Kızlan Mah. Tarla Kira İhalesi

1-Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Kızlan Mahallesi muhtelif mevkiilerde bulunan aşağıda listelenmiş tarlalar, ziraat ve tarım amaçlı kullanılmak üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 13:15’ dan itibaren 15 dakika aralıklarla Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır

3– Kiraya verilecek olan tarlanın mevkii, yüzölçümü, bir (1) yıllık muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda sıralanmıştır.

Mahallesi/Mevkii                     Ada/Parsel / Yüzölçümü / Muhammen Bedel / Geçici Teminat / Saat

Kızlan    /Büydüz                                 4411        4842,50 m2            ₺500,00                                ₺15,00            13:15    

Kızlan    /Kıralan                                332           3540,00 m2            ₺500,00                                ₺15,00            13:30             

Kızlan    /Kızlanaltı                            1177      10080,00 m2          ₺1,300,00                             ₺39,00            13:45      

Kızlan    /Tirenket                               1991        5100,00 m2            ₺500,00                                ₺15:00            14:00

Kızlan    /Kızlanaltı (Hızırşah)           559      21480,00 m2            ₺2,500,00                             ₺75,00            14:15        

Kızlan    /Küçük Karataş (Hızırşah) 766          9940,00 m       ₺1,300,00                             ₺39,00            14:30

Kızlan    /Meydanbaşı   2.Böl.          2386      14835,03 m2            ₺1,600,00                             ₺48,00            14:45         

Kızlan    /Meydanbaşı   3.Böl.          2386      14783,59 m2            ₺1,600,00                             ₺48,00            15:00         

Kızlan    /Meydanbaşı   4.Böl.          2386      14762,53 m2        ₺1,600,00                             ₺48,00            15:15

Kızlan    /Meydanbaşı   5.Böl.          2386      14344,78 m2         ₺1,600,00                             ₺48,00            15:30  

Kızlan    /Meydanbaşı   6.Böl.          2386      14552,27 m       ₺1,600,00                             ₺48,00            15:45    

Kızlan    /Meydanbaşı   7.Böl.          2386      15003,60 m2          ₺1,600,00                             ₺48,00            16:00   

Kızlan    /Meydanbaşı   8.Böl.          2386      14714,82 m2            ₺1,600,00                             ₺48,00            16:15        

Kızlan    /Meydanbaşı   9.Böl.          2386      14755,06 m2        ₺1,600,00                             ₺48,00            16:30 Kızlan                /Meydanbaşı 10.Böl.          2386      14793,18 m2         ₺1,600,00                             ₺48,00            16:45

4- Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel kişilikler ile kamu yararına

çalışan kulüp ve dernekler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

  1. Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı,En az 5 (beş) yıldan beri Kızlan    

Mahallesinde (Köy) ikamet ettiğini belirten, Mahalle (Köy) Muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

  • İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
  • İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak, 2018 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı

d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 02 Mayıs 2019 Perşembe saat 12:00’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi almayan gerçek kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIZLAN MAHALLESİ MUHTELİF MEVKİİLERDE BULUNAN TARLALARIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Kızlan Mahallesi muhtelif mevkiilerde bulunan aşağıda listelenmiş tarlalar, ziraat ve tarım amaçlı kullanılmak üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 13:15’ dan itibaren 15 dakika aralıklarla Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılan iştirakçilerin en az ₺100,00 (yüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır

Madde 3: Kiralanacak olan tarlanın mevkii, yüzölçümü, bir (1) yıllık muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda sıralanmıştır.

Mahallesi/Mevkii               Ada/Parsel / Yüzölçümü / Muhammen Bedel / Geçici Teminat / Saat

Kızlan  /Büydüz                       4411      4842,50 m2        ₺500,00                        ₺15,00          13:15    

Kızlan  /Kıralan                         332      3540,00 m2        ₺500,00                                   ₺15,00          13:30             

Kızlan  /Kızlanaltı                    1177    10080,00 m2       ₺1,300,00                    ₺39,00          13:45      

Kızlan  /Tirenket                      1991      5100,00 m2        ₺500,00                                   ₺15:00           14:00

Kızlan  /Kızlanaltı (Hızırşah)      559    21480,00 m2        ₺2,500,00                    ₺75,00          14:15        

Kızlan  /Küçük Karataş (Hızırşah) 766   9940,00 m   ₺1,300,00                    ₺39,00           14:30

Kızlan  /Meydanbaşı   2.Böl.    2386    14835,03 m2        ₺1,600,00                    ₺48,00          14:45         

Kızlan  /Meydanbaşı   3.Böl.    2386    14783,59 m2       ₺1,600,00                    ₺48,00          15:00         

Kızlan  /Meydanbaşı   4.Böl.    2386    14762,53 m2      ₺1,600,00                    ₺48,00          15:15

Kızlan  /Meydanbaşı   5.Böl.    2386    14344,78 m2       ₺1,600,00                    ₺48,00          15:30  

Kızlan  /Meydanbaşı   6.Böl.    2386    14552,27 m    ₺1,600,00                    ₺48,00          15:45    

Kızlan  /Meydanbaşı   7.Böl.    2386    15003,60 m2       ₺1,600,00                    ₺48,00          16:00    

Kızlan  /Meydanbaşı   8.Böl.    2386    14714,82 m2        ₺1,600,00                    ₺48,00          16:15        

Kızlan  /Meydanbaşı   9.Böl.    2386    14755,06 m2     ₺1,600,00                    ₺48,00          16:30 Kızlan            /Meydanbaşı 10.Böl.    2386    14793,18 m2      ₺1,600,00                     ₺48,00          16:45

Madde 4: İhaleye, Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel

kişilikler ile kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek

isteyen gerçek kişilerden;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) En az 5 (beş) yıldan beri Kızlan Mahallesinde (Köy) ikamet ettiğini belirten, Mahalle (Köy) Muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı yerleşim yeri bildiriminin aslı,

c) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname aslı,

d) İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak, 2018 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı,

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (vekil tayin edilen dahil)

İhaleye katılacak iştirakçilerin, 4. Maddede istenen belgeler ile geçici teminat makbuzunu bir dosya halinde 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 12:00’ ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarını teslim etmeyen, teslim edip ihalede hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

            5/1- İhaleyi yapan idarenin;

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84)

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca eski kiracının, ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri o yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarında Belediye Encümenince artırılacaktır. Takip eden yıllara ait vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile ihale sonunda ihalenin bir başkası üzerine kalması halinde Geçici Teminat ihaleye kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye geri ödenecektir. İhale bedelinin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)    

Madde 10: Kiracı, tarlanın çevresine açık veya kapalı şekilde, inşaat (tuğla-demir-çimento), ahşap, demir, plastik vb malzemelerden yapacağı her türlü pergole, gölgelik ve eklentilerle ilgili Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yazılı izin almak zorundadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınmadan yapıldığı tespit edilen eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde izinli olarak yapılan kalıcı imalatlar yerinde kalacak olup yapılan imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralanan ile çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, her türlü zabıta denetimlerinden, yerin çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralananın kullanılması sırasında etrafa kötü düzensiz ve pis görüntü verilmesi, hor kullanma sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır

Madde 12: Kiralananla ilgili olası muhtemel elektrik ve su aboneliklerini, kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, saat ve abone bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır.  

Madde 13: Kiralananda kullanılan elektrik ve su masrafları ile vergi, resim ve bunun gibi harç veya giderlerden sözleşme sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.  

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşmede yer alan ikamet adresine yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen ikamet adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan ikamet adresine yapılacak olup, bu adres geçerli sayılacaktır. 

Madde 16: Sözleşme ile ilgili yapılacak masraflar, harç, sözleşme gideri, damga vergisi ve karar pulu kiracıya aittir.

Madde 17: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkeme ve İcra Dairesidir.

            İş bu özel şartname 19 (on dokuz)  maddeden ibarettir.  

BAŞKAN                                        ÜYE                                                ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

         TABİİ ÜYE                             TABİİ ÜYE                                        İŞTİRAKÇİ 

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN                           Şartnameyi Okudum

                                                                                                 Kabul ve Tahaahhüt ediyorum

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………