MECLİS KARARLARI

Ekim 2020 Meclis Kararları

  

                                                                            T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 06.10.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI   KARAR ÖZETLERİ

 

           

Belediye Meclisimiz 06.10.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

 1. Madde -2021 yılı analitik bütçesinin görüşülmesi.

 

2021 yılı analitik bütçesinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi için komisyona havale edilmesine ve komisyon üyeleri tarafından hazırlanacak olan raporun Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 1. Madde- 2021 yılı tarife ve harçların tespiti konusunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz 2021 mali yılı gelir tarifeleri ve harçlar cetvelinin, plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi için komisyona havale edilmesine, komisyon üyeleri tarafından hazırlanacak olan raporun Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 1. Madde- 2020 GEKA mali destek programına Knidos seramik atölyeleri arkeolojik park projesinin sunulması, konusunun görüşülmesi.

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2020 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programına (Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik) “Knidos Seramik Atölyeleri Arkeolojik Park Projesi” başlığında bir proje teklifi sunulması planlanmaktadır. Proje kapsamında Hızırşah Mahallesi 211 ada 13 parselde yer alan, mülkiyeti Datça Belediyesi’nde olan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı palamutlukta peyzaj, aydınlatma, sulama ve bitkisel uygulama projelerinin uygulanarak M.Ö. 6. ve 7. yüzyıldan kalma antik seramik depotuvarlarının sergilenebileceği, yürüyüş yolları, sergi alanları, atölye yapısı, sergi stantları, otopark, wc ve oturma alanlarıyla alternatif bir turizm destinasyonu ve durağına dönüştürülmesi ve Hızırşah Kültür Evi ile bütünleşerek alanın önemli bir tarih ve arkeoloji alanı olarak Datça’ya kazandırılması planlanmaktadır. Bu kapsamda 2020 Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programına yukarıda anılan projenin sunulmasına, projenin başarılı bulunması durumunda sözleşmenin imzalanmasına, projenin uygulanmasına, kurumu temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya, kurum adına proje hesabı açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapmaya ilişkin Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine, oy birliğiyle karar verildi.

 

 

 1. Madde- 2020 yılı bütçesinin yetersiz bölümlerine aktarma yapılması konusunun görüşülmesi.

 

Belediyemiz mali hizmetler birimi tarafından hazırlanan 2020 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri olan,

 

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 700.000,00-TL

46 48 07 05 01 3 9 00 5 06 07 Gayrimenkul Büyük onarım giderleri bölümüne 50.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 05 Diğer Personel giderleri bölümüne 90.000,00-TL

46 48 07 31 01 1 2 00 5 04 02 Diğer iç borç faiz giderleri bölümüne 200.000,00-TL.

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümüne toplam 1.040.000,00-TL aktarma yapılmasına, oy birliğiyle karar verildi.

 

 1. Madde- 01.09.2020 tarih ve 43 sayılı meclis kararında 6 yıllığına kiralanması belirlenen cep sinemasının ada/parsel bilgilerinin ‘’599 ada 2 parsel’’ olarak düzeltilmesi konusunun görüşülmesi.

 

İlçemiz İskele Mahallesi Aşık Daimi Sokak no: 2/202 DATÇA adresinde bulunan “Cep Sineması” vasıflı taşınmazın 6 yıllığına kiraya verilmesi için alınan 01.09.2020 tarih ve 43 sayılı meclis kararında cep sinemasının taşınmaz bilgisi sehven ‘’599 ada 1 parsel’’ olarak yazıldığından, ‘’599 ada 2 parsel’’ olarak düzeltilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

 1. Madde- İlçemiz İskele Mahallesi 161 ada 4 parsel’ de bulunan 2685 m2 alanın  belediyemize tahsisinin talep edilmesi  konusunun görüşülmesi

 

İlçemiz İskele  Mahallesi 161 ada 4 parsel’ de bulunan 2685 m2 alanın belediyemize tahsis edilerek, belediyemizce imar planına uygun olarak düzenlenmesi ve ilçemize kazandırılması  için, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile tahsis talebi konusunda gerekli yazışmaların yapılmasına, oy birliğiyle karar verildi.

 

 1. Madde- Bir sonraki meclis toplantısının 03.11.2020 Salı günü saat 09:30 da belediyemiz meclis toplantı salonunda yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Eylül 2020 Meclis Kararları

 

Belediye Meclisimiz 01.09.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

 1. Madde İskele Mahallesi 599 ada 1 parselde bulunan cep sineması vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiraya verilmesi konusunun görüşülmesi.

 

İlçemiz İskele Mahallesi 599 ada 1 parsel, Aşık Daimi Sokak no: 2/2020 DATÇA adresinde bulunan “Cep Sineması” vasıflı taşınmazın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespit konusunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde ilgili taşınmazın  2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 6 (altı) yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

 

 

 1. Madde- 2020 yılı mali bütçesinin yetersiz bölümlerine ödenek aktarımı konusunun görüşülmesi

 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan 2020 Mali yılı bütçesinin yetersiz  bölümleri olan;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümüne;

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 07 Gayrimenkul büyük onarım giderleri bölümünden 400.000,00-TL aktarılmasına ;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçiler bölümüne ;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 03 06 Temsil ve tanıtım giderleri bölümünden 300.000,00-TL

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 05 Hizmet Alımları  bölümünden 500.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul  alımları ve Kamulaştırması  bölümünden  550.000,00-TL. olmak üzere toplam  1.350.000,00TL aktarma yapılmasına ;

Yukarıda  yazılı olan bölümler arasında toplamda  1.750.000,00 TL. tutarında aktarma işlemlerinin yapılmasına  oy birliğiyle karar verildi.

 

 1. Madde- Kredi talebi konusunun görüşülmesi

 

Nakit yetersizliği nedeni ile belediyemizin yapacak olduğu yatırım işlerinde (yol yapımı, yayalaştırma düzenlemesi, park düzenlemesi vs.) kullanılmak üzere 1.500.000,00- (Birmilyonbeşyüzbin) TL ana para tutarında kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu amaçla belediyemiz gelirlerinden Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi payı ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa istinaden belediyemiz adına Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresince (Muski) tahsil edilen Çevre Temizlik Vergisi Payının temlik gösterilerek 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin  (d) ve (e) fıkralarına istinaden 36 ay vadeli faiz hariç 1.500.000,00-TL anapara tutarında kredi kullanılmasına, kredi kullanılması için Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 1. Madde- Bir sonraki meclis toplantısının 06.10.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Ağustos 2020 Meclis Kararları

 

Belediye Meclisimiz 04.08.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

 1. Madde- 2019 yılı Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesi gereğince, Plan Bütçe Komisyonu olarak belediyemizin 2019 yılına ait gelir ve gider kesin hesap işlerini incelemek için 21.07.2020 ve 23.07.2020  tarihlerinde  belediyemiz meclis toplantı salonunda, komisyon üyelerimiz toplanmıştır. 2019 yılına ait gelir  ve gider hesabı işlemlerine ait belgeleri saymanlıktan isteyerek inceledik, ilgili personelden bilgileri aldık kanuna uygun, yönetmeliklere uygun olarak yapıldığı tespit edildi.

 

 

2019 YILI GELİR VE GİDER KESİN HESABI

 

GELİR KESİN HESABI:

2019 Yılı tahmini gelir bütçemiz                                          :32.000.000,00-TL.

2019 Yılı gerçekleşen gelir toplamı                                      :26.657.970,60-TL

2019 Yılı gerçekleşen gelir kalemleri;

01-Vergi gelirleri (Emlak-ÇTV)                                        :11.434.090,30-TL

03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri

(Kira-Liman hasılatı)                                                 :3.581.643,19-TL

04-Alınan bağış ve yardımlar

(Kişilerden alınan bağışlar)                                        :277.705,00-TL

05-Diğer gelirler

(İller Bankası-Yol katılım-İmar Para Cezası)                   :11.287.532,11-TL

06-Sermaye Gelirleri (Taşınmaz Satış Gelirleri)                 :77.000,00-TL

Olmak üzere 2019 yılı net gelirimiz toplamda 26.657.970,60-TL olup,

Tahmini gelir bütçemiz  % 83,31 oranında gerçekleşmiştir.

2018 yılından 2019 yılına devreden tahakkuk tutarı            :10.530.567,38-TL ‘dır.

Ayrıca 2019 yılı içerisinde toplam                                        :27.589.883,58-TL. tahakkuk yapılmış

Olup, önceki yıldan devirle beraber 2019 yılı

Toplam tahakkuk tutarı                                                         :38.120.450,96 TL olmuştur.

2019 net tahsilât tutarı                                                           :26.657.970,60-TL. olup,

2020 Yılına devreden tahakkuk         tutarı

(Emlak-Kira-İmar cezası)                                          : 11.397.797,02-TL.  olmuştur.

 

GİDER KESİN HESABI:

2019 yılı tahmini gider bütçemiz                                          :32.000.000,00-TL.  olup,

2019 yılı gerçekleşen bütçe giderimiz                                   :28.541.150,51-TL olmuştur.

2019 yılı gerçekleşen gider kalemleri;

01-Personel gideri                                                                 :11.767.394,37-TL

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev. Prim. Gideri                   :1.410.961,63-TL

 

 

03-Mal ve Hizmet Alım Gideri

(Akaryakıt-Elektrik vb.)                                            :10.211.007,64-TL

04-Faiz Gideri (Kredi faizi)                                                  :849.575,73-TL

05-Cari Transferler(B.Şehir, İller Bank)                               :499.786,27-TL

06-Sermaye Giderleri

(Yol Yapım-Onarım Gideri)                                      :3.802.424,87-TL

 

Tahmini gider bütçemiz % 89,20 oranında gerçekleşmiştir.

 

Datça Belediyesinin 2019 mali yılı tahmini gelir ve gider bütçesi 32.000.000,00-TL. olarak belediye meclisince kabul edilip Kaymakamlık Makamı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yıl içerisinde bütçenin yetersiz olan bölümlerine 10.256.600,00-TL. aktarma işlemi gerçekleşmiştir. 2019 yılı gider bütçesi 28.541.150,51 TL gerçekleşmiştir. 2019 yılında toplam 3.976.826,79 TL emanet hesaplarına alınarak 2020 yılına aktarılmıştır. 2019 yılı bütçesinin 24.779.459,15 TL kullanılmış, yılı içerisinde çeşitli kalemlerde harcaması gerçekleşmeyen 3.458.849,49 TL. ödenek imha edilmiştir.

 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu komisyon üyesi Haluk LAÇİN’ in ‘‘devreden alacak oranı yüksek, tahsilat düşüktür.’’ şerhi ile imza  altına alınmıştır.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun yukarıda metni yazılı raporunun Ak Parti ve MHP grubu meclis  üyelerinin ‘‘red’’ şerhine karşılık  CHP grubu meclis üyelerinin kabul oylarıyla, komisyondan geldiği haliyle kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

 

 1. Madde- Coronavirüs salgını nedeniyle borçların ertelenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe

Komisyonu Raporunun  görüşülmesi.

 

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

TOPLANTI TARİHİ : 21.07.2020-23.07.2020-30.07.2020

KONU                        : Corona Virüs salgını nedeniyle borçların ertelenmesi.

 

Belediye Meclisine havale edilen, Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02.07.2020 tarih ve E.20879141-301.03-289  sayılı teklif yazısına istinaden; 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete ’de 16.04.2020 tarih ve 7244 sayılı “Yeni Corona Virüs (covid-19) salgının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun” yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun “Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması” başlıklı birinci maddesinin “ç” bendinde “Büyükşehir Belediyeleri, belediyeler, il özel idarelere ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımların 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya içişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilemez.” denmektedir.

Söz konusu Kanunun bu maddesi uyarınca yeni Corona Virüs (Covid-19) salgının ilçemizde neden olduğu ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla; 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık dönem için faaliyeti durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı bu 3 aylık döneme ilişkin kira bedellerinin tahsil edilmemesine, ayrıca Datça İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 27.03.2020 tarih ve 2020/10 nolu kararı ile 08.05.2020 tarih ve 2020/35 nolu kararları ile tezgah açmaları yasaklanan ilçemiz mahalle/semt Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerini satan pazarcılardan 27.03.2020 ile 11.05.2020 tarihleri arasındaki 7 haftaya ait Pazar yeri tahsis ücretlerinin alınmamasına, yine belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi; söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilmesi hususunda meclis kararı alınması için konunun Belediye Meclisine havalesini olurlarınıza arz ederiz.

 

Plan ve Bütçe Komisyonunun yukarıda metni yazılı raporunun kabulüne, ayrıca 7244 sayılı kanun gereği, belediyemiz kiracılarından olan bazı işletmelerden kira bedellerini peşin ödeyenlerin, ancak pandemi sürecinde kapalı olup, ihale süresi biten işletmelerin kanun gereği zararını telafi için ihale süresinin 3 (üç) ay uzatılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

 1. Madde-Atık kabul tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun  görüşülmesi.

 

DATÇA BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

İlçemiz İskele Mah., Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğundaki Yat Yanaşma Yerinde, Çev. Kor. Ve Kont. Md. Birimimizce yapılmış olan çalışma sonucu, Atık Kabul Tesisi kurulduğu ve Yat Yanaşma Yerinden faydalanan gemilerden kaynaklanan atıkların kabulüne 2018 yılı sezon başında başlandığı ve halen düzenli olarak devam edildiği Çev. Kor ve Kont. Md. nün 03.06.2020 tarihli müzekkeresinde belirtilmiştir. 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğe göre hazırlanan Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi 2020 yılı Fiyat Tarifesi Teklifi, Belediye Meclisimizin 07.07.2019 tarihli oturumunda Meclis görüşüne sunulmuş ve Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, Çev. Kor. ve Kont. Md. Birimince hazırlanan 2020 yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Meclisimizce değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, 23.07.2020 günü, Komisyon Başkanı Hayriye Balkan başkanlığında, Üye Tugay Eser ve Üye Haluk Laçin katılımıyla, saat 11:00 itibariyle, Belediye Toplantı Salonunda toplanılmıştır. Yapılan çalışma ve hesaplamalar sonucu, 2020 yılında da Yat Yanaşma Yerinden faydalanan teknelerden  çöp(Marpol V) bedeli alınmaması uygun görülmüş, 2020 Yılı Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi hazırlanmış ve Meclisimiz görüşüne sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı R.G. de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirtilen, Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisine kabul edilebilecek atıklar, sintine suyu, atık yağ,  atıksu(MARPOL EK-IV), çöp(MARPOL EK-V) dir. Tebliğde fiyat birimi Euro olarak alınmıştır. Liman sınırları içinde sefer yapan teknelere en fazla %50, sailing tekneleri, guletler ve motoryatlara en fazla %40 indirim uygulanmaktadır. Buna göre, örnek olarak, atıksu için hesaplama yöntemi şu şekildedir. Özel tekneler için atıksu bırakma ücreti =  15 Euro x 0,60 x Euro TL. karşılığı, günübirlik tur tekneleri için atıksu bırakma ücreti = 15 Euro x 0,50 x Euro TL. karşılığıdır. Hesaplamalar yapılırken günlük döviz kuru baz alınmaktadır, 23.07.2020 tarihi toplantı saatinde yapılan çalışmada 1Euro = 7,90 TL. olduğu öğrenilmiştir, hazırlanan tarifede % 18 KDV. miktarı fiyatlara dahildir.

 

 

Gelirin Türü 

Gelirin Dayanağı

 

Gelirin Adı

Birimi (sefer, m3) 

KDV Oranı

(%18)

 

2020 Yılı Gelir Teklifi

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU (Atık su) Alımı                       (Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler) 

Sefer

 

18%

 

72,00 ₺/Sefer

 

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

 

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU

(Atık su) Alımı(Günübirlik Tur Tekneleri)

 

Sefer

 

18%

 

60,00 ₺/Sefer

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintini ve Atık yağ Alımı       ( Günübirlik Tur Tekneleri) 

Sefer

 

18%

 

139,00 ₺/ Sefer

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintine ve Atık Yağ Alımı(Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler) 

Sefer

 

18%

 

166,00 ₺/ Sefer

Plan ve Bütçe Komisyonunun yukarıda metni yazılı raporunun komisyondan geldiği haliyle

kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

 

4- Bir sonraki meclis toplantısının 01.09.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Temmuz 2020 Meclis Kararları

 

  

                                                                          T.C.

              DATÇA BELEDİYESİ                      

                 07.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI   KARAR ÖZETLERİ

 

           

Belediye Meclisimiz 07.07.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplanmış ve aşağıdaki konuları görüşerek karara bağlamıştır

 

I- Komisyonumuz 24/06/2020 günü saat 14.00’de, Belediye Meclisimizin 04/02/2020 tarihinde komisyonumuza havale edilen “İlçemiz İskele ve Datça Mahallesini kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında TTA (Turizm Tesis Alanı) alanında kalan taşınmazların en az parsel büyüklüğüne ilişkin 3000 metrekare şartı bulunan alanlarda en az parsel büyüklüğü şartının 1000 metrekareye düşürülmesi” konusunu incelemek üzere Belediyemiz toplantı salonunda toplanmıştır.

KAVRAMSAL DEĞERLENDİRME

Komisyonumuzca konu, İlçemizin Turizm vizyonu ile stratejileri, ve pandemi süreci, tipoloji ve geleneksel yerleşim deseni dikkate alınarak kapsamlı bir biçimde gözden geçirilmiştir. Önümüzdeki süreçte ülkemizde ve dünyada turizmde paradigmanın değişmeye başladığı, bu süreç ile kitle turizminin gerilediği görülmekte, turizm fonksiyonunda talebin daha küçük ölçekli yerleşimlere ve alternatif turizm fonksiyonlarına daha fazla yöneldiği/yöneleceği anlaşılmaktadır. Turizm Bakanlığımızca hazırlanan 2023 Turizm Stratejisi Eylem Planı 2023 Raporunda da İlçemiz “Eko-turizm Kenti” olarak belirlenmiş, alternatif turizm türlerinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Datça İlçemiz bu anlamda da öne çıkmakta, hem Akdeniz havzasında hem de ulusal ve uluslararası alanda turizm fonksiyonu içinde yerini giderek sağlamlaştırmaktadır. Bu süreç ile ilgili olarak turizm tesis alanlarında en az parsel büyüklüklerinin azaltılması, butik otellere ve yerel işletmelere yer verilebilmesinin önünü açacak, Ege-Akdeniz havzasında ilçemizin değerini artıracaktır. En küçük parsel büyüklüğünün azaltılması ayrıca yurttaşlarımızın bizzat kendilerinin turizm faaliyetlerine yönelebilmesine imkân verecek, böylece Turizm Bakanlığımızın eko-turizm yaklaşımı ile de uyumlu hale gelinmesi sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda söz konusu teklifin, ilçemizin bütün imar planlarında dikkate alınması ve yaygınlaştırılması, yeni yapılacak imar planlarında da bu yaklaşımın göz önüne alınması uygun bulunmaktadır.

TEKNİK DEĞERLENDİRME

İskele Mahallesi ve Burgaz Koruma Amaçlı İmar Planlarına yönelik verilen teklif teknik olarak değerlendirildiğinde mevcut Turizm Tesis Alanlarında teknik bir sorun ile karşılaşılmayacağı tespit edilmiştir. Turizm fonksiyonu verilen adalar tek tek değerlendirilmiş olup en az ifraz şartının değişmesi zaten daha büyük parsellerin oluşturulmasına da engel teşkil etmeyeceğinden 18. Madde uygulamalarında da 1000 metrekare parsel oluşturulamadığı durumlara daha büyük parsel oluşturulması mümkün olabilmektedir. Diğer taraftan, Burgaz bölgesinde daha önceki planlar kapsamında oluşmuş küçük parsellerde de uygulamayı kolaylaştıracak ve mevcut sorunların çözüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Parsel büyüklüklerinin küçülmesi Datça yerleşim deseni ve kentleşme tarihi dikkate alındığında da uygun olarak değerlendirilmektedir. Parsel büyüklüklerinin küçülmesi yapı ölçeklerinin de kısmen küçülmesini sağlayacak, bu alanlarda kitle/gabari açısından kent bütünü ve yerleşim deseni ile daha uyumlu yapılar ortaya çıkabilecektir. Bu durum halihazırda Eski Datça bölgemizde olumlu bir gelişme olarak izlenmektedir, Eski Datça yerleşimi ülkemizin en iyi örnekleri arasında yer almaktadır.

SONUÇ

Yukarıda bahsedilen, pandemi süreci ve turizmde paradigma değişimi, Turizm Bakanlığımızın Eko-Turizm Kenti yaklaşımı, Datça halkımızın küçük işletmeler yoluyla turizm tesisleri açabilmesinin kolaylaştırılması, ilçemizde butik otellerin sayısının artırılması stratejisi ve imar planlarında yapılan teknik değerlendirme sonucu:

 • İlçemizin tüm imar planlarında Turizm Tesis Alanları ile Tercihli Kullanım Alanlarında en az ifraz şartının 1000 metrekare olarak belirlenmesi
 • Turizm Tesis Alanları-Tercihli Kullanım Alanları başlığında yer alan plan notlarına Butik otel, pansiyon, apart ifadelerinin eklenmesi;

hususlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne Meclis Kararımızın iletilerek imar planlarında değişiklik talep edilmesine karar verilmiştir.

İmar Komisyonunun yukarıda metni yazılı raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

II- Belediye Meclisinin 03.03.2020 tarihli ve 24 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilen’’ Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Değişiklik Taslağının ‘’aşağıdaki maddeleri komisyonumuzda görüşülerek , 5393 sayılı Belediye Kanununun  18 . maddesinin m fıkrası hükümleri çerçevesinde kabul edilerek uygulanmasına oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Meclisine arz ederiz.

 

MADDE 1:    02/12/2012 tarihli ve 92 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ile kabul edilen emir ve yasaklar yönetmeliğinin “Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.5)      İlçe dışından gelen hurdacıların ilçe genelinde hurda toplamaları, (ilçe genelinde ruhsatlı olarak faaliyet gösteren hurdacılar hariç  olmak üzere)

 

MADDE 2:    Aynı yönetmeliğin “İşyerleri ile İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9.maddesine 10’ uncu fıkra ve 11. Fıkra eklenmiştir.

 

9.10)   İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek.

 

9.11)    İşyerlerinin işyerine ait açık alan, kamuya ait yol, kıyı alanı vb.. yerlerde ateş yakması.

 

MADDE 3:    Aynı yönetmeliğin “ Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendinin yürürlüğü durdurulmuştur.

 

 

Aynı yönetmeliğin “ İşyerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur. Denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun komisyondan geldiği haliyle kabulüne  meclisimizce oybirliğiyle karar verildi.

 

III- 5393  sayılı Belediye Kanununun  33. maddesinin (b) fıkrası gereğince  1( bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Belediye Meclis Üyeleri arasından  2 (iki) Encümen üyesinin  gizli oyla seçilmesi için  Meclis üyelerinden Esat AKKIN, Volkan KARACAOĞLU,Mustafa CEYLAN ve Halit Berk BAYAR    aday olarak önerildiler. Yapılan gizli oylama sonucu Esat AKKIN 11 oy, Volkan KARACAOĞLU 11 oy, Mustafa CEYLAN  5 oy ve Halit Berk BAYAR 5 almıştır. 11 oy alan Esat AKKIN ve 11 oy alan Volkan KARACAOĞLU’ nun 1    ( bir) yıl süre ile Encümen üyeliğine seçilmelerine karar verildi.

 

IV-      5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  İmar Komisyonuna 1 (bir) yıllığına    işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi için belediye meclis üyeleri arasından   Esat AKKIN, Mutlu GÜNDOĞAN ve Haluk LAÇİN aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu Esat AKKIN, Mutlu GÜNDOĞAN ve Haluk LAÇİN’ in İmar Komisyonu Üyeliğine   1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere  seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

V- 5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  Belediye Meclis Üyeleri arasından Plan ve Bütçe Komisyonuna    1 (bir) yıllığına    işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi belediye meclis üyeleri arasından Hayriye BALKAN, Şinasi Tugay ESER ve Haluk LAÇİN aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu alan  Hayriye BALKAN, Şinasi Tugay ESER ve Haluk LAÇİN’ in Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine   1(Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

VI-  5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  Belediye Meclis Üyeleri arasından Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik  Komisyonuna    1 (bir) yıllığına   işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi için meclis üyeleri arasından Fatma TATLI , Şinasi Tugay ESER, ve Halit Berk BAYAR  aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu Fatma Tatlı ,Şinasi Tugay Eser ve Halit Berk BAYAR’ ın Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliğine 1(Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

VII-5393  sayılı Belediye Kanununun  24. maddesinin 1. fıkrasında ” Belediye meclisi, üyeleri arasından  en az üç, en fazla beş kişiden oluşan  ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların  bir yılı geçmemek üzere  ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir.” ve aynı maddenin 2. fıkrasındaki ” ihtisas komisyonları her siyasi parti grubunun  ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur.” hükümleri gereği  Belediye Meclis Üyeleri arasından Kültür ve Turizm Komisyonuna    1 (bir) yıllığına    işaretle oylama usulüyle üye  seçilmesi için meclis üyeleri arasından Kamil SÖNMEZ , Hilmi SEZER, ve Aslı KAYA aday olarak önerildiler. İşaretle yapılan oylama sonucu Kamil SÖNMEZ , Hilmi SEZER, ve Aslı KAYA’ nın  Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine 1 (Bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

 

 

VIII- 2019 yılı gider bütçesi 32.000.000,00 TL dir.  Bütçenin yılı içinde bazı bölümlerinde yetersiz olduğu tespit edilerek 10.256.600,00 TL aktarma yapılmış aynı miktarda fazla ödenek olan bütçe tertiplerinden düşülmüştür.

2019 yılı bütçe harcaması 28.541.150,51 TL.dir. 3.458.849,49 TL kullanılmayan ödenek yıl içinde imha edilmiştir.

2019 yılı gelir bütçesi 32.000.000,00 TL dir. 2019 yılında net tahsilat 26.657.970,60 TL olup; 2019 yılında tahakkuk edip de tahsil edilmeyen 11.397.767,02 TL 2020 yılına devretmiştir. 2019 yılı Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

IX- Belediye ve Meclis Başkanı’nın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Faaliyet Raporu Meclis’e sunulmuş, senenin faaliyet ve icraatlarını tamamen açıklamış ve ekte sunulan bu raporun aynen kabulü hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Belediye Başkanı’nın 2019 yılı faaliyet raporu Adalet ve Kalkınma  Partisi grubundan  Haluk LAÇİN, Aslı KAYA ve Halit Berk BAYAR’ ın,  Milliyetçi Hareket Partisi gurubundan Serdar ÖREN ve Mustafa CEYLAN’ ın red oylarına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi grubunun 10 kabul oyu ile kabulüne,  oyçokluğu  ile karar verildi.

 

X– Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.” Açıklamalarına istinaden; Ortaca Belediyesi’nin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sathi kaplama yapım işinin işçiliği Belediye Meclislerince belirlenen ücret bedeli karşılığında yapabilmesi için, Ortaca Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

XI-7244 sayılı yeni Corona Virüs (Covid-19) salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun kapsamında, Belediye Başkanlığımız mülkiyeti ile hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazlarda faaliyet gösteren ve Corona virüs pandemisi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira ve ecrimisil borçlarının 19.03.2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının ertelenmesine ve borçların ertelenen süre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

XII- İlçemiz İskele Mah., Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan Yat Yanaşma Yerinde kurulan Atık Kabul Tesisine 2018 yılı yaz sezonu başlangıcı itibariyle gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü yapılmaktadır. Çev. Kor. ve Kont. Md. birimimizce Belediye Meclisine sunulan 03.05.2019 tarihli müzekkere ve 07.05.2019 tarihli Datça Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Raporu sonucu hazırlanan 2019 Yılı Fiyat Tarifesi Gelir Teklifi ektedir.(Ek-1)

26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirlenmiştir. Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi 2020 yılı gelir tarifesi teklifinin(Ek-2) Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Ağustos ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

XIII- Bir sonraki meclis toplantısının 04.08.2020 Salı günü saat 09:30 da belediye hizmet binası  toplantı salonunda  yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mart 2020 Meclis Kararları

    

                          03.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

           

            Belediye Meclisimiz 03.03.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği değişiklik taslağının gündeme eklenmesini önerdi. Önerinin gündeme 2. madde olarak eklenmesi oybirliğiyle  kabul edildi.

 Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ ın Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine dair dilekçesinin gündeme eklenmesini önerdi. Önerinin gündeme 3. madde olarak eklenmesi oybirliğiyle  kabul edildi.

 

Şubat ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1. Maddesi olan TTA(Turizm Tesis Alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili  İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

 

Komisyonumuz 12/02/2020 günü saat 15.00’da, Belediye Meclisimizin 04/02/2020 tarihinde komisyonumuza havale edilen, “İlçemiz İskele ve Datça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TTA (Turizm Tesis Alanı) alanında kalan taşınmazların en az parsel büyüklüğüne ilişkin 3000 metrekare şartı bulunan alanlarda en az parsel büyüklüğü şartının 1000 metrekareye düşürülmesi” konusunda Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmıştır.

Söz konusu toplantımızda, bahse konu alanlar Turizm Tesis Alanlarına ilişkin yönetmelikler, 18. Madde uygulamaları, şehrimizin gelişimi, İlçemizin turizm hedefleri, fiili oluşan parseller – fiili süreç dikkate alınarak teknik değerlendirmelere tabi tutulmaktadır.  Bu kapsamda çalışmalara devam edilerek meclisimizden ek süre talep edilmesine karar verilmiştir.

Konunun detaylı bir şekilde araştırılarak çözümü doğrultusunda imar komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, konunun Nisan ayı  Meclis toplantısında tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi olan Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği değişiklik taslağı konusunun görüşülmesine geçildi.

 

Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı   Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanarak belediye meclisimize sunulmuş olup, konu meclisimizce değerlendirilerek;

MADDE 1:    02/12/2012 tarihli ve 92 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ile kabul edilen emir ve yasaklar yönetmeliğinin “Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.5)      Hurdacıların ilçe genelinde hurda toplamaları,

MADDE 2:    Aynı yönetmeliğin “Sağlık ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 7.maddesine 30’ uncu fıkra, “ İşyerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesine 10’ uncu fıkra ve 11. fıkra eklenmiştir.

7.30)    Konutlara ait bahçede, çevreyi rahatsız edecek şekilde tandır vb. ateş yakmak,

9.10)    İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek.

9.11)    İşyerlerinin işyerine ait açık alan, kamuya ait yol, kıyı alanı vb.. yerlerde ateş yakması.

MADDE 3:    Aynı yönetmeliğin “ Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendinin yürürlüğü durdurulmuştur.

Aynı yönetmeliğin “ İşyerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

Yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliği taslağının Plan Bütçe komisyonuna ve Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonuna  havale edilmesine; komisyon raporundan sonra Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi olan Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi  konusunun görüşülmesine geçildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ ın 24.02.2020 tarih ve 1810 sayılı cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine dair dilekçesinde Datça’ da bulunan Cemevi, Alevi vatandaşların ibadethane mekanlarıdır. Buna rağmen cemevleri, resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmıştır.

Bu durum Anayasanın 10. Maddesiyle korunan eşitlik ilkesine  aykırıdır ve toplumsal yaşamda ayrımcılığa neden olmaktadır. Bu durum hem iç hem de uluslar arası hukukta çeşitli davalara konu olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2 Aralık  2014 tarihli 32093/19 sayılı  ve 26 Nisan 2016 tarihli 626497/10 sayılı kararları ile cemevlerinin ibadethane  statüsünde olduğunu tescil etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. Maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararlarının bağlayıcı niteliğine dayalı olarak, Danıştay 13. Dairesi’ nin 10.07.2017 tarihli Esas No: 2016/4277 karar no:2017/2263 ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin  28.05.2015 tarihli Esas no:2014/11238 karar no:2015/9711 kararlarıyla cemevlerini ibadethane olarak iç hukukta da tescil edilmiştir.

Ülkenin geçtiği olağanüstü şartların ortadan kalkmasıyla  birlikte 23 Ekim 2019 da  T.C devleti bu sürecin yeniden başlatılmasına  yönelik Avrupa Bakanlar  Komitesine  bir yol haritası sunmuştur. Komite  de  Türk Devletinin düzenlediği Alevi Çalıştayları ile cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması vb. üzerinde fikir birliğine  varılmış konularda  yapılacak  yasal ve idari düzenlemeleri gösteren  ve kesin bir takvime bağlayan yeni yol haritası sunulması beklenmektedir.

Yerel Yönetimlerin de bu doğrultuda adım atması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumları arasındaki tutarlılığa katkı sağlayacaktır. İş bu önergeyle,  iç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik olarak  ibadethane olarak kabul edilmesini talep etmiş olup, Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi

Meclis Üyelerinden Halit Berk BAYAR ve Volkan KARACAOĞLU’ nun mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 07.04.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR         Can CANBEY          Hayriye BALKAN                     İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                       Üye                          Üye                                            Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN             Esat AKKIN              Serdar ÖREN                                    Hilmi SEZER

Üye                                Üye                          Üye                                                       Üye

 

 

Fatma TATLI             Aslı KAYA                 Volkan KARACAOĞLU       Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                               Üye(İzinli)                                Üye                                                                                                                                                                                                              

Mutlu GÜNDOĞAN  Kamil SÖNMEZ        Halit Berk BAYAR                Şinasi Tugay ESER

Üye                             Üye                             Üye(İzinli)                                          Üye

 

 

Şubat 2020 Meclis Kararları

                              

                              04.02.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 04.02.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğun olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A. Gürsel UÇAR Badem Çiçeği Festivalinde yapılacak yarışmalara verilecek olan para ödüllerinin belirlenmesi konusunun gündeme eklenmesini önerdi, önerinin 6.madde olarak eklenmesi oybirliği ile kabul edildi. Haluk Laçin, Serdar Ören, Aslı Kaya, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar tarafından verilen dilekçede TTA(Turizm tesis alanı) alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi gündeme eklenmesi önerildi, önerinin 7.madde olarak eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi. Haluk Laçin, Serdar Ören, Aslı Kaya, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar tarafından verilen dilekçede tuvalet yerlerinin belirlenmesi ve yapımının değerlendirilmesini gündeme eklenmesi önerildi, öneri oy çokluğu ile reddedildi.  Haluk Laçin, Serdar Ören, Aslı Kaya, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar tarafından verilen dilekçede Deprem ve Genel Afetlere Datça Belediyesi olarak ne kadar hazırlıklıyız konusunu gündeme eklenmesi önerildi, öneri oyçokluğu ile reddedildi.

 

Ocak ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1. Maddesi olan Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Cumalı mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde bulunan 143,45 m2 “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce 29/09/2014 onanlı çevre düzeni planında dikili tarım alanı lejantında ve 1. derecede Doğal Sit Alanı sınırları içerisinde kalmaktadır.

Komisyonumuz 16.01.2020 tarihinde yerinde inceleme yapmış olup; ilgili taşınmazın küçük bir arazi olması nedeniyle tarıma uygun olmadığı; ayrıca yan parselde bulunan tarımsal amaçlı arazinin de yoldan girişini engellediği, ancak parsel içinde bulunan kuyunun eski yer sarnıcı olduğu mahallinde tespit edilmiştir. Bu sarnıç köy halkı tarafından eskiden beri müştereken kullanıldığı zeminde yapılan araştırma sonucu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerden dolayı bahse konu arazinin 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin e bendi hükümleri çerçevesinde satışının uygun olmadığına oy birliği ile karar verilmiş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 2. Maddesi olan Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

İmar planında imar adası içerisinde kapanan kadastral yolların 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. Maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve Belediyemizin hisse sahibi olduğu parsellerin Datça Tapu Müdürlüğünde 2020 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Meclisinin,  Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi olan Burgaz mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında deniz kıyısında bulunan park alanında yapılacak büfe ve wc lerin kiralarının 3 yıldan fazla olması ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 3030 V.D. pafta III. Derece Arkeolojik Sit Sınırları içerisinde Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafındaki Akdeniz kıyısında bulunan 10 Şubat 2004 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Burgaz Koruma amaçlı imar planında belirtilen kamuya terki yapılmış 1345,00 m2 park alanı hakkındaki Muğla Kültür Varlıkları koruma Bölge Kurulu’ nun 28.03.2019 tarih ve 7889 sayılı kararıyla Marmaris Müzesi’ nce yapılan sondaj kazısında 2863 Sayılı Yasa Kapsamında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı belirtildiğinden, Datça – Burgaz Koruma Amaçlı imar planı ve plan hükümleri

doğrultusunda belediyesince işlem tesis edilebileceğine karar verildiğinden bahisle bu alanda “Büfe ve  WC Binası” ile çevre duvarlarını içeren yeşil alan düzenlenmesi planlandığı; ancak belediye bütçe olanakları yetersiz olması nedeniyle bu iş için Fen İşleri Müdürlüğü yatırım programına alınmadığı bu nedenle de söz konusu park alanında büfe ve wc yerinin inşaatının yapılması koşulu ile kiraya verilmesi, yapım maliyeti de dikkate alınarak gerekli kiralama süresinin belirlenmesi talep edilmiştir.

Fen İşleri Müdürlüğü’ nün bu talebi doğrultusunda 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespitinin belirlenmesi gerektiği müzekkereden anlaşılmış olup, konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde, kamuya terki yapılmış park alanında yapılması planlanan “Büfe ve WC Binası” nın projesi belediye tarafından yapılmak üzere 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 8 (sekiz) yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine (Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar’ın karşı oylarıyla) oyçokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesi olan Emecik Mahallesi Köycivarı mevkii 1247 parsel, Emecik sokak no.56 adresindeki işyeri vasıflı binanın kira süresinin 3 yıldan fazla olması ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Emecik Mahallesi Köycivarı Mevkii 1247 parsel, Emecik Sokak Sokak no: 56 DATÇA adresinde bulunan işyeri vasıflı binanın 3 (üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespitinin belirlenmesi gerektiği müzekkereden anlaşılmış olup, konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde İlçemiz Emecik Mahallesi Köycivarı mevkii 1247 parsel, Emecik sokak no:56 Datça  adresinde bulunan işyeri vasıflı binanın 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 10 (on) yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Karaköy, Reşadiye, Kızlan ve Emecik Mahallelerinde Kadastro Ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere  bilirkişi seçilmesi konusunun  görüşülmesine geçildi.

Muğla Valiliği, Kadastro Müdürlüğü’nün 04.12.2019 tarih ve 35457871-170.06-E.4568000 sayılı yazılarına istinaden; Muğla İli, Datça İlçesi, Emecik, Karaköy, Kızlan ve Reşadiye Mahalleleri sınırları içerisinde 5831 sayılı yasanın 9. maddesi ile 3402 sayılı yasaya eklenen geçici 8. maddesine göre tespit dışı kalan yerlerin kadastro çalışmalarında, kadastro ekipleri ile birlikte görev yapmak üzere, mahalle muhtarlıklarınca belirlenen, aşağıda liste halinde isimleri belirtilen kişilerin bilirkişi olarak görevlendirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

EMECİK  MAHALLESİ

1- Mehmet CEYLAN –  (Mustafa)  T.C.: 10442880108 – 05/01/1965

2- İsa TOYLAK – (Mustafa )  T.C.: 66412014554 – 05/01/1963

3- Hüseyin KURNAZ – (Mehmet)  T.C.: 66211021234 – 03/01/1964

4- Ali KARAKAŞ – (Halil)  T.C.: 66364016170 – 11/09/1962

5- Bekir ÇÜMEN – (Arslan)  T.C.: 10784868710 – 10/11/1968

6- Mustafa ÖKSÜZ – (Mehmet Hayati)  T.C.: 66019027674 – 25/11/1972

 

KARAKÖY MAHALLESİ

1- Erden ESKİ – (Ali)  T.C.: 58954263170 – 24/01/1968

2- Halil KAÇAR – (Mehmet Sadık)  T.C.: 57871299200 – 11/01/1959

3- Mehmet İŞÇİ – (Mustafa Celal)  T.C.: 56695338390 – 04/02/1960

4- Samit YILDIRIM – (Ömer İhsan)  T.C.: 58570275908 – 12/09/1966

5- Metin GÜDEN – (Mehmet Ali)  T.C.: 60844200172 – 29/08/1971

6- Ali GÜDEN – (Lütfi)  T.C.: 60847200018 – 23/03/1969

 

KIZLAN MAHALLESİ

1- Vedat DEMİRTAŞ – (Hüseyin Burhan)  T.C.: 52156485796 – 13/02/1961

2- Zekai UÇAR – (Mustafa)  T.C.: 51700504978 – 24/01/1947

3- Aziz DEMİRTAŞ – (Abdullah)  T.C.: 52168489340 – 10/01/1955

4- Recai DIKIK – (Nazmi)  T.C.: 51523510866 – 15/08/1949

5- Salih Kemal ÖZDEMİR – (Mehmet)  T.C.: 52027494058 – 11/02/1949

6- Halil FİDANCI – (Mehmet)  T.C.: 52582475592 – 01/08/1940

 

REŞADİYE MAHALLESİ

1- Mustafa GÖÇER – (İbrahim)  T.C.: 20891531896 – 01/10/1957

2- Hayri KILINÇ – (Mehmet Halil)  T.C.: 20384548790 – 19/07/1945

3- Ahmet ALBAŞ – (Durmuş)  T.C.: 19844566788 – 10/03/1943

4- Mehmet KAPCI – (Ahmet)  T.C.: 22226487328 – 02/06/1952

5- Yusuf YAYLA – (Mehmet)  T.C.: 21308517984 – 04/01/1952

6- Ali BACAK – (Muharrem)  T.C.: 20936530334 – 14/12/1966

 

 

Gündemin 6.maddesi olan Badem çiçeği Festivalinde yapılacak yarışmalara verilecek olan para ödüllerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından İlçemizde düzenlenecek olan “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” programı dahilinde para ödüllü yarışmalar düzenlenmesine ve festival komitesi tarafından aşağıda sunulan ödüllerin belediyemizce ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

 

En iri badem yarışması ödülünü kazananlara: ₺1000

 

En hızlı traktör sürme yarışması ödülünü kazananlara :₺1000

 

En bakımlı bahçe yarışması ödülünü kazananlara:₺1000

 

En hızlı badem kırma yarışması ödülünü kazananlara:₺1000

 

Gündemin 7.maddesi olan TTA (Turizm Tesis Alanı) alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele ve Datça Mahallesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TTA (Turizm Tesis Alanı) alanında kalan taşınmazların en az parsel büyüklüğünün 3000 m2 şartı bulunmaktadır. İlçemiz günümüz koşulları butik otel, pansiyon ve küçük turizm işletmecilerinin önünün açılması için parsel büyüklüğünün TTA ların 1000 m2 ye düşürülmesi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Mart ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Üyelerinden Volkan Karacaoğlu ve Şinasi Tugay Eser’in mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.03.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

                                                                                   (İzinli)

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

                                                                                                                                  (İzinli)

Ocak 2020 Meclis Kararları

             

                              07.01.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 07.01.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

 

 Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı konusunu gündeme 12.madde olarak, Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi vb. için kredi kullanılmasını 13.madde olarak, meclis üyesi Esat Akkın’ın 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretleri ile ilgili düzenlemelerin 14.madde olarak eklenmesini önerdi, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar Mehmet Teker, Aysin Kara-Ünsal Kara, Savaş Tatlı ve Yavuz Yaşar Ceyhan’ın vekili İbrahim Ceyhan’ın cadde ve sokak isimleri ile ilgili dilekçelerinin 2.madde Cadde ve sokak isimleri ile ilgili komisyon raporları maddesinde görüşülmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

            Aralık ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu parsel ile ilgili, taşınmaz maliki Hüseyin Celal UĞURLU tarafından, 01.11.2019 tarih ve 9192 sayı ile Belediyemize verilen dilekçede, ilgili parselin Datça Belediyesinden 29.11.2004 tarihinde ihale ile alındığı, daha sonra plan tadilatına göre 948.88 metrekarelik kısmından yol geçtiğini ve yol olarak ta kullanıldığı, ekli krokide görülen şekliyle imar adasından geçen yolların ihdas edilerek, yola terk yapılacak alanın takas edilip edilmeyeceği yazılmış olup,  05.11.2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, bu konu ile ilgili, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun, İmar Komisyonuna havalesi ve Aralık ayı meclis toplantısında da görüşülmesi kararı alınmıştı.21.11.2019 tarihinde yapılan toplantıda, bu parsel ile ilgili olarak o bölgede daha önce yapılan imar uygulamalarının detaylı bir şekilde araştırılarak konunun çözümü doğrultusunda bir aylık ek süre talep edilmiştir.

03/12/2019 tarih, 70 numaralı Belediye Meclis Kararı ile ek süre verilmiştir. Komisyonumuz 11.12.2019 ve 12.12.2019 tarihlerinde Belediye Meclis Salonunda Başkan Esat Akkın başkanlığında üyeler Volkan Karacaoğlu ve Haluk Laçin’in katılımı ile toplanarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu taşınmaz maliki Hüseyin Celal Uğurlu’nun ilgi dilekçesinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış yöntemi ile mağduriyetin giderilmesi konusunun; 10 Temmuz 2019 tarih 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 04/07/2019 tarih 7181 numaralı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ;

 1. Maddesinde “İmar planı bulunan yerlerde imar planına uygun olarak öncelikle parselasyon planı yapılması esastır. İmar planı bulunan alanlarda, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda yapılabilir. Parselasyon planı tescil edilmiş yerlerde yapılacak ifraz veya tevhidin imar planlarına ve imar mevzuatına uygun olması şarttır.” denilmektedir.
 2. Maddesinde “kapanan imar ve kadastro yollarının öncelikle düzenleme ortaklık payına ayrılan toplam alandan düşülmesi esastır” denildiğinden imar kanununun 15. Ve 16. Maddesine göre ihdas edilen yerlerin takas ve satış yöntemi ile yapılması komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

2- Söz konusu taşınmazın bulunduğu; Mülga Özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı’nın 15/11/2005 tarih, 5922 sayılı yazısı ekinde onanlı İlçemiz İskele Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Turizm Tesis Alanında kalan taşınmazlara yönelik 18. Madde uygulamasına ilişkin, plan hükümlerinde en az parsel büyüklüğünün 3000 metrekare olarak belirlenmesi sebebiyle uygulamada zorluk yaşandığı görülmüş, bu sebeple imar planı değişikliği yapılmasına ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Plan değişikliğine müteakip İmar Kanununun 18. Maddesi uygulaması ile konunun çözüme kavuşturulabileceği anlaşılmıştır.

Yukarıdaki hususlarda oy birliği ile karar alınmıştır.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan Cadde Sokak isimleri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03/12/2019 tarih, 72 nolu kararı ile Plan Bütçe, İmar, Kültür ve Turizm ile Çevre Sağlık Eğt. Gnç. Komisyonlarına havale edilen, cadde, sokak ve parklara isim verilmesi konusunda Komisyonlarımız, 16/12/2019 ve 23/12/2019 tarihlerinde yapmış olduğu toplantılar sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi “Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan vb yerlerin adları, Anayasamızın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez.” Denilmektedir.

Bu çerçevede; Datça Belediye Meclisinin sorumluluğunda bulan sokak, cadde, bulvar, meydan vb. kamuya ait alanların isimleri için Belediyemize yapılan ve yapılacak olan isim taleplerinin kısa ve uzun vadede tartışma yaratmaması, eşitlik ilkesine uyması ve belli standartlara uygun olması gerektiği düşünüldüğünden dolayı bazı kriterler konulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kriterler sadece; dilekçe ile Belediyemize müracaat eden bireysel talepleri içermektedir.

Son bir yıl içerisinde Belediyemize dilekçe yolu ile münferit olarak başvuran dilekçe sahiplerinin masumane taleplerini Meclis olarak bir düzen içerisinde değerlendirip, gelecek nesillere doğru aktarmak üzere bu kriterler ihtiyaç duyuldu. Dayanağımız ise bu topraklarda yıllardır beraberce ve hoşgörü içerisinde yaşamayı kendine ilke edinmiş değerli Datça halkının bugün ve gelecekte toplum nezninde farklı hasmane tutumlara sebebiyet vermesinin önüne geçmek, Meclisimizin ana görevlerinden birisi olması sebebiyle İlçemizin geçmişten gelen birikim ve kültür yapısına sahip çıkmak ve gelecek nesillere tartışmasız aktarmak, kimliklerden ziyade; kültürü, hoşgörüyü beraber yaşama refleksini kendine dayanak sağlamış bir ilçeyi gelecek nesillere taşımak adına hazırlanmıştır.

Bu nedenle aşağıdaki kriterler belirlenmiştir:

1-Yerel olarak ilçede yaşamış, ilçe geçmişi ile kökleri olan, şehit yada gazilerin isimlerinin,

2-Şartlı bağış sözleşmelerindeki hükümlerin yerine getirilmesi durumunda, bağış yapanın talebinin,

3-İlçemizde yaşayan yerel halk ile bütünleşmiş veya ulusal yada uluslar arası alanda temsil ettiği kulvarda başarı kazanmış kişilerin isimleri,

4-Herhangi bir doğal afet durumunda kendi hayatını tehlikeye atarak toplumsal fayda sağlayan kişilerin isimlerinin, sokak, cadde, bulvar, meydan vb. yerlere isimlerinin verilebileceği;

Bütün bunlar göz önüne alındığında:

1-Emel AKKARACA’nın 24/09/2019 tarih ve 7971 kayıt nolu başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 79. Sokağın adının  “NİHAT AKKARACA SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, “3” numaralı kritere uyduğundan oy birliği ile kabulüne,

2-İskele Mahallesi 261. Sokakta bulunan An Yapı ve Mini Villaların sakinleri adına Can COŞAR’ın 18/11/2019 tarih ve 9663 kayıt nolu başvurusunda 414 ada ile 265 ada arasında bulunan çocuk parkına “VEYSEL COŞAR” adının verilmesi kriterlere uymadığından oy birliği ile reddine,

3-Yüksel ALPDEMİR’in 02/12/2019 tarih ve 10017 kayıt nolu başvurusunda İskele Mahallesi 330. Sokağa “VEYSEL TUNA SOKAK” adının verilmesi Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine,

4-Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ın Belediyemize yapmış olduğu sözlü başvurusunda, İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 81. Sokağın adının “FEYZULLAH ÇINAR SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi kriterlere uymadığından oy birliği ile reddine,

5-Meclis Üyesi Aslı KAYA, İskele Mahallesi, 70. Sokağın adının “MEHMET SÖNMEZ SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine,

6-Bülent DEMİR’in 23/11/2018 tarih ve 7190 sayılı başvurusunda İlçemiz İskele Mahallesi 93. Sokağın adının “FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU SOKAĞI” olarak değiştirilmesi talebi, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın kabul şerhine karşılık kriterlere uymadığından, oy çokluğu ile reddine, karar verilmiştir.

Adelet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerinin 03/12/2019 tarihli Belediye Meclisine sundukları önergeleri ile;

AISKA KAWACI SOKAĞI’nın YILDIZ KENTER SOKAĞI

BERTOLT BRECHT SOKAĞI’nın BARIŞ MANÇO SOKAĞI

ARAGON SOKAĞI’nın MÜNİR ÖZKUL SOKAĞI

GARCIA LORGA SOKAĞI’nın RUHİ SU SOKAĞI

MAYAKOSKİ SOKAĞI’nın HALİDE EDİP ADIVAR SOKAĞI

Olarak değiştirilmesi talep edilmiştir.

Belirtilen sokak isimleri 06/08/2007 tarihinde Datça Belediye Meclisince, uluslar arası şiir buluşması etkinliği çerçevesinde sokaklarımıza verilmiş olup, Datça’nın kültürel hayatına katkıda bulunduğu gerekçesi ile değiştirilmemesine, Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın red şerhine karşılık, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Mehmet Teker’in 16.12.2019 tarih ve 10395 sayılı dilekçesinde İskele Mahallesi Balçıkhisar sokak’a yada 91 sokak’a babası Halil Teker’in isminin verilmesi kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Aysin Kara-Ünsal Kara’nın 16.12.2019 tarih ve 10421 sayılı dilekçesinde İskele mahallesi 122.sokak adının Ünal Kaptan sokak olarak değiştirilmesini kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Savaş Tatlı’nın 16.12.2019 tarih ve 10422 sayılı dilekçesinde İskele Mahallesi 104 sokak adının Kasap Zahit sokak olarak değiştirilmesini kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Yavuz Yaşar Ceyhan’ın vekili İbrahim Ceyhan’ın 30.12.2019 tarih 10850 sayılı dilekçesinde Emecik mahallesi No:385 numaralı binanın önünden geçen caddenin Cade Berlin adının verilmesi kriterlere uymadığından Meclis Üyeleri Haluk LAÇİN, Aslı KAYA, Halit Berk BAYAR’ın evet oylarına karşılık oy çokluğu ile reddine,

Komisyon raporu meclisimizce (Meclis Üyesi Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve  Halit Berk Bayar’ın karşıt oylarıyla) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49.maddesindeki” kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde Norm kadroya bakılmaksızın meclis üyeleri arasından Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı görevlendirilir ve görevlendirilen Başkan yardımcısının maaşı Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denilmektedir.

Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “ Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39.uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” dendiğinden Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyeleri belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan Sözleşmeli Personel ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.fıkrası gereğince 31.12.2019 tarihine kadar  Belediyemizde  münhal bulunan, AH Sınıfı 5 dereceli  1 adet Avukat,  THS  1 dereceli 1 adet Şehir Plancısı, THS 1 dereceli  1 adet mühendis, THS 5 dereceli 4 adet mühendis, THS 1 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli 2 adet Mimar, THS 5 dereceli   4 adet Tekniker, THS 5 dereceli 1 adet Teknisyen  kadrolarında  tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere alınmıştı.

2019 yılında çalıştırılmış olan sözleşmeli personellerin 2020 yılında da çalıştırılmalarına ve 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere kendileri ile sözleşme yapılmasına ve bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

SINIFIADI SOYADIUNVANITEKLİF EDİLEN UNVANDERECESİ2020 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEMETESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %
THSRüya DÜNDARÇevre MühendisiMühendis13.014,00130
THSTuğçe GÖKTEPEŞehir PlancısıŞehir Plancısı13.014,00130
THSErsem İLHANMimarMimar13.014,00130
AHUfuk TEMURLENK CENGİZAvukatAvukat52.664,00130
THSDeniz KAYATeknikerTekniker52.402,0085
THSBerna KARAMANMimarMimar52.913,00130
THSMehmet Özgür MUTLUJeoloji MühendisiMühendis52.919,00130
THSEce USLUTeknikerTekniker52.402,0085
THSArzu OKUR UĞURTeknikerTekniker52.402,0085
THSMustafa SARITeknikerTekniker52.402,0085
THSŞükran ALTINSOYTeknisyenTeknisyen52.260,1985
THSİlke CURACIGıda MühendisiMühendis52.838,00130
THSCem BALPeyzaj MimarıMühendis52.838,00130
THSHalil ALAŞAHANMimarMimar52.684,00130
THSUlaş GÜNALHarita MühendisiMühendis52.684,00130
      

 

Gündemin 6.  maddesi olan Boş Kadro değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde boş bulunan TH sınıfından 5 derecelik 1 adet Mimar kadrosunun iptal edilerek, TH  sınıfından 5 derecelik 1 adet  Mühendis  Kadrosunun ihdasının, Norm kadro Yönetmeliğinin 11’inci maddesi uyarınca güncellenmesine ve Boş kadro değişiklik cetvelinin  hazırlanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 7. maddesi olan Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3. fıkrası gereğince 31.12.2020 tarihinde kadar Belediyemizde münhal bulunan THS 2 adet 5 dereceli mühendis, 1 adet 5 dereceli tekniker ve 1 adet 5 dereceli Teknisyen kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL EK ÖDEME LİSTESİ

ADEDİSINIFIUNVANITEKLİF EDİLEN UNVANDERECESİ2020 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEMETESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %
2THSMühendisMühendis52.600,00130
1THSTeknikerTekniker52.350,0085
1THSTeknisyenTeknisyen52.200,0085

 

Gündemin 8.maddesi olan Mevsimlik İşçi çalıştırılması konusunun   görüşülmesine geçildi.

5620 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 21.04.2007 tarihinden itibaren geçici işçi istihdamına kalıcı bir yasal dayanak kazandırılmış, bu tarih itibarıyla kamuda geçici işçi çalıştırılması belli koşullara bağlanmıştır.

5620 sayılı kanunun kapsamına giren kurumlarda; yalnızca mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir.

Norm Kadro Yönetmeliğinin 24.maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği  hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizde 146 memur kadrosu bulunmakta olup, bunun da % 20’si 29.2 x 5.29 = 154  Adam/Aya karşılık gelmektedir.

2020 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 9.maddesi Zabıta personelinin fazla çalışma ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde, “Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin nüfusu Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 559,00-TL geçemez” denilmektedir.

2019 yılı için belediye meclisimizce belirlenip uygulanmakta olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 525,00-TL olup, 2020 yılında uygulanacak Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin 559,00-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 10.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali fotoğraf yarışması ödül miktarı konusu

07-09 Şubat 2020 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından İlçemizde düzenlenecek olan “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” programı dahilinde para ödüllü amatör fotoğraf yarışması düzenlenmesine ve festival komitesi tarafından aşağıda sunulan ödüllerin belediyemizce ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Fotoğraf Yarışması Ödülleri:

 1. lik ödülü: 3.000,00
 2. lik ödülü: 2.000,00
 3. lük ödülü: 1.000,00

 

Gündemin 11. Maddesi olan Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde, “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Belediye meclisi üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda Can Canbey 12 oy, Tugay Eser 12 oy ve Halit Berk Bayar 8 oy almış olup,  12 oy alan Can Canbey, Tugay Eser ve 8 oy alan Halit Berk Bayar Denetim Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Gündemin 12 Maddesi olan Cumalı Mahallesi Harmanlık mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait “kuyu ve arsa” niteliğindeki taşınmazın satışı konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı mahallesi Harmanlık Mevkii 206 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 143,45 m2 ‘’kuyu ve arsa’’ niteliğindeki taşınmazın satışı için, 5393 sayılı Belediye Kanunu’ nun 18.Maddesinin e  bendi hükümleri çerçevesinde satış konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Şubat ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 13.maddesi olan Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi vb. için kredi kullanılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizin nakit yetersizliği neden ile 2020 Mali yılında yatırım işlerinde (Pazaryerinde 788 ada 1 parsel 958,48 m2 Maliyeye ait arsanın satın alınması, yol yapımı ve yayalaştırma düzenlemesi, v.s.) kullanılmak üzere belediyemiz gayrimenkullerinin teminatı veya İller Bankası teminat göstermek suretiyle yurt içi bankalardan 48 aya kadar faiz hariç 1.000.000,00-TLnin (birmilyon) pazaryerinde maliyeye ait arsanın satın alınmasında, 500.000,00-TLnin (beşyüzbin) nin yol yapımında ve yayalaştırma düzenlenmesinde  vb. kullanılması için toplam 1,500,000,00 (birmilyonbeşyüzbin) ana para tutarında kredi kullanılmasına ve kredi kullanılması için Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 14.maddesi 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

05.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülen ve karara bağlanan 2020 yılı için uygulanacak Tarife ve Harçlar Bölümünün 4.maddesinde İmar Durum Belgesi verilmesinden alınacak ücretler belirlenmiştir.

-Yazı,Cumalı,Yaka,Mesudiye,Sındı,Hızırşah,Karaköy,Kızlan,Emecik Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil 430-TL

-Uygulama imar planı bulunan yerlerde m2’si KDV dahil:

Konut alanı                             0.90-TL

Turizm Tesis Alanı                1.00-TL

Ticari Alanlar                         1.80-TL

-Doğal Afet ve Depremden zarar görenlerin imar durum belgesi ücretinden muaf tutulması.

-Yukarıdaki birim fiyatları ile çarpılması sonucu bulunan imar durum belgesi ücreti m2 si 450-TL.nin altında olamaz.

İlçemiz, Reşadiye veya İskele mahallesinde bulunan 10.000 m2 lik imar planı dışında bulunan bir taşınmaza imar durum belgesi düzenleneceğini örneklersek; imar planı bulunan yerlerden olduğundan 10.000m2x0.90-TL=9.000-TL belge ücreti alınması gerekir.

Bu hesaplamanın imar durum belgesi için yüksek bir değer olduğu değerlendirildiğinden konunun yeniden düzenlenmesi için İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon kararından sonra tekrar meclisimizce görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili konunun İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için oturuma  07.01.2020 Salı günü saat 14:00’da başlamak üzere ara verildi. 11.45

Belediye Meclisimiz 07.01.2020 Salı günü saat 14:00’da 1.birleşimin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

 

            Gündemin 15.maddesi olan 2019 Kasım ayında görüşülen tarifelerdeki imar durum belgesi ücretlerinde düzenleme ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

 

5.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan 2020 yılı için uygulanacak Tarife ve Harçlar bölümünün 4.maddesinde imar durum belgesi verilmesinde alınacak ücretlerle ilgili Plan Bütçe ve İmar Komisyonlarına 7.1.2020 tarihli meclis oturumunda meclise ara verilerek havale edilen konuda;

5.11.2019 tarihli olağan meclis toplantısında görüşülerek karara bağlanan imar durum belgesi ücretlerinden;

-Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı, Hızırşah, Karaköy, Kızlan, Emecik Uygulama İmar Planı bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil 430 –TL

-Uygulama İmar Planı bulunan yerlerde;

Konut alanı için                      :1000 m2 ye kadar olan parsellerde  m2x0.90,       1000 m2 den büyük parsellerde ilave   her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 100-TL ilave edilir.

Turizm tesis alanları için        :3000 m2 ye kadar olan parsellerde m2x1.00,             3000 m2 den büyük parsellerde ilave  her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 150-TL ilave edilir.

Ticari alanlar için                   :1000 m2 ye kadar olana parsellerde  m2x1.80,      1000 m2 den büyük parsellerde ilave  her 1000 m2 için hesaplanan toplam bedele 200-TL ilave edilir.

Doğal Afet ve depremden zarar görenlerin İmar Durum Belgesi ücretinden muaf tutulması kararlaştırılmıştır.

Yukarıda birim fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan İmar Durum Belgesi ücreti m2’si 450-TL.nin altında olamaz.

Parsel sayısına bakılmaksızın imar uygulaması işlemlerinde 450-TL imar durum ücreti alınır.

2020 yılı Tarife ve Harçlar bölümünün 4.maddesinin değişikliği komisyonlarımızca oybirliği ile karara bağlanmıştır.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi

Bir sonraki meclis toplantısının 04.02.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

 

Aralık Olağanüstü Meclis Kararları

 

27.12.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 27.12.2019 Cuma günü Saat 10:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı.

           

Gündemin 1.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali stant ücretleri konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03.12.2019 tarih ve 73 nolu kararı ile Belediye olarak 7-8-9 Şubat 2020 tarihinde “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” gerçekleştirilecektir. Bu etkinlik kapsamında satış amacıyla kurulacak olan stantların ücret tarifelerinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki şekilde olmasına (Meclis Üyeleri Serdar Ören, Mustafa Ceylan, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar’ın karşı oylarıyla)  oyçokluğu ile karar verildi.

 
 DATÇA BELEDİYESİ BADEM ÇİÇEĞİ

FESTİVALİ 2020 STANT ÜCRETLERİ

 İSKELE MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET2 ADET3 ADET4 ADET
 ATATÜRK CADDESİ STANT₺200,00₺450,00₺750,00₺1.200,00
 CUMHURİYET MEYDANI STANT₺400,00₺1.000,00 
 CUMHURİYET MEYDANI ÇADIR (3mx3m₺4.500,00 
 YEMEK BÖLÜMÜ     (Köfte,sucuk,döner,kokoreç vb.)₺1.000,00 
 
 HIZIRŞAH MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 REŞADİYE  MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 PALAMUTBÜKÜ  MAHALLESİSTANT FİYATLARI
  1 ADET
 STANT₺50,00
 YEMEK (Köfte,sucuk,döner,kokoreç )₺300,00
 
 Açıklama: Hızırşah, Reşadiye, Palamutbükü’ nde birden çok stant alınmasına müsaade edilmeyecektir. İskele Mahallesi stantlarında birden fazla sayıda stant talep edilmesinin önüne geçmek için kademeli fiyat tarifesi oluşturulmuştur. Uygulamanın amacı stantlardan daha fazla sayıda insanın yararlanmasının sağlanmasıdır.

 

 

Gündemin 2.maddesi olan Aktarma konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali Hizmetler birimimiz tarafından hazırlanan 2019 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri olan,

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 350.000,00-TL

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümüne 350.000,00-TL aktarılmasına ;

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 150.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 07 Menkul mal gayrimenkul hak alımı ve bakım onarım giderleri bölümüne 220.000,00-TL.

46 48 07 31 04 4 3 00 5 04 02 Diğer iç borç faiz gideri bölümüne 40.000,00-TL

46 48 07 31 01 1 2 00 5 05 03 Karamancı gütmeyen kuruluşlara yapılan ödemeler bölümüne 31.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımı bölümüne 48.000,00-TL

46 48 07 41 05 1 0 00 5 03 02 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları bölümüne 102.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 01 Mamul Mal alımları bölümünden yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümüne 591.000,00-TL aktarılmasına;

            Yukarıda yazılı olan bölümler arasında toplamda 941.000,00 TL. tutarında aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Meclis Üyelerinden Can Canbey ve Şinasi Tugay Eser’in mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                               (İzinli)                                                                                  

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

(İzinli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARALIK 2019 MECLİS KARARLARI

03.12.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 03.12.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A. Gürsel UÇAR Yol Harcamalarına Katılım Payının gündeme 6.madde olarak, Yüksel Alpdemir’in, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım’ın, Meclis Üyesi Aslı Kaya’nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyelerinin sokak isimleri ile ilgili taleplerinin cadde sokak isimlerinin görüşüleceği 3.maddeye eklenmesini önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Kasım ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

            Gündemin 1.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu parsel ile ilgili, taşınmaz maliki Hüseyin Celal UĞURLU tarafından, 01.11.2019 tarih ve 9192 sayı ile Belediyemize verilen dilekçede, ilgili parselin Datça Belediyesinden 29.11.2004 tarihinde ihale ile alındığı, daha sonra plan tadilatına göre 948.88 metrekarelik kısmından yol geçtiğini ve yol olarak ta kullanıldığı, ekli krokide görülen şekliyle imar adasından geçen yolların ihdas edilerek, yola terk yapılacak alanın takas edilip edilmeyeceği yazılmış olup,  05.11.2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, bu konu ile ilgili, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun, İmar Komisyonuna havalesi ve Aralık ayı meclis toplantısında da görüşülmesi kararı alınmıştı.21.11.2019 tarihinde yapılan toplantıda, bu parsel ile ilgili olarak o bölgede daha önce yapılan imar uygulamalarının detaylı bir şekilde araştırılarak konunun çözümü doğrultusunda imar komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, konunun Ocak Meclis toplantısında tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan tek yön trafik akışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

25.11.2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonu, Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu;

Ak Parti ve MHP Meclis Üyelerinin 05.11.2019 tarihli, Atatürk Caddesi Trafik Akışı konulu önergelerine istinaden aşağıdaki kararları almıştır.

1-İlçemizde yön belirleme çalışmalarını; Büyükşehir Yasasıyla birlikte 2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Kuruluş başlıklı 7. Maddesinde belirtilen kamu kurumları ve Büyükşehir Belediyesinin atadığı üyelerden oluşan UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) yapmaktadır. Bu nedenle tekrar yön belirleme çalışması yapılması için UKOME’ ye başvurulmasına,

2-Yoğun sezon olarak tanımlanan yaz aylarında Datça Belediye Meclisinin belirleyeceği tarihler ve saatler arasında bahsi geçen Atatürk Caddesinin, Ambarcı Caddesi ve Liman arasındaki bölümünün trafiğe kapatılmasına,

3-İlçemiz İskele Mahallesi Atatürk caddesinde özellikle yaz aylarında meydana gelen trafik yoğunluğunun; 20 dakikalık bekleme cepler haricinde aktif yol üzerine park etmelerden, bekleme ceplerinde uzun süreli park yapılmasından ve bu park düzensizliğinin denetiminin yapılmamasından kaynaklandığı tespit edilmiş olup; Emniyet Müdürlüğüne ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ ne özellikle yoğun nüfusa ulaşan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında denetimlerini sıklaştırmaları konusunda gerekli başvuruların yapılmasına,

Ak Parti Komisyon Üyelerinin UKOME’ den gelecek yön belirleme çalışması yapılana kadar Atatürk Caddesinin, Ziraat Bankası- Liman arasındaki güzergahın yönünün limana doğru olması ve Ambarcı Caddesinin çift yön olması, otoparkların ve çevre yolun bir an önce uygulamaya geçirilmesi taleplerine şerh düşülerek, mevcut yolun aynı yönde devam etmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Komisyon raporları meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesi olan Cadde Sokak isimleri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Vatandaşların başvuruları doğrultusunda sokak ve parklara yeni isim verilmesi ile isim değişikliği talepleri aşağıda listelenmiştir :

Emel AKKARACA’nın 24.09.2019 tarih ve 7971 kayıt nolu başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 79.Sokak’a, “NİHAT AKKARACA SOKAK” adının verilmesini talep edilmektedir.

 

İskele Mahallesi 261. Sokak’ta bulunan Anyapı ve Mini Villalar’ın sakinleri adına Can COŞAR’ın 18.11.2019 tarih ve 9663 kayıt no.lu başvurusunda; 414 ada 34 parselde bulunan çocuk parkına “VEYSEL ÇOŞAR” adının verilmesi talep edilmektedir.

 

Yüksel ALPDEMİR’in 02.12.2019 tarih ve 10017 kayıt nolu başvurusunda; İskele Mahallesi 330.

Sokak’a, “VEYSEL TUNA SOKAK” adının verilmesini talep edilmektedir.

 

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım’ın Belediyemize sözlü yapmış olduğu başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 81 sokakta adının, “Feyzullah Çınar” olarak değiştirilmesini talep etmektedir.

 

Meclis Üyesi Aslı Kaya İskele Mahallesi 70.sokakta doğup büyüyen ve bütün yaşamını orada geçiren dedesi Mehmet Sönmez’in 70.sokağa adının verilmesini talep etmektedir.

 

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri aşağıda bulunan sokak isimlerinin vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda önerdikleri isimlerle değiştirilerek değişen isimlerin ise park alanlarına verilmesini talep edilmektedir.

Aıska Kawacı sokağının Yıldız Kenter olarak değiştirilmesi

Bertolt Brecht sokağın Barış Manço olarak değiştirilmesi

Aragon sokağın Münür Özkul olarak değiştirilmesi

Garcıa Lorca sokağın Ruhi Su olarak değiştirilmesi

Mayakoski sokağın Halide Edip Adıvar olarak değiştirilmesi

 

Söz konusu taleplerin İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu ve Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarının Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemini 4.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği festivali için Şartlı Bağış hesabı açılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye olarak “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” nin 7-8-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine ve etkinlik kapsamında kullanılmak üzere şartlı bağış hesabı açılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi konusunun görüşülmesine geçildi.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı R.G. de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Madde-11, 14.Fıkrası gereği, Datça Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, 2016 yılı verilerine göre, 2017 yılında İlçemizde uygulanacak olan   Datça Belediyesi Katı Atık Toplama Hizmet Tarifesi hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2017 yılı için hazırlanan ve Datça Belediye Meclisi, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 2017 yılı Evsel Katı Atık Hizmet Bedeli Tarifesi Ek-1 de görülmektedir. Datça Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.01.2018 tarihli raporu doğrultusunda 2018 yılı için, 07.02.2018 tarihli Datça Belediye Meclis toplantısında, mevcut tarifede değişiklik yapılmaması, vatandaşların Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yapmaya çağrı duyurularına devam edilmesi karara bağlanmıştır. 2019 yılı için de, Çev. Kor. ve Kont. Md. birimimizce, 2018 yılı verilerine göre Datça Belediyesi 2019 yılı Evsel Katı Atık Toplama Hizmet gideri hesaplanmış, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 04.12.2018 tarihinde Belediye Meclisine sunularak ve Meclis tarafından onaylanarak karara bağlanmıştır (Ek-2). Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İlçe Belediyelerinin katıldığı, Katı Atık Tarifeleri konulu 20.05.2019 tarihli toplantıda, tarifede yer alan fiyatların KDV hariç ve aylık olarak hesaplanması gerektiği belirtildiğinden, 27.05.2019 tarihli Çev. Kor. Ve Kont. Md. müzekkeresinde belirtilip 11.06.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısında karara bağlanan 2019 yılı Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Hizmet Tarifesi Ek-3 de görülen son halini almıştır.

2020 yılı başından itibaren Katı Atık Hizmet Tarifesi tahsilat işlemlerine başlanacaktır. Halen MUSKİ ve Datça Belediyesi Bilişim Sistemleri üzerinden tahakkuk işlemleri sürdürülmektedir. Çev. Kor. ve Kont. Md. birimimizce, 2019 yılı Evsel Katı Atık Toplama Hizmet Gideri Toplam Maliyet hesabı yapılmıştır. Ayrıca, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, mevcut tarifede yer alan bölümler içinde sınıflandırma yapılmaması gerektiği bildirildiğinden Datça Belediyesi Katı Atık Hizmet Tarifesinin yapılan hesaplamalar doğrultusunda, sınıflandırmalar kaldırılarak düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6.maddesi olan Yol Harcamalarına Katılım Payı konusunun görüşülmesine geçildi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.maddesi gereğince; İlçemiz İskele Mahallesinde 2019 yılına ait (Atatürk Caddesi 2.Etap, Osman Çetiner Caddesi 1.Etap, Hasan Efendi Caddesi ve Sevgi Yolu Caddesi) parke, granit ve bazalt küp taş, wash beton v.b.yol kaplama uygulamalarından katılım payı alınmasına, asfalt sathi kaplama yapılan yollardan yol harcamalarına katılım payı alınmamasına oybirliği ile karar verildi.

 

2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için oturuma 03.12.2019 Salı günü saat 12:30’da başlamak üzere ara verildi. 11:00

 

Belediye Meclisimiz 03.12.2019 Salı günü Saat 12:30’te 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğun olduğu görülerek oturum açıldı.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Gündemin 7.maddesi olan 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

                                 DATÇA BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarihli oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 yılı Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesinde yapılacak hesaplama ile ve tarifede yeralan düzenleme ile komisyonumuz, 03.12.2019 tarihinde ve saat 11:00-12:30 da, Hayriye BALKAN Başkanlığında, Üye Hilmi SEZER ve Üye Haluk LAÇİN katılımıyla toplanmıştır.

Komisyonca yapılan inceleme ve çalışmada, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrası ve 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği, Çev. Kor. Ve Kont. Md. birimi ve komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda 2017, 2018 ve 2019 yılları için Datça Evsel Katı Atık Hizmet Tarifesi hazırlanmış ve Datça Belediye Meclisi, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi görüşüne sunularak onaylanması sağlanmıştır. 2020 yılı Evsel Katı Atık Hizmet Tarifesi için de aynı işlemler söz konusu olup gerekli hesaplamalar ve düzenlemeler yapılmıştır.

 

Çev. Kor. Ve Kont. Md.nün 28.11.2019 tarihli müzekkeresinde belirtildiği üzere, ilçemiz sınırları dahilinde her işyeri, mesken, kurum ve kuruluşların Evsel Katı Atık Tarifesi tahakkuk işlemlerine başlanmış olup, MUSKİ ve Datça Belediyesi Bilişim Sistemlerine kayıtları yapılmaktadır. 2020 yılında uygulanacak olan Tarifenin belirlenmesi için, Çev. Kor. Ve Kont. Md. birimimiz ve Komisyonumuzca çalışma yapılmış, MUSKİ Genel Müdürlüğünün tarifedeki sınıflandırmaların kaldırılması konusundaki talebi de gözönünde bulundurularak 2019 yılı Datça Belediyesi Katı Atık Toplama Hizmeti Toplam Sistem Maliyeti yeniden hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar doğrultusunda ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, mevcut tarifede yeralan bölümler içinde sınıflandırma yapılmaması öngörüsü gözönünde bulundurularak 2020 yılında uygulanacak Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Toplama Hizmet Tarifesi, tarafımızdan yapılan çalışma sonucu aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

 

ABONE TÜRLERİTarife Birimi Tarife Bedeli (TL./ay, yıl)
1TİP 1- KONUTLAR(Bağımsız Birim Adedi Bazlı) 
aMülga Köy Yerleşim alanlarındaki konutlarKonut başına9,18
b31.03.2014 itibariyle Belediye hudutlarındaki konutlarKonut başına9,18
cİndirimli KonutlarKonut başına4,6
2TİP 2-KONUT DIŞI ALANLAR(Kişi Bazlı) 
aDevlet: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim kuruluşları, her türlü eğitim kurslarıÖğrenci başına 

0,6

bResmi KurumlarPersonel başına1,55
cSanayi, İmalathaneler, Üretim yerleri, İşletme geliştirme tesisleriPersonel başına2,12
dÖzel: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul Öncesi Eğitim Kuruluşları, Her Türlü Eğitim KurslarıÖğrenci başına1,00
3TİP 3-KONUT DIŞI ALANLAR (Yatak Sayısı Bazlı)   
d4 yıldız (hariç) altındaki her türlü konaklama tesisleri (Sezonluk İşletilenler)Yatak başına1,40
eHastaneler‘’1,40
4TİP 4-KONUT DIŞI ALANLAR (Yüzölçümü Bazlı) 
aRestoranlar, FastFood, Yeme İçme Mekanları, Kafe, Bar, Eğlence Mekanları, Oyun Salonları, Sinema ve Gösteri Salonları, Spor TesisleriM2. başına 

1,06

 

bBüfe, Market, Toptan, Parekende Satıcılar, Ofisler, Bürolar, İbadethaneler, Dernekler, Lokaller, STK’lar, Servis, Satış Büroları, Teşhir Ofisleri, Manav, Terzi, Kasap, Butik‘’ 

 

 

0,70

cDepolar, Lojistik istasyonlar, Kargo dağıtımı, İmalathaneler‘’0,70
eBankalar, Benzin İstasyonları, AVM, Süper Market‘’1,00
5TİP 5- KONUT DIŞI ALANLAR(Tekne-Araç Sayısı Bazlı)  
bTekne ve yat gibi deniz araçlarının park dinlenme vb. alanlarTekne/Yat başına1,00
6TİP 6- KONUT DIŞI ALANLAR (Süre Bazlı)-(Su Faturası Hariç) 
aGeçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri, Sergi, Lunapark, vbEsnaf başına1,00
cBelirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, stantlar‘’1,00
7TİP 7- KONUT DIŞI veya MÜNFERİT SU ABONESİ DIŞINDA ALINACAKLAR 
aToptancı Halleri 
bYukarıda Tanımlanmayan Diğer AbonelerBirim başına2,00
8TİP 8- KONUT DIŞI ALANLAR ( Sabit Ücret Bazlı) 
aİşyerleri 

 

Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.

Bu tarife 2020 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

03.12.2019 tarihinde, saat 11:00-12:30 da Belediyemiz Toplantı Salonunda toplanarak yaptığımız çalışma sonucu hazırlamış olduğumuz raporun Belediyemiz Meclisinin görüşüne sunulması uygun görülmüştür.

Yukarıdaki ücret tarifeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında yapılan Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf protokolü ekindeki, Katı Atık Tip Tarife kodlama sırasına uyumlu olarak hazırlanmış olup tarifedeki açıklama ve ücret belirtilmeyen maddelere ilişkin idaremizce ücret tarifesi belirlenmemiştir.

-Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan mekanik sayaçlı meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tüketim faturalandırma dönemi ile tahakkuk ve tahsil edilmesine.

– Belediyemizce su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücreti mükelleflerden aylık ya da beyana bağlı olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilmesine,

-Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 51’nci maddesinde belirtilen oran ve şekilde gecikme zammı alınmasına.

-Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,

-Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan, 2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı alanlardan, şehit ailelerinden, gazilerden ve özürlülük oranı %40 ve üzerinde olanlardan durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu evsel katı atık ücretinin %50 oranında alınmasına,

-Su tüketimi bulunmayan dönem ve aylar için, su abonelerinden, Evsel Katı Atık ücreti alınmayacaktır.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 07.01.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Kasım 2019 Meclis Kararları

 

 

05.11.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 05.11.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğu olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A. Gürsel UÇAR İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış konusunu gündeme 7. madde olarak eklenmesini, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Meclis üyeleri Atatürk Caddesi trafik akışı konusunu gündeme 8.madde olarak eklenmesi, önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

 

Ekim ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

            Gündemin 1.maddesi olan 2020 Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.                                                        

 Plan ve Bütçe Komisyonumuz 16/10/2019 tarihinde saat 14:00’de Datça Belediyesi Hizmet Binasında toplantı salonunda toplandı. Datça Belediye Meclisinin 01.10.2019 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe

 

 

2020 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesi ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

 

 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE 1- Belediye idari birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği üzere toplam ₺34.000.000,00 ödenek verilmiştir.

 

    MADDE 2- Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ₺34.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

 

     MADDE 3- 2020 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

MADDE 4– Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

    MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

    MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezisi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

   MADDE 7- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

        1-Bütçe Kararnamesi

        2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

        3- Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma (B) Cetveli (Örnek-15)

        4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

        5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

        6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

        7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıf. Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

        8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

        9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

        10- Gelecek Yıllara, Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek21)

        11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

        12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

        13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

        14-237 Sayılı Taşıt Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25)

        15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

        16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

        17– Finansman Programı (Örnek-28)

18- Gerekli görülen diğer cetveller

 

MADDE 8- Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

MADDE 9- Bu Kararname Hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- Bu Kararname Hükümlerini üst yönetici yürütmeye yetkilidir.

 

2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup,  komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

KODUNEV’İ2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)
01PERSONEL GİDERİ10.041.050
02SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ1.620.550
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ10.403.900
04FAİZ GİDERLERİ500.000
05CARİ TRANSFERLER795.000
06SERMAYE GİDERLERİ7.239.500
07SERMAYE TRANSFERLERİ 
08BORÇ VERME 
09YEDEK ÖDENEK3.400.000
 TOPLAM34.000.000

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

KODUGELİRİN TÜRÜ2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ  (₺)
01VERGİ GELİRLERİ12.786.000
03TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ4.090.000
04ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLİR3.000.000
05DİĞER GELİRLER11.648.000
06SERMAYE GELİRLERİ2.800.000
09RED VE İADELER (-)-324.000
 TOPLAM34.000.000

 

Ayrıca 2020 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait bütçe rakamları;

2021                     2022

GİDER BÜTÇESİ (₺)                                                       : 37.400.000,00           41.200.000,00

 

GELİR BÜTÇESİ (₺)                                                       : 37.400.000,00         41.200.000,00

 Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 1. GİDER BÜTÇESİ.

 

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN  

 1. DÜZEYLERİ

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺2.987.000,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                               ₺1.506.800,00

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                           ₺545.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ                                            ₺1.454.400,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                                          ₺12.005.300,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺5.073.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                             ₺3.028.300,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

  

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺5.250.800,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                                               ₺1.292.900,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ                                           ₺855.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺34.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            2.GELİR BÜTÇESİ

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

           

            01- VERGİ GELİRLERİ

 

            2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Vergi Gelirleri ₺12.786.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺4.090.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

            2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  ₺3.000.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

05- DİĞER GELİRLER

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Diğer Gelirler ₺11.648.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

06- SERMAYE GELİRLERİ

 

            2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺2.800.000,00 olarak edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

09- RED VE İADELER (-)

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺324.000,00 olarak edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺34.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Ayrıca 2020 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup ayrı ayrı kabulüne Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 

2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (₺)

 

EKONOMİK KODLAMAI. 3AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
II. 3AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
IV. 3AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
TOPLAM
IIIAÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01 PERSONEL GİDERLERİ2.510.2582.510.2582.510.2582.510.25810.041.050100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ405.136405.136405.136405.1361.620.550100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ2.600.9722.600.9722.600.9722.600.97210.403.900100
04 FAİZ  GİDERLERİ        125.000        125.000        125.000        125.000500.000100
05 CARİ TRANSFERLER198.750198.750198.750198.750795.000100
06 SERMAYE GİDERLERİ1.809.8751.809.8751.809.8751.809.8757.239.500100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ0,000,000,000,000,000,00
08 BORÇ VERME0,000,000,000,000,000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER850.000850.000850.000850.0003.400.000100
    TOPLAM8.499.9918.500.0038.500.0038.500.00334.000.000100

 

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (₺)

 

KODUFinansman ProgramıI. 3AYLIK
(OCK-ŞUB-MART)
II. 3AYLIK
(NİS-MAY-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEM-AĞU-EYL)
IV. 3AYLIK
(EKM-KAS-ARA)
TOPLAM
 AÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01Vergi Gelirleri3.196.5003.196.5003.196.5003.196.50012.786.000100
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.022.5001.022.5001.022.5001.022.5004.090.000100
04Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler750.000750.000750.000750.0003.000.000100
05Diğer Gelirler2.912.0002.912.0002.912.0002.912.00011.648.000100
06Sermaye Gelirleri700.000700.000700.000700.0002.800.000100
08Alacaklardan Tahsilat0,000,000,000,000,000,00
09Red ve İadeler (-)81.00081.00081.00081.000324.0000,00
 TOPLAM8.500.0008.500.0008.500.0008.500.00034.000.000,00100

 

SONUÇ:

Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı ₺34.000.000,00 ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ₺34.000.000,00 üzerinden denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2021 yılı gider bütçesi ₺37.400.000,00 gelir bütçesi ₺37.400.000,00 ve 2022 yılı gider bütçesi ₺41.200.000.00 gelir bütçesi ₺41.200.000.00 üzerinden denk olarak tahmin edilmiş ve birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre kabulüne Komisyonumuzca oy birliği uygun görülmüştür.

Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifeleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince değerlendirilmiş olup, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan 2020 yılı bütçesi ayrı ayrı oya sunuldu, yapılan oylama sonucu gelir ve gider bütçesi (Meclis Üyesi Serdar Ören karşı oy) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Gündemin 2.maddesi olan Tarife ve Harçların tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 56 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen 2020 yılında uygulanacak Tarife ve Harçlarla ilgili olarak, komisyonumuz 14.10.2019 ve 18.10.2019 tarihlerinde Hayriye Balkan Başkanlığında toplanmış olup;

Komisyonumuzca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 2020 yılında uygulanacak olan Tarife ve Harçların aşağıdaki şekilde olması oybirliği ile uygun bulunmuş olup, meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

                       

2020 YILI TARİFE VE HARÇLAR   

MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ

(KDV HARİÇ)

                                                                                                                                     2020

 1. a) Kamyonlardan sefer başına               365,00-TL
 2. b) Traktörlerden sefer başına              220,00-TL

 

MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA ÜCRETİ (SAATİ) ( KDV hariç olarak )

a)Kazıcı / Yükleyici ücreti                                                                                         220,00-TL

 1. b) Silindir kiralama ücreti           300,00-TL
 2. c) Ekskavatör ücreti           365,00-TL
 3. d) Greyder ücreti          365,00-TL
 4. e) Traktör ücreti 155,00-TL
 5. f) Mini Damperli kamyon kiralama ücreti (Sefer başına)             240,00-TL
 6. g) 10 m3 su kapasiteli arazöz kiralama ücreti :

0-10 km arası                                                                                                       475,00-TL

11-20 km arası                                                                                                     550,00-TL

21-30 km arası                                                                                                     630,00-TL

31-40 km arası                                                                                                      710,00-TL

Aracın 1 saatten fazla beklemesi halinde (saat başı)                                          160,00-TL

 1. h) Boş arazöz kiralama 315,00-TL

ı) Havai Fişek atılması durumunda arazöz kiralama ücreti                                  1.600,00-TL

 1. i) Platformlu araç kiralama ücreti:

0-10 km arası                                                                                                      270,00-TL

11-20 km arası                                                                                                    345,00-TL

21-30 km arası                                                                                                    415,00-TL

31-40 km arası                                                                                                     500,00-TL

 

MADDE-3 KONTROLLÜK ÜCRETLERİ ( KDV hariç olarak )

3/1: Fen işleri servisinde çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her kontrolde parseldeki her bir yapı için kontrol edilen alan üzerinden hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ ye kadar 229,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100m2’den sonraki her m2’ si için                     73-Tl
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 420,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                     85-TL

ücret alınmasına.

Ticari binalarda zemin katı ticari, üst katı konut kullanımlı olan projelerde zemin kat tavanı kontrollük ücreti de ticari tarifeden alınacaktır.

3/2: İmar işleri çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her su basman kontrol ücreti her bina taban alanı için  hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ye kadar 285,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      85-TL
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 430,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      85-TL

ücret alınmasına.

3/3: Kot kontrollük ücreti:

Binalara kot verilmesi için inşaatlara giden personel için bina başına inşaat sahiplerinden KDV dahil                                                                                                                          430,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-4: İMAR DURUM BELGESİ

Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı, Hızırşah, Karaköy, Kızlan, Emecik uygulama İmar Planı

Bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil                                                        430-TL

 

Uygulama İmar Planı bulunan yerlerde m2’si KDV dahil;

Konut Alanı                                                                                                              0,90 -TL

Turizm Tesis Alanları                                                                                               1,00 -TL

Ticari Alanlar                                                                                                                       1,80 -TL

Doğal afet ve Depremden zarar görenlerin İmar Durumu Belgesi ücretinden muaf tutulması.

Yukarıdaki birim fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan imar durumu belgesi ücreti m2’si 450,00 TL’nin altında olamaz.

 

İmar Parsellerinin tevhit edilmesi durumunda yukarıda belirtilen yapılaşma nizamı karşılığı katsayının KDV dahil %50 indirim karşılığı toplamda oluşan alan üzerinden imar durumu ücreti alınır.

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Yabancı teknelerden

 1. a) 0 – 9 metre arası          80,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 100,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                 120,00-TL
 4. d) 19 – 22 metre arası                   140,00-TL
 5. e) 23 – 26 metre arası 190,00-TL
 6. f) 27 – 40 metre arası              260,00-TL
 7. g) 40 metre üzeri 400,00-TL
 8. h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk tarafı için ticari olmayan yabancı teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 45,00-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

 1. k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına

5/2 Yerli  özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası 330,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 500,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası 725,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı          860,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına 2,50-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                           00-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 3. c) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 4. d) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. e) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      45,00-TL

18 metre üzeri                                                                           65,00-TL

 

MADDE-6: ANFİTİYATRO ÜCRETİ ( KDV dahil olarak )

 1. a) Konserlerden 000,00-TL
 2. b) Tiyatrolardan                       550,00-TL
 3. c) Ticari amaçlı kullanılan diğer etkinliklerden 600,00-TL

 

MADDE-7: KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO SALONU KİRA ÜCRETİ

Kültür Merkezinin ticari amaçlı kullanımlarda KDV dahil olarak;

 1. a) Saat ücreti                       150,00-TL
 2. b) Günlük olarak 850,00-TL

 

MADDE -8:BİLGİYE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

2019 YILI BİLGİ VE BELGELERE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

1-A3 ve/veya A4 boyutu kağıtlara yazılarak,taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı,basılı bilgi ve belgelerin;

a)İlk 10 sayfa için her hangi bir araştırma inceleme,yazma ve tarama ücreti

b)İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan siyah-beyaz yazma,tarama ve kopyalama ücreti

c) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan renkli yazma,tarama ve kopyalama ücreti

d) ) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için ortaya çıkacak araştırma,inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair gider ücreti(a ve b bentlerindeki ücretler hariç)

2019 YILI
 

Ücretsiz

1,50 TL
2,50 TL
 

8,00 TL

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi gereği tahsil edilen ücretlere KDV İlave edilecektir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10uncu maddesine ve 14/02/2006 tarih 26080 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği’ne (sıra no:1)uygun olarak hazırlanmıştır.

 

MADDE-9: MÜHENDİS, MİMAR, ŞANTİYE ŞEFİ VE MÜTEAHHİT KAYIT ÜCRETİ

 1. a) Yeni kayıtlarda                          430,00-TL
 2. b) Her yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılacak vizelerden 245,00-TL
 3. c) Müteahhit yıllık kayıt ücreti 500,00-TL

 

MADDE-10: İMAR İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ  DOSYA İNCELEME ÜCRETİ

Dosya başına                                                                                                                285,00-TL

 

 

MADDE-11: TASDİK ÜCRETİ,FOTOĞRAF VE EVRAK SURETİ ÜCRETİ

Adet başına                                                                                                                   35,00-TL

 

MADDE-12: İNŞAAT İŞGAL ÜCRETİ

İnşaatların yapımı sırasında belediyeden izin almak kaydıyla işgal edilen kaldırım ve yolların m2‘ sinden günlük olarak                                                                                                       6,20-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-13: PLAN PROJE TETKİK ÜCRETİ

Ruhsat için yapılan plan ve projelerin tetkiki için m2’ si                                              0,50-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE- 14: PLAN PROJE SURETİ TASDİK ÜCRETİ ( PAFTA )

2019 yılı pafta başına                                                                                                    43,00-TL

 

 

MADDE-15: TASDİKLİ İMAR PLANI  PAFTA  ÜCRETİ

Adet olarak                                                                                                                    62,00-TL

 

MADDE-16: BELEDİYEMİZCE KONULAN YÖN PANOLARINDAN

Yön panolarına konulan her bir pano için yer kullanım bedeli olarak                       400,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-17: KIZLAN MAHALLESİ KANTAR ÜCRETİ

 1. a) Tır ve büyük kamyonlardan   45,00-TL
 2. b) Küçük kamyon ve kamyonetlerden 22,00-TL

Kantar ücreti, Kızlan Mahallesi halkından alınmayacaktır.

 

MADDE-18:MAHALLELERDEKİ ÇOK AMAÇLI SALON KİRA ÜCRETLERİ

 1. a) Kızlan Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti                000,00-TL
 2. b) Kızlan Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL
 3. c) Yazı Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL
 4. d) Yazı Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti                              000,00-TL
 5. e) Emecik Mahallesi çok amaçlı salon kirası 000,00-TL
 6. f) Emecik Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL

 

MADDE-19: MAHALLELERDE SAHİL KİRALAMA ÜCRETİ

 1. a) Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii ( m2’ si yıllık ) 15,00-TL
 2. b) Mesudiye Mahallesi ( m2’ si yıllık ) 15,00-TL
 3. c) Sahillere konulan Duşmatik kullanım ücreti (Tek kullanımlık)                          1,00-TL

 

MADDE-20: STAND ÜCRETLERİ: (Sezonluk olarak)

 1-    İSKELE MAHALLESİ:

 1. Sevgi yolu                    500,00-TL
 2. Anfitiyatro önü 750,00-TL
 3. Kumluk mevkii 70 ve 73.sokak 100,00-TL
 4. Kumluk mevkii 72.sokak (Sanat Sokağı) 700,00-TL

2-   Datça Mahallesi                                                                                                800,00-TL

3-  Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii                                                             2.200,00-TL

4-   İkinci el pazarı (bit pazarı) Tezgah başına                                                          15,00-TL

 

MADDE-21 :EVLENME ÜCRETİ :

İzin Belgesi ücreti                                                                                                    150,00-TL

Dosya ücreti                                                                                                               75,00-TL

Belediye nikah salonu dışında yapılan nikahlardan                                                 200.00-TL

 

MADDE-22 : BEYAN SURET ÜCRETİ:

Emlak Beyan sureti  (Rayiç Değeri)                                                                          25,00-TL                                         

 

MADDE-23: HARÇLARIN TESPİTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği geçici 7. Maddesinde “ İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı ve İşyeri Açma İzni Harcına dair tarifeler Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden, usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin, belediye meclislerine 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır “ hükmü yer almaktadır.

Açıklanan hüküm gereğince;

23/1: 5281 sayılı kanunun 16. Maddesinde yer alan İlan ve Reklam Vergileri ile ilgili olarak;

 1. a) Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı resim gibi tüm sabit İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak                                   60,00 TL
 2. b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak           38,00 TL
 3. c) cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların m2’ sinden haftalık olarak                                   10,00 TL
 4. d) Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan her m2’ si için yıllık olarak 108,00 TL
 5. e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar veya benzerlerinin;

Broşürlerin her biri için                                                                                0,25 TL

Katalog, duvar ve cep takvimlerinin her biri için                                         0,25 TL

Biblolar ve benzerleri için                                                                            0,25 TL

 1. f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2’ sinde günlük olarak                                                 0,50 TL

İlan ve Reklam Vergilerinin,  işyeri ÇTV ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında  olmak üzere 2 eşit taksitle alınmasına;

23/2: 5281 sayılı kanunun 17. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 21. Maddesinin 1. Fıkrasının (III) numaralı bendi uyarınca;

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak;

 1. a) Diskolardan 25,00 TL
 2. b) Pavyonlardan 25,00 TL
 3. c) Canlı müzik izni olan cafe – restaurantlardan 22,00 TL
 4. d) Diğer işletmelerden 22,00 TL

23/3: 5281 sayılı kanunun 19. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 56. Maddesinde yer alan İşgal Harcı Tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

 1. maddenin (I) ve (II) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2’ si için günde;
 2. a) Pazaryeri dışındaki işgallerden 0,70-TL
 3. b) Pazaryeri tahsis ücreti ( üreticilerden) 50-TL
 4. c) Pazaryeri tahsis ücreti ( pazarcılardan ) 2,50-TL
 5. d) Sezonluk (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) işgallerden 1,10-TL

23/4: 52. Maddeni (I) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

 1. a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,50 TL
 2. b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 10,00 TL

23/5: 52. Maddenin (III) numaralı bendinde yazılı işgallerden;

 1. a) Her taşıttan beher saat için 1,50 TL

23/7: 5281 sayılı kanunun 24. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 7. Maddesinde yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı tarifesinin aşağıda şekilde olmasına;

 1. a) Tartı aletlerinin her birinden 1,25 TL
 2. b) Uzunluk ölçülerinin her birinden    1,25 TL
 3. c) Akıcı ve daneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 2,75 TL
 4. d) El terazilerinden 5,50 TL
 5. e) Normal masa terazilerinden 8,00 TL
 6. f) Otomatik ( ibreli ) terazilerden 11,00 TL
 7. g) Elektronik terazilerden 14,00 TL
 8. h) Kantar ve basküllerden 22,00 TL

 

 

 

 

23/8: 5281 sayılı kanunun 25. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun ek: 6. Maddesinde yer alan Bina İnşaat Harcı tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Konut;

 1. a) İnşaat alanı 100 m2’ ye kadar m2’ si 0,70 TL
 2. b) İnşaat alanı 101 – 120 m2 arası m2’ si        1,40 TL
 3. c) İnşaat alanı 121 – 150 m2 arası m2’ si 2,00 TL
 4. d) İnşaat alanı 151 – 200 m2 arası m2’ si 2,75 TL
 5. e) İnşaat alanı 200 m2’ den yukarı m2’ si 3,50 TL

 

B – İşyeri

 1. a) İnşaat alanı 25 m2’ ye kadar m2’ si 2,75 TL
 2. b) İnşaat alanı 26 – 50 m2 arası m2’ si 4,00 TL
 3. c) İnşaat alanı 51 – 100 m2 arası m2’ si 5,50 TL
 4. d) İnşaat alanı 100 m2’ den yukarı m2’ si 7,00 TL

23-/9: 5281 sayılı kanunun 26. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 84. Maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifelerin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Kayıt ve Suret Harçları

 1. a) Her sayfa başına 0,60 TL
 2. b) Harita plan ve krokilerin beher m2’ sinden 7,00 TL

B – İmarla İlgili Harçlar ( Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı )

 1. a) İlk parselasyon harcı ( beher m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. b) İfraz ve tevhit harcı ( beher m2 için ) ;

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. c) Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m2’ si için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı;

Konut bölgelerinden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,26 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         0,95 TL

Ticari bölgelerden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,31 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         1,15 TL

 1. e) Yapı kullanma izni harcı ( beher inşaat m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,10 TL

 1. C) İşyeri Açma izin harçları ( beher m2 için )            1,00 TL
 2. D) Muayene ruhsat ve rapor harcı 11,00 TL
 3. E) Sağlık belgesi harcı 2,00 TL

5281 sayılı kanun gereğince değiştirilen tarife ve harçların yukarıda tespit edildiği şekilde 01/01/2019 tarihinde itibaren uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, komisyonun raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının geçildi.

6360 Sayılı Kanunun kapsamında mahalleye dönüşen Hızırşah Köyü Muhtarlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmaris İşletme Müdürlüğü Datça Orman İşletme Şefliği arasında imzalanan Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 alanın özel ağaçlandırma sahası ile alakalı tanzim edilen taahhüt senedi;  ilgili yasa kapsamında belediyemize devredilmiştir.

Belediyemize devrolan ağaçlandırma izin hakkı, ilgili taahhüt senedinin 7. Maddesine istinaden üçüncü kişilere devredilir dendiğinden;

Söz konusu  Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 lik alanın tahsis devri için, Hızırşah Mahallesi Muhtarı  toplantımıza davet edilmiştir. Yukarıda belirtilen ağaçlandırma saha tahsisinin duyurularak Mahalle Muhtarlığı ve mahalle sakinlerine öncelik tanınması komisyonumuzca uygun görülmüş ve kendisiyle paylaşılmıştır.

Mahalle Muhtarı ikinci komisyon toplantımıza katılarak, muhtarlık olarak ağaçlandırma işini yapamayacaklarını sözlü olarak beyan etmiştir. Duyuru sonucunda da mahalle sakinleri tarafından herhangi bir talep gelmemiştir.

Sonuç olarak; 27.09.2019 tarihinde Belediyemize müracaat eden Yasin KOLAŞIN ‘a Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 özel ağaçlandırma sahasının tahsisi, Marmaris Orman İşletme Şefliğinin görüşü alınarak devredilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının geçildi.

Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 61 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza havale edilen Tunceli Pertek Belediyesinin Datça Belediyesi ile Kardeş Şehir talepleri ile ilgili olarak komisyonlarımız 14.10.2019 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki karar alınmıştır.

İki ilçe belediyesinin ve halkının birbirini daha iyi tanıyabilmesi için belirli bir sürenin gerektiği düşünülmüş olup, bu süre zarfında halkların kaynaşması adına gerekli girişimlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 5.maddesi olan Ödenek Aktarma konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler bölümünde bulunan 80.000,00-TL’nin

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet Alımları bölümüne 80.000,00-TL aktarılmasına;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 03 06 Temsil ve Tanıtım Giderleri bölümünde bulunan 300.000,00-TL ‘nin

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri bölümüne 300.000,00-TL aktarılmasına;

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünde bulunan 1.445.000,00-TL’nin bütçenin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 05 01 3 9 00 5 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 10.000,00-TL.

46 48 07 10 06 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 10.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 2.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 25.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 04 Geçici Personel bölümüne 3.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 02 Sözleşmeli Personel bölümüne 100.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 03 İşçiler bölümüne 900.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 12.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 02 Sözleşmeli personel bölümüne 10.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 03 İşçiler bölümüne 100.000,00-TL.

46 48 07 31 01 1 2 00 5 04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri bölümüne 100.000,00-TL

46 48 07 32 06 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 7.000,00-TL.

46 48 07 32 06 1 0 00 5 01 02 Sözleşmeli personel 33.000,00-TL

46 48 07 32 06 1 0 00 5 02 02 Sözleşmeli personel bölümüne 3.000,00-TL.

46 48 07 33 01 2 9 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 7.000,00-TL

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 100.000,00-TL

46 48 07 45 03 1 1 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 23.000,00-TL olmak yukarında yazılı bütçenin yetersiz olan bölümlerine toplam 1.445.000,00- TL. aktarma yapılasına;

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması bölümünde bulunan  350.000,00-TL’nin

46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçiler bölümüne 350.000,00-TL. aktarılmasına;

Yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümleri arasında toplam 2.175.000,00 TL aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 6.maddesi olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR)’ de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına;

Yıllık üyelik aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine,

Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin belediye başkanlığınca düzenlenmesine (Meclis Üyeleri Serdar Ören, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar karşı oy) oyçokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 7.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış konusunun görüşülmesine geçildi.

Hüseyin Celal UĞURLU’nun 01.11.2019 tarih ve 9192 sayılı dilekçesinde İlçemiz, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin üzerinden geçen ve yol olarak kullanılan alanın uygulama imar planına göre bu mağduriyetin giderilmesi talep edilmişti.İlgili parselin bulunduğu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre imar adasındaki kapanan yoldan oluşacak ihdas alanının, 192 ada 15 nolu parselin yola ve yeşil alana gelen kısmının terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarının Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8.maddesi olan  tek yön trafik akışı konusunun görüşülmesine geçildi.

Datça’ da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda; İlçemiz Atatürk Caddesi üzerinde uygulanan tek yön trafik akışının özellikle turizm sezonunda aksaklık ve sıkışmalara neden olduğu konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu havale edilmesine, komisyon raporlarının Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Üyesi Mustafa Ceylan’ın mazereti sebebiyle izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.12.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

 

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

                                                                                                                                  (İzinli)

 

 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye