Hizmet Rehberi

DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

   DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

1_AMAÇ:

Muğla İli, “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği”; ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, pano, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

2_HEDEF:

            “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği” ilçenin karakterinde önemli bir rol oynayan yapı cephelerinde; kent kimliğindeki uyumu tesis etmek için renk, doku, malzeme ve ritim açısından bütünlük sağlayan, vitrin önü tasarımları, ticari işletmeler ve mağazalarda kullanılan tabelalar, brandalar, aydınlatma ögeleri, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları kapsamında bütüncül bir kent peyzajını oluşturmayı hedeflemektedir.

3_KAPSAM:

            “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği” Datça Belediyesi’nin sınırları içinde kalan görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır. Bu kapsama ticari işletme bulunmayan her türlü bahçeli, bahçesiz yapılar dahil değildir.

4_YASAL DAYANAK:

            “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği” 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077-4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen Kanun hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

5_TANIMLAR:

            Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği’nde yer alan tanımlar şunlardır:

5.1) Belediye: Datça Belediyesi,

5.2) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5.3) İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanları,

5.4) İlan tabelası: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı, sergilendiği alanlar,

5.5) Reklam: İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurular,

5.6) Reklam Tabelası: Reklam amaçlı konulan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanları, reklam levhaları,

5.7) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek veya tüzel kişi,

5.8) Tanıtım: Bir kimsenin, bir ticari ünitenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalar,

5.9) Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı veya ışıksız tanıtım amaçlı konulacak tabelalar ile kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabelalar, ayrıca ticari mekânı ve yerini göstermek, yönlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla bina cepheleri ve mülkiyet alanı dışında olan diğer tabelalardır.

6_TEMEL İLKELER:

– Geri kazanılması olanaksız olan doğal alanların mutlak surette korunması,

– Doğal sit alanlarının korunması,

– Kentsel sit alanlarının korunması,

– Estetik, işlevsel ve yapısal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması,

– Ulaşım sisteminin doğru yönlendirilmesinin sağlanması temel ilkelerdir.

6.1_İlan, reklam ve tanıtım genel ilkeleri:

6.1.1) Yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.

6.1.2) Ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.

6.1.3) Güvenlik kuralları gözetilmeli ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlar içermemelidir.

6.1.4) Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın “reklam” olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir reklam haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında, “reklam” olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz.

6.1.5) Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır.

6.1.6) Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.7) Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.8) Reklamlar, önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlar da hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan görüntülenemez veya belirtilemez.

6.1.9) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez: yasadışı veya kınanacak davranışları cesaretlendiremez.

6.1.10) Reklamlar, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.

7_DATÇA BELEDİYESİ YAPI CEPHELERİ TASARIM VE UYGULAMA KURALLARI

7.1_Cephe ve Vitrinler:

7.1.1) Cepheler, yapının, projesi dışında, mimarisini bozan uygunsuz eklerden arındırılacak, dış cephelerdeki tesisatlar saklanacak (uydu anteni kablosu vb.) tenteler, ilan, reklam ve tanıtım elemanları yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde yapılacaktır.

7.1.2) (Değişik birinci fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış sıvalar, kaplamalar (ahşap, taş vb.) onarılacak, cephede kullanılan alüminyum ve-veya kompozit kaplamalar ahşap görünüm sağlayacak şekilde açık ya da koyu mat ceviz rengine boyanacak (boyama zamanla renk atacağından boyama tercihi yapan dükkânlar solan görünümü tekrar sağlamakla yükümlüdür), kütle ve renk ilişkisi ilçe ve sokak dokusunun karakteri ile örtüşecektir.

7.1.3) Datça’nın tarihi ve mimari dokusu gereği, cephe giydirmelerinde ahşap taş gibi malzemelere öncelik verilecektir.

7.1.4) Malzemelerin sokak ve bina estetiğini bozacak şekilde boyanmaları kesinlikle yasak olup boyama yapılması düşünülen yerler fotoğraflanıp boyanın rengi belirtilerek belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir.

7.1.5) Bina cephesi boyunca kaldırımı işgal edecek herhangi bir unsur kullanılmayacaktır. (Buzdolabı, meyve tezgâhı vb.). İşgaliye alanları hariç.

7.1.6) (Değişik birinci fıkra altıncı bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Uydu antenleri balkon ve bina cephelerine yerleştirilmeyecek var olanlar çatıya alınacaktır. Merkezi çanak sistemi ile dairelere dağıtım yapılacaktır.

7.1.7) (Değişik birinci fıkra yedinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Ticari dükkân ve mağaza vitrin çerçevelerinde ahşap, taş, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama vb. özgün malzeme kullanımı önceliklidir.

7.1.8) Mevcut vitrinin tarihi veya mimari bir özelliği varsa öncelikle vitrinin bakım veya onarımının yapılması sağlanacaktır.

7.1.9) Vitrinler cephe ile uyumlu şekilde yapılacak ve cephe ile bütünleşecektir. Önerilen malzeme ve renkler için yapı ve yöre mimarisi ile uyum aranacaktır.

7.1.10) Vitrinler cephe hizasına uyacak şekilde yerleştirilecek ve kapılarla birlikte bir bütün olacak şekilde tasarlanacaktır.

7.1.11) İşçilikte kaliteye (detaylar, eklemeler, doğramalar vb.) dikkat edilecek, yapıya zarar vermeyen uygulamalar benimsenecektir.

7.1.12) Vitrin koruma sistemi (kepenk) her yapıya göre ayrı çözülecektir ve bina tasarımı ile bütünleşecektir.  Kepenk rengi vitrin, cephe renginden farklı seçilemez.

7.1.13) (Değişik birinci fıkra on üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Vitrin cam ölçülerinin 1/4’ünü geçmeyecek şekilde tabela ile aynı yazı karakterinde cam üzerine yazı uygulaması yapılacaktır. Bu yazıların ayrı ayrı ya da çerçeve şekilde yazılması durumunda bu oranın bozulmaması sağlanacaktır. Her bir vitrin camı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yazılar göz hizasında ve vitrini ortalayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Folyo kesim ve tek tek harfler ile kontursuz olmalıdır. Dijital baskılar kısa zamanda renk solması yapacağından kabul edilmeyecektir. Kullanılacak her türlü folyo mat olmalı renk parlaması yapmamalıdır. Yazı stili kalın (bold) ve kullanılan folyolar çevre ve bina cephesi ile uyumlu olduğu durumunda Datça Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.

7.1.14) (Değişik birinci fıkra on dördüncü bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Bina numaraları cephenin dokusuna göre metal, seramik veya ahşap olacak şekilde yapılacaktır. Bina numaraları times new roman fontu ile yazılacak metal olanlar mavi fon üzerine beyaz yazı ile yazılacaktır.

7.1.15) Bina cephelerinde baca boşlukları, havalandırmalar gibi açıklıklar bina karakterini bozmayacak uygun materyaller ile kapanacaktır.

7.1.16) One way vision (tek yönlü görüş) baskılarında dışarıdan içerisinin görülmemesi, içeriden dışarının görülmesini sağlamak, kısmen de olsa güneşi engellemek, depo ve imalathanelerin çirkin görüntüsünü engellemek için fotoğraf ve resim kullanılmayacak şekilde bina dış görünümüne uygun olarak tek bir renk olarak yapılabilecektir. Bu tür baskı yapacak olan kurum, kuruluş ve-veya işletmeler bu yönetmeliğin 9.3.’üncü maddesine göre başvuru yapmaları gerekmektedir. Tarihsel dokuya uygun birden fazla renk kullanmak isteyenler belediye fen işleri müdürlüğüne danışacaktır.

7.1.17) Restoranlarda masa altının, vitrinlerde tezgah altlarının vb. uygulamalarda içerisinin görünmesini engellemek amacı ile camlarda kumlama yapılmasında sakınca yoktur. Kumlama yapacak olan kurum, kuruluş ve/veya işletmeler bu yönetmeliğin 9.3.’üncü maddesine göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

7.1.18) (Değişik birinci fıkra on sekizinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Vitrinlerde işletmelerin kullandığı resim ve-veya fotoğraf gibi görsellerin (restoranlar için yemek vb. görseller, kozmatik ürün satan işletmeler için kozmatik ürünler vb. görseller) kullanılması kesinlikle yasaktır. Binaların üst katlarında bulunan işletmeler için camlara işletme isimleri, telefon numaraları vb. yazıların yazılmasına izin verilmeyecektir.

7.1.19) Vitrinlerde kullanılan info boardlar ve televizyonların kullanımı yasaktır. Buna alternatif olarak kullanılacak fotoğrafların vb. görsellerin cama yapıştırma ve/veya video görüntüsü yerine nizami bir vitrin oluşturularak sergilenecektir. (Emlakçılar, tur acentaları, süper marketler vb. işletmeler için).

7.1.20) (Değişik birinci fıkra yirminci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Vitrin camlarının alt kısımlarına yüksekliği 0.75 m. geçmeyecek şekilde kumlama bandı çekilerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu yazılar yazılabilecektir. Örneğin vitrin yazısı ile aynı renk ve fontta, yazılacak yazıların yükseklikleri 0.20 m. geçmeyecek şekilde sattığı malzemeleri ve markaları yazabilecektir.

7.1.21) Asma katların camlarına herhangi bir yazı yazılamaz, resim ve/veya fotoğraf benzeri görseller koyulamaz. Vitrin üst camlarına resim ve/veya fotoğraf gibi görseller asılamaz yazı yazılmak isteniyorsa tente, vitrin camı, tabela ile aynı yazı karakteri ile uyumlu yazı yazılarak Datça Belediyesinden onay alınacaktır. Onay alınmayan yazılar bu yönetmeliğin 7.8. maddelerince kaldırılacaktır.

7.2_Tenteler:

7.2.1) Geri çekilebilir veya hareket eden durumda olan tentelerin kullanımı uygundur. Köşeli açıklıklar söz konusu olduğunda kasketli tip tente, kemerli kapı ve pencereler üstünde, altında ya da kemerli lento içinde ise yuvarlak başlı tentelere öncelik verilecektir.

7.2.2) Tentenin bir sığınak ve korunak olarak kalmasına dikkat edilecektir.

7.2.3) Tente açıldığı zaman saçağın alt noktasından zemin ile arasındaki yükseklik farkı en az 2.10 m, binaya konsol şeklinde ise yola çıkıntısı en fazla 2.5 m. olacaktır. 7 m. den dar yollarda saçağın alt noktasından zemin ile arasındaki yükseklik farkı değişmeyecek tentenin yola çıkıntısı ise en fazla 1.5 m. olacaktır.

7.2.4) Tenteler binalardaki mimari özellikleri gizlemeyecek biçimde yerleştirilecek, binanın mimari karakterini vurgulayacaktır.

7.2.5) Aynı bina cephesi içindeki tentelerin birbirini takip etmesine, bina ve sokak dokusuna uyumlu olacak renkte, baskın olmayan renklerin kullanılmasına dikkat edilecektir.

7.2.6) Tente saçağı ya da eteği, tentenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır, en fazla ön saçak yüksekliği 0.28 m’yi geçmeyecektir.

7.2.7) Tente saçağının alt kısmı düz kesim olup, bunun dışındaki (dalgalı vb.) kesimler kabul edilmeyecektir. Saçağın alt kısmında alüminyum çıta vb. saçağı tutucu bir eleman kullanılmayacaktır.

7.2.8) Katta birden çok girinti olması halinde tente, girintilerle uyumlu olacaktır. Gerekli görülen yerlerde duvara ankastre şeklinde demir, çelik vb. profiller yapılabilir.

7.2.9) Plastik ve alüminyum tenteler kullanılmayacak bunun yerine, su geçirmez, akrilik kumaş tenteler kullanılacaktır. Gerekli görülen yerler için işletmeler blackout kumaş tente kullanabileceklerdir.

7.2.10) Tentedeki yazılar yalnızca son panelde ya da tentenin ön saçağında yer alacak tente açıldığı zaman üst ve alt kısmında herhangi bir logo ya da yazı bulunmayacaktır. Son panelde ya da tentenin ön saçağındaki alanda yalnızca mağaza isminin yazılması ve mağaza logosunun konulmasına izin verilecektir. Yazı boyutu saçak genişliği ile yazı fontu tabela ve vitrin yazıları ile uyumlu olacak, yazı yüksekliği en fazla 0.18 m. olarak kullanılacak ve saçağa konulması istenilen logonun da 0.18 m. geçmemesi sağlanacaktır. Tentenin herhangi bir yerinde tenteyi yapan kurumun reklamı olmayacaktır.

7.2.11) Tentelerin arkadan aydınlatılması yapılmayacaktır.

7.2.12) Hareketli ve konsol tente dışında zemin ile bağlantısı olan sabit tentelerin kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.2.13) Tentelerdeki branda renkleri tek renk olarak düşünülecek ve çizgili olmayacaktır. Brandaların renkleri bordo, lacivert, ördek başı yeşili ve bej renkleri olarak yapılacaktır.

7.3_Şemsiyeler:

7.3.1) Tente ve storların yeterli olmadığı durumlarda, tenteleri tamamlayıcı öğeler olarak kullanılan şemsiyeler ahşap, elektro statik boyalı demir ya da alüminyum direk veya galvanizli direk olacaktır. Elektro statik boyanın rengi çevre ile ya da binanın dış cephesi ile uyumlu olacak mat renkler kullanılacaktır.

7.3.2) Şemsiyelerin renk seçiminde, kullanılan brandalar ile bütünlük oluşturması gözetilecek, parlak renkler yerine mat, baskın olmayan renkler kullanılacak. Bordo, lacivert, ördek başı yeşili ve bej renkleri kullanılacaktır. Farklı renk kullanılmak istendiğinde Datça Belediyesine müracaat edilecektir.

 7.3.3) Firmaların vermiş olduğu (Coca cola, Efes Pilsen, Algida vb.) reklamlardan oluşan isimlerinin ve logolarının olduğu şemsiyeler ve tenteler kullanılmayacaktır. (Şemsiye ve tente saçakları dahildir.).

7.3.4) Sabit şemsiye ve tentelerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

7.4_İlan, Reklam ve Tanıtım Tabelaları:

7.4.1) Kentin siluetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım tabelaları konulamaz.

7.4.2) İlan, reklam ve tanıtım tabelaları, insan ve araç ulaşımını engelleyecek şekilde konumlandırılamaz.

7.4.3) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları, emniyet müdürlükleri, kaymakamlık, askeri alanlar, okullar ve benzeri kamuya ait bina cephelerine, çatılarına, bahçelerine ve bahçe duvarları üzerine yerleştirilemez.

7.4.4) Kamu binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Datça Belediyesinin iznine tabidir.

7.4.5) Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını kullanacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdürler. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludurlar.

7.4.6) Tanıtım amaçlı tabelalar, bina cephesine entegre edilecek, taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr, deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak, çevresine ve binaya zarar vermeyecek biçimde uygulanacaktır.

7.4.7) Kaldırım, refüj ve yol üstüne ticari tanıtım tabelası konulamaz. Ağaçların üstüne, hiçbir şekilde reklam tabelası ve benzerleri ile bez afişler asılamaz.

7.4.8) Tarihi eser, dini yapı ve tescilli yapıların çatılarına reklam, ilan ve tanıtım tabelası konamaz.

7.4.9) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelere ve bu alanlardaki elektrik direklerine reklam tabelaları asılamaz.

7.4.10) Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

7.4.11) Sadece konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeyleri hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. Uygulaması düşünülen reklam ve tanıtım tabelaları belediyece onaylanması gerekmektedir.

7.4.12) (Değişik dördüncü fıkra on ikinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.)  Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım-reklam tabelalarının yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5’inden fazla olamaz. Her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konulamaz. Cepheye konumlandırılacak tabela ile birlikte istenildiği taktirde bayrak tipi tabela da asılabilecektir.

7.4.13) (Değişik dördüncü fıkra on üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Bayrak tabelalar bina cephesinden en fazla 0.65 m. genişlikte olacaktır. Tabelanın görünmesini engelleyici dış etmenlerden kaynaklı (ağaç engeli, sarmaşığın cepheyi kaplaması vb. engeller) doğan sorunlarda belediyenin onayı dahilinde tabela boyutu 0.50 m. kalmak şartı ile ferforje uzatılarak binaya çıkıntısı 0.75 m. olarak uzatılabilir. Sokakta sınırlı boyutta ve doğru konumlandırılmış bir biçimde yerleştirilmesi, yaya geçişlerinde tehlike ve engel oluşturmaması gözetilecektir. Yerden yüksekliği min. 2.25 m. yüksekliğinde ve derinlikleri en fazla 0.20 m. olmalıdır. Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında kalan sağır yüzeylerdeki uygun alanlara yerleştirilecek ve bayrak tipi tabelalarda ahşap malzeme kullanılacaktır. İşletme isimleri 7.4.25. maddesinde belirtilen harf yüksekliklerine uyarak yakma, oyma ya da kabartma ile yazılabilecektir. Aydınlatma dışarıdan spot ile ya da kabartma harfler için harflerin arkasından amber sarısı veya gün ışığı rengi kullanılarak aydınlatma yapılacaktır.

7.4.14) (Değişik dördüncü fıkra on dördüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Tanıtım tabelası bina üzerine yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilir. Hem yatay hem de dikey olarak yerleştirme yapılamaz. Cephe genişliği 2 m. dar olan işletmelerde tabela oranı max. 1/2, cephe genişliği 2 m. fazla olan işletmelerde cephenin max. 1/4’ü oranında tabela yapılacaktır.

7.4.15) (Değişik dördüncü fıkra on beşinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  İşletmelerin bina cephelerine koyacakları tabelaların en boy oranı 2 m’ye kadar uzunluktaki tabelalarda 1/2 oranı kullanılacaktır. (2 m. uzunluğundaki bir tabelanın yüksekliği 1 m’yi aşmayacak, derinliği 0.15 m. geçmeyecektir.) Tabela uzunluğu, min. 1.00 m. max. 5 m. olacak ve 2 m’yi geçen uzunluktaki tabelaların genişliği 1/4 oranına tabi tutulacaktır. Kare şeklinde yaptırılacak tabelalar 1 m’yi geçmeyecek şekilde yapılacaktır (50×50, 70×70, 100×100 vb.). Tek parça ağaç gövdesiyle yapılan tabelalarda en boy oranlarına tabela yönetmeliğindeki oranlar göz önüne alınarak yaklaşık değerleri kabul edilecektir. Tabela yerleştirilecek zeminin kaplaması tabela standartları dışında kalıp cephe kaplaması olarak düşünülecektir.

7.4.16) Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda, birimlerin tanıtıcı tabelalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.

7.4.17) Zemin kattaki her dükkân için iş adı, dükkân adı ya da grafik logoyu içeren yalnızca bir tabela sokağa bakabilir. Birden fazla sokağa cephesi olan dükkanların her bir sokak cephesi için bir adet tabela koyabilir.

7.4.18) (Değişik dördüncü fıkra on sekizinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Zemin katı üstünde büro ve benzeri hizmetler için dış cepheye tanıtıcı tabela konulamaz. Ancak yapının giriş bölümüne tanıtıcı tabela konulabilir. Toplu ticari tanıtım tabelaları bina girişindeki dış cephede yer alır ve binadaki kat sayısına göre düzenlenir. Birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunduğu binalarda cam yüzeyine veya arkasına tanıtıcı tabela konulamaz.

7.4.19) Konut + Ticaret ve ticari alanlarda veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım tabelaları konamaz.

7.4.20) Konut olarak kullanılan yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu kazanması halinde; tanıtıcı tabelalar, derinliği 0.15 m’yi aşmamak ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte olmak şartıyla 7.4.15. maddeye uygun konulabilir. Bununla birlikte tabela uygulanacak yapının eski eser olması ve/veya karakteristik mimari özellikler içermesi durumunda, mimari özelliklerin açıkça vurgulanması ilkesi gereği, tabela yüksekliği Datça Belediyesince yapının orijinal durumuna özgün olarak belirlenecektir.

7.4.21) Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimlerince, kendi parsel sınırları içine, Datça ilçesinin kent kimliğine ve estetiğine uygun, Datça Belediyesince onaylanan tabelalar konabilir, bunların yüksekliği 1.00 m’yi geçemez. Yüksek duvar var ise tabelanın konumlandırılacağı alan fotoğraflanarak Datça Belediyesine müracaat edilecektir.

7.4.22) Bina yüksekliğini artıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım, reklam tabelası, amblem veya logo konulamaz.

7.4.23)  Tabelaları sabitleyen elemanlar olabildiğince saklanacaktır.

7.4.24) (Değişik dördüncü fıkra yirmi dördüncü bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Tabelalarda, mevcut yapıyla uyumlu, yapıyla yarışmayan, yapının mimari vurgusunu ön plana çıkaran renk, doku, tekstür ve nitelikte malzeme seçilecektir. İskele mahallesi için yapılacak olan tabelalar ahşap, ferforje, ahşap-ferforje, taş, paslanmaz metal, kompozit, alüminyum, dekota ya da ahşap görünümlü malzemeler (lamine, laminant vb.) tercih edilecektir. Paslanmaz metal, kompozit veya alüminyum malzemelerin seçiminde tabeladaki panonun renkleri kesinlikle mat renkler olacaktır. Dekota malzeme ile yapılan tabelalarda kesinlikle içten ışık kullanılmayacak mat malzemeler kullanılarak ön yüzeylerine yapıştırma yapıldığında zamanla zarar gören malzemeler düzeltilerek görüntü kirliliği oluşturması engellenecektir. Parlak ve/veya fosforlu, aynalı renkler kullanılmayacaktır. Farklı renk kullanılmak istendiğinde Datça Belediyesine müracaat edilecektir. Firma isimleri ve/veya logolar için yazı yazılabilir paslanmaz kutu harfler de pano üzerine uygulanabilir. Datça Mahallesi (3. Derecede Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı), Yaka (Palamutbükü, Kumyer dahil.), Cumalı (Palamutbükü, Çeşme dahil.), Reşadiye Mahallesi (3. Derecede Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı), Yazı, Sındı, Karaköy, Hızırşah, Mesudiye mahallelerinde ahşap, ferforje, ahşap-ferforje ve doğal taş tercih edilecek bunun dışında herhangi bir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır. 

7.4.25) (Değişik dördüncü fıkra yirmi beşinci bent: Belediye meclisinin 5/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Tabelalarda yer alacak olan harflerin grafiğinde çok hacimli harfler kullanılmayacaktır. Tabelaların fonu ile birlikte çıkıntı 0.15 m’yi aşmayacak, harf derinlikleri en fazla 0.05 m. ve harflerin yüksekliği en fazla 0.25 m. ve genişliği yüksekliği ile orantılı olacaktır. Harfler panoya en fazla 0.03 m mesafede montelenecektir. Kutu harf uygulamalarında ışık geçirgenliği olmayan, mat ve doğal malzeme renginde uygulamalar yapılacaktır. Tabela aydınlatmalarında fon cephesinden spot aydınlatma ya da fon yüzeyinden (kutu harflerin arkasından) LED aydınlatma kullanılarak aydınlatma yapılacaktır. Işık rengi olarak amber sarısı ve gün ışığı renkleri kullanılması zorundadır.

7.4.26) Kent içindeki yol girişlerinde, o yol üzerinde bulunan ticari birimlerin bilgilendirilmesi amacıyla konacak toplu tanıtım tabelasının projesi, Datça Belediyesi tarafından tüm kentte bir örnek olarak tasarlanır, yol üzerindeki ticari ünitelerden tabela koymak isteyenler tarafından projeye uygun tabela hazırlanır ve belediyenin gösterdiği yol ayrımına yerleştirilir.

7.4.27) Datça Belediyesinin belirlediği özel proje alanlarında, bina cephelerinde veya dışında kullanılacak tüm ilan, reklam, tanıtım, bilgilendirme ve yön tabelaları; bu rehberin ilkelerine uygun şekilde (ebat, renk, malzeme) Datça Belediyesi tarafından tasarlanır, özel kişi ve kurumlarca uygulanır.

7.4.28) İlan, tanıtım ve reklam ücretleri; Datça Belediyesi tarafından (gelecek yıla ait olmak üzere) her yılın aralık ayında yapılan belediye meclis kararı ile belirlenir.

 7.4.29) Yukarıdaki renk ve malzemelere uyan tabela uygulamalarında fon içi aydınlatma kesinlikle yapılmayacaktır. (kutu harf, tabela panosu vb.) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit LED ile yazılan yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.4.30) (Değişik dördüncü fıkra otuzuncu bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Tabelanın minimalliğini bozacak şekilde çok farklı fontlarda uygulama yapılmayacak, kalabalık bir görüntüden tabela arındırılacak baskı fotoğraf vb. kaba görsellerden kaçınılacaktır. İşletmeler kullanacakları kurumsal isimleri bu yönetmelikteki yazı boyutlarına uygun olarak yazacak ve tabelaya işletmelerin kendilerine ait firma ismini belirtmek isteyenler tabelanın sağ alt köşesine yüksekliği 0.07 m’yi geçmeyecek şekilde firma isimlerini yazabileceklerdir. (İşletmeci bir firmaya ait sattığı bir ürünü ön plana çıkarmak istemesi üzerine sattığı bir ürünün ismini bu yönetmelikteki maddelere uygun olarak yazabilecek, kendi işletme ismini de kullanmak istemesi durumunda bu yönetmeliğin 7.4.30. maddesini uygulayabilecektir.)

7.4.31) Kaldırım tabelaları ve menü boardları kullanacak mekânlar ferforje destekli ahşap vb. ahşap malzeme kullanmak zorundadır. İçten aydınlatma yapılmayacak üstten spot ile aydınlatma yapılacaktır. Kullanılacak ışık renkleri amber sarısı ve gün ışığı olmak zorundadır.

7.4.32) İşletmelerin kullanacakları işletme isimlerinin, logolarının bulunduğu genellikle işletmelerin yerini, bilgilerini ve/veya işletmelere ait park etme yerlerini gösteren her türlü plastik vb. duba ve levhaların kullanımı yerine ferforje destekli ahşaplar vb. ahşap malzemelerin kullanılması zorunludur.

7.4.33) Günlük tur tekne yazıları ve satış stantları Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

7.4.34) Eczanelerin vitrinlerinde bulunan nöbetçi eczanelerin gösterildiği bilgilendirme levhalarında, içten aydınlatma yapılabilecektir. Eczanelerin kullandıkları bayrak tipi ya da totem tabelalar şeklinde kullanılan “E” harfi, sadece nöbetçi olanlar eczaneler için içten aydınlatma yapılabilecek bunun dışında LED, kayan yazı, yanıp sönen ışık vb. ışıklandırma yapılmayacaktır. Kapalı olan eczaneler içten aydınlatmalarını kapatmakla yükümlüdürler. İsteyen işletmeler spot ile aydınlatma sağlayacaklardır. Eczaneler bina cephesine sabit tabela haricinde bayrak tipi tabela asabilecektir. Bina cephesine asılan tabelalar bu yönetmeliğe uymakla yükümlüdür.

7.4.35) (Değişik dördüncü fıkra otuz beşinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Her türlü totem tabelalarda kesinlikle içten aydınlatma yapılmayacaktır. Totem tabela yükseklikleri max. 6.00 m olacaktır. En boy oranı max. 2.50 x 2.50 metre olacak şekilde, farklı geometrik formlar içerisinde olabilecektir. Kullanılacak malzemeler yönetmeliğin 7.4.24. maddesinde belirtilen malzemeler olmak zorundadır. İşletmeye ait telefon numarası ve mail adresi totem tabelanın dijital tasarımı göz önünde bulundurularak yazılabilir. Gerekli görüldüğü takdirde üsten spot ile aydınlatılmalıdır. Aydınlatmalarda amber sarısı ya da gün ışığı renkleri kullanılacaktır.

7.4.36) (Ek otuz altıncı bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Yönetmeliğin 7.4.15. maddesine dayanarak, logo ve yazı alanı sabit kalmak şartıyla alt tabla uzatılabilir. Uzatılan alt tabla işletmenin üst bölümünü tamamen kaplayacak şekilde ahşap, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama yapılabilecektir.

7.4.37) (Ek otuz yedinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)   Kat Mülkiyeti Kanununa göre zemin kattaki işletmeler üst kat alın yüzeylerine tabela asamaz. Yönetmeliğin 7.4.19. maddesine istinaden de tabela asılamamaktadır. Ancak tabela asılacak alanı bulunmayan işletmeler için, işletmenin üst katındaki mülkiyet sahibinin yazılı onayı ile tabela asılmasına Datça Belediyesi’nin ön gördüğü yerler dahilinde tabela asımı yapılabilecektir.

7.4.38) (Ek otuz sekizinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Tabelalardaki işletme logoları, harf yüksekliklerinden farklılık gösterebilir. Logolar işletme isimleri ile birlikte bütünlüğü bozmayacak şekilde max. 0.50×0.50 m’yi geçmeyecek, işletme isimleri kullanılmadan tek başlarına kullanılacak logolar ise max. 1.00×1.00 m’yi geçmeyecek şekilde uygulanabilecektir.

7.5_Aydınlatma:

7.5.1) Yılbaşı bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerinde, süresi 7 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.

7.5.2) Temel aydınlatmalar ve vitrinlerin içindeki ikinci aydınlatma sistemi, vitrini görünür ve çekici kılacak biçimde tasarlanacaktır.

7.5.3) Aydınlatma armatürleri gizli olacak veya projenin genel tasarımına entegre edilecektir. Işık kaynağının yaya ya da araç sürücüsüyle doğrudan temas etmemesi için gizlenmesi ya da açısının doğru ayarlanması gerekmektedir.

7.5.4) Batarya tip dış aydınlatmalar kullanılacak. Gerektiğinde vitrin kornişinin içine ışıklı bir rampa veya mikro-projektörler yerleştirilebilir.

7.5.5) Vitrinlerde az ışıklı ve saklı lambalar kullanılacak amber sarısı veya gün ışığı renklerinin uygulanması sağlanacaktır. Aksi aydınlatmalar kabul edilmeyecektir.

7.5.6) Giriş kapısı üzerinde gömme ışıkların kullanımı uygundur.

7.5.7) Işıklı pencere tabelalarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.5.8) Çok şiddetli ışık veren aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır. Neon kadrajların, iri projektörlerin ve yanıp sönen aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır.

7.5.9) Aydınlatma renkleri ve yoğunlukları cephe ve sokak dokusuna uygun olacaktır.

7.5.10) Aydınlatma için bina cephesine, kent dokusuna ve kullanılan tabela tasarımlarına uygun olarak seçilmiş aplikler, pencere ya da kapı arasındaki sağır kısımlar üzerinde ihtiyaca göre kullanılacaktır.

7.5.11) Siluet aydınlatmaları yapmak isteyenler amber sarısı ve gün ışığı renkleri kullanabilecektir. Farklı renkler kullanmak isteyen işletmeler Datça Belediyesi’nden ayrıca izin alması gerekmektedir. Reklam amaçlı kullanımlar kabul edilmeyecektir.

7.6_Yer, yön ve bilgilendirme tabelaları:

7.6.1) Tabelalar yerleştirilecekleri alan ve içerdiği bilgilendirmeler ile uyumlu olacaktır.

7.6.2) Bu tür tabelaların uygulamasında, ilçenin tarihi dokusu, karakteri ve sokak peyzajıyla bütünlük sağlayacak renk ve dokudaki ahşap, ferforje ve seramik gibi malzemeler seçilecektir.

7.6.3) Totem tabelalar, Datça Belediyesi’nin izni ve denetiminde uygun alanlarda kullanılabilir.

7.6.4) Ana arterler üzerindeki “Meydan Aydınlatma Direği” özelliğindeki elektrik direklerine, reklam, yönlendirme ve tanıtım tabelası asılamaz.

7.6.5) Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde, sokak isimleri, ikinci sınırda acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.

7.6.6) Sokak ve cadde isim ve numaraları içeren tabelaların öncelikle sokağın ilk başındaki bine duvarına monte edilmesi tercih edilmelidir. Eğer direk üzerinde ise; yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.50m.’dir. Tek direk üzerine yerleştirilen tabelaların yerden yüksekliği en az 2.25 m’den başlayacaktır.

7.6.7) Sokak numaraları kapının üstüne aplike edilebilir ya da doğrudan kapının üst kısmına yazılarak sergilenebilir. İş saatleri de kapıların iç kısmında ya da kapının bitişinde yer alan pencerelerin içinde sergilenebilir.

7.6.8) Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri, engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

7.6.9) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelerdeki bilgilendirme tabelaları ancak Datça Belediyesi’nin denetimindeki duyuru ve bildirilerin iletilmesi amacıyla kullanılacaklardır.

7.6.10) Reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda (yer, yön, bilgilendirme panoları ve duyurularda); sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içerilemez.

7.6.11) Yol ve meydanlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.

7.6.12) (Ek on ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Yol üzerlerine koyulan bayrak tabelalar ve plastik dubalar kaldırılacaktır. Plastik dubaların yerine ahşap ya da metal dubalar koyulacaktır.

7.7_Klima Dış Ünitelerinin Kaplanması

 • Klima dış ünitelerinin kent estetiğini bozması bu sebeple gizleme panellinin yapılması gerekmektedir.
  • Gizleme panelleri klimanın 5 tarafını birden kapatacak şekilde 5 parça yapılacak ve civatalanacaktır. Ön, sağ ve sol parçalar üst saksılık ve alt destek parçasından oluşacaktır.
  • Gizleme panelleri gizlenecek klima ünitesinin en boy ölçülerinin max. 0.05 m. geçecek şekilde kapatılacaktır.
  • Panellerin üzerindeki havalandırmayı sağlaması amaçlı yapılacak açıklıklar çevre ile bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenecektir. Genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içermeyecek, şekillerle yazı oluşturulamaz.
  • Klima gizleme panelleri alüminyum, kompozit, ahşap, ahşap-ferforje ve paslanmaz metal, paslanmaz krom nikel delikli sac (perfore) malzemeleri kullanılabilir.

7.7.6) Klima gizleme panellerinin renkleri bina dış cephesi çevre elemanları ve sokak bütünlüğünü bozmayacak şekilde mat renkler tercih edilecektir. Farklı renk kullanılmak istendiğinde belediye ye müracaat edilerek boyanması gerekmektedir. Ahşap kullanılacak gizleme panellerinde boyama yapılmayacak ahşap rengin korunması sağlanacaktır.

7.8_Uygulama:

7.8.1) (Değişik sekizinci fıkra birinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Her bir ilan, tanıtım ve reklam için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir surette ilan, reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen ilan, reklam ve tanıtım tabelaları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.2) (Değişik sekizinci fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  İzinli tanıtıcı ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Datça Belediyesi tarafından firma uyarılır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tabelalar, Datça Belediyesi’nce kaldırılarak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.3) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Aydınlatma tasarımı, uygulanmak isteniyorsa tabela izni için yapılan müracaat dosyası kapsamında projelendirilecektir. Müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir surette reklam ve tanıtım uygulaması ve bu bütün içinde yer alan aydınlatma tasarımı uygulaması yapılamaz. Bu tür uygulamalar, tebligata gerek kalmaksızın Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen aydınlatma tasarımları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.4) İlan vermek, duyuru yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kamu kuruluşları dahil, 7 gün önceden kamu ile paylaşmak istedikleri ilan, duyuru, kutlama, anma vb. metinleri içeren bir dilekçe ile Datça Belediyesi’ne başvurur.

7.8.5) Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Datça Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.

7.8.6) Datça Belediyesi bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü yeni açılacak olan işletmenin iş yeri açma belgesini almadan önce Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan maddeler onaylandıktan sonra Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce teyit edilerek iş yeri açma belgesi almaya hak kazanacaktır. İşletmelerin Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan herhangi bir uygulamayı yapmak-değiştirmek istemesi durumunda Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce onay almak zorundadır.

7.8.7) (Ek yedinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Datça Belediyesi’nden onay alan işletmeler, onaylanan tabela, vitrin ve cephe giydirmelerinin dışında farklı bir uygulama yaptıkları durumlarda beş iş günü içerisinde işletme tarafından söküm işlemi yapılması zorunludur. Söküm işleminin yerine getirilmemesi halinde tabela, vitrin ve cephe giydirmeleri görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte işletmelerden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.8) (Ek sekizinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Datça Belediye Meclisi’nin çıkartmış olduğu yönetmelik, meslek gruplarının tabela yönetmeliğini de kapsar ve meslek grupları belediyenin tabela standartlarına uymak ile yükümlüdürler. Datça Belediyesi’nin çıkartmış olduğu DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ’ni kabul etmeyen işletme ve / veya meslek grupları tabela asmayacaklardır. Asmaları durumunda yönetmeliğin 7.8.7. maddesi uygulanacaktır.

8_GEÇİCİ MADDE:

8.1) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.2) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.3) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.4) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.5) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit led ile yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı yasaklanmasına dair 15 Mayıs 2019 tarihine, cepheler ve vitrinler, tenteler, şemsiyeler, ilan, reklam ve tanıtım tabelaları, aydınlatmalar, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları ile klima ünitelerinin kaplanması 28 Şubat 2020 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde uygulanması zorunludur.

9_PROJE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

9.1) BİNA CEPHESINE KONULACAK TİCARİ TABELALAR İÇİN;

9.1.1) Dilekçe

9.1.2) Tabelanın ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.1.3) Tanıtım tabelası konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,

9.2) BİNA BAHÇESINE KONULACAK TANITIM TABELASI İÇİN;

 •  Dilekçe,
  •  Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,
  •  Tanıtım tabelası konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu fotoğraflar üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,
 • (Ek üçüncü fıkra: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) VİTRİNE ONE WAY VISION (TEK YÖNLÜ GÖRÜŞ) GİYDİRME YAPILMASI İÇİN;

9.3.1) (Ek üçüncü fıkra birinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Dilekçe,

9.3.2) (Ek üçüncü fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Giydirmenin ölçülendirilmiş ve vitrine bilgisayar ortamında yerleştirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.3.3) (Ek üçüncü fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) One way vision uygulaması konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı.

İMAR BARIŞI DUYURUSU

Öncelikle; Datça sınırları dahilinde İmar Barışı’ndan alınmış olan Yapı Kayıt Belgeleri, tapu örnekleriyle birlikte kanunen belediyemize ibraz edilmelidir.

İkinci; olarak şimdiye kadar ulaşmış olan belgelerde yapılan incelemelerde özellikle beyan edilen M2 bilgilerinin bazı belgelerde hatalı olduğu görülmüştür.

Bu nedenle İmar Barışı başvurularında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde bulunan Kanun, Usul ve Esaslar Müracaat Kılavuzu ile Soru-Cevap bölümlerinin dikkatle incelenerek yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde mağduriyetler yaşanabilir.

Belediyemizce imar cezalarının ve yıkım kararlarının iptali için yapılan işlemlerde İmar Barışı Kanun, Usul ve Esasları’na uygun yapılıp yapılmadığına bakılmakta olup, uygun olmayanlar reddedilmekte ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilmektedir. Düzeltme için 9 Ağustos 2018 tarihli aynı sitedeki duyurunun incelenmesi, bilgi için Çevre ve Şehircilik il Müdürlükleri ve Alo 181 hattının aranması gerekmektedir.