Genel

5 İşyeri İhalesi

1- Mülkiyeti Datça Belediyesine ait, İlçemiz İskele Mahallesi 163 ada 8 parselde kayıtlı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı Sokak üzerinde bulunan muhtelif 5 (beş) adet işyeri vasfındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. Kiraya verilecek olan yerlerin bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

ADRES / YÜZÖLÇÜMÜ                  YILLIK MUH. BEDEL     GEÇ. TEM.          EK TEM.              İHALE SAATİ

Yat Limanı Sokak No:2/D 21,00 m2             ₺26,000,00           ₺780,00                 ₺10,000,00           10:00

Yat Limanı Sokak No:2/E-F 46,00 m2          ₺55,000,00           ₺1,650,00             ₺10,000,00           10:20

Yat Limanı Sokak No:2/G 32,50 m2             ₺36,000,00           ₺1,080,00             ₺10,000,00           10:40

Atatütk Caddesi No:102/B 12,50 m2             ₺11,000,00           ₺330,00                 ₺5,000,00             11:00

Atatütk Caddesi No:102/C 175,00 m2           ₺73,000,00           ₺2,190,00             ₺10,000,00           11:20

2- İhale 12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ dan itibaren 20 dakika aralılarla belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 2. c) Gerçek ve Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası
 3. d) Geçici ve ek teminat makbuzu ile diğer belgeler, 11 Şubat 2020 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini ₺100,00 (yüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                              İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKELE MAHALLESİ 163 ADA 8 PARSEL ÜZERİNDE BULUNAN 5 ADET İŞYERİNİN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz İskele Mahallesi 163 ada 8 parselde kayıtlı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı Sokak üzerinde bulunan muhtelif 5 (beş) adet işyeri vasfındaki taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir. Kiraya verilecek olan yerlerin bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

ADRES / YÜZÖLÇÜMÜ                  YILLIK MUH. BEDEL     GEÇ. TEM.          EK TEM.       İHALE SAATİ

Yat Limanı Sokak No:2/D 21,00 m2             ₺26,000,00           ₺780,00                 ₺10,000,00           10:00

Yat Limanı Sokak No:2/E-F 46,00 m2          ₺55,000,00           ₺1,650,00             ₺10,000,00           10:20

Yat Limanı Sokak No:2/G 32,50 m2             ₺36,000,00           ₺1,080,00             ₺10,000,00           10:40

Atatütk Caddesi No:102/B 12,50 m2             ₺11,000,00           ₺330,00                 ₺5,000,00             11:00

Atatütk Caddesi No:102/C 175,00 m2           ₺73,000,00           ₺2,190,00             ₺10,000,00           11:20

Madde 2: İhale 12 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ dan itibaren 20 dakika aralılarla belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: İhaleye katılan iştirakçilerin, başvuru sırası göz önüne alınarak en az ₺500,00 (beşyüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 11 Şubat 2020 Salı günü saat: 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmek zorundadır. İhale saatine kadar evraklarının teslim etmeyen, teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV ile “İhale İlan” bedeli olarak Muğla Basın İlan Kurumu’nun tespit ettiği (1/5) tutar tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve belirtilen harçların yatırıldığına dair belge Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, içinde bulunan yılın bir önceki ay’ ına göre (sözleşmedeki tarih dikkate alınarak) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak belirlenecek olup KDV’ li olarak tahakkuk edilecektir. Tahakkuk edilen kira bedeli, (sözleşme de belirtilen kira başlangıç tarihi göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici ve Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli ile diğer harçlar, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan Gerçek veya Tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli ve belirtilen diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat belediye kayıtlarına irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)

Madde 10: Kiracı, kiralananın iç kısmına ve çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama ile sürgülü cam gibi malzemelerden yapacağı açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentilerle ile her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Datça Belediye’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (kapı, pencere, dolap ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abonelik ile tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: Yasak fiil ve davranışlar;

İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 18: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

 

İş bu özel şartname 18 (on sekiz) maddeden ibarettir.

 

BAŞKAN                                        ÜYE                                                 ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

 

 

 

TABİİ ÜYE                         TABİİ ÜYE                                       İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN                           Şartnameyi Okudum

Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

 

                                                                                               ………………………………….

 

                                                                                               …………………………………

 

                                                                                               …………………………………

                                   

Tarla Kira İhalesi

İ L A N

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Cumalı Mahallesi Kıralan Mevkii 168 ada 24 parselde bulunan 7655,96 m2 tarla vasfındaki taşınmaz “Ziraat ve Tarım” amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır

3– Kiralanacak olan tarlanın (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺700,00 (yediyüz) olup geçici teminatı ₺21,00 (yirmibir)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ile Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, en az 5 (beş) yıldan beri Cumalı Mahallesinde (Köy) ikamet ettiğini belirten, Mahalle (Köy) Muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 2. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 3. c) İştirakçiye ait banka “İban” numarası
 4. d) İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak, 2019 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı
 5. e) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 21 Ocak 2020 Salı saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi almayan gerçek kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

CUMALI MAHALLESİ’ NDE BULUNAN TARLANIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz TARLA, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Cumalı Mahallesi Kıralan Mevkii 168 ada 24 parselde bulunan 7655,96 m2 tarla vasfındaki taşınmaz “Ziraat ve Tarım” amaçlı kullanılmak üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 22 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan tarlanın (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺700,00 (yediyüz) olup geçici teminatı ₺21,00 (yirmibir)’ dır. İhaleye katılan iştirakçilerin, başvuru sırası göz önüne alınarak en az ₺100,00 (yüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır

Madde 4: İhaleye, Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel kişilikler ile

kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) En az 5 (beş) yıldan beri Cumalı Mahallesinde (Köy) ikamet ettiğini belirten, Mahalle (Köy) Muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı yerleşim yeri bildiriminin aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname aslı,
 4. d) İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak, 2019 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (vekil tayin edilen dahil)

İhaleye katılacak iştirakçilerin, 4. Maddede istenen belgeler ile geçici teminat makbuzunu bir dosya halinde 21 Ocak 2020 Salı günü saat 16:30’ a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarını teslim etmeyen, teslim edip ihalede hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde: 83 ve 84)

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca eski kiracının, ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır.

Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, içinde bulunan yılın bir önceki ay’ ına göre (sözleşmedeki tarih dikkate alınarak) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak belirlenecek olup KDV’ li olarak tahakkuk edilecektir. Tahakkuk edilen kira bedeli, (sözleşme de belirtilen kira başlangıç tarihi göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile ihale sonunda ihalenin bir başkası üzerine kalması halinde Geçici Teminat ihaleye kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye geri ödenecektir. İhale bedelinin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)

Madde 10: Kiracı, tarlanın çevresine açık veya kapalı şekilde, inşaat (tuğla-demir-çimento), ahşap, demir, plastik vb. malzemelerden yapacağı her türlü pergole, gölgelik ve eklentilerle ilgili Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yazılı izin almak zorundadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınmadan yapıldığı tespit edilen eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde izinli olarak yapılan kalıcı imalatlar yerinde kalacak olup yapılan imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralanan ile çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, her türlü zabıta denetimlerinden, yerin çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralananın kullanılması sırasında etrafa kötü düzensiz ve pis görüntü verilmesi, hor kullanma sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır

Madde 12: Kiralananla ilgili olası muhtemel elektrik ve su aboneliklerini, kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, saat ve abone bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

Madde 13: Kiralananda kullanılan elektrik ve su masrafları ile vergi, resim ve bunun gibi harç veya giderlerden sözleşme sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşmede yer alan ikamet adresine yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen ikamet adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde Emlak İstimlak Müdürlüğü’ ne bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan ikamet adresine yapılacak olup, bu adres geçerli sayılacaktır.

Madde 16: Sözleşme ile ilgili yapılacak masraflar, harç, sözleşme gideri, damga vergisi ve karar pulu kiracıya aittir.

Madde 17: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkeme ve İcra Dairesidir.

 

İş bu özel şartname 19 (on dokuz) maddeden ibarettir.

 

BAŞKAN                                                     ÜYE                                                             ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                     Can CANBEY                                                     Esat AKKIN

 

 

 

 

TABİİ ÜYE                                                    TABİİ ÜYE                                                  İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                                           Hakan Tahsin UZUN                                        Şartnameyi Okudum

Kabul ve Tahaahhüt ediyorum

………………………………….

 

                                                                                                                                            …………………………………

                                                                                                                             

Ocak 2020 Meclis Kararları

             

                              07.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 07.01.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

 

 Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı konusunu gündeme 12.madde olarak, Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi vb. için kredi kullanılmasını 13.madde olarak, meclis üyesi Esat Akkın’ın 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretleri ile ilgili düzenlemelerin 14.madde olarak eklenmesini önerdi, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar Mehmet Teker, Aysin Kara-Ünsal Kara, Savaş Tatlı ve Yavuz Yaşar Ceyhan’ın vekili İbrahim Ceyhan’ın cadde ve sokak isimleri ile ilgili dilekçelerinin 2.madde Cadde ve sokak isimleri ile ilgili komisyon raporları maddesinde görüşülmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

            Aralık ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu parsel ile ilgili, taşınmaz maliki Hüseyin Celal UĞURLU tarafından, 01.11.2019 tarih ve 9192 sayı ile Belediyemize verilen dilekçede, ilgili parselin Datça Belediyesinden 29.11.2004 tarihinde ihale ile alındığı, daha sonra plan tadilatına göre 948.88 metrekarelik kısmından yol geçtiğini ve yol olarak ta kullanıldığı, ekli krokide görülen şekliyle imar adasından geçen yolların ihdas edilerek, yola terk yapılacak alanın takas edilip edilmeyeceği yazılmış olup,  05.11.2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, bu konu ile ilgili, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun, İmar Komisyonuna havalesi ve Aralık ayı meclis toplantısında da görüşülmesi kararı alınmıştı.21.11.2019 tarihinde yapılan toplantıda, bu parsel ile ilgili olarak o bölgede daha önce yapılan imar uygulamalarının detaylı bir şekilde araştırılarak konunun çözümü doğrultusunda bir aylık ek süre talep edilmiştir.

03/12/2019 tarih, 70 numaralı Belediye Meclis Kararı ile ek süre verilmiştir. Komisyonumuz 11.12.2019 ve 12.12.2019 tarihlerinde Belediye Meclis Salonunda Başkan Esat Akkın başkanlığında üyeler Volkan Karacaoğlu ve Haluk Laçin’in katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu taşınmaz maliki Hüseyin Celal Uğurlu’nun ilgi dilekçesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış yöntemi ile mağduriyetin giderilmesi konusunun; 10 Temmuz 2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04/07/2019 tarih 7181 numaralı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ;

 1. Maddesinde “İmar planı bulunan yerlerde imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planı yapılması esastır. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.” denilmektedir.
 2. Maddesinde “kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır” denildiğinden imar kanununun 15. Ve 16. Maddesine göre ihdas edilen yerlerin takas ve satış yöntemi ile yapılması komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

2- Söz konusu taşınmazın bulunduğu; Mülga Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı’nın 15/11/2005 tarih, 5922 sayılı yazısı ekinde onanlı İlçemiz İskele Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalan taşınmazlara yönelik 18. Madde uygulamasına ilişkin, plan hükümlerinde en az parsel büyüklüğünün 3000 metrekare olarak belirlenmesi sebebiyle uygulamada zorluk yaşandığı görülmüş, bu sebeple imar planı değişikliği yapılmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Plan değişikliğine müteakip İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması ile konunun çözüme kavuşturulabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıdaki hususlarda oy birliği ile karar alınmıştır.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan Cadde Sokak isimleri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih, 72 nolu kararı ile Plan Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm ile Çevre Sağlık Eğt. Gnç. Komisyonlarına havale edilen, cadde, sokak ve parklara isim verilmesi konusunda Komisyonlarımız, 16/12/2019 ve 23/12/2019 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılar sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi “Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan vb yerlerin adları, Anayasamızın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.” Denilmektedir.

Bu çerçevede; Datça Belediye Meclisinin sorumluluğunda bulan sokak, cadde, bulvar, meydan vb. kamuya ait alanların isimleri için Belediyemize yapılan ve yapılacak olan isim taleplerinin kısa ve uzun vadede tartışma yaratmaması, eşitlik ilkesine uyması ve belli standartlara uygun olması gerektiği düşünüldüğünden dolayı bazı kriterler konulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kriterler sadece; dilekçe ile Belediyemize müracaat eden bireysel talepleri içermektedir.

Son bir yıl içerisinde Belediyemize dilekçe yolu ile münferit olarak başvuran dilekçe sahiplerinin masumane taleplerini Meclis olarak bir düzen içerisinde değerlendirip, gelecek nesillere doğru aktarmak üzere bu kriterler ihtiyaç duyuldu. Dayanağımız ise bu topraklarda yıllardır beraberce ve hoşgörü içerisinde yaşamayı kendine ilke edinmiş değerli Datça halkının bugün ve gelecekte toplum nezninde farklı hasmane tutumlara sebebiyet vermesinin önüne geçmek, Meclisimizin ana görevlerinden birisi olması sebebiyle İlçemizin geçmişten gelen birikim ve kültür yapısına sahip çıkmak ve gelecek nesillere tartışmasız aktarmak, kimliklerden ziyade; kültürü, hoşgörüyü beraber yaşama refleksini kendine dayanak sağlamış bir ilçeyi gelecek nesillere taşımak adına hazırlanmıştır.

Bu nedenle aşağıdaki kriterler belirlenmiştir:

1-Yerel olarak ilçede yaşamış, ilçe geçmişi ile kökleri olan, şehit yada gazilerin isimlerinin,

2-Şartlı bağış sözleşmelerindeki hükümlerin yerine getirilmesi durumunda, bağış yapanın talebinin,

3-İlçemizde yaşayan yerel halk ile bütünleşmiş veya ulusal yada uluslar arası alanda temsil ettiği kulvarda başarı kazanmış kişilerin isimleri,

4-Herhangi bir doğal afet durumunda kendi hayatını tehlikeye atarak toplumsal fayda sağlayan kişilerin isimlerinin, sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlere isimlerinin verilebileceği;

Bütün bunlar göz önüne alındığında:

1-Emel AKKARACA’nın 24/09/2019 tarih ve 7971 kayıt nolu başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 79. Sokağın adının  “NİHAT AKKARACA SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, “3” numaralı kritere uyduğundan oy birliği ile kabulüne,

2-İskele Mahallesi 261. Sokakta bulunan An Yapı ve Mini Villaların sakinleri adına Can COŞAR’ın 18/11/2019 tarih ve 9663 kayıt nolu başvurusunda 414 ada ile 265 ada arasında bulunan çocuk parkına “VEYSEL COŞAR” adının verilmesi kriterlere uymadığından oy birliği ile reddine,

3-Yüksel ALPDEMİR’in 02/12/2019 tarih ve 10017 kayıt nolu başvurusunda İskele Mahallesi 330. Sokağa “VEYSEL TUNA SOKAK” adının verilmesi Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine,

4-Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ın Belediyemize yapmış olduğu sözlü başvurusunda, İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 81. Sokağın adının “FEYZULLAH ÇINAR SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi kriterlere uymadığından oy birliği ile reddine,

5-Meclis Üyesi Aslı KAYA, İskele Mahallesi, 70. Sokağın adının “MEHMET SÖNMEZ SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine,

6-Bülent DEMİR’in 23/11/2018 tarih ve 7190 sayılı başvurusunda İlçemiz İskele Mahallesi 93. Sokağın adının “FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine, karar verilmiştir.

Adelet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin 03/12/2019 tarihli Belediye Meclisine sundukları önergeleri ile;

AISKA KAWACI SOKAĞI’nın YILDIZ KENTER SOKAĞI

BERTOLT BRECHT SOKAĞI’nın BARIŞ MANÇO SOKAĞI

ARAGON SOKAĞI’nın MÜNİR ÖZKUL SOKAĞI

GARCIA LORGA SOKAĞI’nın RUHİ SU SOKAĞI

MAYAKOSKİ SOKAĞI’nın HALİDE EDİP ADIVAR SOKAĞI

Olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.

Belirtilen sokak isimleri 06/08/2007 tarihinde Datça Belediye Meclisince, uluslar arası şiir buluşması etkinliği çerçevesinde sokaklarımıza verilmiş olup, Datça’nın kültürel hayatına katkıda bulunduğu gerekçesi ile değiştirilmemesine, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın red şerhine karşılık, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Mehmet Teker’in 16.12.2019 tarih ve 10395 sayılı dilekçesinde İskele Mahallesi Balçıkhisar sokak’a yada 91 sokak’a babası Halil Teker’in isminin verilmesi kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Aysin Kara-Ünsal Kara’nın 16.12.2019 tarih ve 10421 sayılı dilekçesinde İskele mahallesi 122.sokak adının Ünal Kaptan sokak olarak değiştirilmesini kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Savaş Tatlı’nın 16.12.2019 tarih ve 10422 sayılı dilekçesinde İskele Mahallesi 104 sokak adının Kasap Zahit sokak olarak değiştirilmesini kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Yavuz Yaşar Ceyhan’ın vekili İbrahim Ceyhan’ın 30.12.2019 tarih 10850 sayılı dilekçesinde Emecik mahallesi No:385 numaralı binanın önünden geçen caddenin Cade Berlin adının verilmesi kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Komisyon raporu meclisimizce (Meclis Üyesi Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve  Halit Berk Bayar’ın karşıt oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49.maddesindeki” kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde Norm kadroya bakılmaksızın meclis üyeleri arasından Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı görevlendirilir ve görevlendirilen Başkan yardımcısının maaşı Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denilmektedir.

Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “ Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39.uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” dendiğinden Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyeleri belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan Sözleşmeli Personel ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.fıkrası gereğince 31.12.2019 tarihine kadar  Belediyemizde  münhal bulunan, AH Sınıfı 5 dereceli  1 adet Avukat,  THS  1 dereceli 1 adet Şehir Plancısı, THS 1 dereceli  1 adet mühendis, THS 5 dereceli 4 adet mühendis, THS 1 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli 2 adet Mimar, THS 5 dereceli   4 adet Tekniker, THS 5 dereceli 1 adet Teknisyen  kadrolarında  tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere alınmıştı.

2019 yılında çalıştırılmış olan sözleşmeli personellerin 2020 yılında da çalıştırılmalarına ve 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kendileri ile sözleşme yapılmasına ve bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

SINIFIADI SOYADIUNVANITEKLİF EDİLEN UNVANDERECESİ2020 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEMETESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %
THSRüya DÜNDARÇevre MühendisiMühendis13.014,00130
THSTuğçe GÖKTEPEŞehir PlancısıŞehir Plancısı13.014,00130
THSErsem İLHANMimarMimar13.014,00130
AHUfuk TEMURLENK CENGİZAvukatAvukat52.664,00130
THSDeniz KAYATeknikerTekniker52.402,0085
THSBerna KARAMANMimarMimar52.913,00130
THSMehmet Özgür MUTLUJeoloji MühendisiMühendis52.919,00130
THSEce USLUTeknikerTekniker52.402,0085
THSArzu OKUR UĞURTeknikerTekniker52.402,0085
THSMustafa SARITeknikerTekniker52.402,0085
THSŞükran ALTINSOYTeknisyenTeknisyen52.260,1985
THSİlke CURACIGıda MühendisiMühendis52.838,00130
THSCem BALPeyzaj MimarıMühendis52.838,00130
THSHalil ALAŞAHANMimarMimar52.684,00130
THSUlaş GÜNALHarita MühendisiMühendis52.684,00130
      

 

Gündemin 6.  maddesi olan Boş Kadro değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde boş bulunan TH sınıfından 5 derecelik 1 adet Mimar kadrosunun iptal edilerek, TH  sınıfından 5 derecelik 1 adet  Mühendis  Kadrosunun ihdasının, Norm kadro Yönetmeliğinin 11’inci maddesi uyarınca güncellenmesine ve Boş kadro değişiklik cetvelinin  hazırlanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 7. maddesi olan Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 31.12.2020 tarihinde kadar Belediyemizde münhal bulunan THS 2 adet 5 dereceli mühendis, 1 adet 5 dereceli tekniker ve 1 adet 5 dereceli Teknisyen kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

ADEDİSINIFIUNVANITEKLİF EDİLEN UNVANDERECESİ2020 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEMETESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %
2THSMühendisMühendis52.600,00130
1THSTeknikerTekniker52.350,0085
1THSTeknisyenTeknisyen52.200,0085

 

Gündemin 8.maddesi olan Mevsimlik İşçi çalıştırılması konusunun   görüşülmesine geçildi.

5620 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 21.04.2007 tarihinden itibaren geçici işçi istihdamına kalıcı bir yasal dayanak kazandırılmış, bu tarih itibarıyla kamuda geçici işçi çalıştırılması belli koşullara bağlanmıştır.

5620 sayılı kanunun kapsamına giren kurumlarda; yalnızca mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir.

Norm Kadro Yönetmeliğinin 24.maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği  hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizde 146 memur kadrosu bulunmakta olup, bunun da % 20’si 29.2 x 5.29 = 154  Adam/Aya karşılık gelmektedir.

2020 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9.maddesi Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde, “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin nüfusu Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559,00-TL geçemez” denilmektedir.

2019 yılı için belediye meclisimizce belirlenip uygulanmakta olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 525,00-TL olup, 2020 yılında uygulanacak Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin 559,00-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 10.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali fotoğraf yarışması ödül miktarı konusu

07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından İlçemizde düzenlenecek olan “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” programı dahilinde para ödüllü amatör fotoğraf yarışması düzenlenmesine ve festival komitesi tarafından aşağıda sunulan ödüllerin belediyemizce ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Fotoğraf Yarışması Ödülleri:

 1. lik ödülü: 3.000,00
 2. lik ödülü: 2.000,00
 3. lük ödülü: 1.000,00

 

Gündemin 11. Maddesi olan Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde, “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Belediye meclisi üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda Can Canbey 12 oy, Tugay Eser 12 oy ve Halit Berk Bayar 8 oy almış olup,  12 oy alan Can Canbey, Tugay Eser ve 8 oy alan Halit Berk Bayar Denetim Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Gündemin 12 Maddesi olan Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı mahallesi Harmanlık Mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 143,45 m2 ‘’kuyu ve arsa’’ niteliğindeki taşınmazın satışı için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.Maddesinin e  bendi hükümleri çerçevesinde satış konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 13.maddesi olan Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi vb. için kredi kullanılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizin nakit yetersizliği neden ile 2020 Mali yılında yatırım işlerinde (Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi, v.s.) kullanılmak üzere belediyemiz gayrimenkullerinin teminatı veya İller Bankası teminat göstermek suretiyle yurt içi bankalardan 48 aya kadar faiz hariç 1.000.000,00-TLnin (birmilyon) pazaryerinde maliyeye ait arsanın satın alınmasında, 500.000,00-TLnin (beşyüzbin) nin yol yapımında ve yayalaştırma düzenlenmesinde  vb. kullanılması için toplam 1,500,000,00 (birmilyonbeşyüzbin) ana para tutarında kredi kullanılmasına ve kredi kullanılması için Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 14.maddesi 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

05.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülen ve karara bağlanan 2020 yılı için uygulanacak Tarife ve Harçlar Bölümünün 4.maddesinde İmar Durum Belgesi verilmesinden alınacak ücretler belirlenmiştir.

-Yazı,Cumalı,Yaka,Mesudiye,Sındı,Hızırşah,Karaköy,Kızlan,Emecik Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil 430-TL

-Uygulama imar planı bulunan yerlerde m2’si KDV dahil:

Konut alanı                             0.90-TL

Turizm Tesis Alanı                1.00-TL

Ticari Alanlar                         1.80-TL

-Doğal Afet ve Depremden zarar görenlerin imar durum belgesi ücretinden muaf tutulması.

-Yukarıdaki birim fiyatları ile çarpılması sonucu bulunan imar durum belgesi ücreti m2 si 450-TL.nin altında olamaz.

İlçemiz, Reşadiye veya İskele mahallesinde bulunan 10.000 m2 lik imar planı dışında bulunan bir taşınmaza imar durum belgesi düzenleneceğini örneklersek; imar planı bulunan yerlerden olduğundan 10.000m2x0.90-TL=9.000-TL belge ücreti alınması gerekir.

Bu hesaplamanın imar durum belgesi için yüksek bir değer olduğu değerlendirildiğinden konunun yeniden düzenlenmesi için İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon kararından sonra tekrar meclisimizce görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili konunun İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için oturuma  07.01.2020 Salı günü saat 14:00’da başlamak üzere ara verildi. 11.45

Belediye Meclisimiz 07.01.2020 Salı günü saat 14:00’da 1.birleşimin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

 

            Gündemin 15.maddesi olan 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

 

5.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan 2020 yılı için uygulanacak Tarife ve Harçlar bölümünün 4.maddesinde imar durum belgesi verilmesinde alınacak ücretlerle ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına 7.1.2020 tarihli meclis oturumunda meclise ara verilerek havale edilen konuda;

5.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan imar durum belgesi ücretlerinden;

-Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı, Hızırşah, Karaköy, Kızlan, Emecik Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil 430 –TL

-Uygulama İmar Planı bulunan yerlerde;

Konut alanı için                      :1000 m2 ye kadar olan parsellerde  m2x0.90,       1000 m2 den büyük parsellerde ilave   her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 100-TL ilave edilir.

Turizm tesis alanları için        :3000 m2 ye kadar olan parsellerde m2x1.00,             3000 m2 den büyük parsellerde ilave  her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 150-TL ilave edilir.

Ticari alanlar için                   :1000 m2 ye kadar olana parsellerde  m2x1.80,      1000 m2 den büyük parsellerde ilave  her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 200-TL ilave edilir.

Doğal Afet ve depremden zarar görenlerin İmar Durum Belgesi ücretinden muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

Yukarıda birim fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan İmar Durum Belgesi ücreti m2’si 450-TL.nin altında olamaz.

Parsel sayısına bakılmaksızın imar uygulaması işlemlerinde 450-TL imar durum ücreti alınır.

2020 yılı Tarife ve Harçlar bölümünün 4.maddesinin değişikliği komisyonlarımızca oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi

Bir sonraki meclis toplantısının 04.02.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

 

Ocak 2020 Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.01.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-            İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

2-            Cadde ve Sokak isimleri ile ilgili komisyon raporunun görüşülmesi.

3-            Belediye Başkanı Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesi

4-            Huzur hakkı ücreti konusunun görüşülmesi

5-            Sözleşmeli personel ücreti konusunun görüşülmesi

6-            Boş kadro değişikliği konusunun görüşülmesi

7-            Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesi

8-            Mevsimlik işçi çalıştırılması konusunun görüşülmesi

9-            Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesi

10-         Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali fotoğraf yarışması ödül miktarı konusunun görüşülmesi

11-         Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesi

Yeni çevre düzenlemeleri

Şehit Ali Osman Çetiner Cad. kentsel tasarım ve peyzaj 2. etap proje alanımız 890 m² olup yeşil alan miktarı 150 m²dir. Datçanın doğal su kaynaklarının yetersizliğini göz önünde bulundurmak için az su tüketen bitkiler kullanılmıştır. Çim her zaman olduğu gibi yine KULLANILMAMIŞTIR. En derin noktası 0.40 cm derinlikte olan ve devir daim yapan bir adet havuz alanı bulunmaktadır. Havuzun üst kotunda üç boyutlu tasarımlarda görüldüğü üzere bir sembol bulunmaktadır. Bu sembol 6 parça üzerinde bir saati simgelemektedir. Gece-gündüz ve dört mevsimi temsil eden parçaların orta kısmında ki dairesel saat sembolünde akrep ve yelkovan bulunmamaktadır. Bunun yerine Datçalı yazarımız Nihat Akkaraca’nın Datça’da Zaman adlı kitabında yer alan “Datça’da zaman yekparedir. Dün, bugün, yarın yoktur.” Sözü bulunmaktadır. Sembolün üzerinde bir cam bulunmaktadır. Bu camda güneş ve su ile birlikte sene de birkaç dakika gökkuşağı oluşacaktır. Bu da insanın yaşamındaki mutlulukları yansıtmaktadır. Heykelin altından akan su yolu insanın zaman çizgisini, havuz ise sonsuzluğu temsil etmektedir. Alanda 5 adet iki katlı ve 5 adet bir çift kuşun sığabileceği küçük kuş yuvaları bulunmaktadır. Surakarta, 9 taş, Go, Dümen ve Satranç ile Dama olmak üzere toplam 5 adet oyun masası yer almaktadır. Sevgi yolu başlangıcında bulunan köpek dışkı poşeti ünitesi yanına poşet almayı unutan hayvan sever arkadaşlarımız için konulmuştur. Engelsiz tasarım yapılan bu alanda hiçbir şekilde engel teşkil edecek bir obje bulunmamaktadır. Aksine alanda engellere dikkat çekmek amaçlı bir adet engelli sandalyesi bulunmaktadır. Burada bir engel de sen koyma yazacaktır. Ayrıca caddenin tabelası da bu kapsamda özel olarak yaptırılmaktadır.

 

Aralık Olağanüstü Meclis Kararları

 

27.12.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 27.12.2019 Cuma günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı.

           

Gündemin 1.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali stant ücretleri konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 73 nolu kararı ile Belediye olarak 7-8-9 Şubat 2020 tarihinde “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik kapsamında satış amacıyla kurulacak olan stantların ücret tarifelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şekilde olmasına (Meclis Üyeleri Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar’ın karşı oylarıyla)  oyçokluğu ile karar verildi.

 
 DATÇA BELEDİYESİ BADEM ÇİÇEĞİ

FESTİVALİ 2020 STANT ÜCRETLERİ

 İSKELE MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET2 ADET3 ADET4 ADET
 ATATÜRK CADDESİ STANT₺200,00₺450,00₺750,00₺1.200,00
 CUMHURİYET MEYDANI STANT₺400,00₺1.000,00 
 CUMHURİYET MEYDANI ÇADIR (3mx3m₺4.500,00 
 YEMEK BÖLÜMÜ     (Köfte,sucuk,döner,kokoreç vb.)₺1.000,00 
 
 HIZIRŞAH MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 REŞADİYE  MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 PALAMUTBÜKÜ  MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 Açıklama: Hızırşah, Reşadiye, Palamutbükü’ nde birden çok stant alınmasına müsaade edilmeyecektir. İskele Mahallesi stantlarında birden fazla sayıda stant talep edilmesinin önüne geçmek için kademeli fiyat tarifesi oluşturulmuştur. Uygulamanın amacı stantlardan daha fazla sayıda insanın yararlanmasının sağlanmasıdır.

 

 

Gündemin 2.maddesi olan Aktarma konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali Hizmetler birimimiz tarafından hazırlanan 2019 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri olan,

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 350.000,00-TL

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümüne 350.000,00-TL aktarılmasına ;

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 150.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 07 Menkul mal gayrimenkul hak alımı ve bakım onarım giderleri bölümüne 220.000,00-TL.

46 48 07 31 04 4 3 00 5 04 02 Diğer iç borç faiz gideri bölümüne 40.000,00-TL

46 48 07 31 01 1 2 00 5 05 03 Karamancı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemeler bölümüne 31.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımı bölümüne 48.000,00-TL

46 48 07 41 05 1 0 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 102.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 01 Mamul Mal alımları bölümünden yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümüne 591.000,00-TL aktarılmasına;

            Yukarıda yazılı olan bölümler arasında toplamda 941.000,00 TL. tutarında aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Meclis Üyelerinden Can Canbey ve Şinasi Tugay Eser’in mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                               (İzinli)                                                                                  

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

(İzinli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aralık Olağanüstü Meclis gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27.12.2019 Cuma günü saat 10:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağanüstü olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

 • Datça Badem Çiçeği Festivali stant ücretleri konusunun görüşülmesi.
 • Aktarma konusunun görüşülmesi

Datça Halk Pazarı^nda bulunan “Büfe ve Tuvalet” eklentisi vasfındaki taşınmaz kira ihalesi

1-Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz İskele Mahallesi 648 ada 1 parsel, Datça Halk Pazarı no: 37 DATÇA adresinde bulunan “7,50 m2 Büfe ve 44,50 m2 Tuvalet” eklentisi vasfındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan “Büfe ve Tuvalet” in yıllık muhammen kira bedeli ₺25,000,00 (yirmibeşbin), geçici teminatı ₺750,00 (yediyüzelli) olup, ek teminatı ₺7,500,00 (yedibinbeşyüz)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 2. c) Doküman bedeli ile teminat makbuzları ve diğer belgeler, 24 Aralık 2019 saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığında almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKELE MAHALLESİ 648 ADA 1 PARSEL DATÇA HALK PAZARI’ NDA  BULUNAN BÜFE VE TUVALET EKLENTİSİ VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz İskele Mahallesi 648 ada 1 parsel, Datça Halk Pazarı no: 37 DATÇA adresinde bulunan “7,50 m2 Büfe ve 44,50 m2 Tuvalet” eklentisi vasfındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 25 Aralık 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan “Büfe ve Tuvalet” in (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺25,000,00 (yirmibeşbin), Geçici Teminatı ₺750,00 (yediyüzelli) olup Ek Teminatı ₺7,500,00 (yedibinbeşyüz)’dir. İhaleye katılan iştirakçilerin, başvuru sırası göz önüne alınarak en az ₺500,00 (beşyüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 24 Aralık 2019 Salı günü saat 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve belirtilen harçların yatırıldığına dair belge Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan içinde bulunan yılın bir önceki ay’ ına göre (sözleşmedeki tarih dikkate alınarak) Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak belirlenecek olup KDV’ li olarak tahakkuk edilecektir. Tahakkuk edilen kira bedeli, (sözleşme de belirtilen kira başlangıç tarihi göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici ve Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli ile diğer harçlar, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan Gerçek veya Tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli ve belirtilen diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat belediye kayıtlarına irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)

Madde 10: Kiracı, kiralananın iç kısmına ve çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama ile sürgülü cam gibi malzemelerden yapacağı açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentilerle ile her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Datça Belediye’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (kapı, pencere, dolap ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, “Datça Halk Pazarı” içerisinde bulunan Umuma Açık Bay/Bayan Tuvaletin sürekli hizmete açık tutacak olup bakım ve temizliğinden sorumlu olacaktır. Doğabilecek olumsuzluklar için (şebekede su kesintisi vs. gibi) her türlü önlemleri alacaktır. Kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, taşınmazın iç bölümü ve dış çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ile vb. her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şarnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir.

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

 

İş bu özel şartname 19 (on dokuz) maddeden ibarettir.

 

 

BAŞKAN                                        ÜYE                                                 ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

 

 

 

TABİİ ÜYE                              TABİİ ÜYE                                       İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN               Şartnamedeki Hususları Okudum

Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

 

                                                                                               ………………………………….

                                                                                              

Akaryakıt Alım İhalesi

Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2019/656836

 

1-İdarenin
a) Adresi:İSKELE ÇEVRE YOLU CAD. 1 48900 DATÇA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2527124276 – 2527129196
c) Elektronik Posta Adresi:seref0775@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:170.000,00 lt. Motorin (Euro Dizel) ve 2.500,00 lt. Kurşunsuz Benzin (95 oktan)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Akaryakıt İstasyonu Pompa Başı
c) Teslim tarihi:Sözleşme imzalandıktan sonra 01.02.2020 tarihinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İskele Mah. Çevre Yolu Cad. No:1 DATÇA/MUĞLA
b) Tarihi ve saati:08.01.2020 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğuna dair belgeler, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise, EPDK tarafından verilmiş, Bayii olduklarına dair 2020 yılı için geçerli Bayilik Lisansı ile Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ile yapılan 2020 yılı için geçerli Bayilik Sözleşmesi gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil belgesi

b) Aday ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

c) Aday ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi

ç) Aday ve isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

d) Aday ve isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin Üretici veya İmalatçı olduğunu gösteren belgeler  

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Datça Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.