Genel

DATÇA İLÇE SEÇİM KURULUNDAN BİLDİRİLMİŞTİR

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; Seçmen vatandaşlarımıza ait SEÇMEN BİLGİ KARTLARI ilçemiz genelinde, yasada ön görülen süreler içinde muhtarlıklarımızdan dağıtılmıştır.

Seçmen bilgi kağıtlarını süresi içinde almayanlar, talep etmeleri halinde İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından ya da kayıtlı oldukları sandık kurulu başkanlığından seçim günü teslim alabileceklerdir. İlanen duyurulur.

Yeni online hizmetler

DATÇA BELEDİYESİ’NDEN HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK UYGULAMALAR YAYINDA

Datça Belediyesi Kent Rehberi ve Çap Uygulaması yayında. Kent Rehberi uygulaması ile Datça Belediyesi sınırları içinde “Ada/Parsel” araması yaparak parsellerin konumunu ve sorgulanan parsellerin çevresindeki parselleri ve yapıları görebilirsiniz. Bunun yanında Datça’da bulunan eğitim, sağlık, kültür-sosyal, dini tesis, resmi kurum, ticaret, turizm noktaları gibi önemli yerleri sorgulayabilir ve cadde/sokak ve adres sorgusu yapabilirsiniz. Harita katmanı ve altlık uydu görüntüleri üzerinde alan, mesafe ölçümü ve nokta sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

E-çap uygulaması ile istenen Ada/Parsel’in imar durumu sorgulanabilir ve ön imar durum örneği oluşturulup çıktı alınabilir. Böylece sorgulanmak istenen Ada/Parsel’in imar durumu bilgisine vatandaşlarımız Belediyeye kadar gelmeden masaüstü bilgisayar ve android uygulamamızla cep telefonlarından ulaşabileceklerdir. Zaman kazandıran, günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalara web sitemizden ulaşabilir, Datça Belediyesi Kent Rehberi Haritası uygulamasını ise Android marketlerden ücretsiz olarak indirip cep telefonları ve tabletlerinizde kullanabilirsiniz.    

Tabela Yönetmeliği Revizyonu

1

DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM

UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

1_AMAÇ:

Muğla   İli,  “Datça  Belediyesi   Bina,  Cephe,  Tanıtım  Ve  Reklam  Uygulamaları

Görünürlük Yönetmeliği”; ilçenin tarihi ve  kültürel  dokusunu,  doğal  ve  çevresel  değerlerini

korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, pano,

ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak,

kent estetiğine katkıda bulunmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, reklam asma ve ticari

tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve

kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

2_HEDEF:

“Datça  Belediyesi  Bina,  Cephe,  Tanıtım  Ve  Reklam  Uygulamaları   Görünürlük

Yönetmeliği” ilçenin karakterinde önemli bir rol oynayan yapı cephelerinde; kent kimliğindeki

uyumu tesis etmek için renk, doku, malzeme ve ritim açısından bütünlük sağlayan, vitrin önü

tasarımları, ticari işletmeler ve mağazalarda kullanılan tabelalar, brandalar, aydınlatma ögeleri,

yer,  yön  ve  bilgilendirme  tabelaları  kapsamında  bütüncül  bir  kent  peyzajını  oluşturmayı

hedeflemektedir.

3_KAPSAM:

“Datça  Belediyesi  Bina,  Cephe,  Tanıtım  Ve  Reklam  Uygulamaları  Görünürlük

Yönetmeliği” Datça Belediyesi’nin sınırları içinde kalan görev, yetki ve sorumluluk alanlarını

kapsamaktadır. Bu kapsama ticari işletme bulunmayan her türlü bahçeli, bahçesiz yapılar dahil

değildir.

4_YASAL DAYANAK:

“Datça  Belediyesi  Bina,  Cephe,  Tanıtım  Ve  Reklam  Uygulamaları  Görünürlük

Yönetmeliği” 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı

İmar  Kanunu,  2872  sayılı  Çevre  Kanunu,  2863-3386  sayılı  Kültür  ve  Tabiat  Varlıklarını

Koruma  Kanunu,  4077-4822  sayılı  Tüketicinin  Korunması  Hakkındaki  Kanun,  5846  sayılı

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti

Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili

uygulama  yönetmelikleri  ile  Belediyenin  görev,  yetki  ve  sorumluluklarını  belirleyen  Kanun

hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

5_TANIMLAR:

Datça   Belediyesi   Bina,   Cephe,   Tanıtım   Ve   Reklam   Uygulamaları   Görünürlük

Yönetmeliği’nde yer alan tanımlar şunlardır:

5.1) Belediye: Datça Belediyesi,

5.2) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5.3) İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanları,

5.4) İlan tabelası: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı,

sergilendiği alanlar,

5.5) Reklam: İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli

bir düşünceye  yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye

çalışmak,  onunla  ilgili  bilgi  vermek,  ona  ilişkin  görüş  ve  tutumlarını  değiştirmelerine  veya

belirli  bir  görüşü  ya  da  tutumu  benimsemelerini  sağlamak  amacıyla  oluşturulan;  iletişim

araçlarından  yer  ya  da  süre  satın  almak yoluyla  sergilenen  veya  başka  biçimlerde  çoğaltılıp

dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurular,

2

5.6) Reklam Tabelası: Reklam amaçlı konulan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanları, reklam

levhaları,

5.7)  Reklam  veren:  Ürettiği  ya  da  pazarladığı  ürünün  hizmetin  tanıtımını  yaptırmak,

satışını  arttırmak  veya  imaj  oluşturup  güçlendirmek  amacıyla  hazırlattığı,  içinde  firmasının

veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla

sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek veya tüzel kişi,

5.8) Tanıtım: Bir kimsenin, bir ticari ünitenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı

ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalar,

5.9)  Tanıtım  Tabelası:  Bina  cephelerine  ışıklı  veya  ışıksız  tanıtım  amaçlı  konulacak

tabelalar  ile  kare  veya  yuvarlak  kesitli  direk  üzerine  montajı  yapılmış  ışıklı  veya  ışıksız

tabelalar, ayrıca ticari mekânı ve yerini göstermek, yönlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla

bina cepheleri ve mülkiyet alanı dışında olan diğer tabelalardır.

6_TEMEL İLKELER:

– Geri kazanılması olanaksız olan doğal alanların mutlak surette korunması,

– Doğal sit alanlarının korunması,

– Kentsel sit alanlarının korunması,

– Estetik, işlevsel ve yapısal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması,

– Ulaşım sisteminin doğru yönlendirilmesinin sağlanması temel ilkelerdir.

6.1_İlan, reklam ve tanıtım genel ilkeleri:

6.1.1) Yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.

6.1.2) Ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul

gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.

6.1.3) Güvenlik kuralları gözetilmeli ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek

uygulama ve durumlar içermemelidir.

6.1.4) Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın “reklam” olduğu açıkça

anlaşılmalıdır.  Bir  reklam  haber  ve  yorum  öğeleri  içeren  bir  mecrada  yayımlandığında,

“reklam” olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz.

6.1.5)  Reklamlar,  ortalama  reklam  izleyicisinin  algılama  düzeyi  ile  reklamın  tüketici

üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır.

6.1.6) Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.7) Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.8)  Reklamlar,  önceden  izin  alınmadan,  hiç  kimsenin  özel  veya  sosyal  hayatını

gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlar da hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan

görüntülenemez veya belirtilemez.

6.1.9) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı,

göz  yumucu,  özendirici  veya  destekleyici  unsurlar  içeremez:  yasadışı  veya  kınanacak

davranışları cesaretlendiremez.

6.1.10)  Reklamlar,  dil,  din,  ırk,  mezhep,  felsefi  düşünce  ve  cinsiyete  dayalı  ayrımcılık

üzerine kurulamaz ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.

3

7_DATÇA    BELEDİYESİ    YAPI    CEPHELERİ    TASARIM    VE    UYGULAMA

KURALLARI

7.1_Cephe ve Vitrinler:

7.1.1)   Cepheler,   yapının,   projesi   dışında,   mimarisini   bozan   uygunsuz   eklerden

arındırılacak,  dış  cephelerdeki  tesisatlar  saklanacak  (uydu  anteni  kablosu  vb.)  tenteler,  ilan,

reklam ve tanıtım elemanları yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde yapılacaktır.

7.1.2) (Değişik birinci fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı

kr.) Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış sıvalar, kaplamalar (ahşap, taş vb.) onarılacak, cephede

kullanılan alüminyum ve-veya kompozit kaplamalar ahşap görünüm sağlayacak şekilde açık ya

da koyu mat ceviz rengine boyanacak (boyama zamanla renk atacağından boyama tercihi yapan

dükkânlar solan görünümü tekrar sağlamakla yükümlüdür), kütle ve renk ilişkisi ilçe ve sokak

dokusunun karakteri ile örtüşecektir.

7.1.3)  Datça’nın  tarihi  ve  mimari  dokusu  gereği,  cephe  giydirmelerinde  ahşap  taş  gibi

malzemelere öncelik verilecektir.

7.1.4) Malzemelerin sokak ve bina estetiğini bozacak şekilde boyanmaları kesinlikle yasak

olup  boyama  yapılması  düşünülen  yerler  fotoğraflanıp  boyanın  rengi  belirtilerek belediyeye

müracaat etmeleri gerekmektedir.

7.1.5) Bina cephesi boyunca kaldırımı işgal edecek herhangi bir unsur kullanılmayacaktır.

(Buzdolabı, meyve tezgâhı vb.). İşgaliye alanları hariç.

7.1.6) (Değişik birinci fıkra altıncı bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı

kr.) Uydu antenleri balkon ve bina cephelerine yerleştirilmeyecek var olanlar çatıya alınacaktır.

Merkezi çanak sistemi ile dairelere dağıtım yapılacaktır.

7.1.7)  (Değişik  birinci  fıkra yedinci bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17.

sayılı  kr.) Ticari dükkân ve mağaza vitrin çerçevelerinde ahşap, taş, açık ya da koyu ahşap

görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama vb. özgün malzeme kullanımı

önceliklidir.

7.1.8) Mevcut vitrinin tarihi veya mimari bir özelliği varsa öncelikle vitrinin bakım veya

onarımının yapılması sağlanacaktır.

7.1.9) Vitrinler cephe ile uyumlu şekilde yapılacak ve cephe ile bütünleşecektir. Önerilen

malzeme ve renkler için yapı ve yöre mimarisi ile uyum aranacaktır.

7.1.10) Vitrinler cephe hizasına uyacak şekilde yerleştirilecek ve kapılarla birlikte bir bütün

olacak şekilde tasarlanacaktır.

7.1.11) İşçilikte kaliteye (detaylar, eklemeler, doğramalar vb.) dikkat edilecek, yapıya zarar

vermeyen uygulamalar benimsenecektir.

7.1.12) Vitrin koruma sistemi (kepenk) her yapıya göre ayrı çözülecektir ve bina tasarımı

ile bütünleşecektir.  Kepenk rengi vitrin, cephe renginden farklı seçilemez.

7.1.13) (Değişik birinci fıkra on üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17.

sayılı kr.)  Vitrin cam ölçülerinin 1/4’ünü geçmeyecek şekilde tabela ile aynı yazı karakterinde

cam üzerine yazı uygulaması yapılacaktır. Bu yazıların ayrı ayrı ya da çerçeve şekilde yazılması

durumunda   bu   oranın   bozulmaması   sağlanacaktır.   Her   bir   vitrin   camı   ayrı   ayrı

değerlendirilecektir. Yazılar göz hizasında ve vitrini ortalayacak şekilde konumlandırılmalıdır.

Folyo  kesim  ve  tek  tek  harfler  ile  kontursuz  olmalıdır.  Dijital  baskılar  kısa  zamanda  renk

solması  yapacağından  kabul  edilmeyecektir.  Kullanılacak  her  türlü  folyo  mat  olmalı  renk

parlaması yapmamalıdır. Yazı stili kalın (bold) ve kullanılan folyolar çevre ve bina cephesi ile

uyumlu     olduğu     durumunda     Datça     Belediyesi     tarafından     onaylandıktan     sonra

kullanılabilecektir.

7.1.14) (Değişik birinci fıkra on dördüncü bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih

116  sayılı  kr.) Bina  numaraları  cephenin  dokusuna  göre metal,  seramik veya ahşap  olacak

4

şekilde yapılacaktır. Bina numaraları times new roman fontu ile yazılacak metal olanlar mavi

fon üzerine beyaz yazı ile yazılacaktır.

7.1.15) Bina cephelerinde baca boşlukları, havalandırmalar gibi açıklıklar bina karakterini

bozmayacak uygun materyaller ile kapanacaktır.

7.1.16) One way vision (tek yönlü görüş) baskılarında  dışarıdan içerisinin görülmemesi,

içeriden  dışarının  görülmesini  sağlamak,  kısmen  de  olsa  güneşi  engellemek,  depo  ve

imalathanelerin çirkin görüntüsünü engellemek için fotoğraf ve resim kullanılmayacak şekilde

bina dış görünümüne uygun olarak tek bir renk olarak yapılabilecektir. Bu tür baskı yapacak

olan  kurum,  kuruluş  ve-veya  işletmeler  bu  yönetmeliğin  9.3.’üncü  maddesine  göre  başvuru

yapmaları  gerekmektedir.  Tarihsel  dokuya  uygun  birden  fazla  renk  kullanmak  isteyenler

belediye fen işleri müdürlüğüne danışacaktır.

7.1.17)  Restoranlarda  masa  altının,  vitrinlerde  tezgah  altlarının  vb.  uygulamalarda

içerisinin görünmesini engellemek amacı ile camlarda kumlama yapılmasında sakınca yoktur.

Kumlama  yapacak  olan  kurum,  kuruluş  ve/veya  işletmeler  bu  yönetmeliğin  9.3.’üncü

maddesine göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

7.1.18) (Değişik birinci fıkra on sekizinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116

sayılı   kr.)   Vitrinlerde   işletmelerin   kullandığı   resim   ve-veya   fotoğraf   gibi   görsellerin

(restoranlar için yemek vb. görseller, kozmatik ürün satan işletmeler için kozmatik ürünler vb.

görseller)  kullanılması  kesinlikle  yasaktır.  Binaların  üst  katlarında  bulunan  işletmeler  için

camlara işletme isimleri, telefon numaraları vb. yazıların yazılmasına izin verilmeyecektir.

7.1.19)  Vitrinlerde  kullanılan  info  boardlar  ve  televizyonların  kullanımı  yasaktır.  Buna

alternatif  olarak  kullanılacak  fotoğrafların  vb.  görsellerin  cama  yapıştırma  ve/veya  video

görüntüsü  yerine  nizami  bir  vitrin  oluşturularak  sergilenecektir.  (Emlakçılar,  tur  acentaları,

süper marketler vb. işletmeler için).

7.1.20) (Değişik birinci fıkra yirminci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17.

sayılı kr.) Vitrin camlarının alt kısımlarına yüksekliği 0.75 m. geçmeyecek şekilde kumlama

bandı çekilerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu yazılar yazılabilecektir. Örneğin vitrin yazısı ile

aynı  renk  ve  fontta,  yazılacak  yazıların  yükseklikleri  0.20  m.  geçmeyecek  şekilde  sattığı

malzemeleri ve markaları yazabilecektir.

7.1.21)  Asma  katların  camlarına  herhangi  bir  yazı  yazılamaz,  resim  ve/veya  fotoğraf

benzeri görseller koyulamaz. Vitrin üst camlarına resim ve/veya fotoğraf gibi görseller asılamaz

yazı  yazılmak  isteniyorsa  tente,  vitrin  camı,  tabela  ile  aynı  yazı  karakteri  ile  uyumlu  yazı

yazılarak Datça Belediyesinden onay alınacaktır. Onay alınmayan yazılar bu yönetmeliğin 7.8.

maddelerince kaldırılacaktır.

7.2_Tenteler:

7.2.1)  Geri  çekilebilir  veya  hareket  eden  durumda  olan  tentelerin  kullanımı  uygundur.

Köşeli açıklıklar söz konusu olduğunda kasketli tip tente, kemerli kapı ve pencereler üstünde,

altında ya da kemerli lento içinde ise yuvarlak başlı tentelere öncelik verilecektir.

7.2.2) Tentenin bir sığınak ve korunak olarak kalmasına dikkat edilecektir.

7.2.3) Tente açıldığı zaman saçağın alt noktasından zemin ile arasındaki yükseklik farkı en

az  2.10 m,  binaya  konsol  şeklinde  ise  yola  çıkıntısı en  fazla  2.5  m.  olacaktır.  7 m.  den  dar

yollarda saçağın alt noktasından zemin ile arasındaki yükseklik farkı değişmeyecek  tentenin

yola çıkıntısı ise en fazla 1.5 m. olacaktır.

7.2.4)  Tenteler  binalardaki  mimari  özellikleri  gizlemeyecek  biçimde  yerleştirilecek,

binanın mimari karakterini vurgulayacaktır.

7.2.5)  Aynı  bina  cephesi  içindeki  tentelerin  birbirini  takip  etmesine,  bina  ve  sokak

dokusuna uyumlu olacak renkte, baskın olmayan renklerin kullanılmasına dikkat edilecektir.

7.2.6) Tente saçağı ya da eteği, tentenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır, en fazla ön saçak

yüksekliği 0.28 m’yi geçmeyecektir.

5

7.2.7)  Tente  saçağının alt  kısmı  düz  kesim  olup,  bunun  dışındaki  (dalgalı  vb.)  kesimler

kabul  edilmeyecektir.  Saçağın  alt  kısmında  alüminyum  çıta  vb.  saçağı  tutucu  bir  eleman

kullanılmayacaktır.

7.2.8) Katta birden çok girinti olması halinde tente, girintilerle uyumlu olacaktır. Gerekli

görülen yerlerde duvara ankastre şeklinde demir, çelik vb. profiller yapılabilir.

7.2.9) Plastik ve alüminyum tenteler kullanılmayacak bunun yerine, su geçirmez,  akrilik

kumaş  tenteler  kullanılacaktır.  Gerekli  görülen  yerler  için  işletmeler  blackout  kumaş  tente

kullanabileceklerdir.

7.2.10) Tentedeki yazılar yalnızca son panelde ya da tentenin ön saçağında yer alacak tente

açıldığı zaman üst ve alt kısmında herhangi bir logo ya da yazı bulunmayacaktır. Son panelde

ya da tentenin ön saçağındaki alanda yalnızca mağaza isminin yazılması ve mağaza logosunun

konulmasına izin verilecektir. Yazı boyutu saçak genişliği ile yazı fontu tabela ve vitrin yazıları

ile uyumlu olacak, yazı yüksekliği en fazla  0.18 m. olarak kullanılacak ve saçağa konulması

istenilen logonun da 0.18 m. geçmemesi sağlanacaktır. Tentenin herhangi bir yerinde tenteyi

yapan kurumun reklamı olmayacaktır.

7.2.11) Tentelerin arkadan aydınlatılması yapılmayacaktır.

7.2.12) Hareketli ve konsol tente dışında zemin ile bağlantısı olan sabit tentelerin kullanımı

kesinlikle yasaktır.

7.2.13)  Tentelerdeki  branda  renkleri  tek  renk  olarak  düşünülecek  ve  çizgili  olmayacaktır.

Brandaların renkleri bordo, lacivert, ördek başı yeşili ve bej renkleri olarak yapılacaktır.

7.3_Şemsiyeler:

7.3.1) Tente ve storların yeterli olmadığı durumlarda, tenteleri tamamlayıcı öğeler olarak

kullanılan şemsiyeler ahşap, elektro statik boyalı demir ya da alüminyum direk veya galvanizli

direk  olacaktır.  Elektro  statik  boyanın  rengi  çevre  ile  ya  da  binanın  dış  cephesi  ile  uyumlu

olacak mat renkler kullanılacaktır.

7.3.2)  Şemsiyelerin  renk  seçiminde,  kullanılan  brandalar  ile  bütünlük  oluşturması

gözetilecek, parlak renkler yerine mat, baskın olmayan renkler kullanılacak.  Bordo, lacivert,

ördek  başı  yeşili  ve  bej  renkleri  kullanılacaktır.  Farklı  renk  kullanılmak  istendiğinde Datça

Belediyesine müracaat edilecektir.

7.3.3) Firmaların vermiş olduğu (Coca cola, Efes Pilsen, Algida vb.) reklamlardan oluşan

isimlerinin ve logolarının olduğu şemsiyeler ve tenteler kullanılmayacaktır. (Şemsiye ve tente

saçakları dahildir.).

7.3.4) Sabit şemsiye ve tentelerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

7.4_İlan, Reklam ve Tanıtım Tabelaları:

7.4.1)  Kentin  siluetini  bozacak,  doğal  veya  tarihi  çevrenin  algılanmasını  engelleyecek

şekilde tanıtım tabelaları konulamaz.

7.4.2)  İlan,  reklam  ve  tanıtım  tabelaları,  insan  ve  araç  ulaşımını  engelleyecek  şekilde

konumlandırılamaz.

7.4.3)   Ticaret   birimlerinin   tanıtıcı   levhaları   ve   reklam   amaçlı   tabelaları,  emniyet

müdürlükleri,  kaymakamlık,  askeri  alanlar,  okullar  ve  benzeri  kamuya  ait  bina  cephelerine,

çatılarına, bahçelerine ve bahçe duvarları üzerine yerleştirilemez.

7.4.4)  Kamu  binalarının  içinde  yer  alan  açık  ve  kapalı  spor  tesisleri,  eğlence  yerleri,

çarşılar,  pasajlar  vb.  binaların  içinde  yapılacak  reklam,  ilan  ve  tanıtım  elemanları  Datça

Belediyesinin iznine tabidir.

7.4.5) Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını kullanacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve

güvenlik  tedbirlerini  almakla  yükümlüdürler.  Üçüncü  kişilere  karşı  doğacak  zararlardan

sorumludurlar.

6

7.4.6) Tanıtım amaçlı tabelalar, bina cephesine entegre edilecek, taşıyıcı sistem şekilleri

yağmur,  rüzgâr,  deprem  gibi  dış  etkenlere  karşı  dayanıklı  olacak,  çevresine  ve  binaya  zarar

vermeyecek biçimde uygulanacaktır.

7.4.7) Kaldırım, refüj ve yol üstüne ticari tanıtım  tabelası konulamaz. Ağaçların üstüne,

hiçbir şekilde reklam tabelası ve benzerleri ile bez afişler asılamaz.

7.4.8) Tarihi eser, dini yapı ve tescilli yapıların çatılarına reklam, ilan ve tanıtım tabelası

konamaz.

7.4.9)  Tarihi,  sanatsal,  prestij  alanı  olan  yer  veya  bölgelere  ve  bu  alanlardaki  elektrik

direklerine reklam tabelaları asılamaz.

7.4.10)  Tanıtım,  ilan  ve  reklam  elemanları  birbirinin  görüntüsüne  engel  olacak  şekilde

yerleştirilemez.

7.4.11)  Sadece  konut  olarak  kullanılan  binalarda,  sağır  duvar  ve  sağır  yüzeyleri  hariç,

hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. Uygulaması düşünülen reklam

ve tanıtım tabelaları belediyece onaylanması gerekmektedir.

7.4.12) (Değişik dördüncü fıkra on ikinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116

sayılı kr.)  Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve

benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım-reklam tabelalarının yüksekliği, satış

birimi  kat  yüksekliğinin  1/5’inden  fazla  olamaz.  Her  cepheye  birden  fazla  tanıtım  tabelası

konulamaz. Cepheye konumlandırılacak tabela ile birlikte istenildiği taktirde bayrak tipi tabela

da asılabilecektir.

7.4.13) (Değişik dördüncü fıkra on üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih

17. sayılı kr.)  Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Bayrak tabelalar bina

cephesinden  en  fazla  0.65  m.  genişlikte  olacaktır.  Tabelanın  görünmesini  engelleyici  dış

etmenlerden  kaynaklı  (ağaç  engeli,  sarmaşığın  cepheyi  kaplaması  vb.  engeller)  doğan

sorunlarda belediyenin onayı dahilinde tabela boyutu 0.50 m. kalmak şartı ile ferforje uzatılarak

binaya çıkıntısı 0.75 m. olarak uzatılabilir. Sokakta sınırlı boyutta ve doğru konumlandırılmış

bir  biçimde  yerleştirilmesi,  yaya  geçişlerinde  tehlike  ve  engel  oluşturmaması  gözetilecektir.

Yerden yüksekliği min. 2.25 m. yüksekliğinde ve derinlikleri en fazla 0.20 m. olmalıdır. Bayrak

tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında  kalan sağır yüzeylerdeki uygun

alanlara  yerleştirilecek  ve  bayrak  tipi  tabelalarda  ahşap  malzeme  kullanılacaktır.  İşletme

isimleri 7.4.25. maddesinde belirtilen harf yüksekliklerine uyarak yakma, oyma ya da kabartma

ile  yazılabilecektir.  Aydınlatma  dışarıdan  spot  ile  ya  da  kabartma  harfler  için  harflerin

arkasından amber sarısı veya gün ışığı rengi kullanılarak aydınlatma yapılacaktır.

7.4.14)  (Değişik  dördüncü fıkra on  dördüncü bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019

tarih 17. sayılı kr.)   Tanıtım tabelası bina üzerine yatay  ya da dikey olarak yerleştirilebilir.

Hem  yatay  hem  de  dikey  olarak  yerleştirme  yapılamaz.  Cephe  genişliği  2  m.  dar  olan

işletmelerde tabela oranı max. 1/2, cephe genişliği 2 m. fazla olan işletmelerde cephenin max.

1/4’ü oranında tabela yapılacaktır.

7.4.15) (Değişik dördüncü fıkra on beşinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih

17. sayılı kr.)  İşletmelerin bina cephelerine koyacakları tabelaların en boy oranı 2 m’ye kadar

uzunluktaki tabelalarda 1/2 oranı kullanılacaktır. (2 m. uzunluğundaki bir tabelanın yüksekliği

1 m’yi aşmayacak, derinliği 0.15 m. geçmeyecektir.) Tabela uzunluğu, min. 1.00 m. max. 5 m.

olacak  ve  2  m’yi  geçen  uzunluktaki  tabelaların  genişliği  1/4 oranına  tabi  tutulacaktır.  Kare

şeklinde yaptırılacak tabelalar 1 m’yi geçmeyecek şekilde yapılacaktır (50×50, 70×70, 100×100

vb.). Tek parça ağaç gövdesiyle yapılan tabelalarda en boy oranlarına tabela yönetmeliğindeki

oranlar göz önüne alınarak yaklaşık değerleri kabul edilecektir. Tabela yerleştirilecek zeminin

kaplaması tabela standartları dışında kalıp cephe kaplaması olarak düşünülecektir.

7.4.16) Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda, birimlerin tanıtıcı

tabelalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun

olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.

7

7.4.17) Zemin kattaki her dükkân için iş adı, dükkân adı ya da grafik logoyu içeren yalnızca

bir tabela sokağa bakabilir. Birden fazla sokağa cephesi olan dükkanların her bir sokak cephesi

için bir adet tabela koyabilir.

7.4.18) (Değişik dördüncü fıkra on sekizinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih

116 sayılı kr.) Zemin katı üstünde büro ve benzeri hizmetler için dış cepheye tanıtıcı tabela

konulamaz.  Ancak  yapının  giriş  bölümüne  tanıtıcı  tabela  konulabilir.  Toplu  ticari  tanıtım

tabelaları bina girişindeki dış cephede yer alır ve binadaki kat sayısına göre düzenlenir. Birden

çok  ticari  amaçlı  işyerinin  bulunduğu  binalarda  cam  yüzeyine  veya  arkasına  tanıtıcı  tabela

konulamaz.

7.4.19)  Konut  +  Ticaret  ve  ticari  alanlarda  veya  konut  niteliğini  yitirerek  ticaret  işlevi

kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım tabelaları konamaz.

7.4.20) Konut olarak kullanılan yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu

kazanması  halinde;  tanıtıcı tabelalar,  derinliği  0.15  m’yi  aşmamak  ve  yerden  en  az  2.25  m.

yükseklikte  olmak  şartıyla  7.4.15.  maddeye  uygun  konulabilir.  Bununla  birlikte  tabela

uygulanacak  yapının  eski  eser  olması  ve/veya  karakteristik  mimari  özellikler  içermesi

durumunda,  mimari  özelliklerin  açıkça  vurgulanması  ilkesi  gereği,  tabela  yüksekliği  Datça

Belediyesince yapının orijinal durumuna özgün olarak belirlenecektir.

7.4.21) Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimlerince, kendi parsel sınırları içine,

Datça ilçesinin kent kimliğine ve estetiğine uygun, Datça Belediyesince onaylanan tabelalar

konabilir,   bunların   yüksekliği   1.00   m’yi   geçemez.   Yüksek   duvar   var   ise   tabelanın

konumlandırılacağı alan fotoğraflanarak Datça Belediyesine müracaat edilecektir.

7.4.22)   Bina   yüksekliğini   artıracak   biçimde   ve   çevresindeki   binaların   görüşünü

engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım, reklam tabelası, amblem veya logo konulamaz.

7.4.23)  Tabelaları sabitleyen elemanlar olabildiğince saklanacaktır.

7.4.24) (Değişik dördüncü fıkra yirmi dördüncü bent: Belediye meclisinin 5/12/2017

tarih 116 sayılı kr.) Tabelalarda, mevcut yapıyla uyumlu, yapıyla yarışmayan, yapının mimari

vurgusunu  ön  plana  çıkaran  renk,  doku,  tekstür  ve  nitelikte  malzeme  seçilecektir.  İskele

mahallesi  için  yapılacak  olan  tabelalar  ahşap,  ferforje,  ahşap-ferforje, taş, paslanmaz  metal,

kompozit, alüminyum, dekota ya da ahşap görünümlü malzemeler (lamine, laminant vb.) tercih

edilecektir. Paslanmaz metal, kompozit veya alüminyum malzemelerin seçiminde tabeladaki

panonun  renkleri  kesinlikle  mat  renkler  olacaktır.  Dekota  malzeme  ile  yapılan  tabelalarda

kesinlikle içten ışık kullanılmayacak mat malzemeler kullanılarak ön yüzeylerine yapıştırma

yapıldığında  zamanla  zarar  gören  malzemeler  düzeltilerek  görüntü  kirliliği  oluşturması

engellenecektir.  Parlak  ve/veya  fosforlu,  aynalı  renkler  kullanılmayacaktır.  Farklı  renk

kullanılmak  istendiğinde  Datça  Belediyesine  müracaat  edilecektir.  Firma  isimleri  ve/veya

logolar  için  yazı  yazılabilir  paslanmaz  kutu  harfler  de  pano  üzerine  uygulanabilir.  Datça

Mahallesi (3. Derecede Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı), Yaka (Palamutbükü, Kumyer dahil.),

Cumalı (Palamutbükü, Çeşme dahil.), Reşadiye Mahallesi (3. Derecede Arkeolojik ve Kentsel

Sit  Alanı),  Yazı,  Sındı,  Karaköy,  Hızırşah,  Mesudiye  mahallelerinde  ahşap,  ferforje,  ahşap-

ferforje  ve  doğal  taş  tercih  edilecek  bunun  dışında  herhangi  bir  malzeme  kesinlikle

kullanılmayacaktır. 

7.4.25)  (Değişik  dördüncü fıkra yirmi  beşinci  bent:  Belediye  meclisinin  5/03/2019

tarih  17.  sayılı  kr.)  Tabelalarda  yer  alacak  olan  harflerin  grafiğinde  çok  hacimli  harfler

kullanılmayacaktır. Tabelaların fonu ile birlikte çıkıntı 0.15 m’yi aşmayacak, harf derinlikleri

en  fazla  0.05 m.  ve  harflerin  yüksekliği  en  fazla  0.25  m.  ve  genişliği  yüksekliği  ile  orantılı

olacaktır. Harfler panoya en fazla 0.03 m mesafede montelenecektir. Kutu harf uygulamalarında

ışık geçirgenliği olmayan, mat ve doğal malzeme renginde uygulamalar yapılacaktır. Tabela

aydınlatmalarında  fon  cephesinden  spot  aydınlatma  ya  da  fon  yüzeyinden  (kutu  harflerin

arkasından) LED aydınlatma kullanılarak aydınlatma yapılacaktır. Işık rengi olarak amber sarısı

ve gün ışığı renkleri kullanılması zorundadır.

8

7.4.26)   Kent   içindeki   yol   girişlerinde,   o   yol   üzerinde   bulunan   ticari   birimlerin

bilgilendirilmesi  amacıyla  konacak  toplu  tanıtım  tabelasının  projesi,  Datça  Belediyesi

tarafından  tüm  kentte  bir  örnek  olarak  tasarlanır,  yol  üzerindeki  ticari  ünitelerden  tabela

koymak  isteyenler  tarafından  projeye  uygun  tabela  hazırlanır  ve  belediyenin  gösterdiği  yol

ayrımına yerleştirilir.

7.4.27)  Datça  Belediyesinin  belirlediği  özel  proje  alanlarında,  bina  cephelerinde  veya

dışında  kullanılacak  tüm  ilan,  reklam,  tanıtım,  bilgilendirme  ve  yön  tabelaları;  bu  rehberin

ilkelerine uygun şekilde (ebat, renk, malzeme) Datça Belediyesi tarafından tasarlanır, özel kişi

ve kurumlarca uygulanır.

7.4.28)  İlan,  tanıtım  ve  reklam  ücretleri;  Datça  Belediyesi  tarafından  (gelecek  yıla  ait

olmak üzere) her yılın aralık ayında yapılan belediye meclis kararı ile belirlenir.

7.4.29) Yukarıdaki renk ve malzemelere uyan tabela uygulamalarında fon içi aydınlatma

kesinlikle yapılmayacaktır. (kutu harf, tabela panosu vb.) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları,

şerit LED ile yazılan yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı

kesinlikle yasaktır.

7.4.30) (Değişik dördüncü fıkra otuzuncu bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih

17.  sayılı  kr.)  Tabelanın  minimalliğini  bozacak  şekilde  çok  farklı  fontlarda  uygulama

yapılmayacak, kalabalık bir görüntüden tabela arındırılacak baskı fotoğraf vb. kaba görsellerden

kaçınılacaktır.  İşletmeler  kullanacakları  kurumsal  isimleri  bu  yönetmelikteki  yazı  boyutlarına

uygun olarak yazacak ve tabelaya işletmelerin kendilerine ait firma ismini belirtmek isteyenler

tabelanın   sağ   alt   köşesine   yüksekliği   0.07   m’yi   geçmeyecek   şekilde   firma   isimlerini

yazabileceklerdir. (İşletmeci bir firmaya ait sattığı bir ürünü ön plana çıkarmak istemesi üzerine

sattığı bir ürünün ismini bu yönetmelikteki maddelere uygun olarak yazabilecek, kendi işletme

ismini de kullanmak istemesi durumunda bu yönetmeliğin 7.4.30. maddesini uygulayabilecektir.)

7.4.31) Kaldırım tabelaları ve menü boardları kullanacak mekânlar ferforje destekli ahşap

vb.  ahşap  malzeme  kullanmak  zorundadır.  İçten  aydınlatma  yapılmayacak  üstten  spot  ile

aydınlatma yapılacaktır. Kullanılacak ışık renkleri amber sarısı ve gün ışığı olmak zorundadır.

7.4.32) İşletmelerin  kullanacakları  işletme  isimlerinin,  logolarının  bulunduğu  genellikle

işletmelerin yerini, bilgilerini ve/veya işletmelere ait park etme yerlerini gösteren her türlü plastik

vb.  duba  ve  levhaların  kullanımı  yerine  ferforje  destekli  ahşaplar  vb.  ahşap  malzemelerin

kullanılması zorunludur.

7.4.33) Günlük tur tekne yazıları ve satış stantları Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım

ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

7.4.34)  Eczanelerin  vitrinlerinde  bulunan  nöbetçi  eczanelerin  gösterildiği  bilgilendirme

levhalarında, içten aydınlatma yapılabilecektir. Eczanelerin kullandıkları bayrak tipi ya da totem

tabelalar şeklinde kullanılan “E” harfi, sadece nöbetçi olanlar eczaneler için içten aydınlatma

yapılabilecek bunun dışında LED, kayan yazı, yanıp sönen ışık vb. ışıklandırma yapılmayacaktır.

Kapalı olan eczaneler içten aydınlatmalarını kapatmakla yükümlüdürler. İsteyen işletmeler spot

ile aydınlatma sağlayacaklardır. Eczaneler bina cephesine sabit tabela haricinde bayrak tipi tabela

asabilecektir. Bina cephesine asılan tabelalar bu yönetmeliğe uymakla yükümlüdür.

7.4.35) (Değişik dördüncü fıkra  otuz  beşinci  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019

tarih 17. sayılı  kr.)   Her türlü totem tabelalarda kesinlikle içten aydınlatma yapılmayacaktır.

Totem tabela yükseklikleri max. 6.00 m olacaktır. En boy oranı max. 2.50 x 2.50 metre olacak

şekilde, farklı geometrik formlar içerisinde olabilecektir. Kullanılacak malzemeler yönetmeliğin

7.4.24. maddesinde belirtilen malzemeler olmak zorundadır. İşletmeye ait telefon numarası ve

mail  adresi  totem  tabelanın  dijital  tasarımı  göz  önünde  bulundurularak  yazılabilir.  Gerekli

görüldüğü takdirde üsten spot ile aydınlatılmalıdır. Aydınlatmalarda amber sarısı ya da gün ışığı

renkleri kullanılacaktır.

7.4.36)  (Ek  otuz  altıncı  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019  tarih  17.  sayılı  kr.)

Yönetmeliğin  7.4.15.  maddesine  dayanarak, logo  ve  yazı  alanı sabit  kalmak  şartıyla alt  tabla

uzatılabilir. Uzatılan alt tabla işletmenin üst bölümünü tamamen kaplayacak şekilde ahşap, açık

9

ya   da   koyu   ahşap   görünümlü   mat   ceviz   renkli   kompozit   veya   alüminyum   kaplama

yapılabilecektir.

7.4.37) (Ek otuz yedinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)   Kat

Mülkiyeti  Kanununa  göre  zemin  kattaki  işletmeler  üst  kat  alın  yüzeylerine  tabela  asamaz.

Yönetmeliğin 7.4.19. maddesine istinaden de tabela asılamamaktadır. Ancak tabela asılacak alanı

bulunmayan işletmeler için, işletmenin üst katındaki mülkiyet sahibinin yazılı onayı ile tabela

asılmasına Datça Belediyesi’nin ön gördüğü yerler dahilinde tabela asımı yapılabilecektir.

7.4.38)  (Ek otuz  sekizinci bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019  tarih  17. sayılı  kr.)

Tabelalardaki  işletme  logoları,  harf  yüksekliklerinden  farklılık  gösterebilir.  Logolar  işletme

isimleri  ile  birlikte bütünlüğü  bozmayacak  şekilde  max. 0.50×0.50  m’yi geçmeyecek, işletme

isimleri kullanılmadan tek başlarına kullanılacak logolar ise max. 1.00×1.00 m’yi geçmeyecek

şekilde uygulanabilecektir.

7.5_Aydınlatma:

7.5.1) Yılbaşı bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerinde, süresi 7 günü aşmamak şartı

ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.

7.5.2) Temel aydınlatmalar ve vitrinlerin içindeki ikinci aydınlatma sistemi, vitrini görünür

ve çekici kılacak biçimde tasarlanacaktır.

7.5.3)  Aydınlatma  armatürleri  gizli  olacak  veya  projenin  genel  tasarımına  entegre

edilecektir.  Işık  kaynağının  yaya  ya  da  araç  sürücüsüyle  doğrudan  temas  etmemesi  için

gizlenmesi ya da açısının doğru ayarlanması gerekmektedir.

7.5.4) Batarya tip dış aydınlatmalar kullanılacak. Gerektiğinde vitrin kornişinin içine ışıklı

bir rampa veya mikro-projektörler yerleştirilebilir.

7.5.5)  Vitrinlerde  az  ışıklı  ve  saklı  lambalar  kullanılacak  amber  sarısı  veya  gün  ışığı

renklerinin uygulanması sağlanacaktır. Aksi aydınlatmalar kabul edilmeyecektir.

7.5.6) Giriş kapısı üzerinde gömme ışıkların kullanımı uygundur.

7.5.7) Işıklı pencere tabelalarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.5.8)   Çok   şiddetli   ışık   veren   aydınlatma   sistemlerinin   kullanımı   yasaktır.   Neon

kadrajların, iri projektörlerin ve yanıp sönen aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır.

7.5.9) Aydınlatma renkleri ve yoğunlukları cephe ve sokak dokusuna uygun olacaktır.

7.5.10) Aydınlatma için bina cephesine, kent dokusuna ve kullanılan tabela tasarımlarına

uygun olarak seçilmiş aplikler, pencere ya da kapı arasındaki sağır kısımlar üzerinde ihtiyaca

göre kullanılacaktır.

7.5.11)  Siluet  aydınlatmaları  yapmak  isteyenler  amber  sarısı  ve  gün  ışığı  renkleri

kullanabilecektir. Farklı renkler kullanmak isteyen işletmeler Datça Belediyesi’nden ayrıca izin

alması gerekmektedir. Reklam amaçlı kullanımlar kabul edilmeyecektir.

7.6_Yer, yön ve bilgilendirme tabelaları:

7.6.1) Tabelalar yerleştirilecekleri alan ve içerdiği bilgilendirmeler ile uyumlu olacaktır.

7.6.2)  Bu  tür  tabelaların  uygulamasında,  ilçenin  tarihi  dokusu,  karakteri  ve  sokak

peyzajıyla bütünlük sağlayacak renk ve dokudaki ahşap, ferforje ve seramik gibi malzemeler

seçilecektir.

7.6.3)  Totem  tabelalar,  Datça  Belediyesi’nin  izni  ve  denetiminde  uygun  alanlarda

kullanılabilir.

7.6.4)  Ana  arterler  üzerindeki  “Meydan  Aydınlatma  Direği”  özelliğindeki  elektrik

direklerine, reklam, yönlendirme ve tanıtım tabelası asılamaz.

7.6.5) Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde, sokak isimleri, ikinci sınırda acil ünitesi

olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.

10

7.6.6) Sokak ve cadde isim ve numaraları içeren tabelaların öncelikle sokağın ilk başındaki

bine duvarına monte edilmesi tercih edilmelidir. Eğer direk üzerinde ise; yüksekliği bulunduğu

kottan itibaren max. 3.50m.’dir. Tek direk üzerine yerleştirilen tabelaların yerden yüksekliği en

az 2.25 m’den başlayacaktır.

7.6.7)  Sokak  numaraları  kapının  üstüne  aplike  edilebilir  ya  da  doğrudan  kapının  üst

kısmına yazılarak sergilenebilir. İş saatleri de kapıların iç kısmında ya da kapının bitişinde yer

alan pencerelerin içinde sergilenebilir.

7.6.8)   Yön   ve   yer   gösterici   tabelaların   direkleri,   engelli   insanların   dolaşımını

engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

7.6.9)  Tarihi,  sanatsal,  prestij  alanı  olan  yer  veya  bölgelerdeki  bilgilendirme  tabelaları

ancak   Datça   Belediyesi’nin   denetimindeki   duyuru   ve   bildirilerin   iletilmesi   amacıyla

kullanılacaklardır.

7.6.10) Reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda (yer,  yön, bilgilendirme panoları ve

duyurularda); sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı

görüntüler,  korku  ve  batıl  inançları  içerecek,  toplumun  acıma  duygularını  istismar  edecek

şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz,

dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol

açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içerilemez.

7.6.11) Yol ve meydanlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım

ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.

7.6.12)  (Ek on  ikinci bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17. sayılı  kr.) Yol

üzerlerine koyulan bayrak tabelalar ve plastik dubalar kaldırılacaktır. Plastik dubaların yerine

ahşap ya da metal dubalar koyulacaktır.

7.7_Klima Dış Ünitelerinin Kaplanması

7.7.1)  Klima  dış  ünitelerinin  kent  estetiğini  bozması  bu  sebeple  gizleme  panellinin

yapılması gerekmektedir.

7.7.2)  Gizleme panelleri klimanın 5 tarafını birden kapatacak şekilde 5 parça yapılacak ve

civatalanacaktır. Ön, sağ ve sol parçalar üst saksılık ve alt destek parçasından oluşacaktır.

7.7.3)  Gizleme  panelleri  gizlenecek  klima  ünitesinin  en  boy  ölçülerinin  max.  0.05  m.

geçecek şekilde kapatılacaktır.

7.7.4)  Panellerin üzerindeki havalandırmayı sağlaması amaçlı yapılacak açıklıklar çevre

ile  bütünlük  oluşturacak  şekilde düzenlenecektir. Genel  ahlak  kurallarına  aykırı  görüntüler,

korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta,

bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet,

din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici

ve özendirici unsurlar içermeyecek, şekillerle yazı oluşturulamaz.

7.7.5)  Klima gizleme panelleri alüminyum, kompozit, ahşap, ahşap-ferforje ve paslanmaz

metal, paslanmaz krom nikel delikli sac (perfore) malzemeleri kullanılabilir.

7.7.6)  Klima  gizleme  panellerinin  renkleri  bina  dış  cephesi  çevre  elemanları  ve  sokak

bütünlüğünü  bozmayacak  şekilde  mat  renkler  tercih  edilecektir.  Farklı  renk  kullanılmak

istendiğinde  belediye  ye  müracaat  edilerek  boyanması  gerekmektedir.  Ahşap  kullanılacak

gizleme panellerinde boyama yapılmayacak ahşap rengin korunması sağlanacaktır.

7.8_Uygulama:

7.8.1) (Değişik sekizinci fıkra birinci bent: Belediye meclisinin  05/03/2019 tarih 17.

sayılı kr.) Her bir ilan, tanıtım ve reklam için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin

alınmadan  hiçbir  surette  ilan,  reklam  ve  tanıtım  uygulaması  yapılamaz,  bu  tür  uygulamalar

tebligata  gerek  kalmaksızın  Datça  Belediyesi  Zabıta  Müdürlüğü  tarafından  oluşturulan

11

ekiplerce  Belediye  adına  re’sen  kaldırılır  veya  kaldırtılır.  İzni  yenilenmeyen,  izin  şartlarına

aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen ilan, reklam

ve tanıtım tabelaları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine

getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi

tarafından   kaldırılır   ve   masrafı   (sökme,   taşıma,   depolama)   %20   zammıyla   birlikte

kendilerinden  kamu  alacakları tahsili  usulüne  göre  tahsil  edilmek  üzere tahsil  edilir.  Ayrıca

Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.2) (Değişik  sekizinci fıkra ikinci  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17.

sayılı kr.)  İzinli tanıtıcı ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının bakım ve onarımının yapılmaması

durumunda  Datça  Belediyesi  tarafından  firma  uyarılır.  Bakım  ve  onarımı  15  gün  içerisinde

yapılmayan  tabelalar,  Datça  Belediyesi’nce  kaldırılarak,  tüm  masraflar  (sökme,  taşıma,

depolama)  %20  zammıyla  birlikte  kendilerinden  kamu  alacakları  tahsili  usulüne  göre  tahsil

edilmek üzere tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.3) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17.

sayılı  kr.)  Aydınlatma  tasarımı,  uygulanmak  isteniyorsa  tabela  izni  için  yapılan  müracaat

dosyası kapsamında projelendirilecektir. Müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir surette

reklam  ve  tanıtım  uygulaması  ve  bu  bütün  içinde  yer  alan  aydınlatma  tasarımı  uygulaması

yapılamaz.   Bu   tür   uygulamalar,   tebligata   gerek   kalmaksızın   Datça   Belediyesi   Zabıta

Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni

yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi

uygun  görülmeyen  aydınlatma  tasarımları,  yapılacak  yazılı  uyarıda  belirtilen  hususların,

verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak

şekilde  Datça  Belediyesi  tarafından  kaldırılır  ve  masrafı  (sökme,  taşıma,  depolama)  %20

zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere tahsil

edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.4)  İlan  vermek,  duyuru  yapmak  isteyen  gerçek  veya  tüzel  kişiler,  kamu  kuruluşları

dahil, 7 gün önceden kamu ile paylaşmak istedikleri ilan, duyuru, kutlama, anma vb. metinleri

içeren bir dilekçe ile Datça Belediyesi’ne başvurur.

7.8.5) Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Datça Belediyesi İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm

reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.

7.8.6)  Datça  Belediyesi  bünyesinde  bulunan  Fen  İşleri  Müdürlüğü  yeni  açılacak  olan

işletmenin iş yeri açma belgesini almadan önce Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam

uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan maddeler onaylandıktan sonra Datça Belediyesi

Zabıta Müdürlüğünce teyit edilerek iş yeri açma belgesi almaya hak kazanacaktır. İşletmelerin

Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan

herhangi bir uygulamayı yapmak-değiştirmek istemesi durumunda Datça Belediyesi Fen İşleri

Müdürlüğünce onay almak zorundadır.

7.8.7)  (Ek  yedinci  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17. sayılı  kr.)  Datça

Belediyesi’nden onay alan işletmeler, onaylanan tabela, vitrin ve cephe giydirmelerinin dışında

farklı  bir  uygulama  yaptıkları  durumlarda  beş  iş  günü  içerisinde  işletme  tarafından söküm

işlemi yapılması  zorunludur.  Söküm  işleminin yerine  getirilmemesi  halinde tabela,  vitrin  ve

cephe  giydirmeleri  görsel  ve  çevresel  kirliliğe  neden  olmayacak  şekilde  Datça  Belediyesi

tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte işletmelerden

kamu  alacakları  tahsili  usulüne  göre  tahsil   edilir.   Ayrıca  Kabahatler  Kanununa  göre

cezalandırılır.

7.8.8)  (Ek  sekizinci bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17. sayılı  kr.) Datça

Belediye Meclisi’nin çıkartmış olduğu yönetmelik, meslek gruplarının tabela yönetmeliğini de

kapsar ve meslek grupları belediyenin tabela standartlarına uymak ile yükümlüdürler. Datça

Belediyesi’nin  çıkartmış  olduğu  DATÇA  BELEDİYESİ  BİNA,  CEPHE,  TANITIM  VE

REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ’ni kabul etmeyen işletme

12

ve  /  veya  meslek  grupları  tabela  asmayacaklardır.  Asmaları  durumunda  yönetmeliğin  7.8.7.

maddesi uygulanacaktır.

8_GEÇİCİ MADDE:

8.1)  (Değişik  sekizinci fıkra üçüncü  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17.

sayılı kr.)

8.2)  (Değişik  sekizinci fıkra üçüncü  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17.

sayılı kr.)

8.3) (Değişik  sekizinci fıkra üçüncü  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17.

sayılı kr.)

8.4) (Değişik  sekizinci fıkra üçüncü  bent:  Belediye  meclisinin  05/03/2019 tarih  17.

sayılı kr.)

8.5) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit led ile yazılar vb. direk ışık kullanılarak

yapılan  aydınlatmalı  tabelaların  kullanımı  yasaklanmasına  dair  15  Mayıs  2019  tarihine,

cepheler ve vitrinler, tenteler, şemsiyeler, ilan, reklam ve tanıtım tabelaları, aydınlatmalar, yer,

yön ve bilgilendirme tabelaları ile klima ünitelerinin kaplanması 28 Şubat 2020 tarihine kadar

bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde uygulanması zorunludur.

9_PROJE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

9.1) BİNA CEPHESINE KONULACAK TİCARİ TABELALAR İÇİN;

9.1.1) Dilekçe

9.1.2) Tabelanın ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.1.3) Tanıtım tabelası konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş

fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,

9.2) BİNA BAHÇESINE KONULACAK TANITIM TABELASI İÇİN;

9.2.1) Dilekçe,

9.2.2) Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.2.3) Tanıtım tabelası konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları

ve bu fotoğraflar üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,

9.3)   (Ek üçüncü fıkra: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) VİTRİNE

ONE WAY VISION (TEK YÖNLÜ GÖRÜŞ) GİYDİRME YAPILMASI İÇİN;

9.3.1) (Ek üçüncü fıkra birinci bent: Belediye meclisinin  05/03/2019 tarih 17. sayılı

kr.) Dilekçe,

9.3.2) (Ek üçüncü fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

Giydirmenin  ölçülendirilmiş  ve  vitrine bilgisayar  ortamında  yerleştirilmiş  tasarım örneği  ve

içeriği,

9.3.3) (Ek üçüncü fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı

kr.)  One  way  vision  uygulaması  konulacak  bina  cephesinin  tamamını  gösterecek  şekilde

çekilmiş fotoğrafı.

İşyeri Kira İhalesi

1- Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parsel, Kumluk Yolu Sokak no: 44 DATÇA adresinde bulunan 50,00 m2 kapalı, 47,00 m2 açık alanlı işyeri vasfındaki taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 6 (altı) yıllığına kiraya verilecektir.  

2- İhale 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺25,000,00 (yirmibeşbin), geçici teminatı ₺750,00 (yediyüzelli) olup, ek teminatı ₺15,000,00 (onbeşbin)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

     a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

    a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)

c) Doküman bedeli, geçici ve ek teminat makbuzu ile diğer belgeler, 26 Mart 2019 saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğünden ₺100,00 karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKELE MAHALLESİ 595 ADA 25 PARSELDE BULUNAN İŞYERİ VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parsel, Kumluk Yolu Sokak no: 44 DATÇA adresinde bulunan 50,00 m2 kapalı 47,00 m2 açık alanlı işyeri vasfındaki taşınmaz, üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 6 (altı) yıllığına kiraya verilecektir.  

Madde 2: İhale 27 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan yerin (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺25,000,00 (yirmibeşbin), Geçici Teminatı ₺750,00 (yediyüzelli) olup Ek Teminatı ₺15,000,00 (onbeşbin)’dir. İhaleye katılan iştirakçilerin en az ₺500,00 (beşyüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti 

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,  

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 26 Mart 2019 Çarşamba günü saat 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

            5/1- İhaleyi yapan idarenin;

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 6 (altı) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak Belediye Encümenince belirlenecektir. Takip eden yılın kira bedeli, (sözleşme tarihinde belirtilen kira başlangıç günü göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen ve belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici / Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli (vergiler dahil) şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişi veya tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli, Kesin Teminat, Damga Vergisi ve K.D.V’ nin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)     

Madde 10: Kiracı, kiralananın iç kısmına ve çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama ile sürgülü cam gibi malzemelerden yapacağı açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentilerle ile her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Datça Belediye’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (kapı, pencere, dolap ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden kişi ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.  

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.   

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şarnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir.   

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

            İş bu özel şartname 19 (on dokuz) maddeden ibarettir.  

BAŞKAN                                        ÜYE                                                 ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

         TABİİ ÜYE                              TABİİ ÜYE                                       İŞTİRAKÇİ 

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN                           Şartnameyi Okudum

                                                                                                Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

Büfe İhalesi

1- Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz İskele Mahallesi Sevgi Yolu Üzeri 264 ada 29 parsel ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alana konulmuş 7,20 m2 “Modüler Büfe”, büfe olarak işletilmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan büfenin yıllık muhammen kira bedeli ₺22,000,00 (yirmiikibin), geçici teminatı ₺660,00 (altıyüzaltmış) olup, ek teminatı ₺10,000,00 (onbin)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

 1. b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 2. c) Doküman bedeli ile geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 05 Mart 2019 saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinden ve mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden ₺100,00 karşılığında temin edilebilir. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKELE MAHALLESİ SEVGİ YOLU ÜZERİNDE BULUNAN MODÜLER BÜFE’ NİN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz İskele Mahallesi Sevgi Yolu Üzeri 264 ada 29 parsel ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alana konulmuş 7,20 m2 “Modüler Büfe”, büfe olarak işletilmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan büfenin (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺22,000,00 (yirmiikibin), ek teminat 10,000,00 (onbin) olup, geçici teminatı ₺660,00 (altıyüzaltmış)’dir. İhaleye Katılan iştirakçilerin en az ₺500,00 (beşyüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

 1. a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,
 2. b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,
 3. c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,
 4. d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

 1. a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti
 2. b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,
 3. c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,
 4. d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,
 5. e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 05 Mart 2019 Çarşamba günü saat: 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin;

 1. a) İta Amirleri,
 2. b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar
 3. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,
 4. d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak Belediye Encümenince belirlenecektir. Takip eden yılın kira bedeli, (sözleşme tarihinde belirtilen kira başlangıç günü göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici Teminat ile şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, kesin teminat ve damga vergisi, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye veya tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)

Madde 10: Kiracı, “Modüler Büfe” nin çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama, sürgülü cam ile hasır vb malzemelerden açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentiler yapamaz. Modüler Büfe’ nin iç kısmı ile ilgili yapacağı her türlü tamirat, tadilat ve onarımlarla ilgili Datça Belediye’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (raf ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şarnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir.

Madde 17: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 18: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

İş bu özel şartname 18 (on sekiz) maddeden ibarettir.

BAŞKAN                                        ÜYE                                                 ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

TABİİ ÜYE                              TABİİ ÜYE                                       İŞTİRAKÇİ

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN                           Şartnameyi Okudum

Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

Mart 2019 Meclis Kararları

 

                              05.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 05.03.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A. Gürsel Uçar, İlçemiz Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili konunun gündeme 3.madde olarak eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

           Şubat ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan arsanın kamulaştırma ve takası ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa kamulaştırılması ile ilgili olarak komisyonumuz 26.02.2019 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Esat AKKIN başkanlığında toplanmıştır.

İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa; 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında, 301,45 m2’si yol olarak ayrılmıştır. Ekli krokisinde A,B,C ile gösterilen toplam 126,15 m2 konut alanında kalmaktadır. (Ek-1) Bölgede 18. madde uygulamaları yapılamayacağı anlaşıldığından;

Söz konusu, İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa kamulaştırmasının veya takası komisyon tarafından uygun görülmüş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek, gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği’nin, belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr. ilişkin yapılan değişiklikler üzerine uygulamada yaşanan sorunlardan dolayı tekrar değişikliğe gidilmesi ön görülmüştür.

Ön görülen değişiklikler:

 1. madde 1. fıkra 2. bent için Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış sıvalar, kaplamalar (ahşap, taş vb.) onarılacak,” cümlesinden sonra “cephede kullanılan alüminyum ve/veya kompozit kaplamalar ahşap görünüm sağlayacak şekilde açık ya da koyu mat ceviz rengine boyanacak (boyama zamanla renk atacağından boyama tercihi yapan dükkânlar solan görünümü tekrar sağlamakla yükümlüdür),” cümlesi bende eklenmiştir.
 2. madde 1. fıkra 7. bent için “, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama” cümlesi bende eklenmiştir.
 3. madde 1. fıkra 13. bent için1/5’ini” ifadesi “1/4’ünü” olarak değiştirilmiş, “Kullanılacak renkler mat folyo olmak üzere; siyah, koyu yeşil, koyu mavi, turkuaz, koyu bordo gibi renklerden seçilecektir. Beyaz, sarı, kırmızı gibi renkler yazıyı ön plana çıkarsa da görüntü kirliliği çıkartacağından kullanılması uygun görülmemektedir.” cümlesi, “Kullanılacak her türlü folyo mat olmalı, renk parlaması yapmamalıdır. Yazı stili kalın (bold) olmadığı ve kullanılan folyolar çevre ve bina cephesi ile uyumlu olduğu durumunda Datça Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.” olarak değiştirilmiştir.
 4. madde 1. fıkra 20. bent için 0.20“ifadesi “0.75” ve “0.15” ifadesi ise “0.20” olarak değiştirilmiştir.
 5. madde 4. fıkra 13. bent için 0.50” ifadesi “0.65” olarak değiştirilmiştir.
 6. madde 4. fıkra 14. bent için 1/5’i” ifadesi “1/4’ü” olarak değiştirilmiştir.
 7. madde 4. fıkra 15. bent için 1.5” ifadesi “2”, “0.75” ifadesi “1”, “0,50” ifadesi “1.00” ve “5” ifadesi ise “4” olarak değiştirilmiştir.
 8. madde 4. fıkra 25. bent için 3″ ifadesi “5” olarak değiştirilmiştir.
 9. madde 4. fıkra 30. bent için 3” ifadesi “7” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 1. madde 4. fıkra 35. bent için Her türlü totem tabelalarda kesinlikle içten aydınlatma yapılmayacaktır.” cümlesinden sonra “Totem tabela yükseklikleri max. 6.00 m olacaktır. En boy oranı max 2.50 x 2.50 metre olacak şekilde, farklı geometrik formlar içerisinde olabilecektir. Kullanılacak malzemeler yönetmeliğin 7.4.24. maddesinde belirtilen malzemeler olmak zorundadır. İşletmeye ait telefon numarası ve mail adresi totem tabelanın dijital tasarımı göz önünde bulundurularak yazılabilir.” paragrafı bende eklenmiştir.
 2. madde 4. fıkra 36. bent için ” Yönetmeliğin 7.4.15. maddesine dayanarak, logo ve yazı alanı sabit kalmak şartıyla alt tabla uzatılabilir. Uzatılan alt tabla işletmenin üst bölümünü tamamen kaplayacak şekilde ahşap, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama yapılabilecektir.” paragrafı ek bir bend olarak eklemiştir.
 3. madde 4. fıkra 37. bent için “Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre zemin kattaki işletmeler üst kat alın yüzeylerine tabela asamaz. Yönetmeliğin 7.4.19. maddesine istinaden de tabela asılamamaktadır. Ancak tabela asılacak alanı bulunmayan işletmeler için, üst katlarındaki mülkiyet sahiplerinin yazılı onayı ile Datça Belediyesi’nin ön gördüğü yerler dahilinde tabelaların asımları yapılabilecektir.” paragrafı ek bir bend olarak eklenmiştir.
 4. madde 4. fıkra 38. bent için “Tabelalardaki işletme logoları, harf yüksekliklerinden farklılık gösterebilir. Logolar işletme isimleri ile birlikte bütünlüğü bozmayacak şekilde max 0.50×0.50 m’yi geçmeyecek, işletme isimleri kullanılmadan tek başlarına kullanılacak logolar ise max 1.00×1.00 m’yi geçmeyecek şekilde uygulanabilecektir.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 5. madde 6. fıkra 12. bent için “Yol üzerlerine koyulan bayrak tabelalar ve plastik dubalar kaldırılacaktır. Plastik dubaların yerine ahşap ya da metal dubalar koyulacaktır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 6. madde 8. fıkra 1. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 7. madde 8. fıkra 2. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanunu’na göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 8. madde 8. fıkra 3. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 9. madde 8. fıkra 7. bent için “Datça Belediyesi’nden onay alan işletmeler, onaylanan tabela, vitrin ve cephe giydirmelerinin dışında farklı bir uygulama yaptıkları durumlarda beş iş günü içerisinde işletme tarafından söküm işlemi yapılması zorunludur. Söküm işleminin yerine getirilmemesi halinde tabela, vitrin ve cephe giydirmeleri görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte işletmelerden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilir. Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 10. madde 8. fıkra 8. bent için “Datça Belediye Meclisinin çıkartmış olduğu yönetmelik, meslek gruplarının tabela yönetmeliğini de kapsar ve meslek grupları belediyenin tabela standartlarına uymak ile yükümlüdürler. Datça Belediyesinin çıkartmış olduğu DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ’ni kabul etmeyen işletme ve / veya meslek grupları tabela asmayacaklardır. Asmaları durumunda yönetmeliğin 7.8.7. maddesi uygulanacaktır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 11. madde 1.-2.-3. ve 4. fıkralarda ki “8.1) Datça Belediyesince yapılan Sözleşme gereğince, belediye sınırları içindeki bilboard, raket, megalight ve otobüs duraklarında yer alan ilan, reklam ve tanıtımlar, sözleşme bitiş tarihine kadar geçerlidir.

8.2) Yönetmelik yayım tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde, Datça ilçe sınırları içindeki, yönetmeliği kapsayan maddelerin (cephe, tabela, tente vb.) yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur. Süre bitiminden sonra yönetmeliğe uygun olmayan uygulamalar Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır.

8.3) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit led ile yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı yasaklanmasına dair 30 Mart 2018 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde uygulanması zorunludur.

 

 

8.4) Balçıkhisar, Balıkçı,  Buxerolles, 86. ve 93. sokakları, Ambarcı cad. için cephe, tabela ve brandalar 30 Mart 2018 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmesi zorunludur.” geçici maddeleri kaldırılmıştır. Mevcut tabelalardaki değişime ilişkin Meclisin belirleyeceği tarih sonucunda ek geçici 8. madde 5. fıkra olarak yönetmeliğe eklenecektir.

 1. madde 3. fıkra için “VİTRİNE ONE WAY VISION (TEK YÖNLÜ GÖRÜŞ) GİYDİRME YAPILMASI İÇİN;” cümlesi ek bir madde olarak eklenmiştir.
 2. madde 3. fıkra 1. bent için “Dilekçe,” kelimesi ek bir bent olarak eklenmiştir.
 3. madde 3. fıkra 2. bent için “Giydirmenin ölçülendirilmiş ve vitrine bilgisayar ortamında yerleştirilmiş tasarım örneği ve içeriği,” cümlesi ek bir bent olarak eklenmiştir.
 4. madde 3. fıkra 3. bent için “One way vision uygulaması konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı.” cümlesi ek bir bent olarak eklenmiştir.

Yönetmelik değişikliği meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

           Gündemin 3.maddesi olan Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

 Ayşe Sönmez’in 01.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden, kiracısı bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 181 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı talebinde bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.  Maddesinin ( e ) bendi hükümleri çerçevesinde satış konusunun İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

          Meclis üyelerinden  Serbülent Demirelli’nin mazereti nedeniyle izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR          Can CANBEY           Hayriye  BALKAN                İnci BİLGİN                      

Meclis Başkanı                               Üye                                   Üye                                       Üye                            

                                    

  

 

 

 

Halit ÇIPLAK             Esat AKKIN               Volkan KARACAOĞLU             Ümit TEMEL        

      Üye                                   Üye                                       Üye                                          Üye   

                         

  

 

 

 

Gökhan SAĞIR        A.Bülent SANCAKDAR     İrfan Cem ÇELEBİ

       Üye                                  Üye                                         Üye

Seçmen Bilgi Kartları

İLAN

İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle; Seçmen vatandaşlarımıza ait SEÇMEN BİLGİ KARTLARI ilçemiz genelinde muhtarlıklarımızdan dağıtıma başlanmıştır. Dağıtım işlemi 24 Mart 2019 Pazar günü sona erecektir.

Seçmen vatandaşlarımıza ilanen duyurulur.

Mart 2019 Meclis Gündemi

Belediye Meclisimiz aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 05.03.2019 Salı günü saat 09:30 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda olağan olarak toplanacaktır.

 

GÜNDEM:

1-İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan arsanın kamulaştırma ve takası ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

2-Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi.