Kaydı belgesi, Türkiye genelinde “İhale Yasaklısı” olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr) üzerinden alınmış belge, iştirak edecek Gerçek Kişinin, Tüzel Kişiliğin ile Kamu Yararına Çalışan Kulüp veya Derneklerin Banka “İban” numarası
  2. b) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 13 Haziran 2023 Salı günü saat 16:00’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

5- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini ₺250,00 (ikiyüzelli) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR