MECLİS KARARLARI

Temmuz Meclis Kararları

       03.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

                   Belediye Meclisimiz 03.07.2018 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam  olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, meclis başkanı A.Gürsel Uçar  Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi ile ilgili konunun gündeme 6.madde olarak eklenmesini önerdi öneri oybirliği ile kabul edildi.

                  Haziran  ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

                   Gündemin 1.maddesi olan  Asfalt için Ortaca Belediyesi ile  protokol yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Son yıllarda İlçemizde yapılaşma çok yoğun ve hızlı olarak devam etmektedir. Buna bağlı olarak mevcut parke ve asfalt sathi kaplama olan yollarda iş makinaları ve alt yapı kazılarından dolayı ciddi tahribatlar olmaktadır. Bütçemiz dahilinde işgücümüzün çoğunu bu yolların tamiratlarına ayırmaktayız. Bununla beraber daha önceden stabilize olan ve ilave yapılarla oluşmamış ham yollar oldukça birikmiştir. Vatandaşlardan da gelen yoğun talepler neticesinde yine 2018 yılı bütçemiz dahilinde, İlçemizde Müdürlüğümüzce belirlediğimiz sokaklarda asfalt sathi kaplama yapılacaktır. Bunun için yeterli ödeneğimiz bulunmadığından; 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı kapsamı dışında, altyapısını Fen İşleri Müdürlüğü iş makinaları ve araçları ile hazırlayarak, asfaltlama için gerekli olan malzemeyi (asfalt mıcırı, astar ve bitüm) Belediyemizce temin etmek suretiyle asfalt işçiliği için bu konuda araç ve ekipmana sahip olan Ortaca Belediyesi ile işbirliği yapılmasına yönelik görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda Ortaca Belediyesi’nden Meclis Kararları’nda belirlenmiş birim ücret üzerinden operatörü ile birlikte asfaltlama (asfalt ve mıcır serici birlikte) aracı kiralanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin (a) bendinde; “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” Denmekte olup, ulaşım altyapısı Belediyemizin asli görevleri arasındadır.

Bununla birlikte yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde;  “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
  2. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.”

Açıklamalarına istinaden; Ortaca Belediyesi’nin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sathi kaplama yapım işinin işçiliği Belediye Meclislerince belirlenen ücret bedeli karşılığında yapabilmesi için, Ortaca Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi olan Platformlu araç kiralanması konusunun görüşülmesine geçildi.

 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yaptırılmış olan platformlu aracın vatandaş taleplerinin de  karşılanabilmesi için kiralama ücretinin belirlenmesi  konusunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine  oybirliği ile karar verildi.

 

      Gündemin 3.maddesi olan Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünün  30.05.2018 tarih ve 32-33-34 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sındı Mahallesi Karpıcak mevkii 123 ada 3 parselde 319,33 m2 taşınmazın, 123 ada 7 parselde 452,99 m2 taşınmazın ve 123 ada 2 parselde  252,77 m2 taşınmazın  vatandaş tarafından satın alma talebi” ile ilgili İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu raporlarının  görüşülmesine  geçildi.

 

Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 37 nolu kararı ile İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen konularla ilgili komisyon 22.06.2018 Cuma günü  saat 10:00 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda toplanmış olup;

İlçemiz Sındı  Mahallesi Karpıcak Mevkii 123 ada 3 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 319,33 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Sındı Mahallesi Karpıcak Mevkii 123 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 452,99 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Sındı Mahallesi Karpıcak Mevkii 123 ada 2 parselde  kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 252,77 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılması komisyonlar tarafından uygun bulunmuş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

     Gündemin 4.maddesi olan Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünün  30.05.2018 tarih ve 35-36-37 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumalı  Mahallesi Çeşmeköyiçi mevkii 239 ada 3 parselde 365,53 m2 taşınmazın, Dibektaşı mevkii 297 ada 142 parselde kayıtlı 474,64  m2 taşınmazın ve  Karıncalı mevkii 275 ada 21 parselde kayıtlı 531,88 m2 taşınmazın vatandaşlar  tarafından satın alma talebi”  ile ilgili İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu raporlarının  konunun görüşülmesine  geçildi.

Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 38 nolu kararı ile İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen konularla ilgili komisyon 22.06.2018 Cuma günü  saat 10:00 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda toplanmış olup;

İlçemiz Cumalı Mahallesi Çeşmeköyiçi  Mevkii 239 ada 3 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 365,53  m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Cumalı Mahallesi Dibektaşı  Mevkii 297  ada 142  parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 474,64  m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Cumalı Mahallesi Karıncalı Mevkii 275 ada 21 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 531,88 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılması komisyonlar tarafından uygun bulunmuş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

   Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Kazım Yılmaz Bulvarında, Reşadiye Kavşağı ile İskele Mezarlığı arasında kalan alanın, “Ticaret Alanı” ve “Ticaret+Konut Alanı”  olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000  ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili

İmar komisyonunun ek süre talebi konusunun görüşülmesine  geçildi. 

Kazım Yılmaz Bulvarı boyunca, Reşadiye Kavşağı ile İskele Mezarlığı arasında kalan Meri 19.07.2005 onanlı İskele Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile meri 15.11.2005 ve 19.07.2005 onanlı 1/1000 ölçekli İskele Mahallesi Uygulama İmar Planında Taks:0,15 Taks:0,30 Hmax:6,50 metre yapılanma şartlarında Konut Alanında kalan bölgenin Ticaret Alanı veya Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü plan teklifi İmar  komisyonuna havale edilmiş olup, komisyonca bahse konu plan revizyonuna ilişkin 10.04.2018, 17.04.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 27.05.2018, 28.05.2018, 05.06.2018 ve 16.06.2018 tarihlerinde toplam 8 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu imar planları, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve otopark yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Söz konusu komisyon toplantılarımızda Ticaret Alanı olarak önümüzdeki yıllarda gelişecek yapılanmaya ilişkin kent dokusu da gözetilerek yapılanma koşullarının Taks:0,30 Kaks: 0,60 olarak belirlenmesine, ifraz ve tevhit gerektirdiğinden uygulamada güçlüklere yol aşan kısımların düzeltilmesine, çekme mesafelerinin, çoğunlukla parsellerde yol boyunca 10 metre olarak korunmasına karar verilmiştir. İmar planı yönünden yapılan değerlendirmeler sonucunda, komisyonca bahse konu plan revizyonunun plan tekniği, plan hesapları ve kent dokusu (kitle, gabari, diğer estetik hususlar) bağlamında değerlendirilmektedir.

Son aşamada, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı jeolojik etüt açısından da değerlendirilmekte olup, söz konusu plana ait plan notları ile plan raporu ve plan paftalarının meclisimizin bir sonraki toplantısında değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna ek süre verilmesine oybirliği ile karar verildi.

                 Gündemin 6.maddesi olan Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi liman mevkiinde, Belediyemiz sorululuğunda bulunan Yat Yanaşma Yerinde kurulan Atık Kabul Tesisi ile ilgili otomasyon sistemi kurulumu, atık yönetim planı hazırlama ve onaylama işlemleri, lisans ve gerekli izinlerin alınması çalışmaları tamamlanmış ve tesise gemilerden kaynaklanan atıkların kabulüne  başlanmıştır.

26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G.de  yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26.maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı  tebliğde belirlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında kalarak hazırlanmış olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2018 yılı  Gelir Teklifi listesi de Ek-2 de yer almaktadır. Buna göre, İlçemiz Yat Yanaşma yeri Atık Kabul tesisine atık kabulü ile ilgili Çev.Kor.ve Kont.Müd.birimince hazırlanan 2018 yılı gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 07.08.2018 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

Abdullah Gürsel UÇAR        Can CANBEY            Hayriye  BALKAN          Halit ÇIPLAK

Meclis Başkanı                                  Üye                             Üye                                     Üye                                            

  

  

 Gökhan SAĞIR                İnci BİLGİN               Esat AKKIN                  Volkan KARACAOĞLU          

      Üye                                     Üye                              Üye                                                  Üye                                                                                                                       

  

                                              

A.Bülent SANCAKDAR       Serbülent DEMİRELLİ       Ümit TEMEL         İrfan Cem ÇELEBİ                                                                                                                                           

      Üye                                                     Üye                                Üye                         Üye