Büfe ve WC İhalesi

İ L A N

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz İskele Mahallesi Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1,345,00 m2 park alanında ekli vaziyet planında yeri belirtilen Yap İşlet Devret modeli ile “Büfe ve Wc” binası yapılarak işletilmesi koşulu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 8 (sekiz) yıllığına kiraya verilecektir.  

2- İhale 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan “Büfe ve Wc” binası yerinin yıllık muhammen kira bedeli ₺2,000,00 (ikibin) olup geçici teminatı ₺60,00 (altmış)’ dır. 

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı, 

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname, 

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 2. c) Gerçek ve Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası
 3. d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 10 Mart 2020 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale şartnamesini ve ekli teknik projeyi ₺100,00 (yüz) karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.  

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                              İLAN OLUNUR

 

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKELE MAHALLESİ BURGAZ MEVKİİ’NDE YAPILACAK OLAN BÜFENİN KİRALANMASINA AİT İDARİ, TEKNİK VE ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

 

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın  hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz BÜFE VE WC, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

 

İHALE YERİ, İHALE USULÜ, SÜRESİ, TARİHİ VE KATILIM ŞARTLARI

Madde 1: Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlçemiz İskele Mahallesi Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1,345,00 m2 park alanında, ekli vaziyet planında yeri belirtilen Yap İşlet Devret modeli ile “Büfe ve Wc” binası yapılarak işletilmesi koşulu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanun’un 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile 8 (sekiz) yıllığına kiraya verilecektir.  

Madde 2: İhale 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 10:00’ da Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Yapılacak ve çalıştırılacak olan “Büfe ve Wc” yerinin yıllık muhammen kira bedeli ₺2,000,00 (ikibin) olup geçici teminatı ₺60,00 (altmış)’dir

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)
 5. e) Banka “İban” numarası  

4/2: Tüzel Kişiler için

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti  
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi, 
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği, 
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,  
 6. f) Tüzel Kişiliğe ait banka “İban” numarası

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici teminat makbuzlarını bir dosya halinde 10 Mart 2020 Salı günü saat 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarını teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde    5: Kira süresi 8 (sekiz) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun olarak projeli izinli yapılan ve demirbaş niteliğindeki her türlü kalıcı imalatlar yerinde kalacak şekilde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir

Madde 6: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV ile “İhale İlan” bedeli olarak Muğla Basın İlan Kurumu’nun tespit ettiği tutar tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve belirtilen harçların yatırıldığına dair belge Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Kira bedeli ile tahakkuk edecek olan diğer harçların süresinde yatırılmaması ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, içinde bulunan yılın bir önceki ay’ ına göre (sözleşmedeki tarih dikkate alınarak) Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak belirlenecek olup KDV’ li olarak tahakkuk edilecektir. Tahakkuk edilen kira bedeli en geç (kira başlangıç günü göz önüne alınarak) sözleşmedeki kira başlangıç gününe kadar ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanacaktır.

Madde 7: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli ile diğer harçlar, şartnamenin 6. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan Gerçek veya Tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli ve belirtilen diğer harçların gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat belediye kayıtlarına irat olarak kaydedilecektir

Madde 8: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

    7/1- İhaleyi yapan idarenin; 

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

7/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde: 83 ve 84)

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)     

 

UYGULAMA İLKELERİ

Madde 10: İskele Mahallesi Burgaz Mevkii 371 ada 4 parselin güney tarafında kamuya terki yapılmış 1,345,00 m2 park alanında yaptırılması ve büfe işletmesi olarak çalıştırılması planlanan “Büfe ve Wc” binası, belediye tarafından hazırlatılan ve onaylanan ekli projeler çerçevesinde yapılacak büfe, şartname eki mimari uygulama projesine uygun olarak kiracı tarafından yapılacak olup, günübirlik ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve alanın korunması amacıyla işletilecektir. Ekli proje çerçevesinde yapılan bina haricindeki alanın kullanma tasarrufu Datça Belediyesi’ ne ait olacaktır.

 

TAŞINMAZIN İMAR DURUMU

Madde    11: 371 Ada 4 parselin güney tarafında bulunanalan, kamuya terki yapılmış olup imar durumu, Datça-Burgaz koruma imar plan hükümlerinin 3.6 maddesinde ‘’ bu alanlarda kullanıma özgü düzenlemeler ile büfe ve wc ‘ler dışında hiçbir yapı yapılamaz ‘’ denmektedir.

 

İŞE BAŞLAMA ve İŞİN SÜRESİ

Madde    12: İnşaat başlama tarihi sözleşme tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde olacaktır. İnşaatın süresi ise kiracı ruhsatlı projedeki yapıları  sözleşme tarihinden itibaren 60 gün içerisinde bitirerek “Yapı Kullanma İzin Belgesi” ni almak mecburiyetindedir. 

 

YER TESLİMİ

Madde    13: Sözleşme yapılması tarihinden 1 hafta içerisinde kiracıya yer teslimi yapılacaktır. Kiracı bu zorunluluğa uymadığı takdirde, protesto çekmeye hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale iptal edilerek geçici teminat gelir olarak kaydedilir .

 

GENEL ŞARTLAR

Madde    14: Datça – Burgaz Mevkii koruma imar plan hükümlerinin 3.6 maddesinde ‘’ Bu alanlarda kullanıma özgü düzenlemeler ile büfe ve wc’ler dışında hiçbir yapı yapılamaz ‘’ denmektedir. Dolayısıyla bu alan içerisinde kullanım amacının dışında herhangi bir yapı teşkil edilemez.

Madde    15: Bahsi geçen ‘ Büfe ve wc ‘ binaları ruhsatlı projelerine uygun olacak şekilde Kiracı tarafından yapılacaktır.  İnşaatlar ile ilgili işler bitirildikten sonra Yapı Kullanma İzin Belgesi için Belediyeye müraacat edilecektir.Belediyeden  Yapı Kullanma İzin Belgesi alınıp işletme ruhsatına başvuru yapılacaktır. 

Madde    16: Sözleşme konusu işlerde kullanılacak olan tüm malzeme ve imalatlar 1705 sayılı kanuna göre düzenlenen ilgili Türk Standartları ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında yönetmelik hüküölerine , TSE normunun bulunmadığı konularda öncelikle Alman ( DIN ) ve sırasıyla Amerikan ve İngiliz normlarına uygun olacaktır.

Madde    17: Temel üstü vizesi alınmadan inşaata devam edilmeyecek ve harç kiracı tarafından ödenecektir.

Madde    18. Kiracı çalıştırdığı işçilerin ücretlerini muntazam ödemekten ve inşaatta kullanılan malzemelerin bedellerini zamanında vermiş olmaktan sorumludur. Kiracı işe başladığını mahalli S.G.K ‘ na ve Mal Müdürlüğü’ne bildirmekle ve inşaattan taahhuk eden tüm S.G.K prim borçlarını , maliye harçlarını ödemekle sorumludur.Kiracı taahhüt edilen işte çalışacak işçi ve nakil vasıtaları sahiplerinin alacaklarını muntazam olarak ödemeyi , kazalara karşı gereken tedbirleri almayı , 1475 sayılı iş kanunu ile 4722 sayılı iş kazaları , meslek hastalıkları ve sigortaları kanununun ve  6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununun kiracıya yüklediği bütün vecibeleri , sorumluluk ve yükümlülükleri eksiksiz olarak yapmayı taahhüt eder. 

Madde    19: Bahsedilen yapıların ince işleri ruhsat eki olan mimari proje ve detaylarına uygun olarak yapılacaktır. Malzemeler kullanılmadan önce mutlaka belediye yetkilileri ve kontrol ekibine gösterilip gerekli onay alındıktan sonra kullanılabilecektir.Aksine davranışlarda kullanılan malzemeleri kabul edip etmemekte Belediye yetkilidir. Kullanılan malzeme Belediye’ce kabul edilmediği takdirde Kiracı hiçbir itirazda bulunmadan , hiçbir bedel talep etmeden , herhangi bir ihtar ve davaya konu olmadan , malzemeyi değiştirecektir.Aksi durumda ,Belediye’ce gerekli söküm ve yıkım yapılacak , söküm ve yıkım masrafları % 25 fazlasıyla kiracıdan alınacaktır.Aksi sözleşme şartlarına aykırılık teşkil edeceğinden yıkım masrafının dışında Kiracı doğacak olan tazminatı da ödemek zorundadır. 

Madde    20: Park alanının fosseptiği kendine ayrılan alanda pis su ve lağım mecraları yönetmeliğine uygun bir şekilde tamamen sızdırmasız olarak yeterli hacimde yapılacaktır.

Madde    21: Yapım aşamasında meydana gelecek olan kaza ve bunların sebebiyet vereceği maddi ve manevi zararlardan kiracı sorumludur.

Madde    22: Kiracı üstlenmiş olduğu bir meslek olarak , teknik ve sanat kurallarına uygun olarak yapmayı kabul etmiş olduğundan , kendisine verilen projeleri ve / veya teknik belgelere göre iş yapmakla ve /veya teknik belgelerin işlerini , gereklerini teknik sat kurallarına uygun olduğunu , ayrıca bunlara göre işin yapılacağı yeri kullanılacak her türlü malzemenin nitelik bakımından yeterliliğini incelemiş ve kabul etmiş ve bu suretle işin teknik sorumluluğunu üstlenmiş sayılır.

Madde    23: Bu şartnamede yazılı olmayan hususlarda ; öncelikle ruhsat eki projelere , imar kanunu ve ilgili yönetmeliklere bakılacaktır. Burada da bulunmaması halindeyse Belediyeden alınacak yazılı görüşü sonunda imalata devam edilecektir. 

Madde 24: Kiracı, yapacağı imalatla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep etmeyecektir. 

 

İŞLETME İLKELERİ

Madde 25: Kiralanan, bu sözleşmede yazılı kullanım amacı “BÜFE ve WC” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.  

Madde 26: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, taşınmazın iç bölümü ve dış çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır. 

Madde 27: Büfe ve yapısı dışında meşrubat dolapları, dondurma dolapları vb. gibi diğer sergileme dolap ve masalar belediyeden izinsiz yer alamaz.

Madde 28: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ile vb. her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

 

DENETİM İLKELERİ / YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR 

Madde 29: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir. 

Madde 30: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.   

Madde 31: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 32: Sözleşme ile ilgili yapılacak masraflar, harç, sözleşme giderleri ve karar pulu kiracıya aittir. 

Madde 33: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkeme ve İcra Dairesidir

İş bu şartname 33 (otuzüç) maddeden ibarettir.

 

BAŞKAN                    ÜYE                            ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR            Can CANBEY                Esat AKKIN

 

   

      

 

TABİİ ÜYE                      TABİİ ÜYE                          İŞTİRAKÇİ  

Murat Kadir ÇELİK        Hakan Tahsin UZUN            Şartnameyi Okudum

                                             Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum