Genel

Temmuz 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 07.07.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır
 
GÜNDEM:
1-TTA (turizm tesis alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile İlgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi
2- Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Plan ve Bütçe Komisyonu ve Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesi
3- Encümen üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
4-lmar Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
5-Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
6-Kültür ve Turizm Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
7-Çevre, Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyesi seçimi konusunun görüşülmesi
8-Kesin hesap konusunun görüşülmesi
9-Belediye Başkanının senelik çalışma raporu konusunun görüşülmesi
10-Asfalt sathi kaplama yapım işi işçiliği için Ortaca Belediyesi ile protokol yapılması konusunun görüşülmesi
11-Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle borçların ertelenmesi konusunun görüşülmesi
12-Atık Kabul Tesisi 2020 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesi

Karayolu İşleri Sonuç İhalesi

 

SONUÇ İLANI

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

DATÇA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale kayıt numarası:2020/75930
1- İhalenin
a) Tarihi:06.03.2020
b) Türü:Yapım işi 
c) Usulü:Açık
d) Yaklaşık Maliyeti :1.270.406,47 TRY 
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı:DATÇA İLÇESİ MUHTELİF SOKAKLARDA PARKE VE BORDÜR DÖŞENMESİ
b) Yapılacağı yer :Datça İlçesi Muhtelif Cadde ve Sokaklar
c) Süresi :90
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı:20
b) Dokümanı EKAP üzerinden
e-imza kullanarak indiren sayısı 
:20
c) Toplam Teklif Sayısı:9
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı:8
e) Yerli istekli lehine
fiyat avantajı uygulaması 
:Uygulanmamıştır 
4- Sözleşmenin
a) Tarihi:08.04.2020
b) Bedeli :817.900,00 TRY 
c) Süresi:10.04.2020 – 08.07.2020
d) Yüklenicisi:YUSUFCAN PARKE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
e) Yüklenicinin uyruğu:Türkiye
f) Yüklenicinin adresi :FOÇA MAH. ADNAN MENDERES BLV. 417 48300 FETHİYE/MUĞLA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

Yol Katılım Payı Duyurusu

DAĞITIM YERLERİNE

İlçemiz İskele Mahallesi Atatürk Caddesi I. etap, Bademli Caddesi, Osman Akkaraca Sokak, 135 sokak, 136 sokak, Reşadiye Mahallesi 706 sokak, 707 sokakların imar yol, kaldırım ve kavşaklarının yeniden düzenlenmesi nedeniyle Belediye Encümeninin 11.03.2020 tarih ve 127 nolu Encümen Kararı ve eki Yol Harcamalarına Katılım Payları listesi ektedir.

Çöp Kamyonu Alım İhalesi

ÇÖP KAMYONU SATIN ALINACAKTIR

DATÇA BELEDİYESİ DATÇA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

7+1 m3 HİDROLİK SIKIŞTIRMALI ÇÖP KAMYONU (ARAÇLI) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası:2020/132225

 

1-İdarenin
a) Adresi:İSKELE ÇEVRE YOLU CAD. 1 48900 DATÇA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası:2527124276 – 2527128320
c) Elektronik Posta Adresi:seref0775@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı:1 Adet 7+1m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu (Araçlı) Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri:Datça Belediyesi
c) Teslim tarihi:Sözleşmeye müteakip (izleyen) 15 gün içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:İskele Mah. Çevre Yolu Cad. No:1 Datça
b) Tarihi ve saati:27.03.2020 – 10:30
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 

İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,

İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilşkin ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin Üretici ve İmalatçı olduğunu gösteren belgeler,

İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren yukarıdaki belgelerden birini sunması yeterlidir. 

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Üst ekipman ile ilgili olarak ücreti karşılığı en az 10 (on) yıl yedek parça temini ve onarımı işini üstleneceğine dair üst ekipman imalatçısı tarafından düzenlenecek yazı verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Datça Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Mart 2020 Meclis Kararları

    

                          03.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

           

            Belediye Meclisimiz 03.03.2020 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1. oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği değişiklik taslağının gündeme eklenmesini önerdi. Önerinin gündeme 2. madde olarak eklenmesi oybirliğiyle  kabul edildi.

 Meclis Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ ın Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine dair dilekçesinin gündeme eklenmesini önerdi. Önerinin gündeme 3. madde olarak eklenmesi oybirliğiyle  kabul edildi.

 

Şubat ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1. Maddesi olan TTA(Turizm Tesis Alanı)alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili  İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

 

Komisyonumuz 12/02/2020 günü saat 15.00’da, Belediye Meclisimizin 04/02/2020 tarihinde komisyonumuza havale edilen, “İlçemiz İskele ve Datça Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında TTA (Turizm Tesis Alanı) alanında kalan taşınmazların en az parsel büyüklüğüne ilişkin 3000 metrekare şartı bulunan alanlarda en az parsel büyüklüğü şartının 1000 metrekareye düşürülmesi” konusunda Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmıştır.

Söz konusu toplantımızda, bahse konu alanlar Turizm Tesis Alanlarına ilişkin yönetmelikler, 18. Madde uygulamaları, şehrimizin gelişimi, İlçemizin turizm hedefleri, fiili oluşan parseller – fiili süreç dikkate alınarak teknik değerlendirmelere tabi tutulmaktadır.  Bu kapsamda çalışmalara devam edilerek meclisimizden ek süre talep edilmesine karar verilmiştir.

Konunun detaylı bir şekilde araştırılarak çözümü doğrultusunda imar komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, konunun Nisan ayı  Meclis toplantısında tekrar görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi olan Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği değişiklik taslağı konusunun görüşülmesine geçildi.

 

Datça Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı   Zabıta Müdürlüğü tarafından hazırlanarak belediye meclisimize sunulmuş olup, konu meclisimizce değerlendirilerek;

MADDE 1:    02/12/2012 tarihli ve 92 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ile kabul edilen emir ve yasaklar yönetmeliğinin “Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 5. Fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.5)      Hurdacıların ilçe genelinde hurda toplamaları,

MADDE 2:    Aynı yönetmeliğin “Sağlık ve Çevre İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 7.maddesine 30’ uncu fıkra, “ İşyerleri ile ilgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesine 10’ uncu fıkra ve 11. fıkra eklenmiştir.

7.30)    Konutlara ait bahçede, çevreyi rahatsız edecek şekilde tandır vb. ateş yakmak,

9.10)    İşyerinde umumi temizliğe riayet etmemek.

9.11)    İşyerlerinin işyerine ait açık alan, kamuya ait yol, kıyı alanı vb.. yerlerde ateş yakması.

MADDE 3:    Aynı yönetmeliğin “ Beldenin Düzeni ve Esenliği İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 5. Maddesinin 1. Fıkrasının 1. Bendinin yürürlüğü durdurulmuştur.

Aynı yönetmeliğin “ İşyerleri İle İlgili Emir ve Yasaklar” başlıklı 9. Maddesinin 3. Fıkrasının yürürlüğü durdurulmuştur.

Yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliği taslağının Plan Bütçe komisyonuna ve Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonuna  havale edilmesine; komisyon raporundan sonra Nisan ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi olan Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi  konusunun görüşülmesine geçildi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ ın 24.02.2020 tarih ve 1810 sayılı cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine dair dilekçesinde Datça’ da bulunan Cemevi, Alevi vatandaşların ibadethane mekanlarıdır. Buna rağmen cemevleri, resmi olarak ibadethane statüsünde değerlendirilmediği için camii, kilise ve havra gibi ibadethanelerin faydalandığı kamusal hizmetlerden mahrum kalmıştır.

Bu durum Anayasanın 10. Maddesiyle korunan eşitlik ilkesine  aykırıdır ve toplumsal yaşamda ayrımcılığa neden olmaktadır. Bu durum hem iç hem de uluslar arası hukukta çeşitli davalara konu olmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2 Aralık  2014 tarihli 32093/19 sayılı  ve 26 Nisan 2016 tarihli 626497/10 sayılı kararları ile cemevlerinin ibadethane  statüsünde olduğunu tescil etmiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. Maddesi uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi  kararlarının bağlayıcı niteliğine dayalı olarak, Danıştay 13. Dairesi’ nin 10.07.2017 tarihli Esas No: 2016/4277 karar no:2017/2263 ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin  28.05.2015 tarihli Esas no:2014/11238 karar no:2015/9711 kararlarıyla cemevlerini ibadethane olarak iç hukukta da tescil edilmiştir.

Ülkenin geçtiği olağanüstü şartların ortadan kalkmasıyla  birlikte 23 Ekim 2019 da  T.C devleti bu sürecin yeniden başlatılmasına  yönelik Avrupa Bakanlar  Komitesine  bir yol haritası sunmuştur. Komite  de  Türk Devletinin düzenlediği Alevi Çalıştayları ile cemevlerinin ibadethane statüsü kazanması vb. üzerinde fikir birliğine  varılmış konularda  yapılacak  yasal ve idari düzenlemeleri gösteren  ve kesin bir takvime bağlayan yeni yol haritası sunulması beklenmektedir.

Yerel Yönetimlerin de bu doğrultuda adım atması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurumları arasındaki tutarlılığa katkı sağlayacaktır. İş bu önergeyle,  iç ve uluslararası hukukun tescil ettiği üzere cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hak ve hizmetleri eşit olarak almalarına yönelik olarak  ibadethane olarak kabul edilmesini talep etmiş olup, Cemevlerinin ibadethane kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi

Meclis Üyelerinden Halit Berk BAYAR ve Volkan KARACAOĞLU’ nun mazeretleri sebebiyle izinli sayılmalarına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 07.04.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR         Can CANBEY          Hayriye BALKAN                     İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                       Üye                          Üye                                            Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN             Esat AKKIN              Serdar ÖREN                                    Hilmi SEZER

Üye                                Üye                          Üye                                                       Üye

 

 

Fatma TATLI             Aslı KAYA                 Volkan KARACAOĞLU       Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                               Üye(İzinli)                                Üye                                                                                                                                                                                                              

Mutlu GÜNDOĞAN  Kamil SÖNMEZ        Halit Berk BAYAR                Şinasi Tugay ESER

Üye                             Üye                             Üye(İzinli)                                          Üye

 

 

Mart 2020 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 03.03.2020 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

l-TTA(Turizm Tesis Alanı) alanlarındaki parsel büyüklüklerinin değerlendirilmesi ile ilgili imar komisyon raporunun görüşülmesi

Emecik Kahve İhalesi

1-Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Emecik Mahallesi 1247 parsel, Emecik Sokak no: 56 DATÇA adresinde bulunan 63,00 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz, üzere 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:30’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺600,00 (altıyüz) olup geçici teminatı ₺18,00 (onsekiz)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 2. c) Gerçek ve Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası
 3. d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 10 Mart 2020 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta müracaatları da kabul edilmeyecektir.

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale şartnamesini imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMECİK MAHALLESİ 1247 PARSELDE BULUNAN İŞYERİ VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Emecik Mahallesi Köyiçi Mevkii 1247 parsel, Emecik Sokak no: 56 DATÇA adresinde bulunan 63,00 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 10 (on) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:30’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan yerin (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺600,00 (altıyüz) olup geçici teminatı ₺18,00 (onsekiz)’ dir. İhaleye katılan iştirakçilerin, başvuru sırası göz önüne alınarak en az ₺100,00 (yüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)
 5. e) Banka “İban” numarası

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,
 6. f) Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici teminat makbuzlarını bir dosya halinde 10 Mart 2020 Salı günü saat 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 10 (on) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde kişisel malzemeler dışında (masa, sandalye, her türlü elektrikli malzemeler, mutfak el aletleri v.b.), belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun olarak izinli yapılan ve demirbaş niteliğindeki her türlü kalıcı imalatlar yerinde kalacak şekilde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve belirtilen harçların yatırıldığına dair belge Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, içinde bulunan yılın bir önceki ay’ ına göre (sözleşmedeki tarih dikkate alınarak) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak belirlenecek olup KDV’ li olarak tahakkuk edilecektir. Tahakkuk edilen kira bedeli en geç (kira başlangıç günü göz önüne alınarak) sözleşmedeki kira başlangıç gününe kadar ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici ve Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli ile diğer harçlar, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan Gerçek veya Tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli ve belirtilen diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat belediye kayıtlarına irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)

Madde 10: Kiracı, kiralananın iç kısmına ve çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama ile sürgülü cam gibi malzemelerden yapacağı açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentilerle ile her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Datça Belediyesi’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun olarak izinli yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (gölgelik, pergole, kapı, pencere, dolap ve sabit mutfak ekipmanları dolap dahil) sağlam, kullanılır ve temiz durumda yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, taşınmazın iç bölümü ve dış çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ile vb. her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şarnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir.

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

 

İş bu özel şartname 19 (on dokuz) maddeden ibarettir.

 

 

BAŞKAN                                       ÜYE                                                 ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

 

 

TABİİ ÜYE                              TABİİ ÜYE                                       İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN               Şartnamedeki Hususları Okudum

Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

 

                                                                                               ………………………………….

 

                                                                                               …………………………………

Büfe ve WC İhalesi

İ L A N

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz İskele Mahallesi Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1,345,00 m2 park alanında ekli vaziyet planında yeri belirtilen Yap İşlet Devret modeli ile “Büfe ve Wc” binası yapılarak işletilmesi koşulu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 8 (sekiz) yıllığına kiraya verilecektir.  

2- İhale 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan “Büfe ve Wc” binası yerinin yıllık muhammen kira bedeli ₺2,000,00 (ikibin) olup geçici teminatı ₺60,00 (altmış)’ dır. 

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı, 

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname, 

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 2. c) Gerçek ve Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası
 3. d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 10 Mart 2020 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale şartnamesini ve ekli teknik projeyi ₺100,00 (yüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.  

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                              İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKELE MAHALLESİ BURGAZ MEVKİİ’NDE YAPILACAK OLAN BÜFENİN KİRALANMASINA AİT İDARİ, TEKNİK VE ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın  hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz BÜFE VE WC, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

 

İHALE YERİ, İHALE USULÜ, SÜRESİ, TARİHİ VE KATILIM ŞARTLARI

Madde 1: Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz İskele Mahallesi Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1,345,00 m2 park alanında, ekli vaziyet planında yeri belirtilen Yap İşlet Devret modeli ile “Büfe ve Wc” binası yapılarak işletilmesi koşulu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 8 (sekiz) yıllığına kiraya verilecektir.  

Madde 2: İhale 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Yapılacak ve çalıştırılacak olan “Büfe ve Wc” yerinin yıllık muhammen kira bedeli ₺2,000,00 (ikibin) olup geçici teminatı ₺60,00 (altmış)’dir

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)
 5. e) Banka “İban” numarası  

4/2: Tüzel Kişiler için

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti  
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi, 
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği, 
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,  
 6. f) Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici teminat makbuzlarını bir dosya halinde 10 Mart 2020 Salı günü saat 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarını teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde    5: Kira süresi 8 (sekiz) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun olarak projeli izinli yapılan ve demirbaş niteliğindeki her türlü kalıcı imalatlar yerinde kalacak şekilde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir

Madde 6: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV ile “İhale İlan” bedeli olarak Muğla Basın İlan Kurumu’nun tespit ettiği tutar tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve belirtilen harçların yatırıldığına dair belge Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, içinde bulunan yılın bir önceki ay’ ına göre (sözleşmedeki tarih dikkate alınarak) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak belirlenecek olup KDV’ li olarak tahakkuk edilecektir. Tahakkuk edilen kira bedeli en geç (kira başlangıç günü göz önüne alınarak) sözleşmedeki kira başlangıç gününe kadar ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Madde 7: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli ile diğer harçlar, şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan Gerçek veya Tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli ve belirtilen diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat belediye kayıtlarına irat olarak kaydedilecektir

Madde 8: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

    7/1- İhaleyi yapan idarenin; 

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

7/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde: 83 ve 84)

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)     

 

UYGULAMA İLKELERİ

Madde 10: İskele Mahallesi Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1,345,00 m2 park alanında yaptırılması ve büfe işletmesi olarak çalıştırılması planlanan “Büfe ve Wc” binası, belediye tarafından hazırlatılan ve onaylanan ekli projeler çerçevesinde yapılacak büfe, şartname eki mimari uygulama projesine uygun olarak kiracı tarafından yapılacak olup, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve alanın korunması amacıyla işletilecektir. Ekli proje çerçevesinde yapılan bina haricindeki alanın kullanma tasarrufu Datça Belediyesi’ ne ait olacaktır.

 

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

Madde    11: 371 Ada 4 parselin güney tarafında bulunanalan, kamuya terki yapılmış olup imar durumu, Datça-Burgaz koruma imar plan hükümlerinin 3.6 maddesinde ‘’ bu alanlarda kullanıma özgü düzenlemeler ile büfe ve wc ‘ler dışında hiçbir yapı yapılamaz ‘’ denmektedir.

 

İŞE BAŞLAMA ve İŞİN SÜRESİ

Madde    12: İnşaat başlama tarihi sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde olacaktır. İnşaatın süresi ise kiracı ruhsatlı projedeki yapıları  sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bitirerek “Yapı Kullanma İzin Belgesi” ni almak mecburiyetindedir. 

 

YER TESLİMİ

Madde    13: Sözleşme yapılması tarihinden 1 hafta içerisinde kiracıya yer teslimi yapılacaktır. Kiracı bu zorunluluğa uymadığı takdirde, protesto çekmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilerek geçici teminat gelir olarak kaydedilir .

 

GENEL ŞARTLAR

Madde    14: Datça – Burgaz Mevkii koruma imar plan hükümlerinin 3.6 maddesinde ‘’ Bu alanlarda kullanıma özgü düzenlemeler ile büfe ve wc’ler dışında hiçbir yapı yapılamaz ‘’ denmektedir. Dolayısıyla bu alan içerisinde kullanım amacının dışında herhangi bir yapı teşkil edilemez.

Madde    15: Bahsi geçen ‘ Büfe ve wc ‘ binaları ruhsatlı projelerine uygun olacak şekilde Kiracı tarafından yapılacaktır.  İnşaatlar ile ilgili işler bitirildikten sonra Yapı Kullanma İzin Belgesi için Belediyeye müraacat edilecektir.Belediyeden  Yapı Kullanma İzin Belgesi alınıp işletme ruhsatına başvuru yapılacaktır. 

Madde    16: Sözleşme konusu işlerde kullanılacak olan tüm malzeme ve imalatlar 1705 sayılı kanuna göre düzenlenen ilgili Türk Standartları ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında yönetmelik hüküölerine , TSE normunun bulunmadığı konularda öncelikle Alman ( DIN ) ve sırasıyla Amerikan ve İngiliz normlarına uygun olacaktır.

Madde    17: Temel üstü vizesi alınmadan inşaata devam edilmeyecek ve harç kiracı tarafından ödenecektir.

Madde    18. Kiracı çalıştırdığı işçilerin ücretlerini muntazam ödemekten ve inşaatta kullanılan malzemelerin bedellerini zamanında vermiş olmaktan sorumludur. Kiracı işe başladığını mahalli S.G.K ‘ na ve Mal Müdürlüğü’ne bildirmekle ve inşaattan taahhuk eden tüm S.G.K prim borçlarını , maliye harçlarını ödemekle sorumludur.Kiracı taahhüt edilen işte çalışacak işçi ve nakil vasıtaları sahiplerinin alacaklarını muntazam olarak ödemeyi , kazalara karşı gereken tedbirleri almayı , 1475 sayılı iş kanunu ile 4722 sayılı iş kazaları , meslek hastalıkları ve sigortaları kanununun ve  6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun kiracıya yüklediği bütün vecibeleri , sorumluluk ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yapmayı taahhüt eder. 

Madde    19: Bahsedilen yapıların ince işleri ruhsat eki olan mimari proje ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Malzemeler kullanılmadan önce mutlaka belediye yetkilileri ve kontrol ekibine gösterilip gerekli onay alındıktan sonra kullanılabilecektir.Aksine davranışlarda kullanılan malzemeleri kabul edip etmemekte Belediye yetkilidir. Kullanılan malzeme Belediye’ce kabul edilmediği takdirde Kiracı hiçbir itirazda bulunmadan , hiçbir bedel talep etmeden , herhangi bir ihtar ve davaya konu olmadan , malzemeyi değiştirecektir.Aksi durumda ,Belediye’ce gerekli söküm ve yıkım yapılacak , söküm ve yıkım masrafları % 25 fazlasıyla kiracıdan alınacaktır.Aksi sözleşme şartlarına aykırılık teşkil edeceğinden yıkım masrafının dışında Kiracı doğacak olan tazminatı da ödemek zorundadır. 

Madde    20: Park alanının fosseptiği kendine ayrılan alanda pis su ve lağım mecraları yönetmeliğine uygun bir şekilde tamamen sızdırmasız olarak yeterli hacimde yapılacaktır.

Madde    21: Yapım aşamasında meydana gelecek olan kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan kiracı sorumludur.

Madde    22: Kiracı üstlenmiş olduğu bir meslek olarak , teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan , kendisine verilen projeleri ve / veya teknik belgelere göre iş yapmakla ve /veya teknik belgelerin işlerini , gereklerini teknik sat kurallarına uygun olduğunu , ayrıca bunlara göre işin yapılacağı yeri kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş ve kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

Madde    23: Bu şartnamede yazılı olmayan hususlarda ; öncelikle ruhsat eki projelere , imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere bakılacaktır. Burada da bulunmaması halindeyse Belediyeden alınacak yazılı görüşü sonunda imalata devam edilecektir. 

Madde 24: Kiracı, yapacağı imalatla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

 

İŞLETME İLKELERİ

Madde 25: Kiralanan, bu sözleşmede yazılı kullanım amacı “BÜFE ve WC” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.  

Madde 26: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, taşınmazın iç bölümü ve dış çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır. 

Madde 27: Büfe ve yapısı dışında meşrubat dolapları, dondurma dolapları vb. gibi diğer sergileme dolap ve masalar belediyeden izinsiz yer alamaz.

Madde 28: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ile vb. her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

 

DENETİM İLKELERİ / YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 

Madde 29: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir. 

Madde 30: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.   

Madde 31: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 32: Sözleşme ile ilgili yapılacak masraflar, harç, sözleşme giderleri ve karar pulu kiracıya aittir. 

Madde 33: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkeme ve İcra Dairesidir

İş bu şartname 33 (otuzüç) maddeden ibarettir.

 

BAŞKAN                    ÜYE                            ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR            Can CANBEY                Esat AKKIN

 

   

      

 

TABİİ ÜYE                      TABİİ ÜYE                          İŞTİRAKÇİ  

Murat Kadir ÇELİK        Hakan Tahsin UZUN            Şartnameyi Okudum

                                             Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum