Şubat 2019 Meclis Kararları

                     Belediye Meclisimiz 05.02.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar, Datça Tapu Müdürlüğünde 2019 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun gündeme 4.madde olarak eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

            Ocak ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parselde bulunan işyerinin kira süresinin görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parsel Kumluk yolu Sokak No:44 Datça adresinde bulunan işyerinin 3(üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespitinin belirlenmesi gerektiği müzekkereden anlaşılmış olup, konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parselde bulunan işyerinin 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 6 (altı)  yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan arsanın kamulaştırma ve takas konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi, 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2 ‘lik arsa 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında yol olarak ayrılmış olduğundan, kamulaştırma veya değerinde arsa karşılığı takas talebi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

           Gündemin 3.maddesi olan İlçemiz Cumalı Mahallesi Çeşmeköy mevkii 250 ada 7 parseldeki gayrimenkulde kamulaştırma ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkiinde 018-C10-A-2a-2b Pafta, 250 ada, 7 parselde kayıtlı 165,22 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün hissedarı bulunan Ömer YAZICIOĞLU vekili Güner COŞAR tarafından 3/20 payı Ömer İhsan COŞAR ismi verilmek koşulu ile kültür ve sanat evi olarak belediyemize 07.11.2018 tarihinde bağışlamıştır.

“Kırsal Yerleşim alanı” içerisinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2015 tarih 468 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı içerisinde kalmaktadır.

Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 14. Madde de kültür tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kentsel tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunması sağlanabilir dendiğinden Ömer YAZICIOĞLU vekili Güner COŞAR tarafından Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkiinde 018-C10-A-2a-2b Pafta, 250ada, 7 parselde kayıtlı 165,22 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün diğer hissedarlarına ait payların kültür ve sanat evi olarak restore etmek üzere, kamulaştırılmasının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesi olan Datça Tapu Müdürlüğünde 2019 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

İmar planında imar adası içerisinde kapanan kadastral yolların 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve Belediyemizin hisse sahibi olduğu parsellerin Datça Tapu Müdürlüğünde 2019 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis üyelerinden Gökhan Sağır, Serbülent Demirelli, A. Bülent Sancakdar ve İrfan Cem Çelebi’nin mazeretleri nedeniyle izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 05.03.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.