Cumalı 3 Taşınmaz Kira İhalesi

Cumalı 3 Taşınmaz Kira İhalesi

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ve 2. madde de bilgileri sıralamış 3 (üç) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek olan taşınmazların bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

     Mahalle Ada/Parsel  Adres                   Niteliği    Yıllık Muh/Bedel  Geçici Tem  İhale Gün / Saat

2a)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/4      İşyeri           ₺2,250,00         ₺202,50       27/04/2022 14:30

2b)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/2      İşyeri           ₺4,000,00         ₺360,00       27/04/2022 15:15

2c)Cumalı  157/46   Cumalı Sk. No: 125/A Kahvehane  ₺8,500,00          ₺765,00      27/04/2022 15:00

3- İhaleler, belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

4: İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu yararına çalışan vakıf, oda, federasyon, kooperatif kulüp ve derneklerden;

4-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, gerçek iştirakçiler ile ortak girişimciler için “İmza Sirkülerini” gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

4-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası ve yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

4/3:  Vakıf, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon, Kulüp ve Dernekler

Vakıf, oda, federasyon, kooperatif veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ile ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter onaylı imza sirküleri, kulüp ve derneklerden tüzüğün noter tasdikli sureti

4/4: Ortak Belgeler

 1. a) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)
 2. b) Türkiye genelinde “İhale Yasaklısı” olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr) üzerinden alınmış belge,
 3. c) Banka “İban” numarası
 4. d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

5- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

 

 

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ve 2. madde de bilgileri sıralamış 3 (üç) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek olan taşınmazların bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

     Mahalle Ada/Parsel  Adres                   Niteliği    Yıllık Muh/Bedel  Geçici Tem  İhale Gün / Saat

2a)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/4      İşyeri           ₺2,250,00         ₺202,50       27/04/2022 14:30

2b)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/2      İşyeri           ₺4,000,00         ₺360,00       27/04/2022 15:15

2c)Cumalı  157/46   Cumalı Sk. No: 125/A Kahvehane  ₺8,500,00          ₺765,00      27/04/2022 15:00

3- İhaleler, belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

4: İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu yararına çalışan vakıf, oda, federasyon, kooperatif kulüp ve derneklerden;

4-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, gerçek iştirakçiler ile ortak girişimciler için “İmza Sirkülerini” gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

4-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası ve yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

4/3:  Vakıf, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon, Kulüp ve Dernekler

Vakıf, oda, federasyon, kooperatif veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ile ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter onaylı imza sirküleri, kulüp ve derneklerden tüzüğün noter tasdikli sureti

4/4: Ortak Belgeler

 1. a) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)
 2. b) Türkiye genelinde “İhale Yasaklısı” olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr) üzerinden alınmış belge,
 3. c) Banka “İban” numarası
 4. d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

5- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

 

 

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ve 2. madde de bilgileri sıralamış 3 (üç) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek olan taşınmazların bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

     Mahalle Ada/Parsel  Adres                   Niteliği    Yıllık Muh/Bedel  Geçici Tem  İhale Gün / Saat

2a)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/4      İşyeri           ₺2,250,00         ₺202,50       27/04/2022 14:30

2b)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/2      İşyeri           ₺4,000,00         ₺360,00       27/04/2022 15:15

2c)Cumalı  157/46   Cumalı Sk. No: 125/A Kahvehane  ₺8,500,00          ₺765,00      27/04/2022 15:00

3- İhaleler, belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

4: İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu yararına çalışan vakıf, oda, federasyon, kooperatif kulüp ve derneklerden;

4-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, gerçek iştirakçiler ile ortak girişimciler için “İmza Sirkülerini” gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

4-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası ve yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

4/3:  Vakıf, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon, Kulüp ve Dernekler

Vakıf, oda, federasyon, kooperatif veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ile ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter onaylı imza sirküleri, kulüp ve derneklerden tüzüğün noter tasdikli sureti

4/4: Ortak Belgeler

 1. a) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)
 2. b) Türkiye genelinde “İhale Yasaklısı” olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr) üzerinden alınmış belge,
 3. c) Banka “İban” numarası
 4. d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

5- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

 

 

1-Datça Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, ve 2. madde de bilgileri sıralamış 3 (üç) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 45. maddesi kapsamında Açık Arttırma Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiraya verilecek olan taşınmazların bilgileri aşağıda sıralanmıştır.

     Mahalle Ada/Parsel  Adres                   Niteliği    Yıllık Muh/Bedel  Geçici Tem  İhale Gün / Saat

2a)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/4      İşyeri           ₺2,250,00         ₺202,50       27/04/2022 14:30

2b)Cumalı  243/16   Çeşme Sk. No:34/2      İşyeri           ₺4,000,00         ₺360,00       27/04/2022 15:15

2c)Cumalı  157/46   Cumalı Sk. No: 125/A Kahvehane  ₺8,500,00          ₺765,00      27/04/2022 15:00

3- İhaleler, belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

4: İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler ile kamu yararına çalışan vakıf, oda, federasyon, kooperatif kulüp ve derneklerden;

4-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğü’nden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, gerçek iştirakçiler ile ortak girişimciler için “İmza Sirkülerini” gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

4-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğü’nden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası ve yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

4/3:  Vakıf, Oda, Federasyon, Kooperatif, Konfederasyon, Kulüp ve Dernekler

Vakıf, oda, federasyon, kooperatif veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ile ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter onaylı imza sirküleri, kulüp ve derneklerden tüzüğün noter tasdikli sureti

4/4: Ortak Belgeler

 1. a) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair standart form, (vekil tayin edilen dahil)
 2. b) Türkiye genelinde “İhale Yasaklısı” olmadığına dair EKAP (ekap.kik.gov.tr) üzerinden alınmış belge,
 3. c) Banka “İban” numarası
 4. d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile telefaks ve elekronik posta üzerinden yapılan müracaatlarda kabul edilmeyecektir.

5- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görülebilir. Ancak ihaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanun’un 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR