Genel

Kızlan Mah. Tarla Kira İhalesi

1-Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Kızlan Mahallesi muhtelif mevkiilerde bulunan aşağıda listelenmiş tarlalar, ziraat ve tarım amaçlı kullanılmak üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- İhale, 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 13:15’ dan itibaren 15 dakika aralıklarla Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır

3– Kiraya verilecek olan tarlanın mevkii, yüzölçümü, bir (1) yıllık muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda sıralanmıştır.

Mahallesi/Mevkii                     Ada/Parsel / Yüzölçümü / Muhammen Bedel / Geçici Teminat / Saat

Kızlan    /Büydüz                                 4411        4842,50 m2            ₺500,00                                ₺15,00            13:15    

Kızlan    /Kıralan                                332           3540,00 m2            ₺500,00                                ₺15,00            13:30             

Kızlan    /Kızlanaltı                            1177      10080,00 m2          ₺1,300,00                             ₺39,00            13:45      

Kızlan    /Tirenket                               1991        5100,00 m2            ₺500,00                                ₺15:00            14:00

Kızlan    /Kızlanaltı (Hızırşah)           559      21480,00 m2            ₺2,500,00                             ₺75,00            14:15        

Kızlan    /Küçük Karataş (Hızırşah) 766          9940,00 m       ₺1,300,00                             ₺39,00            14:30

Kızlan    /Meydanbaşı   2.Böl.          2386      14835,03 m2            ₺1,600,00                             ₺48,00            14:45         

Kızlan    /Meydanbaşı   3.Böl.          2386      14783,59 m2            ₺1,600,00                             ₺48,00            15:00         

Kızlan    /Meydanbaşı   4.Böl.          2386      14762,53 m2        ₺1,600,00                             ₺48,00            15:15

Kızlan    /Meydanbaşı   5.Böl.          2386      14344,78 m2         ₺1,600,00                             ₺48,00            15:30  

Kızlan    /Meydanbaşı   6.Böl.          2386      14552,27 m       ₺1,600,00                             ₺48,00            15:45    

Kızlan    /Meydanbaşı   7.Böl.          2386      15003,60 m2          ₺1,600,00                             ₺48,00            16:00   

Kızlan    /Meydanbaşı   8.Böl.          2386      14714,82 m2            ₺1,600,00                             ₺48,00            16:15        

Kızlan    /Meydanbaşı   9.Böl.          2386      14755,06 m2        ₺1,600,00                             ₺48,00            16:30 Kızlan                /Meydanbaşı 10.Böl.          2386      14793,18 m2         ₺1,600,00                             ₺48,00            16:45

4- Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel kişilikler ile kamu yararına

çalışan kulüp ve dernekler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

 1. Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı,En az 5 (beş) yıldan beri Kızlan    

Mahallesinde (Köy) ikamet ettiğini belirten, Mahalle (Köy) Muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

 • İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)
 • İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak, 2018 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı

d) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 02 Mayıs 2019 Perşembe saat 12:00’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi almayan gerçek kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KIZLAN MAHALLESİ MUHTELİF MEVKİİLERDE BULUNAN TARLALARIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Kızlan Mahallesi muhtelif mevkiilerde bulunan aşağıda listelenmiş tarlalar, ziraat ve tarım amaçlı kullanılmak üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 13:15’ dan itibaren 15 dakika aralıklarla Belediye Binası Başkanlık odasında Encümen huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılan iştirakçilerin en az ₺100,00 (yüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır

Madde 3: Kiralanacak olan tarlanın mevkii, yüzölçümü, bir (1) yıllık muhammen kira bedeli, geçici teminatı ve ihale saati aşağıda sıralanmıştır.

Mahallesi/Mevkii               Ada/Parsel / Yüzölçümü / Muhammen Bedel / Geçici Teminat / Saat

Kızlan  /Büydüz                       4411      4842,50 m2        ₺500,00                        ₺15,00          13:15    

Kızlan  /Kıralan                         332      3540,00 m2        ₺500,00                                   ₺15,00          13:30             

Kızlan  /Kızlanaltı                    1177    10080,00 m2       ₺1,300,00                    ₺39,00          13:45      

Kızlan  /Tirenket                      1991      5100,00 m2        ₺500,00                                   ₺15:00           14:00

Kızlan  /Kızlanaltı (Hızırşah)      559    21480,00 m2        ₺2,500,00                    ₺75,00          14:15        

Kızlan  /Küçük Karataş (Hızırşah) 766   9940,00 m   ₺1,300,00                    ₺39,00           14:30

Kızlan  /Meydanbaşı   2.Böl.    2386    14835,03 m2        ₺1,600,00                    ₺48,00          14:45         

Kızlan  /Meydanbaşı   3.Böl.    2386    14783,59 m2       ₺1,600,00                    ₺48,00          15:00         

Kızlan  /Meydanbaşı   4.Böl.    2386    14762,53 m2      ₺1,600,00                    ₺48,00          15:15

Kızlan  /Meydanbaşı   5.Böl.    2386    14344,78 m2       ₺1,600,00                    ₺48,00          15:30  

Kızlan  /Meydanbaşı   6.Böl.    2386    14552,27 m    ₺1,600,00                    ₺48,00          15:45    

Kızlan  /Meydanbaşı   7.Böl.    2386    15003,60 m2       ₺1,600,00                    ₺48,00          16:00    

Kızlan  /Meydanbaşı   8.Böl.    2386    14714,82 m2        ₺1,600,00                    ₺48,00          16:15        

Kızlan  /Meydanbaşı   9.Böl.    2386    14755,06 m2     ₺1,600,00                    ₺48,00          16:30 Kızlan            /Meydanbaşı 10.Böl.    2386    14793,18 m2      ₺1,600,00                     ₺48,00          16:45

Madde 4: İhaleye, Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel

kişilikler ile kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek

isteyen gerçek kişilerden;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) En az 5 (beş) yıldan beri Kızlan Mahallesinde (Köy) ikamet ettiğini belirten, Mahalle (Köy) Muhtarlığından alınmış ıslak imzalı ve onaylı yerleşim yeri bildiriminin aslı,

c) Vekil tayin edilenler için noter onaylı vekaletname aslı,

d) İlçe Tarım Müdürlüğünden alınacak, 2018 yılı tarihli Çifçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesinin aslı,

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (vekil tayin edilen dahil)

İhaleye katılacak iştirakçilerin, 4. Maddede istenen belgeler ile geçici teminat makbuzunu bir dosya halinde 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 12:00’ ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarını teslim etmeyen, teslim edip ihalede hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

            5/1- İhaleyi yapan idarenin;

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84)

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca eski kiracının, ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda toplam ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri o yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranlarında Belediye Encümenince artırılacaktır. Takip eden yıllara ait vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile ihale sonunda ihalenin bir başkası üzerine kalması halinde Geçici Teminat ihaleye kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye geri ödenecektir. İhale bedelinin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)    

Madde 10: Kiracı, tarlanın çevresine açık veya kapalı şekilde, inşaat (tuğla-demir-çimento), ahşap, demir, plastik vb malzemelerden yapacağı her türlü pergole, gölgelik ve eklentilerle ilgili Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden yazılı izin almak zorundadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden izin alınmadan yapıldığı tespit edilen eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde izinli olarak yapılan kalıcı imalatlar yerinde kalacak olup yapılan imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralanan ile çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, her türlü zabıta denetimlerinden, yerin çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralananın kullanılması sırasında etrafa kötü düzensiz ve pis görüntü verilmesi, hor kullanma sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır

Madde 12: Kiralananla ilgili olası muhtemel elektrik ve su aboneliklerini, kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, saat ve abone bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır.  

Madde 13: Kiralananda kullanılan elektrik ve su masrafları ile vergi, resim ve bunun gibi harç veya giderlerden sözleşme sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.  

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşmede yer alan ikamet adresine yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen ikamet adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan ikamet adresine yapılacak olup, bu adres geçerli sayılacaktır. 

Madde 16: Sözleşme ile ilgili yapılacak masraflar, harç, sözleşme gideri, damga vergisi ve karar pulu kiracıya aittir.

Madde 17: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkeme ve İcra Dairesidir.

            İş bu özel şartname 19 (on dokuz)  maddeden ibarettir.  

BAŞKAN                                        ÜYE                                                ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

         TABİİ ÜYE                             TABİİ ÜYE                                        İŞTİRAKÇİ 

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN                           Şartnameyi Okudum

                                                                                                 Kabul ve Tahaahhüt ediyorum

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

Datça Mah. Tuvalet İhalesi

1-Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Datça Mahallesi 118 ve 719 adalara bitişik park ve çocuk bahçesi olarak kamuya terki yapılan alan içerisindeki tuvalet, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir

2- İhale 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:15’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan tuvaletin yıllık muhammen kira bedeli ₺1,500,00 (binbeşyüz) olup geçici teminatı ₺45,00 (kırkbeş)’ dır.

4- Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel kişilikler ile kamu yararına

çalışan kulüp ve dernekler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek kişilerden;

a- Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)

c) Geçici teminat makbuzunu diğer belgeler, 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 09:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi almayan gerçek kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DATÇA MAHALLESİ BULUNAN TUVALET VASIFLI YERİN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Datça Mahallesi 118 ve 719 adalara bitişik park ve çocuk bahçesi olarak kamuya terki yapılan alan içerisindeki tuvalet, 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.  

Madde 2: İhale 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:15’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan yerin (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺1,500,00 (binbeşyüz), olup geçici teminatı ₺45,00 (kırkbeş)’ dır. İhaleye katılan iştirakçilerin en az ₺250,00 (ikiyüzelli) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: İhaleye, Adi Ortaklık, Limited, Anonim, Komandit, Kolektif Şirketler vb. tüzel kişilikler

ile kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek

kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici teminat makbuzunu bir dosya halinde 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 09:30’ a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

            5/1- İhaleyi yapan idarenin;

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak Belediye Encümenince belirlenecektir. Takip eden yılın kira bedeli, (sözleşme tarihinde belirtilen kira başlangıç günü göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen ve belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici / Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli (vergiler dahil) şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişi veya tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli, Kesin Teminat, Damga Vergisi ve K.D.V’ nin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)     

Madde 10: Kiracı, kiralananın iç kısmına ve çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama ile sürgülü cam gibi malzemelerden yapacağı açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentilerle ile her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Datça Belediye’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (kapı, pencere, dolap ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.  

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.   

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şarnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir.   

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

            İş bu özel şartname 19 (on dokuz) maddeden ibarettir.  

BAŞKAN                                        ÜYE                                                 ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

         TABİİ ÜYE                              TABİİ ÜYE                                       İŞTİRAKÇİ 

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN                           Şartnameyi Okudum

                                                                                                Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

                                                                                               ………………………………….                                

Hızırşah İşyeri İhalesi

1-Datça Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Hızırşah Mahallesi 240 ada 1 parsel, Hızırşah Sokak no: 161/E DATÇA adresinde bulunan 18,00 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz, üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.  

2- İhale 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan yerin yıllık muhammen kira bedeli ₺3,000,00 (üçbin) olup, geçici teminatı ₺90,00 (doksan)’ dır.

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname,

b) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ne borcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)

c) Geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 02 Mayıs 2019 saat 10:00’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinde veya mesai saatleri içerisinde belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılmak isteyen iştirakçilerin İhale Şartnamesini Emlak İstimlak Müdürlüğünden imza karşılığında temin etmek zorundadır. Şartnameyi almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                                       İLAN OLUNUR

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HIZIRŞAH MAHALLESİ 240 ADA 1 PARSELDE BULUNAN İŞYERİ VASFINDAKİ TAŞINMAZIN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMESİDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz Hızırşah Mahallesi 240 ada 1 parsel, Hızırşah Sokak no: 161/E DATÇA adresinde bulunan 18,00 m2 işyeri vasfındaki taşınmaz, üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.  

Madde 2: İhale 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan yerin (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺3,000,00 (üçbin) yirmibeşbin) olup Geçici Teminatı ₺90,00 (doksan)’dir. İhaleye katılan iştirakçilerin en az ₺250,00 (ikiyüzelli)  ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır.

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

c) Vekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

4/2: Tüzel Kişiler için;

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti 

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi,

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği,

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ ne borcu olmadığına dair belge,  

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındı makbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 09:00’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne imza karşılığında teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihale saatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5: 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

            5/1- İhaleyi yapan idarenin;

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6: Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında Kesin Teminat, 6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince ‰5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır. Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak Belediye Encümenince belirlenecektir. Takip eden yılın kira bedeli, (sözleşme tarihinde belirtilen kira başlangıç günü göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen ve belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici / Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli (vergiler dahil) şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişi veya tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli, Kesin Teminat, Damga Vergisi ve K.D.V’ nin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9: Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)     

Madde 10: Kiracı, kiralananın iç kısmına ve çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama ile sürgülü cam gibi malzemelerden yapacağı açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentilerle ile her türlü tamirat, tadilat, onarımlarla ilgili Datça Belediye’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat ve eklentiler “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılan her türlü kalıcı imalatlar ve (kapı, pencere, dolap ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır.

Madde 12: Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir.

Madde 14: Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir.  

Madde 15: Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerle yapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.   

Madde 16: Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şarnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir.   

Madde 18: İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 19: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

            İş bu özel şartname 19 (on dokuz) maddeden ibarettir.  

BAŞKAN                                        ÜYE                                                 ÜYE

Abdullah Gürsel UÇAR                                   Can CANBEY                                     Esat AKKIN

         TABİİ ÜYE                              TABİİ ÜYE                                       İŞTİRAKÇİ 

Murat Kadir ÇELİK                 Hakan Tahsin UZUN                           Şartnameyi Okudum

                                                                                                Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum

                                                                                               ………………………………….

                                                                                               …………………………………

                                                                                               …………………………………

DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

   DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ

1_AMAÇ:

Muğla İli, “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği”; ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu, doğal ve çevresel değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara değerli bir miras olarak aktarabilmek için her türlü reklam, pano, ilan ve tanıtım elemanları ve benzerlerinin yol açabileceği görüntü kirliliğini ortadan kaldırarak, kent estetiğine katkıda bulunmayı, ticari rekabette eşit şartları sağlamayı, reklam asma ve ticari tabela kullanımını düzenlemeyi ve bu işleri yapan gerçek veya tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşlarının uymak zorunda bulundukları esasları belirlemeyi amaçlamaktadır.

2_HEDEF:

            “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği” ilçenin karakterinde önemli bir rol oynayan yapı cephelerinde; kent kimliğindeki uyumu tesis etmek için renk, doku, malzeme ve ritim açısından bütünlük sağlayan, vitrin önü tasarımları, ticari işletmeler ve mağazalarda kullanılan tabelalar, brandalar, aydınlatma ögeleri, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları kapsamında bütüncül bir kent peyzajını oluşturmayı hedeflemektedir.

3_KAPSAM:

            “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği” Datça Belediyesi’nin sınırları içinde kalan görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır. Bu kapsama ticari işletme bulunmayan her türlü bahçeli, bahçesiz yapılar dahil değildir.

4_YASAL DAYANAK:

            “Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği” 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2863-3386 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4077-4822 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve bu kanunlarla ilgili uygulama yönetmelikleri ile Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyen Kanun hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

5_TANIMLAR:

            Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım Ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği’nde yer alan tanımlar şunlardır:

5.1) Belediye: Datça Belediyesi,

5.2) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

5.3) İlan: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanları,

5.4) İlan tabelası: Ticari amaçlı olmayan duyuru veya bilgilendirme elemanlarının asıldığı, sergilendiği alanlar,

5.5) Reklam: İnsanları gönüllü olarak belirli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatleri belirli bir ürüne, hizmete, fikir ya da kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerine veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen veya başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan ve bir ücret karşılığında oluşturulduğu belli olan duyurular,

5.6) Reklam Tabelası: Reklam amaçlı konulan ışıklı veya ışıksız tanıtım elemanları, reklam levhaları,

5.7) Reklam veren: Ürettiği ya da pazarladığı ürünün hizmetin tanıtımını yaptırmak, satışını arttırmak veya imaj oluşturup güçlendirmek amacıyla hazırlattığı, içinde firmasının veya ürün-hizmet markasının yer aldığı reklamları yayınlatmak, dağıtmak veya başka yollarla sergilemek üzere bedel ödeyen gerçek veya tüzel kişi,

5.8) Tanıtım: Bir kimsenin, bir ticari ünitenin veya kuruluşun tanınmasını sağlamak amacı ile faaliyet gösterdiği alanda yapılan uygulamalar,

5.9) Tanıtım Tabelası: Bina cephelerine ışıklı veya ışıksız tanıtım amaçlı konulacak tabelalar ile kare veya yuvarlak kesitli direk üzerine montajı yapılmış ışıklı veya ışıksız tabelalar, ayrıca ticari mekânı ve yerini göstermek, yönlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla bina cepheleri ve mülkiyet alanı dışında olan diğer tabelalardır.

6_TEMEL İLKELER:

– Geri kazanılması olanaksız olan doğal alanların mutlak surette korunması,

– Doğal sit alanlarının korunması,

– Kentsel sit alanlarının korunması,

– Estetik, işlevsel ve yapısal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin sağlanması,

– Ulaşım sisteminin doğru yönlendirilmesinin sağlanması temel ilkelerdir.

6.1_İlan, reklam ve tanıtım genel ilkeleri:

6.1.1) Yasalara, genel ahlaka uygun, doğru ve dürüst olmalıdır.

6.1.2) Ekonomik ve sosyal sorumluluk bilinci içinde iş hayatında ve kamuoyunda kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun olmalıdır.

6.1.3) Güvenlik kuralları gözetilmeli ve insan güvenliği açısından tehlike oluşturabilecek uygulama ve durumlar içermemelidir.

6.1.4) Biçimi ve yayımlandığı mecra ne olursa olsun, bir reklamın “reklam” olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Bir reklam haber ve yorum öğeleri içeren bir mecrada yayımlandığında, “reklam” olduğu kolaylıkla algılanacak biçimde belirtilir. Örtülü reklam yapılamaz.

6.1.5) Reklamlar, ortalama reklam izleyicisinin algılama düzeyi ile reklamın tüketici üzerindeki olası etkisi göz önünde bulundurularak hazırlanır.

6.1.6) Reklamlar, insan onurunu zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.7) Reklamlar, kişilik haklarını zedeleyici biçimde yapılmamalıdır.

6.1.8) Reklamlar, önceden izin alınmadan, hiç kimsenin özel veya sosyal hayatını gösteremez ya da anlatamaz. Reklamlar da hiç kimsenin özel mülkü, önceden izin alınmadan görüntülenemez veya belirtilemez.

6.1.9) Reklamlar, kamu düzenini bozucu nitelikte olamaz; şiddet hareketlerine yol açıcı, göz yumucu, özendirici veya destekleyici unsurlar içeremez: yasadışı veya kınanacak davranışları cesaretlendiremez.

6.1.10) Reklamlar, dil, din, ırk, mezhep, felsefi düşünce ve cinsiyete dayalı ayrımcılık üzerine kurulamaz ayrımcılığı destekleyemez, kötüleme içeremez, istismar edemez.

7_DATÇA BELEDİYESİ YAPI CEPHELERİ TASARIM VE UYGULAMA KURALLARI

7.1_Cephe ve Vitrinler:

7.1.1) Cepheler, yapının, projesi dışında, mimarisini bozan uygunsuz eklerden arındırılacak, dış cephelerdeki tesisatlar saklanacak (uydu anteni kablosu vb.) tenteler, ilan, reklam ve tanıtım elemanları yapının mimari karakterini bozmayacak şekilde yapılacaktır.

7.1.2) (Değişik birinci fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış sıvalar, kaplamalar (ahşap, taş vb.) onarılacak, cephede kullanılan alüminyum ve-veya kompozit kaplamalar ahşap görünüm sağlayacak şekilde açık ya da koyu mat ceviz rengine boyanacak (boyama zamanla renk atacağından boyama tercihi yapan dükkânlar solan görünümü tekrar sağlamakla yükümlüdür), kütle ve renk ilişkisi ilçe ve sokak dokusunun karakteri ile örtüşecektir.

7.1.3) Datça’nın tarihi ve mimari dokusu gereği, cephe giydirmelerinde ahşap taş gibi malzemelere öncelik verilecektir.

7.1.4) Malzemelerin sokak ve bina estetiğini bozacak şekilde boyanmaları kesinlikle yasak olup boyama yapılması düşünülen yerler fotoğraflanıp boyanın rengi belirtilerek belediyeye müracaat etmeleri gerekmektedir.

7.1.5) Bina cephesi boyunca kaldırımı işgal edecek herhangi bir unsur kullanılmayacaktır. (Buzdolabı, meyve tezgâhı vb.). İşgaliye alanları hariç.

7.1.6) (Değişik birinci fıkra altıncı bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Uydu antenleri balkon ve bina cephelerine yerleştirilmeyecek var olanlar çatıya alınacaktır. Merkezi çanak sistemi ile dairelere dağıtım yapılacaktır.

7.1.7) (Değişik birinci fıkra yedinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Ticari dükkân ve mağaza vitrin çerçevelerinde ahşap, taş, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama vb. özgün malzeme kullanımı önceliklidir.

7.1.8) Mevcut vitrinin tarihi veya mimari bir özelliği varsa öncelikle vitrinin bakım veya onarımının yapılması sağlanacaktır.

7.1.9) Vitrinler cephe ile uyumlu şekilde yapılacak ve cephe ile bütünleşecektir. Önerilen malzeme ve renkler için yapı ve yöre mimarisi ile uyum aranacaktır.

7.1.10) Vitrinler cephe hizasına uyacak şekilde yerleştirilecek ve kapılarla birlikte bir bütün olacak şekilde tasarlanacaktır.

7.1.11) İşçilikte kaliteye (detaylar, eklemeler, doğramalar vb.) dikkat edilecek, yapıya zarar vermeyen uygulamalar benimsenecektir.

7.1.12) Vitrin koruma sistemi (kepenk) her yapıya göre ayrı çözülecektir ve bina tasarımı ile bütünleşecektir.  Kepenk rengi vitrin, cephe renginden farklı seçilemez.

7.1.13) (Değişik birinci fıkra on üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Vitrin cam ölçülerinin 1/4’ünü geçmeyecek şekilde tabela ile aynı yazı karakterinde cam üzerine yazı uygulaması yapılacaktır. Bu yazıların ayrı ayrı ya da çerçeve şekilde yazılması durumunda bu oranın bozulmaması sağlanacaktır. Her bir vitrin camı ayrı ayrı değerlendirilecektir. Yazılar göz hizasında ve vitrini ortalayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Folyo kesim ve tek tek harfler ile kontursuz olmalıdır. Dijital baskılar kısa zamanda renk solması yapacağından kabul edilmeyecektir. Kullanılacak her türlü folyo mat olmalı renk parlaması yapmamalıdır. Yazı stili kalın (bold) ve kullanılan folyolar çevre ve bina cephesi ile uyumlu olduğu durumunda Datça Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.

7.1.14) (Değişik birinci fıkra on dördüncü bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Bina numaraları cephenin dokusuna göre metal, seramik veya ahşap olacak şekilde yapılacaktır. Bina numaraları times new roman fontu ile yazılacak metal olanlar mavi fon üzerine beyaz yazı ile yazılacaktır.

7.1.15) Bina cephelerinde baca boşlukları, havalandırmalar gibi açıklıklar bina karakterini bozmayacak uygun materyaller ile kapanacaktır.

7.1.16) One way vision (tek yönlü görüş) baskılarında dışarıdan içerisinin görülmemesi, içeriden dışarının görülmesini sağlamak, kısmen de olsa güneşi engellemek, depo ve imalathanelerin çirkin görüntüsünü engellemek için fotoğraf ve resim kullanılmayacak şekilde bina dış görünümüne uygun olarak tek bir renk olarak yapılabilecektir. Bu tür baskı yapacak olan kurum, kuruluş ve-veya işletmeler bu yönetmeliğin 9.3.’üncü maddesine göre başvuru yapmaları gerekmektedir. Tarihsel dokuya uygun birden fazla renk kullanmak isteyenler belediye fen işleri müdürlüğüne danışacaktır.

7.1.17) Restoranlarda masa altının, vitrinlerde tezgah altlarının vb. uygulamalarda içerisinin görünmesini engellemek amacı ile camlarda kumlama yapılmasında sakınca yoktur. Kumlama yapacak olan kurum, kuruluş ve/veya işletmeler bu yönetmeliğin 9.3.’üncü maddesine göre başvuru yapmaları gerekmektedir.

7.1.18) (Değişik birinci fıkra on sekizinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Vitrinlerde işletmelerin kullandığı resim ve-veya fotoğraf gibi görsellerin (restoranlar için yemek vb. görseller, kozmatik ürün satan işletmeler için kozmatik ürünler vb. görseller) kullanılması kesinlikle yasaktır. Binaların üst katlarında bulunan işletmeler için camlara işletme isimleri, telefon numaraları vb. yazıların yazılmasına izin verilmeyecektir.

7.1.19) Vitrinlerde kullanılan info boardlar ve televizyonların kullanımı yasaktır. Buna alternatif olarak kullanılacak fotoğrafların vb. görsellerin cama yapıştırma ve/veya video görüntüsü yerine nizami bir vitrin oluşturularak sergilenecektir. (Emlakçılar, tur acentaları, süper marketler vb. işletmeler için).

7.1.20) (Değişik birinci fıkra yirminci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Vitrin camlarının alt kısımlarına yüksekliği 0.75 m. geçmeyecek şekilde kumlama bandı çekilerek işletmelerin ihtiyaç duyduğu yazılar yazılabilecektir. Örneğin vitrin yazısı ile aynı renk ve fontta, yazılacak yazıların yükseklikleri 0.20 m. geçmeyecek şekilde sattığı malzemeleri ve markaları yazabilecektir.

7.1.21) Asma katların camlarına herhangi bir yazı yazılamaz, resim ve/veya fotoğraf benzeri görseller koyulamaz. Vitrin üst camlarına resim ve/veya fotoğraf gibi görseller asılamaz yazı yazılmak isteniyorsa tente, vitrin camı, tabela ile aynı yazı karakteri ile uyumlu yazı yazılarak Datça Belediyesinden onay alınacaktır. Onay alınmayan yazılar bu yönetmeliğin 7.8. maddelerince kaldırılacaktır.

7.2_Tenteler:

7.2.1) Geri çekilebilir veya hareket eden durumda olan tentelerin kullanımı uygundur. Köşeli açıklıklar söz konusu olduğunda kasketli tip tente, kemerli kapı ve pencereler üstünde, altında ya da kemerli lento içinde ise yuvarlak başlı tentelere öncelik verilecektir.

7.2.2) Tentenin bir sığınak ve korunak olarak kalmasına dikkat edilecektir.

7.2.3) Tente açıldığı zaman saçağın alt noktasından zemin ile arasındaki yükseklik farkı en az 2.10 m, binaya konsol şeklinde ise yola çıkıntısı en fazla 2.5 m. olacaktır. 7 m. den dar yollarda saçağın alt noktasından zemin ile arasındaki yükseklik farkı değişmeyecek tentenin yola çıkıntısı ise en fazla 1.5 m. olacaktır.

7.2.4) Tenteler binalardaki mimari özellikleri gizlemeyecek biçimde yerleştirilecek, binanın mimari karakterini vurgulayacaktır.

7.2.5) Aynı bina cephesi içindeki tentelerin birbirini takip etmesine, bina ve sokak dokusuna uyumlu olacak renkte, baskın olmayan renklerin kullanılmasına dikkat edilecektir.

7.2.6) Tente saçağı ya da eteği, tentenin büyüklüğü ile orantılı olacaktır, en fazla ön saçak yüksekliği 0.28 m’yi geçmeyecektir.

7.2.7) Tente saçağının alt kısmı düz kesim olup, bunun dışındaki (dalgalı vb.) kesimler kabul edilmeyecektir. Saçağın alt kısmında alüminyum çıta vb. saçağı tutucu bir eleman kullanılmayacaktır.

7.2.8) Katta birden çok girinti olması halinde tente, girintilerle uyumlu olacaktır. Gerekli görülen yerlerde duvara ankastre şeklinde demir, çelik vb. profiller yapılabilir.

7.2.9) Plastik ve alüminyum tenteler kullanılmayacak bunun yerine, su geçirmez, akrilik kumaş tenteler kullanılacaktır. Gerekli görülen yerler için işletmeler blackout kumaş tente kullanabileceklerdir.

7.2.10) Tentedeki yazılar yalnızca son panelde ya da tentenin ön saçağında yer alacak tente açıldığı zaman üst ve alt kısmında herhangi bir logo ya da yazı bulunmayacaktır. Son panelde ya da tentenin ön saçağındaki alanda yalnızca mağaza isminin yazılması ve mağaza logosunun konulmasına izin verilecektir. Yazı boyutu saçak genişliği ile yazı fontu tabela ve vitrin yazıları ile uyumlu olacak, yazı yüksekliği en fazla 0.18 m. olarak kullanılacak ve saçağa konulması istenilen logonun da 0.18 m. geçmemesi sağlanacaktır. Tentenin herhangi bir yerinde tenteyi yapan kurumun reklamı olmayacaktır.

7.2.11) Tentelerin arkadan aydınlatılması yapılmayacaktır.

7.2.12) Hareketli ve konsol tente dışında zemin ile bağlantısı olan sabit tentelerin kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.2.13) Tentelerdeki branda renkleri tek renk olarak düşünülecek ve çizgili olmayacaktır. Brandaların renkleri bordo, lacivert, ördek başı yeşili ve bej renkleri olarak yapılacaktır.

7.3_Şemsiyeler:

7.3.1) Tente ve storların yeterli olmadığı durumlarda, tenteleri tamamlayıcı öğeler olarak kullanılan şemsiyeler ahşap, elektro statik boyalı demir ya da alüminyum direk veya galvanizli direk olacaktır. Elektro statik boyanın rengi çevre ile ya da binanın dış cephesi ile uyumlu olacak mat renkler kullanılacaktır.

7.3.2) Şemsiyelerin renk seçiminde, kullanılan brandalar ile bütünlük oluşturması gözetilecek, parlak renkler yerine mat, baskın olmayan renkler kullanılacak. Bordo, lacivert, ördek başı yeşili ve bej renkleri kullanılacaktır. Farklı renk kullanılmak istendiğinde Datça Belediyesine müracaat edilecektir.

 7.3.3) Firmaların vermiş olduğu (Coca cola, Efes Pilsen, Algida vb.) reklamlardan oluşan isimlerinin ve logolarının olduğu şemsiyeler ve tenteler kullanılmayacaktır. (Şemsiye ve tente saçakları dahildir.).

7.3.4) Sabit şemsiye ve tentelerin kullanılması kesinlikle yasaktır.

7.4_İlan, Reklam ve Tanıtım Tabelaları:

7.4.1) Kentin siluetini bozacak, doğal veya tarihi çevrenin algılanmasını engelleyecek şekilde tanıtım tabelaları konulamaz.

7.4.2) İlan, reklam ve tanıtım tabelaları, insan ve araç ulaşımını engelleyecek şekilde konumlandırılamaz.

7.4.3) Ticaret birimlerinin tanıtıcı levhaları ve reklam amaçlı tabelaları, emniyet müdürlükleri, kaymakamlık, askeri alanlar, okullar ve benzeri kamuya ait bina cephelerine, çatılarına, bahçelerine ve bahçe duvarları üzerine yerleştirilemez.

7.4.4) Kamu binalarının içinde yer alan açık ve kapalı spor tesisleri, eğlence yerleri, çarşılar, pasajlar vb. binaların içinde yapılacak reklam, ilan ve tanıtım elemanları Datça Belediyesinin iznine tabidir.

7.4.5) Reklam, ilan ve tanıtım elemanlarını kullanacak kişi veya kurumlar, tüm emniyet ve güvenlik tedbirlerini almakla yükümlüdürler. Üçüncü kişilere karşı doğacak zararlardan sorumludurlar.

7.4.6) Tanıtım amaçlı tabelalar, bina cephesine entegre edilecek, taşıyıcı sistem şekilleri yağmur, rüzgâr, deprem gibi dış etkenlere karşı dayanıklı olacak, çevresine ve binaya zarar vermeyecek biçimde uygulanacaktır.

7.4.7) Kaldırım, refüj ve yol üstüne ticari tanıtım tabelası konulamaz. Ağaçların üstüne, hiçbir şekilde reklam tabelası ve benzerleri ile bez afişler asılamaz.

7.4.8) Tarihi eser, dini yapı ve tescilli yapıların çatılarına reklam, ilan ve tanıtım tabelası konamaz.

7.4.9) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelere ve bu alanlardaki elektrik direklerine reklam tabelaları asılamaz.

7.4.10) Tanıtım, ilan ve reklam elemanları birbirinin görüntüsüne engel olacak şekilde yerleştirilemez.

7.4.11) Sadece konut olarak kullanılan binalarda, sağır duvar ve sağır yüzeyleri hariç, hiçbir şekilde reklam ve tanıtım tabelası uygulaması yapılamaz. Uygulaması düşünülen reklam ve tanıtım tabelaları belediyece onaylanması gerekmektedir.

7.4.12) (Değişik dördüncü fıkra on ikinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.)  Yeşil alan, park ve benzeri alanlar ile kaldırım ve yol üzerlerinde bulunan büfe ve benzeri ticari satış birimlerinin üzerinde bulunan tanıtım-reklam tabelalarının yüksekliği, satış birimi kat yüksekliğinin 1/5’inden fazla olamaz. Her cepheye birden fazla tanıtım tabelası konulamaz. Cepheye konumlandırılacak tabela ile birlikte istenildiği taktirde bayrak tipi tabela da asılabilecektir.

7.4.13) (Değişik dördüncü fıkra on üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar cepheye dik olarak asılırlar. Bayrak tabelalar bina cephesinden en fazla 0.65 m. genişlikte olacaktır. Tabelanın görünmesini engelleyici dış etmenlerden kaynaklı (ağaç engeli, sarmaşığın cepheyi kaplaması vb. engeller) doğan sorunlarda belediyenin onayı dahilinde tabela boyutu 0.50 m. kalmak şartı ile ferforje uzatılarak binaya çıkıntısı 0.75 m. olarak uzatılabilir. Sokakta sınırlı boyutta ve doğru konumlandırılmış bir biçimde yerleştirilmesi, yaya geçişlerinde tehlike ve engel oluşturmaması gözetilecektir. Yerden yüksekliği min. 2.25 m. yüksekliğinde ve derinlikleri en fazla 0.20 m. olmalıdır. Bayrak tipi çıkıntılı tabelalar, kapı ve pencere açıklıklarının arasında kalan sağır yüzeylerdeki uygun alanlara yerleştirilecek ve bayrak tipi tabelalarda ahşap malzeme kullanılacaktır. İşletme isimleri 7.4.25. maddesinde belirtilen harf yüksekliklerine uyarak yakma, oyma ya da kabartma ile yazılabilecektir. Aydınlatma dışarıdan spot ile ya da kabartma harfler için harflerin arkasından amber sarısı veya gün ışığı rengi kullanılarak aydınlatma yapılacaktır.

7.4.14) (Değişik dördüncü fıkra on dördüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Tanıtım tabelası bina üzerine yatay ya da dikey olarak yerleştirilebilir. Hem yatay hem de dikey olarak yerleştirme yapılamaz. Cephe genişliği 2 m. dar olan işletmelerde tabela oranı max. 1/2, cephe genişliği 2 m. fazla olan işletmelerde cephenin max. 1/4’ü oranında tabela yapılacaktır.

7.4.15) (Değişik dördüncü fıkra on beşinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  İşletmelerin bina cephelerine koyacakları tabelaların en boy oranı 2 m’ye kadar uzunluktaki tabelalarda 1/2 oranı kullanılacaktır. (2 m. uzunluğundaki bir tabelanın yüksekliği 1 m’yi aşmayacak, derinliği 0.15 m. geçmeyecektir.) Tabela uzunluğu, min. 1.00 m. max. 5 m. olacak ve 2 m’yi geçen uzunluktaki tabelaların genişliği 1/4 oranına tabi tutulacaktır. Kare şeklinde yaptırılacak tabelalar 1 m’yi geçmeyecek şekilde yapılacaktır (50×50, 70×70, 100×100 vb.). Tek parça ağaç gövdesiyle yapılan tabelalarda en boy oranlarına tabela yönetmeliğindeki oranlar göz önüne alınarak yaklaşık değerleri kabul edilecektir. Tabela yerleştirilecek zeminin kaplaması tabela standartları dışında kalıp cephe kaplaması olarak düşünülecektir.

7.4.16) Zemin katta birden fazla ticaret birimi söz konusu olduğunda, birimlerin tanıtıcı tabelalarının yatay çizgilerinde uyum aranacaktır. Son uygulayıcı, önceden standartlara uygun olarak yapılan uygulamaya uymak zorundadır.

7.4.17) Zemin kattaki her dükkân için iş adı, dükkân adı ya da grafik logoyu içeren yalnızca bir tabela sokağa bakabilir. Birden fazla sokağa cephesi olan dükkanların her bir sokak cephesi için bir adet tabela koyabilir.

7.4.18) (Değişik dördüncü fıkra on sekizinci bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Zemin katı üstünde büro ve benzeri hizmetler için dış cepheye tanıtıcı tabela konulamaz. Ancak yapının giriş bölümüne tanıtıcı tabela konulabilir. Toplu ticari tanıtım tabelaları bina girişindeki dış cephede yer alır ve binadaki kat sayısına göre düzenlenir. Birden çok ticari amaçlı işyerinin bulunduğu binalarda cam yüzeyine veya arkasına tanıtıcı tabela konulamaz.

7.4.19) Konut + Ticaret ve ticari alanlarda veya konut niteliğini yitirerek ticaret işlevi kazanan binalarda, üst kat alın yüzeylerine ve çatılarına tanıtım tabelaları konamaz.

7.4.20) Konut olarak kullanılan yapıların, uygulamada zemin katlarının ticaret fonksiyonu kazanması halinde; tanıtıcı tabelalar, derinliği 0.15 m’yi aşmamak ve yerden en az 2.25 m. yükseklikte olmak şartıyla 7.4.15. maddeye uygun konulabilir. Bununla birlikte tabela uygulanacak yapının eski eser olması ve/veya karakteristik mimari özellikler içermesi durumunda, mimari özelliklerin açıkça vurgulanması ilkesi gereği, tabela yüksekliği Datça Belediyesince yapının orijinal durumuna özgün olarak belirlenecektir.

7.4.21) Ön bahçe nizamlı yapılarda bulunan ticaret birimlerince, kendi parsel sınırları içine, Datça ilçesinin kent kimliğine ve estetiğine uygun, Datça Belediyesince onaylanan tabelalar konabilir, bunların yüksekliği 1.00 m’yi geçemez. Yüksek duvar var ise tabelanın konumlandırılacağı alan fotoğraflanarak Datça Belediyesine müracaat edilecektir.

7.4.22) Bina yüksekliğini artıracak biçimde ve çevresindeki binaların görüşünü engelleyecek şekilde bina çatısına tanıtım, reklam tabelası, amblem veya logo konulamaz.

7.4.23)  Tabelaları sabitleyen elemanlar olabildiğince saklanacaktır.

7.4.24) (Değişik dördüncü fıkra yirmi dördüncü bent: Belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr.) Tabelalarda, mevcut yapıyla uyumlu, yapıyla yarışmayan, yapının mimari vurgusunu ön plana çıkaran renk, doku, tekstür ve nitelikte malzeme seçilecektir. İskele mahallesi için yapılacak olan tabelalar ahşap, ferforje, ahşap-ferforje, taş, paslanmaz metal, kompozit, alüminyum, dekota ya da ahşap görünümlü malzemeler (lamine, laminant vb.) tercih edilecektir. Paslanmaz metal, kompozit veya alüminyum malzemelerin seçiminde tabeladaki panonun renkleri kesinlikle mat renkler olacaktır. Dekota malzeme ile yapılan tabelalarda kesinlikle içten ışık kullanılmayacak mat malzemeler kullanılarak ön yüzeylerine yapıştırma yapıldığında zamanla zarar gören malzemeler düzeltilerek görüntü kirliliği oluşturması engellenecektir. Parlak ve/veya fosforlu, aynalı renkler kullanılmayacaktır. Farklı renk kullanılmak istendiğinde Datça Belediyesine müracaat edilecektir. Firma isimleri ve/veya logolar için yazı yazılabilir paslanmaz kutu harfler de pano üzerine uygulanabilir. Datça Mahallesi (3. Derecede Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı), Yaka (Palamutbükü, Kumyer dahil.), Cumalı (Palamutbükü, Çeşme dahil.), Reşadiye Mahallesi (3. Derecede Arkeolojik ve Kentsel Sit Alanı), Yazı, Sındı, Karaköy, Hızırşah, Mesudiye mahallelerinde ahşap, ferforje, ahşap-ferforje ve doğal taş tercih edilecek bunun dışında herhangi bir malzeme kesinlikle kullanılmayacaktır. 

7.4.25) (Değişik dördüncü fıkra yirmi beşinci bent: Belediye meclisinin 5/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Tabelalarda yer alacak olan harflerin grafiğinde çok hacimli harfler kullanılmayacaktır. Tabelaların fonu ile birlikte çıkıntı 0.15 m’yi aşmayacak, harf derinlikleri en fazla 0.05 m. ve harflerin yüksekliği en fazla 0.25 m. ve genişliği yüksekliği ile orantılı olacaktır. Harfler panoya en fazla 0.03 m mesafede montelenecektir. Kutu harf uygulamalarında ışık geçirgenliği olmayan, mat ve doğal malzeme renginde uygulamalar yapılacaktır. Tabela aydınlatmalarında fon cephesinden spot aydınlatma ya da fon yüzeyinden (kutu harflerin arkasından) LED aydınlatma kullanılarak aydınlatma yapılacaktır. Işık rengi olarak amber sarısı ve gün ışığı renkleri kullanılması zorundadır.

7.4.26) Kent içindeki yol girişlerinde, o yol üzerinde bulunan ticari birimlerin bilgilendirilmesi amacıyla konacak toplu tanıtım tabelasının projesi, Datça Belediyesi tarafından tüm kentte bir örnek olarak tasarlanır, yol üzerindeki ticari ünitelerden tabela koymak isteyenler tarafından projeye uygun tabela hazırlanır ve belediyenin gösterdiği yol ayrımına yerleştirilir.

7.4.27) Datça Belediyesinin belirlediği özel proje alanlarında, bina cephelerinde veya dışında kullanılacak tüm ilan, reklam, tanıtım, bilgilendirme ve yön tabelaları; bu rehberin ilkelerine uygun şekilde (ebat, renk, malzeme) Datça Belediyesi tarafından tasarlanır, özel kişi ve kurumlarca uygulanır.

7.4.28) İlan, tanıtım ve reklam ücretleri; Datça Belediyesi tarafından (gelecek yıla ait olmak üzere) her yılın aralık ayında yapılan belediye meclis kararı ile belirlenir.

 7.4.29) Yukarıdaki renk ve malzemelere uyan tabela uygulamalarında fon içi aydınlatma kesinlikle yapılmayacaktır. (kutu harf, tabela panosu vb.) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit LED ile yazılan yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.4.30) (Değişik dördüncü fıkra otuzuncu bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Tabelanın minimalliğini bozacak şekilde çok farklı fontlarda uygulama yapılmayacak, kalabalık bir görüntüden tabela arındırılacak baskı fotoğraf vb. kaba görsellerden kaçınılacaktır. İşletmeler kullanacakları kurumsal isimleri bu yönetmelikteki yazı boyutlarına uygun olarak yazacak ve tabelaya işletmelerin kendilerine ait firma ismini belirtmek isteyenler tabelanın sağ alt köşesine yüksekliği 0.07 m’yi geçmeyecek şekilde firma isimlerini yazabileceklerdir. (İşletmeci bir firmaya ait sattığı bir ürünü ön plana çıkarmak istemesi üzerine sattığı bir ürünün ismini bu yönetmelikteki maddelere uygun olarak yazabilecek, kendi işletme ismini de kullanmak istemesi durumunda bu yönetmeliğin 7.4.30. maddesini uygulayabilecektir.)

7.4.31) Kaldırım tabelaları ve menü boardları kullanacak mekânlar ferforje destekli ahşap vb. ahşap malzeme kullanmak zorundadır. İçten aydınlatma yapılmayacak üstten spot ile aydınlatma yapılacaktır. Kullanılacak ışık renkleri amber sarısı ve gün ışığı olmak zorundadır.

7.4.32) İşletmelerin kullanacakları işletme isimlerinin, logolarının bulunduğu genellikle işletmelerin yerini, bilgilerini ve/veya işletmelere ait park etme yerlerini gösteren her türlü plastik vb. duba ve levhaların kullanımı yerine ferforje destekli ahşaplar vb. ahşap malzemelerin kullanılması zorunludur.

7.4.33) Günlük tur tekne yazıları ve satış stantları Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliğine uygun olmalıdır.

7.4.34) Eczanelerin vitrinlerinde bulunan nöbetçi eczanelerin gösterildiği bilgilendirme levhalarında, içten aydınlatma yapılabilecektir. Eczanelerin kullandıkları bayrak tipi ya da totem tabelalar şeklinde kullanılan “E” harfi, sadece nöbetçi olanlar eczaneler için içten aydınlatma yapılabilecek bunun dışında LED, kayan yazı, yanıp sönen ışık vb. ışıklandırma yapılmayacaktır. Kapalı olan eczaneler içten aydınlatmalarını kapatmakla yükümlüdürler. İsteyen işletmeler spot ile aydınlatma sağlayacaklardır. Eczaneler bina cephesine sabit tabela haricinde bayrak tipi tabela asabilecektir. Bina cephesine asılan tabelalar bu yönetmeliğe uymakla yükümlüdür.

7.4.35) (Değişik dördüncü fıkra otuz beşinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  Her türlü totem tabelalarda kesinlikle içten aydınlatma yapılmayacaktır. Totem tabela yükseklikleri max. 6.00 m olacaktır. En boy oranı max. 2.50 x 2.50 metre olacak şekilde, farklı geometrik formlar içerisinde olabilecektir. Kullanılacak malzemeler yönetmeliğin 7.4.24. maddesinde belirtilen malzemeler olmak zorundadır. İşletmeye ait telefon numarası ve mail adresi totem tabelanın dijital tasarımı göz önünde bulundurularak yazılabilir. Gerekli görüldüğü takdirde üsten spot ile aydınlatılmalıdır. Aydınlatmalarda amber sarısı ya da gün ışığı renkleri kullanılacaktır.

7.4.36) (Ek otuz altıncı bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Yönetmeliğin 7.4.15. maddesine dayanarak, logo ve yazı alanı sabit kalmak şartıyla alt tabla uzatılabilir. Uzatılan alt tabla işletmenin üst bölümünü tamamen kaplayacak şekilde ahşap, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama yapılabilecektir.

7.4.37) (Ek otuz yedinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)   Kat Mülkiyeti Kanununa göre zemin kattaki işletmeler üst kat alın yüzeylerine tabela asamaz. Yönetmeliğin 7.4.19. maddesine istinaden de tabela asılamamaktadır. Ancak tabela asılacak alanı bulunmayan işletmeler için, işletmenin üst katındaki mülkiyet sahibinin yazılı onayı ile tabela asılmasına Datça Belediyesi’nin ön gördüğü yerler dahilinde tabela asımı yapılabilecektir.

7.4.38) (Ek otuz sekizinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Tabelalardaki işletme logoları, harf yüksekliklerinden farklılık gösterebilir. Logolar işletme isimleri ile birlikte bütünlüğü bozmayacak şekilde max. 0.50×0.50 m’yi geçmeyecek, işletme isimleri kullanılmadan tek başlarına kullanılacak logolar ise max. 1.00×1.00 m’yi geçmeyecek şekilde uygulanabilecektir.

7.5_Aydınlatma:

7.5.1) Yılbaşı bayram gibi özel günlerde bina ve işyerlerinde, süresi 7 günü aşmamak şartı ile ışıklı veya ışıksız özel süslemeler ve tanıtım yapılabilir.

7.5.2) Temel aydınlatmalar ve vitrinlerin içindeki ikinci aydınlatma sistemi, vitrini görünür ve çekici kılacak biçimde tasarlanacaktır.

7.5.3) Aydınlatma armatürleri gizli olacak veya projenin genel tasarımına entegre edilecektir. Işık kaynağının yaya ya da araç sürücüsüyle doğrudan temas etmemesi için gizlenmesi ya da açısının doğru ayarlanması gerekmektedir.

7.5.4) Batarya tip dış aydınlatmalar kullanılacak. Gerektiğinde vitrin kornişinin içine ışıklı bir rampa veya mikro-projektörler yerleştirilebilir.

7.5.5) Vitrinlerde az ışıklı ve saklı lambalar kullanılacak amber sarısı veya gün ışığı renklerinin uygulanması sağlanacaktır. Aksi aydınlatmalar kabul edilmeyecektir.

7.5.6) Giriş kapısı üzerinde gömme ışıkların kullanımı uygundur.

7.5.7) Işıklı pencere tabelalarının kullanımı kesinlikle yasaktır.

7.5.8) Çok şiddetli ışık veren aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır. Neon kadrajların, iri projektörlerin ve yanıp sönen aydınlatma sistemlerinin kullanımı yasaktır.

7.5.9) Aydınlatma renkleri ve yoğunlukları cephe ve sokak dokusuna uygun olacaktır.

7.5.10) Aydınlatma için bina cephesine, kent dokusuna ve kullanılan tabela tasarımlarına uygun olarak seçilmiş aplikler, pencere ya da kapı arasındaki sağır kısımlar üzerinde ihtiyaca göre kullanılacaktır.

7.5.11) Siluet aydınlatmaları yapmak isteyenler amber sarısı ve gün ışığı renkleri kullanabilecektir. Farklı renkler kullanmak isteyen işletmeler Datça Belediyesi’nden ayrıca izin alması gerekmektedir. Reklam amaçlı kullanımlar kabul edilmeyecektir.

7.6_Yer, yön ve bilgilendirme tabelaları:

7.6.1) Tabelalar yerleştirilecekleri alan ve içerdiği bilgilendirmeler ile uyumlu olacaktır.

7.6.2) Bu tür tabelaların uygulamasında, ilçenin tarihi dokusu, karakteri ve sokak peyzajıyla bütünlük sağlayacak renk ve dokudaki ahşap, ferforje ve seramik gibi malzemeler seçilecektir.

7.6.3) Totem tabelalar, Datça Belediyesi’nin izni ve denetiminde uygun alanlarda kullanılabilir.

7.6.4) Ana arterler üzerindeki “Meydan Aydınlatma Direği” özelliğindeki elektrik direklerine, reklam, yönlendirme ve tanıtım tabelası asılamaz.

7.6.5) Tabelaların sıralanmasında en üstte cadde, sokak isimleri, ikinci sınırda acil ünitesi olan hastaneler, üçüncü sırada okullar, tarihi ve turistik yerler olarak sıralanmalıdır.

7.6.6) Sokak ve cadde isim ve numaraları içeren tabelaların öncelikle sokağın ilk başındaki bine duvarına monte edilmesi tercih edilmelidir. Eğer direk üzerinde ise; yüksekliği bulunduğu kottan itibaren max. 3.50m.’dir. Tek direk üzerine yerleştirilen tabelaların yerden yüksekliği en az 2.25 m’den başlayacaktır.

7.6.7) Sokak numaraları kapının üstüne aplike edilebilir ya da doğrudan kapının üst kısmına yazılarak sergilenebilir. İş saatleri de kapıların iç kısmında ya da kapının bitişinde yer alan pencerelerin içinde sergilenebilir.

7.6.8) Yön ve yer gösterici tabelaların direkleri, engelli insanların dolaşımını engellemeyecek ve şehir estetiğini bozmayacak şekilde yerleştirilmelidir.

7.6.9) Tarihi, sanatsal, prestij alanı olan yer veya bölgelerdeki bilgilendirme tabelaları ancak Datça Belediyesi’nin denetimindeki duyuru ve bildirilerin iletilmesi amacıyla kullanılacaklardır.

7.6.10) Reklam, ticari tanıtım levhaları ve ilanlarda (yer, yön, bilgilendirme panoları ve duyurularda); sağlık yönünden zararlı olan alkollü içki, sigara, genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içerilemez.

7.6.11) Yol ve meydanlara cephesi olan binaların bahçelerine ve bahçe duvarlarına tanıtım ve yönlendirme tabelası konulabilir, reklam tabelası konulamaz.

7.6.12) (Ek on ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Yol üzerlerine koyulan bayrak tabelalar ve plastik dubalar kaldırılacaktır. Plastik dubaların yerine ahşap ya da metal dubalar koyulacaktır.

7.7_Klima Dış Ünitelerinin Kaplanması

 • Klima dış ünitelerinin kent estetiğini bozması bu sebeple gizleme panellinin yapılması gerekmektedir.
  • Gizleme panelleri klimanın 5 tarafını birden kapatacak şekilde 5 parça yapılacak ve civatalanacaktır. Ön, sağ ve sol parçalar üst saksılık ve alt destek parçasından oluşacaktır.
  • Gizleme panelleri gizlenecek klima ünitesinin en boy ölçülerinin max. 0.05 m. geçecek şekilde kapatılacaktır.
  • Panellerin üzerindeki havalandırmayı sağlaması amaçlı yapılacak açıklıklar çevre ile bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenecektir. Genel ahlak kurallarına aykırı görüntüler, korku ve batıl inançları içerecek, toplumun acıma duygularını istismar edecek şekilde, hasta, bebek, çocuk, yaşlı ve özürlülerle ilgili ifadeler veya görüntüler kullanılamaz, dil, ırk, cinsiyet, din ve mezhep üzerine dayalı ayrımcılık yapılamaz. Şiddet hareketlerine yol açıcı, destekleyici ve özendirici unsurlar içermeyecek, şekillerle yazı oluşturulamaz.
  • Klima gizleme panelleri alüminyum, kompozit, ahşap, ahşap-ferforje ve paslanmaz metal, paslanmaz krom nikel delikli sac (perfore) malzemeleri kullanılabilir.

7.7.6) Klima gizleme panellerinin renkleri bina dış cephesi çevre elemanları ve sokak bütünlüğünü bozmayacak şekilde mat renkler tercih edilecektir. Farklı renk kullanılmak istendiğinde belediye ye müracaat edilerek boyanması gerekmektedir. Ahşap kullanılacak gizleme panellerinde boyama yapılmayacak ahşap rengin korunması sağlanacaktır.

7.8_Uygulama:

7.8.1) (Değişik sekizinci fıkra birinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Her bir ilan, tanıtım ve reklam için ayrı ayrı izin alınır, müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir surette ilan, reklam ve tanıtım uygulaması yapılamaz, bu tür uygulamalar tebligata gerek kalmaksızın Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen ilan, reklam ve tanıtım tabelaları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.2) (Değişik sekizinci fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)  İzinli tanıtıcı ilan, reklam ve tanıtım tabelalarının bakım ve onarımının yapılmaması durumunda Datça Belediyesi tarafından firma uyarılır. Bakım ve onarımı 15 gün içerisinde yapılmayan tabelalar, Datça Belediyesi’nce kaldırılarak, tüm masraflar (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.3) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Aydınlatma tasarımı, uygulanmak isteniyorsa tabela izni için yapılan müracaat dosyası kapsamında projelendirilecektir. Müracaat izin sayılmaz, izin alınmadan hiçbir surette reklam ve tanıtım uygulaması ve bu bütün içinde yer alan aydınlatma tasarımı uygulaması yapılamaz. Bu tür uygulamalar, tebligata gerek kalmaksızın Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır. İzni yenilenmeyen, izin şartlarına aykırı olan, bozulan veya tahrip olan ve yeniden izin verilmesi uygun görülmeyen aydınlatma tasarımları, yapılacak yazılı uyarıda belirtilen hususların, verilecek süre içinde yerine getirilmemesi halinde görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.4) İlan vermek, duyuru yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, kamu kuruluşları dahil, 7 gün önceden kamu ile paylaşmak istedikleri ilan, duyuru, kutlama, anma vb. metinleri içeren bir dilekçe ile Datça Belediyesi’ne başvurur.

7.8.5) Kent estetiği bir bütün olarak değerlendirilir. Datça Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü Kent estetiğini olumsuz etkileyen tüm reklam, ilan ve tanıtım uygulamalarına müdahale etme hakkına sahiptir.

7.8.6) Datça Belediyesi bünyesinde bulunan Fen İşleri Müdürlüğü yeni açılacak olan işletmenin iş yeri açma belgesini almadan önce Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan maddeler onaylandıktan sonra Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce teyit edilerek iş yeri açma belgesi almaya hak kazanacaktır. İşletmelerin Datça Belediyesi bina, cephe, tanıtım ve reklam uygulamaları görünürlük rehberinde bulunan herhangi bir uygulamayı yapmak-değiştirmek istemesi durumunda Datça Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce onay almak zorundadır.

7.8.7) (Ek yedinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Datça Belediyesi’nden onay alan işletmeler, onaylanan tabela, vitrin ve cephe giydirmelerinin dışında farklı bir uygulama yaptıkları durumlarda beş iş günü içerisinde işletme tarafından söküm işlemi yapılması zorunludur. Söküm işleminin yerine getirilmemesi halinde tabela, vitrin ve cephe giydirmeleri görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte işletmelerden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilir. Ayrıca Kabahatler Kanununa göre cezalandırılır.

7.8.8) (Ek sekizinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Datça Belediye Meclisi’nin çıkartmış olduğu yönetmelik, meslek gruplarının tabela yönetmeliğini de kapsar ve meslek grupları belediyenin tabela standartlarına uymak ile yükümlüdürler. Datça Belediyesi’nin çıkartmış olduğu DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ’ni kabul etmeyen işletme ve / veya meslek grupları tabela asmayacaklardır. Asmaları durumunda yönetmeliğin 7.8.7. maddesi uygulanacaktır.

8_GEÇİCİ MADDE:

8.1) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.2) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.3) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.4) (Değişik sekizinci fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.)

8.5) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit led ile yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı yasaklanmasına dair 15 Mayıs 2019 tarihine, cepheler ve vitrinler, tenteler, şemsiyeler, ilan, reklam ve tanıtım tabelaları, aydınlatmalar, yer, yön ve bilgilendirme tabelaları ile klima ünitelerinin kaplanması 28 Şubat 2020 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde uygulanması zorunludur.

9_PROJE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER:

9.1) BİNA CEPHESINE KONULACAK TİCARİ TABELALAR İÇİN;

9.1.1) Dilekçe

9.1.2) Tabelanın ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.1.3) Tanıtım tabelası konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı ve bu fotoğraf üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,

9.2) BİNA BAHÇESINE KONULACAK TANITIM TABELASI İÇİN;

 •  Dilekçe,
  •  Ölçülendirilmiş tasarım örneği ve içeriği,
  •  Tanıtım tabelası konulacak alanın geniş açıdan, 2-3 cepheden çekilmiş fotoğrafları ve bu fotoğraflar üzerinde tabela yerinin işaretlenmesi,
 • (Ek üçüncü fıkra: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) VİTRİNE ONE WAY VISION (TEK YÖNLÜ GÖRÜŞ) GİYDİRME YAPILMASI İÇİN;

9.3.1) (Ek üçüncü fıkra birinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Dilekçe,

9.3.2) (Ek üçüncü fıkra ikinci bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) Giydirmenin ölçülendirilmiş ve vitrine bilgisayar ortamında yerleştirilmiş tasarım örneği ve içeriği,

9.3.3) (Ek üçüncü fıkra üçüncü bent: Belediye meclisinin 05/03/2019 tarih 17. sayılı kr.) One way vision uygulaması konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı.

Peyzaj İhalesi

DATÇA İLÇESİ İSKELE MAHALLESİ ALİ OSMAN ÇETİNER CADDESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ PROJESİ YAPIM

DATÇA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
DATÇA İLÇESİ İSKELE MAHALLESİ ALİ OSMAN ÇETİNER CADDESİ KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ PROJESİ YAPIMyapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası : 2019/171454
1-İdarenin
a) Adresi : İSKELE MAH. ÇEVREYOLU CAD 1 48900 DATÇA/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : 2527129196 – 252712916
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@datca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet yo,l kaldırım ve peyzaj düzenlemesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Datça İskele Mahallesi Ali Osman Çetiner Caddesi
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : İskele Mahallesi Çevre Yolu Caddesi No:1 Datça/MUĞLA
b) Tarihi ve saati : 19.04.2019 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ’den (A) Altyapı İşleri XVIII grup işler saha işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Peyzaj Mimarlığı

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Datça Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Datça Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

Nisan 2019 Meclis Kararları

          08.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

             31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesinde belirtilen; Belediye Meclisi seçim sonuç M9larının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır dendiğinden Belediye Meclisimiz 08.04.2019 Pazartesi günü saat 14:00 da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı. Meclis Başkanı meclisin en genç iki üyesi olan Şinasi Tugay Eser  ve Halit Berk Bayar’ı  geçici katip olarak davet etti.

              Meclis Başkanı Abdullah Gürsel Uçar Belediye kanununda belirtilen Belediye organları seçiminin (Başkanlık divanı, encümen üyeliği, komisyon üyelikleri seçimi) gündemin 1.maddesi, Tarihi Kentler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 2.maddesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 3.maddesi, Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 4.maddesi, Sosyal Denge Tazminatı için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunu gündemin 5.maddesi, Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu raporu konusunu gündemin 6.maddesi ve Belediye Başkanı Faaliyet raporu konusunu gündemin 7. Maddesi olarak görüşülmesini önerdi, öneri oybirliği ile kabul edilerek;

             Gündemin 1.maddesi olan Belediye Organları seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

a) Meclis katiplikleri için; Hayriye Balkan ve Volkan Karacaoğlu asil Fatma Tatlı ve Şinasi Tugay Eser yedek aday olarak önerildi, Hayriye Balkan 16 oy, Volkan Karacaoğlu 15 oy, Can Canbey 1 oy almıştır. Hayriye Balkan 16 oy, Volkan Karacaoğlu 15 oy ile asil üye,  Fatma Tatlı 12 oy ve Şinasi Tugay Eser 12  oy alarak  yedek üye olarak  Meclis Katipliklerine  seçildiler.

             b) Meclis 1. Başkan vekilliği için;  İnci Bilgin ve Aslı Kaya aday olarak önerildi, yapılan gizli oylama sonucunda İnci Bilgin 11 oy Aslı Kaya 5 oy almıştır. İnci Bilgin 11 oy ile Meclis 1 Başkan vekilliğine seçildi.

             c) Meclis 2. Başkan vekilliği için; Mutlu Gündoğan ve Halit Berk Bayar aday olarak önerildi, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu Gündoğan 11 oy Halit Berk Bayar 5 oy almıştır. Mutlu Gündoğan 11 oy ile Meclis 2. Başkan vekilliğine seçildi.

            d) Encümen Üyelikleri için;  Esat Akkın, Can Canbey, Aslı Kaya ve Serdar Ören aday olarak önerildiler, Yapılan gizli oylama sonucu   Esat Akkın 11 oy , Can  Canbey 11, Aslı Kaya 5 oy ve Serdar Ören 5 oy almıştır. Esat Akkın 11 oy ve Can Canbey 11 oy ile Encümen üyeliklerine  seçildiler. 

            e) İmar Komisyonu Üyeliği için; Esat Akkın, Volkan Karacaoğlu ve  Haluk Laçin  aday olarak önerildiler. Yapılan gizli  oylama sonucu  Esat Akkın  12 oy,  Volkan Karacaoğlu 12 oy ve  Haluk Laçin 6  oy  alarak İmar Komisyonu Üyeliğine  Bir yıl görev yapmak üzere  ile seçildiler.

            f)  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için;  Hayriye Balkan, Hilmi Sezer ve Serdar Ören  aday  olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Hayriye Balkan 11 oy, Hilmi Sezer 11 oy, Serdar Ören 10 oy alarak Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere   seçildiler.

            g) Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliği için; Fatma Tatlı, Şinasi Tugay Eser ve Aslı Kaya aday olarak önerildi, yapılan gizli Fatma Tatlı 11 oy, Şinasi Tugay Eser 11 oy ve Aslı Kaya 6 oy alarak Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere seçildiler.

            h) Kültür ve Turizm Komisyonu kurulması önerisi oya sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliği için Mutlu Gündoğan, Kamil Sönmez ve Mustafa Ceylan aday olarak önerildi. Yapılan gizli oylama sonucu Mutlu Gündoğan 11 oy, Kamil Sönmez 11 oy ve Mustafa Ceylan 5 oy alarak Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  seçildiler.

Gündemin 2.maddesi olan Tarihi Kentler Birliği üye seçimi konusunu görüşülmesine geçildi. 

Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 9. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından bir (1) asil üye ve bir (1) yedek üye seçilmesi istenmiş olup, Meclis Üyelerinden  Mutlu Gündoğan ve Mustafa Ceylan asil, Kamil Sönmez ve Halit Berk Bayar yedek üye olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu Gündoğan 11 oy alarak asil, Kamil Sönmez’in 11 oy alarak yedek üye olarak seçilmesine  karar verildi.

            Gündemin 3.maddesi olan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu görülmesine geçildi.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile üyesi bulunduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının  ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından ”nüfusu 20.001-50.000 arası olan Belediyelerden Belediye Meclisinin belirleyeceği iki (2) asil üye ve asil üye kadar yedek üye seçilir.” hükmüne göre Belediye Meclis  üyeleri arasından iki asil ve iki yedek üyenin Kıyı ege Belediyeler birliği Meclis Üyesi olarak seçilmesi istenmiş oyup, Meclis Üyelerinden  Hayriye Balkan, Can Canbey, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar asil, Şinasi Tugay Eser, Volkan Karacaoğlu, Serdar Ören ve Aslı Kaya yedek üyerek olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Hayriye Balkan ve Can Canbey 11 oy alarak asil, Şinasi Tugay Eser ve Volkan Karacaoğlu’nun 11 oy alarak yedek olarak seçilmesine  karar verildi.

           Gündemin 4.maddesi olan Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu görüşülmesine geçildi. 

Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının  ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından bir (1) asil üye ve bir (1) yedek üye seçilmesi istenmiş olup, Meclis Üyelerinden Hayriye Balkan ve Mustafa Ceylan asil, Hilmi Sezer ve Halit Berk Bayar yedek üye olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Hayriye Balkan 11 oy alarak  asil, Hilmi Sezer’in 10 oy alarak yedek üye olarak seçilmesine  karar verildi.

           Gündemin 5.maddesi olan Sosyal Denge Tazminatı için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunu görüşülmesine geçildi. 

İşçi Statüsü dışında kalan kamu görevlilerinin toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanununda düzenlenmiştir.

            Datça Belediyesinde görev yapan kamu görevlilerine, 4688 Sayılı Yasanın 32. Maddesindeki hükmü uyarınca görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve toplu sözleşme yapmak üzere Datça belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine  karar verildi.

            Gündemin 6.maddesi olan Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; Ayşe Sönmez’in 01.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden, kiracısı bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 81 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı ile ilgili olarak komisyonumuz 25.03.2019 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Esat AKKIN başkanlığında toplanmıştır.

Söz konusu parseller 14.01.2015 tarihinde onaylanan Datça Bozburun Çevre Düzeni Planında “Tarımsal odaklı kırsal nitelikli turizm (Ekolojik Tarım Turizmi) alanında kalmaktadır. Bazı nedenlerle arazilerin planda amaçlandığı şekilde ileride değerlendirilmesi mümkün olacağından;

Söz konusu, İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 81 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

İmar Komisyonu ve  Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

            Gündemin 7.maddesi olan Belediye Başkanı Faaliyet raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı’nın 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında Meclis 1.Başkan Vekili İnci Bilgin başkanlık etti.

            Belediye ve Meclis Başkanı’nın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Faaliyet Raporu Meclis’e sunulmuş, senenin faaliyet ve icraatlarını tamamen açıklamış ve ekte sunulan bu raporun aynen kabulü hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Belediye Başkanı’nın 2018 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

            Bir sonraki meclis toplantısının 07.05.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY          Hayriye BALKAN               İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                             Üye                                         Üye

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                       Hilmi SEZER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye                                                                

Meclis Duyurusu

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi sonrasında ilk Belediye Meclis Toplantısı 08.04.2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda yapılacaktır.

Büfe İhalesi

264 ada 29 parsel ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alana konulmuş 7,20 m“Modüler Büfe”, büfeolarak işletilmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2– İhale 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

3– Kiraya verilecek olan büfenin yıllık muhammen kira bedeli ₺45,000,00 (kırkbeşbin), geçici teminatı₺1,350,00 (binüçyüzelli) olup, ek teminatı ₺25,000,00 (yirmibeşbin)’ dır. 

4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının aslı, ikametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Sicil Kayıt Sureti, Yetki Belgesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticari Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname, 

bİhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’neborcu olmadığına dair “Borcu Yoktur Belgesi” (vekil tayin edilenler dahil)

c) Doküman bedeli ile geçici teminat makbuzu ve diğer belgeler, 16 Nisan 2019 saat 16:30’ a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir

5- İhale ile ilgili şartname www.datca.bel.tr internet sitesinden ve mesai saatleri içerisinde belediyemizEmlak İstimlak Müdürlüğünden ₺100,00 karşılığında temin edilebilir. Şartnameyi satın almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar.

6- 2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen Gerçek ve Tüzel kişiler ile Kamu İhalesinden Yasaklıolanlar ihaleye katılamazlar.  

7- Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.              

T.C.

DATÇA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İSKELE MAHALLESİ SEVGİ YOLU ÜZERİNDE BULUNAN MODÜLER BÜFE NİN KİRALANMASINA AİT ÖZEL İHALE ŞARTNAMEDİR.

İş bu şartname Datça Belediye Başkanlığı’nın mülkiyetinde ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri kapsamında bulunan taşınmazın kira koşullarını düzenlemektedir. Şartnamede Datça Belediye Başkanlığı İDARE, kiraya sunulmuş taşınmaz İŞYERİ, taşınmazı kiralamak üzere teklif vermek isteyen gerçek ve/veya tüzel kişiler İŞTİRAKÇİ, artırma sonunda kendisine ihale yapılan istekli ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

Madde 1: İlçemiz İskele Mahallesi Sevgi Yolu Üzeri 264 ada 29 parsel ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alana konulmuş 7,20 m“Modüler Büfe”, büfe olarak işletilmek üzere 2886 sayılı kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

Madde 2: İhale 17 Nisan 2019 günü saat 10:00’ da belediye hizmet binası başkanlık odası Encümen Üyeleri huzurunda yapılacaktır.

Madde 3: Kiralanacak olan büfenin (ilk yıl) yıllık muhammen kira bedeli ₺45,000,00 (kırkbeşbin), ek teminat 25,000,00 (yirmibeşbin) olup, geçici teminatı ₺1,350,00 (binüçyüzelli)’dir. İhaleye Katılan iştirakçilerin en az ₺500,00 (beşyüz) ve katları olmak üzere sözlü olarak pey artırmak zorundadır. 

Madde 4: Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar. İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;

4/1: Gerçek Kişiler için;

a) Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimlik kartının aslı,

b) İkametgahı Datça İlçesi sınırları dışında olanlar için Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı,

cVekil tayin edilenler için vekaletname aslı, ortak girişimciler için ise imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı,

d) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ neborcu olmadığına dair belge. (Vekil Tayin Edilen Dahil)

4/2: Tüzel Kişiler için

İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış;

a) Tebligata esas adres beyanı bulunan, Ticaret Sicil Tasdiknamesi ve Sicil Kayıt Sureti  

b) Yetki Belgesi ile Faaliyet Belgesi fotokopileri,

c) Yetkili kişi ve ortakların son durumunu gösterir Ticari Sicil Gazetesi fotokopisi, 

d) Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname aslı veya örneği, 

e) İhale tarihi itibariyle, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Datça Belediyesi’ neborcu olmadığına dair belge, 

Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

İhaleye katılacak iştirakçilerin belediyemiz veznesine yatırılan ihale dokümanı alındımakbuzunu, 4. Maddenin ilgili kısımlarında istenen belgeler ile geçici ve ek teminat makbuzlarını bir dosya halinde 16 Nisan 2019 Çarşamba günü saat: 16:30’a kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Belirtilen zamana kadar evraklarının teslim etmeyen veya evraklarının şartnamede istenilen kriterlere uygun olmayan dosya başvuruları ile teslim edip ihalesaatinde hazır bulunmayan veya vekaletnameye haiz bir vekil göndermeyen iştirakçiler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Madde 5İhaleye katılamayacak olanlar;

2886 Sayılı Kanunun 6. Maddesine istinaden, aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

5/1- İhaleyi yapan idarenin; 

a) İta Amirleri,

b) İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetin kurullarında görevli olmadıkları ortaklıklar hariç).

5/2- Bu kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar. (Madde : 83 ve 84) Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme tek taraflı fesih edilecektir.

Madde 6Kira süresi 3 (üç) yıldır. Kiracı kira süresi sonunda hiçbir ihtara gerek kalmadan kiralananı tahliye edecek olup herhangi bir hak iddia etmeden taraflar arasında düzenlenecek “Teslim Tutanağı” ile belediye’ ye teslim etmek zorundadır. Ayrıca, kira süresi sonunda kiralananda faaliyet gösteren eski kiracının ihaleye iştirak edip ihaleyi kazanamaması halinde ihale gününden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kiralananı tahliye ederek belediye’ ye teslim edecektir. Aksi takdirde her iki durumda da 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75. maddesi uygulanacak olup, işgalin devam etmesi halinde, kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam ettiği süre kadar ilgili yasa gereğince muhataba yeni kira bedeli üzerinden hesaplanarak “Ecrimisil” tahakkuk edilecektir.

Madde 7: Kira bedeli peşin olarak ödenecektir. Ayrıca ihale sonunda, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere %6 oranında KesiTeminat6728 Sayılı Yasanın ilgili maddeleri gereğince5,69 oranında Damga Vergisi ile 3065 Dayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince %18 oranında KDV tahakkuk edilecektir. Encümen Kararının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) içerisinde kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin yatırıldığına dair belge Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildikten sonra sözleşme yapılacaktır.Süresinde yatırılmayan kira bedeli, kesin teminat ve damga vergisi ihaleyi fesh sebebidir. Takip eden yılların kira bedelleri, Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) oranları göz önüne alınarak Belediye Encümenince belirlenecektir. Takip eden yılın kira bedeli, (sözleşme tarihinde belirtilen kira başlangıç günü göz önüne alınarak) en geç onbeş (15) gün içerisinde ödenecek olup, vadesinde ödenmeyen kira bedeline, 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51. Maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır.

Madde 8: Yasanın 25. maddesi gereği geçici teminat, muhammen bedelin %3 (üç)’ üdür. Belediyenin uğrayacağı maddi ve manevi zararları tazmin hakkı saklı kalmak kaydı ile belediyemiz veznesine veya bankaya nakit olarak yatırılmış olan Geçici Teminat ile şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen Ek Teminat, ihale sonunda ihaleyi kaybeden iştirakçilere iade edilir. İhaleyi alan iştirakçinin iadesi ise ihale bedeli, kesin teminat ve damga vergisi, şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen süre içerisinde ödendikten sonra ihaleyi alan kişiye veya tüzel kişiliklere geri ödenecektir. İhale bedeli, kesin teminat ve damga vergisinin gününde ödenmemesi durumunda ihale iptal edilerek yatırılan Geçici ve Ek Teminat irat olarak kaydedilecektir.

Madde 9Kiracı, sözleşmenin bir kısmını veya tamamını devredemez, ciro edemez, ortak alamaz, kiralananı alt kiraya veremez. Aksi durumun sözleşmeye aykırılık teşkil edeceğini kiracı kabul eder. (20 Ekim 2005 Tarih 25972 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 300 numaralı Milli Emlak Genel Tebliğinin 14. Maddesinin 3 Fıkrası’ na istinaden)    

Madde 10: Kiracı, “Modüler Büfe” nin çevresine inşaat (tuğla-demir-çimento) malzemelerinden veya ahşap, demir, plastik doğrama, sürgülü cam ile hasır vb malzemelerden açık veya kapalı şekilde pergole, gölgelik ve eklentiler yapamaz. Modüler Büfe’ nin iç kısmı ile ilgili yapacağı her türlü tamirat, tadilat ve onarımlarla ilgili Datça Belediye’nden yazılı izin ve Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden ruhsat almak zorundadır. Yazılı izin ve ruhsat alınmadan yapıldığı tespit edilen kalıcı veya geçici tamirat, onarım, imalat “akde aykırılık ve tahliye sebebi” olarak kabul edilecektir. Ayrıca sözleşme süresi bitiminde belediyenin belirlediği hüküm ve standartlara uygun izinli olarak yapılanher türlü kalıcı imalatlar ve (raf ve mutfak ekipmanları dolap dahil) yerinde kalacak olup yapılan tadilat, onarım ve imalatlarla ilgili olarak belediyeden hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

Madde 11: Kiracı, kiralananın her türlü zabıta denetimlerinden, çevresinin tüm bakım ve temizliğinden, çevre sağlığı ve sıhhi şartlarından sorumludur. Kiralanan alan içerisinde, kira süresi boyunca tüm kullanıcıların (kiracı/çalışan/müşteri vb.) sağlık açısından (sakatlanma yaralanma vb.), mal ve can güvenliği açısından (hırsızlık, kayıp, yangın vb.) oluşabilecek olumsuz durumlar için her türlü önlemleri alacaktır. Tedbirsizlik, dikkatsizlik, ihmal veya kusur gibi nedenlerden kaynaklanan zararlardan dolayı, oluşabilecek tazminatları ödemek kiracıya aittir. Ayrıca kiralananın kullanılması sırasında etrafına kötü, düzensiz ve pis görüntü verilmesi, varsa demirbaşların hor kullanılması sebebiyle kiralanana zarar verilmesi ”akde aykırılık ve tahliye sebebi” sayılacaktır. 

Madde 12Kiralanana ait elektrik, kanalizasyon ve su aboneliklerini kiracı kendi adına kayıt ve tescil ettirecektir. Bununla ilgili her türlü proje hazırlanması, sayaç, abone ve tüketim bedelleri kiracı tarafından karşılanacaktır. Sözleşme tarihinden itibaren kiralananla ilgili tahakkuk edecek olan elektrik, kanalizasyon, su tüketim bedelleri ile Çevre Temizlik Vergisi, İlan Reklam Vergisi ile her türlü harçlar, sözleşme gideri, karar pulu ve tebligat posta ücreti gibi giderlerden, sözleşme süresi sona erinceye kadar kiracı sorumlu olup bu giderlerin ödenmemesi, asıl kira bedelinin ödenmemesi gibi kiracıyı temerrüde düşürür.

Madde 13: İhale salonuna, sadece gerçek kişiliğin kendisi veya vekalet eden ile tüzel kişiliklerin yetkilisi iştirakçi olarak alınacaktır. İhalenin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında, hile, desise, vait nüfuz kullanma ile çıkar sağlamak, başka yollarla açık artırmaya ilişkin işlemlere fesat karıştırmak ve isteklileri tereddüde düşürecek söz söylemek veya davranışlarda bulunmak yasak fiil ve davranışlardır. Bu durumun görülmesi halinde ihaleye ara verilerek, durumu sebebiyet veren gerçek kişi veya tüzel kişiliklerin temsilcileri derhal ihale yerinden dışarı çıkartılarak ihaleye devam edilir veya ihale komisyon başkanı kararı ile fesih edilir. 

Madde 14Kiralanan, bu şartnamede yazılı “kullanım amacı” dışında kullanılamaz. Aksi hal akde aykırılık teşkil edecektir. Akde aykırılık Belediye Zabıta görevlilerin tutanakları ile tespit edilecektir. Tutulan tutanakların, akde aykırılığın ispatı için yargı mercileri huzurunda delil olacağını taraflar kabul etmektedir. 

Madde 15Kiralanan ile ilgili kiracıya yapılacak her türlü tebligat, sözleşme konusu adrese yapılacaktır. Bu adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır. Kiracı ile kurum arasında, sonraki dönemlerleyapılacak olan yazışmalarda faks veya elektronik posta iletileri geçerli tebligat sayılmayacaktır. Ayrıca ihale sürecinde dosyada teslim edilen “Yerleşim Yeri” adresinde, herhangi bir değişiklik olduğu takdirde en geç 10 (on) içerisinde belediye’ye bildirilecektir. Bilgi verilmediği takdirde, tebligatlar sözleşmede yazılı olan kiralanan adresi ile yerleşim yeri adresine gönderilecek olup, bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.  

Madde 16Kiranın başlangıç tarihi sözleşme tarihidir.

Madde 17: Kiracı, işbu şarnamede ve taraflar arasında imzalanacak olan sözleşme hükümlerinden herhangi birine aykırı hareket ettiği takdirde, şartnameye ve sözleşmeye aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde kira sözleşmesi kiralayan tarafından feshedilecektir. 

Madde 17İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Madde 18: Her türlü ihtilafların hal mercii Datça Mahkemeleri ve İcra Dairesidir.

​İş bu özel şartname 18 (on sekiz) maddeden ibarettir. 

BAŞKAN​​        ÜYE​​                ÜYE

Gökhan SAĞIR​​Can CANBEY​​Esat AKKIN

        TABİİ ÜYE​      ​        TABİİ ÜYE​                 İŞTİRAKÇİ  

Murat Kadir ÇELİK​Hakan Tahsin UZUN​​Şartnameyi Okudum

 ​  ​             Kabul ve Tahaahhüt Ediyorum 

………………………………….

…………………………………

…………………………………