MECLİS KARARLARI

Kasım 2019 Meclis Kararları

 

 

05.11.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 05.11.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğu olduğu görülerek oturum açıldı.

 

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A. Gürsel UÇAR İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış konusunu gündeme 7. madde olarak eklenmesini, Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Meclis üyeleri Atatürk Caddesi trafik akışı konusunu gündeme 8.madde olarak eklenmesi, önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

 

Ekim ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

            Gündemin 1.maddesi olan 2020 Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.                                                        

 Plan ve Bütçe Komisyonumuz 16/10/2019 tarihinde saat 14:00’de Datça Belediyesi Hizmet Binasında toplantı salonunda toplandı. Datça Belediye Meclisinin 01.10.2019 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe

 

 

2020 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri komisyonumuzun toplantısında incelenmiştir.

Komisyonumuzun Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesi ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

 

 2020 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE 1- Belediye idari birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği üzere toplam ₺34.000.000,00 ödenek verilmiştir.

 

    MADDE 2- Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ₺34.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

 

     MADDE 3- 2020 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

MADDE 4– Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

    MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

    MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezisi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

   MADDE 7- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

        1-Bütçe Kararnamesi

        2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

        3- Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma (B) Cetveli (Örnek-15)

        4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

        5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

        6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

        7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıf. Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

        8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

        9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

        10- Gelecek Yıllara, Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek21)

        11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

        12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

        13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

        14-237 Sayılı Taşıt Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25)

        15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

        16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

        17– Finansman Programı (Örnek-28)

18- Gerekli görülen diğer cetveller

 

MADDE 8- Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

MADDE 9- Bu Kararname Hükümleri 01 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- Bu Kararname Hükümlerini üst yönetici yürütmeye yetkilidir.

 

2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup,  komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

KODUNEV’İ2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)
01PERSONEL GİDERİ10.041.050
02SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ1.620.550
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ10.403.900
04FAİZ GİDERLERİ500.000
05CARİ TRANSFERLER795.000
06SERMAYE GİDERLERİ7.239.500
07SERMAYE TRANSFERLERİ 
08BORÇ VERME 
09YEDEK ÖDENEK3.400.000
 TOPLAM34.000.000

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

KODUGELİRİN TÜRÜ2020 YILI BÜTÇE TAHMİNİ  (₺)
01VERGİ GELİRLERİ12.786.000
03TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ4.090.000
04ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLİR3.000.000
05DİĞER GELİRLER11.648.000
06SERMAYE GELİRLERİ2.800.000
09RED VE İADELER (-)-324.000
 TOPLAM34.000.000

 

Ayrıca 2020 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait bütçe rakamları;

2021                     2022

GİDER BÜTÇESİ (₺)                                                       : 37.400.000,00           41.200.000,00

 

GELİR BÜTÇESİ (₺)                                                       : 37.400.000,00         41.200.000,00

 Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

 1. GİDER BÜTÇESİ.

 

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN  

 1. DÜZEYLERİ

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺2.987.000,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                               ₺1.506.800,00

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                           ₺545.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ                                            ₺1.454.400,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                                          ₺12.005.300,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺5.073.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                             ₺3.028.300,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

  

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺5.250.800,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                                               ₺1.292.900,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ                                           ₺855.500,00

Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺34.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            2.GELİR BÜTÇESİ

 

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ

           

            01- VERGİ GELİRLERİ

 

            2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Vergi Gelirleri ₺12.786.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺4.090.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

            04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

 

            2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  ₺3.000.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

05- DİĞER GELİRLER

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Diğer Gelirler ₺11.648.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

06- SERMAYE GELİRLERİ

 

            2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺2.800.000,00 olarak edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

09- RED VE İADELER (-)

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺324.000,00 olarak edilmiş olup, komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

2020 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺34.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne komisyonumuzca uygun görülmüştür.

 

Ayrıca 2020 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup ayrı ayrı kabulüne Komisyonumuzca uygun görülmüştür

 

2020 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (₺)

 

EKONOMİK KODLAMAI. 3AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
II. 3AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
IV. 3AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
TOPLAM
IIIAÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01 PERSONEL GİDERLERİ2.510.2582.510.2582.510.2582.510.25810.041.050100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ405.136405.136405.136405.1361.620.550100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ2.600.9722.600.9722.600.9722.600.97210.403.900100
04 FAİZ  GİDERLERİ        125.000        125.000        125.000        125.000500.000100
05 CARİ TRANSFERLER198.750198.750198.750198.750795.000100
06 SERMAYE GİDERLERİ1.809.8751.809.8751.809.8751.809.8757.239.500100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ0,000,000,000,000,000,00
08 BORÇ VERME0,000,000,000,000,000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER850.000850.000850.000850.0003.400.000100
    TOPLAM8.499.9918.500.0038.500.0038.500.00334.000.000100

 

2020 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (₺)

 

KODUFinansman ProgramıI. 3AYLIK
(OCK-ŞUB-MART)
II. 3AYLIK
(NİS-MAY-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEM-AĞU-EYL)
IV. 3AYLIK
(EKM-KAS-ARA)
TOPLAM
 AÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01Vergi Gelirleri3.196.5003.196.5003.196.5003.196.50012.786.000100
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri1.022.5001.022.5001.022.5001.022.5004.090.000100
04Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler750.000750.000750.000750.0003.000.000100
05Diğer Gelirler2.912.0002.912.0002.912.0002.912.00011.648.000100
06Sermaye Gelirleri700.000700.000700.000700.0002.800.000100
08Alacaklardan Tahsilat0,000,000,000,000,000,00
09Red ve İadeler (-)81.00081.00081.00081.000324.0000,00
 TOPLAM8.500.0008.500.0008.500.0008.500.00034.000.000,00100

 

SONUÇ:

Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı ₺34.000.000,00 ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ₺34.000.000,00 üzerinden denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2021 yılı gider bütçesi ₺37.400.000,00 gelir bütçesi ₺37.400.000,00 ve 2022 yılı gider bütçesi ₺41.200.000.00 gelir bütçesi ₺41.200.000.00 üzerinden denk olarak tahmin edilmiş ve birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre kabulüne Komisyonumuzca oy birliği uygun görülmüştür.

Datça Belediye Başkanlığının 2020 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifeleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28.maddesi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince değerlendirilmiş olup, 01.01.2020 tarihinden itibaren uygulanacak olan 2020 yılı bütçesi ayrı ayrı oya sunuldu, yapılan oylama sonucu gelir ve gider bütçesi (Meclis Üyesi Serdar Ören karşı oy) oyçokluğu ile kabul edildi.

 

 

Gündemin 2.maddesi olan Tarife ve Harçların tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 01.10.2019 tarih ve 56 nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen 2020 yılında uygulanacak Tarife ve Harçlarla ilgili olarak, komisyonumuz 14.10.2019 ve 18.10.2019 tarihlerinde Hayriye Balkan Başkanlığında toplanmış olup;

Komisyonumuzca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 2020 yılında uygulanacak olan Tarife ve Harçların aşağıdaki şekilde olması oybirliği ile uygun bulunmuş olup, meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

                       

2020 YILI TARİFE VE HARÇLAR   

MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ

(KDV HARİÇ)

                                                                                                                                     2020

 1. a) Kamyonlardan sefer başına               365,00-TL
 2. b) Traktörlerden sefer başına              220,00-TL

 

MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA ÜCRETİ (SAATİ) ( KDV hariç olarak )

a)Kazıcı / Yükleyici ücreti                                                                                         220,00-TL

 1. b) Silindir kiralama ücreti           300,00-TL
 2. c) Ekskavatör ücreti           365,00-TL
 3. d) Greyder ücreti          365,00-TL
 4. e) Traktör ücreti 155,00-TL
 5. f) Mini Damperli kamyon kiralama ücreti (Sefer başına)             240,00-TL
 6. g) 10 m3 su kapasiteli arazöz kiralama ücreti :

0-10 km arası                                                                                                       475,00-TL

11-20 km arası                                                                                                     550,00-TL

21-30 km arası                                                                                                     630,00-TL

31-40 km arası                                                                                                      710,00-TL

Aracın 1 saatten fazla beklemesi halinde (saat başı)                                          160,00-TL

 1. h) Boş arazöz kiralama 315,00-TL

ı) Havai Fişek atılması durumunda arazöz kiralama ücreti                                  1.600,00-TL

 1. i) Platformlu araç kiralama ücreti:

0-10 km arası                                                                                                      270,00-TL

11-20 km arası                                                                                                    345,00-TL

21-30 km arası                                                                                                    415,00-TL

31-40 km arası                                                                                                     500,00-TL

 

MADDE-3 KONTROLLÜK ÜCRETLERİ ( KDV hariç olarak )

3/1: Fen işleri servisinde çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her kontrolde parseldeki her bir yapı için kontrol edilen alan üzerinden hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ ye kadar 229,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100m2’den sonraki her m2’ si için                     73-Tl
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 420,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                     85-TL

ücret alınmasına.

Ticari binalarda zemin katı ticari, üst katı konut kullanımlı olan projelerde zemin kat tavanı kontrollük ücreti de ticari tarifeden alınacaktır.

3/2: İmar işleri çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her su basman kontrol ücreti her bina taban alanı için  hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ye kadar 285,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      85-TL
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 430,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      85-TL

ücret alınmasına.

3/3: Kot kontrollük ücreti:

Binalara kot verilmesi için inşaatlara giden personel için bina başına inşaat sahiplerinden KDV dahil                                                                                                                          430,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-4: İMAR DURUM BELGESİ

Yazı, Cumalı, Yaka, Mesudiye, Sındı, Hızırşah, Karaköy, Kızlan, Emecik uygulama İmar Planı

Bulunmayan alanlarda adet başına KDV dahil                                                        430-TL

 

Uygulama İmar Planı bulunan yerlerde m2’si KDV dahil;

Konut Alanı                                                                                                              0,90 -TL

Turizm Tesis Alanları                                                                                               1,00 -TL

Ticari Alanlar                                                                                                                       1,80 -TL

Doğal afet ve Depremden zarar görenlerin İmar Durumu Belgesi ücretinden muaf tutulması.

Yukarıdaki birim fiyatları ile çarpılması sonucu hesaplanan imar durumu belgesi ücreti m2’si 450,00 TL’nin altında olamaz.

 

İmar Parsellerinin tevhit edilmesi durumunda yukarıda belirtilen yapılaşma nizamı karşılığı katsayının KDV dahil %50 indirim karşılığı toplamda oluşan alan üzerinden imar durumu ücreti alınır.

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Yabancı teknelerden

 1. a) 0 – 9 metre arası          80,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 100,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                 120,00-TL
 4. d) 19 – 22 metre arası                   140,00-TL
 5. e) 23 – 26 metre arası 190,00-TL
 6. f) 27 – 40 metre arası              260,00-TL
 7. g) 40 metre üzeri 400,00-TL
 8. h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk tarafı için ticari olmayan yabancı teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 45,00-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

 1. k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına

5/2 Yerli  özel teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası 330,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 500,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası 725,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı          860,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına 2,50-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                           00-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 3. c) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 4. d) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. e) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      45,00-TL

18 metre üzeri                                                                           65,00-TL

 

MADDE-6: ANFİTİYATRO ÜCRETİ ( KDV dahil olarak )

 1. a) Konserlerden 000,00-TL
 2. b) Tiyatrolardan                       550,00-TL
 3. c) Ticari amaçlı kullanılan diğer etkinliklerden 600,00-TL

 

MADDE-7: KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO SALONU KİRA ÜCRETİ

Kültür Merkezinin ticari amaçlı kullanımlarda KDV dahil olarak;

 1. a) Saat ücreti                       150,00-TL
 2. b) Günlük olarak 850,00-TL

 

MADDE -8:BİLGİYE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

2019 YILI BİLGİ VE BELGELERE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

1-A3 ve/veya A4 boyutu kağıtlara yazılarak,taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı,basılı bilgi ve belgelerin;

a)İlk 10 sayfa için her hangi bir araştırma inceleme,yazma ve tarama ücreti

b)İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan siyah-beyaz yazma,tarama ve kopyalama ücreti

c) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan renkli yazma,tarama ve kopyalama ücreti

d) ) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için ortaya çıkacak araştırma,inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair gider ücreti(a ve b bentlerindeki ücretler hariç)

2019 YILI
 

Ücretsiz

1,50 TL
2,50 TL
 

8,00 TL

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi gereği tahsil edilen ücretlere KDV İlave edilecektir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10uncu maddesine ve 14/02/2006 tarih 26080 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği’ne (sıra no:1)uygun olarak hazırlanmıştır.

 

MADDE-9: MÜHENDİS, MİMAR, ŞANTİYE ŞEFİ VE MÜTEAHHİT KAYIT ÜCRETİ

 1. a) Yeni kayıtlarda                          430,00-TL
 2. b) Her yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılacak vizelerden 245,00-TL
 3. c) Müteahhit yıllık kayıt ücreti 500,00-TL

 

MADDE-10: İMAR İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ  DOSYA İNCELEME ÜCRETİ

Dosya başına                                                                                                                285,00-TL

 

 

MADDE-11: TASDİK ÜCRETİ,FOTOĞRAF VE EVRAK SURETİ ÜCRETİ

Adet başına                                                                                                                   35,00-TL

 

MADDE-12: İNŞAAT İŞGAL ÜCRETİ

İnşaatların yapımı sırasında belediyeden izin almak kaydıyla işgal edilen kaldırım ve yolların m2‘ sinden günlük olarak                                                                                                       6,20-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-13: PLAN PROJE TETKİK ÜCRETİ

Ruhsat için yapılan plan ve projelerin tetkiki için m2’ si                                              0,50-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE- 14: PLAN PROJE SURETİ TASDİK ÜCRETİ ( PAFTA )

2019 yılı pafta başına                                                                                                    43,00-TL

 

 

MADDE-15: TASDİKLİ İMAR PLANI  PAFTA  ÜCRETİ

Adet olarak                                                                                                                    62,00-TL

 

MADDE-16: BELEDİYEMİZCE KONULAN YÖN PANOLARINDAN

Yön panolarına konulan her bir pano için yer kullanım bedeli olarak                       400,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-17: KIZLAN MAHALLESİ KANTAR ÜCRETİ

 1. a) Tır ve büyük kamyonlardan   45,00-TL
 2. b) Küçük kamyon ve kamyonetlerden 22,00-TL

Kantar ücreti, Kızlan Mahallesi halkından alınmayacaktır.

 

MADDE-18:MAHALLELERDEKİ ÇOK AMAÇLI SALON KİRA ÜCRETLERİ

 1. a) Kızlan Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti                000,00-TL
 2. b) Kızlan Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL
 3. c) Yazı Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL
 4. d) Yazı Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti                              000,00-TL
 5. e) Emecik Mahallesi çok amaçlı salon kirası 000,00-TL
 6. f) Emecik Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 000,00-TL

 

MADDE-19: MAHALLELERDE SAHİL KİRALAMA ÜCRETİ

 1. a) Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii ( m2’ si yıllık ) 15,00-TL
 2. b) Mesudiye Mahallesi ( m2’ si yıllık ) 15,00-TL
 3. c) Sahillere konulan Duşmatik kullanım ücreti (Tek kullanımlık)                          1,00-TL

 

MADDE-20: STAND ÜCRETLERİ: (Sezonluk olarak)

 1-    İSKELE MAHALLESİ:

 1. Sevgi yolu                    500,00-TL
 2. Anfitiyatro önü 750,00-TL
 3. Kumluk mevkii 70 ve 73.sokak 100,00-TL
 4. Kumluk mevkii 72.sokak (Sanat Sokağı) 700,00-TL

2-   Datça Mahallesi                                                                                                800,00-TL

3-  Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii                                                             2.200,00-TL

4-   İkinci el pazarı (bit pazarı) Tezgah başına                                                          15,00-TL

 

MADDE-21 :EVLENME ÜCRETİ :

İzin Belgesi ücreti                                                                                                    150,00-TL

Dosya ücreti                                                                                                               75,00-TL

Belediye nikah salonu dışında yapılan nikahlardan                                                 200.00-TL

 

MADDE-22 : BEYAN SURET ÜCRETİ:

Emlak Beyan sureti  (Rayiç Değeri)                                                                          25,00-TL                                         

 

MADDE-23: HARÇLARIN TESPİTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği geçici 7. Maddesinde “ İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı ve İşyeri Açma İzni Harcına dair tarifeler Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden, usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin, belediye meclislerine 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır “ hükmü yer almaktadır.

Açıklanan hüküm gereğince;

23/1: 5281 sayılı kanunun 16. Maddesinde yer alan İlan ve Reklam Vergileri ile ilgili olarak;

 1. a) Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı resim gibi tüm sabit İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak                                   60,00 TL
 2. b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak           38,00 TL
 3. c) cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan ve Reklamların m2’ sinden haftalık olarak                                   10,00 TL
 4. d) Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan her m2’ si için yıllık olarak 108,00 TL
 5. e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar veya benzerlerinin;

Broşürlerin her biri için                                                                                0,25 TL

Katalog, duvar ve cep takvimlerinin her biri için                                         0,25 TL

Biblolar ve benzerleri için                                                                            0,25 TL

 1. f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2’ sinde günlük olarak                                                 0,50 TL

İlan ve Reklam Vergilerinin,  işyeri ÇTV ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında  olmak üzere 2 eşit taksitle alınmasına;

23/2: 5281 sayılı kanunun 17. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 21. Maddesinin 1. Fıkrasının (III) numaralı bendi uyarınca;

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak;

 1. a) Diskolardan 25,00 TL
 2. b) Pavyonlardan 25,00 TL
 3. c) Canlı müzik izni olan cafe – restaurantlardan 22,00 TL
 4. d) Diğer işletmelerden 22,00 TL

23/3: 5281 sayılı kanunun 19. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 56. Maddesinde yer alan İşgal Harcı Tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

 1. maddenin (I) ve (II) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2’ si için günde;
 2. a) Pazaryeri dışındaki işgallerden 0,70-TL
 3. b) Pazaryeri tahsis ücreti ( üreticilerden) 50-TL
 4. c) Pazaryeri tahsis ücreti ( pazarcılardan ) 2,50-TL
 5. d) Sezonluk (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) işgallerden 1,10-TL

23/4: 52. Maddeni (I) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

 1. a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,50 TL
 2. b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına 10,00 TL

23/5: 52. Maddenin (III) numaralı bendinde yazılı işgallerden;

 1. a) Her taşıttan beher saat için 1,50 TL

23/7: 5281 sayılı kanunun 24. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 7. Maddesinde yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı tarifesinin aşağıda şekilde olmasına;

 1. a) Tartı aletlerinin her birinden 1,25 TL
 2. b) Uzunluk ölçülerinin her birinden    1,25 TL
 3. c) Akıcı ve daneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 2,75 TL
 4. d) El terazilerinden 5,50 TL
 5. e) Normal masa terazilerinden 8,00 TL
 6. f) Otomatik ( ibreli ) terazilerden 11,00 TL
 7. g) Elektronik terazilerden 14,00 TL
 8. h) Kantar ve basküllerden 22,00 TL

 

 

 

 

23/8: 5281 sayılı kanunun 25. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun ek: 6. Maddesinde yer alan Bina İnşaat Harcı tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Konut;

 1. a) İnşaat alanı 100 m2’ ye kadar m2’ si 0,70 TL
 2. b) İnşaat alanı 101 – 120 m2 arası m2’ si        1,40 TL
 3. c) İnşaat alanı 121 – 150 m2 arası m2’ si 2,00 TL
 4. d) İnşaat alanı 151 – 200 m2 arası m2’ si 2,75 TL
 5. e) İnşaat alanı 200 m2’ den yukarı m2’ si 3,50 TL

 

B – İşyeri

 1. a) İnşaat alanı 25 m2’ ye kadar m2’ si 2,75 TL
 2. b) İnşaat alanı 26 – 50 m2 arası m2’ si 4,00 TL
 3. c) İnşaat alanı 51 – 100 m2 arası m2’ si 5,50 TL
 4. d) İnşaat alanı 100 m2’ den yukarı m2’ si 7,00 TL

23-/9: 5281 sayılı kanunun 26. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 84. Maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifelerin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Kayıt ve Suret Harçları

 1. a) Her sayfa başına 0,60 TL
 2. b) Harita plan ve krokilerin beher m2’ sinden 7,00 TL

B – İmarla İlgili Harçlar ( Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı )

 1. a) İlk parselasyon harcı ( beher m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. b) İfraz ve tevhit harcı ( beher m2 için ) ;

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. c) Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m2’ si için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,10 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,14 TL

 1. d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı;

Konut bölgelerinden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,26 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         0,95 TL

Ticari bölgelerden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,31 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         1,15 TL

 1. e) Yapı kullanma izni harcı ( beher inşaat m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,10 TL

 1. C) İşyeri Açma izin harçları ( beher m2 için )            1,00 TL
 2. D) Muayene ruhsat ve rapor harcı 11,00 TL
 3. E) Sağlık belgesi harcı 2,00 TL

5281 sayılı kanun gereğince değiştirilen tarife ve harçların yukarıda tespit edildiği şekilde 01/01/2019 tarihinde itibaren uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, komisyonun raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının geçildi.

6360 Sayılı Kanunun kapsamında mahalleye dönüşen Hızırşah Köyü Muhtarlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmaris İşletme Müdürlüğü Datça Orman İşletme Şefliği arasında imzalanan Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 alanın özel ağaçlandırma sahası ile alakalı tanzim edilen taahhüt senedi;  ilgili yasa kapsamında belediyemize devredilmiştir.

Belediyemize devrolan ağaçlandırma izin hakkı, ilgili taahhüt senedinin 7. Maddesine istinaden üçüncü kişilere devredilir dendiğinden;

Söz konusu  Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 lik alanın tahsis devri için, Hızırşah Mahallesi Muhtarı  toplantımıza davet edilmiştir. Yukarıda belirtilen ağaçlandırma saha tahsisinin duyurularak Mahalle Muhtarlığı ve mahalle sakinlerine öncelik tanınması komisyonumuzca uygun görülmüş ve kendisiyle paylaşılmıştır.

Mahalle Muhtarı ikinci komisyon toplantımıza katılarak, muhtarlık olarak ağaçlandırma işini yapamayacaklarını sözlü olarak beyan etmiştir. Duyuru sonucunda da mahalle sakinleri tarafından herhangi bir talep gelmemiştir.

Sonuç olarak; 27.09.2019 tarihinde Belediyemize müracaat eden Yasin KOLAŞIN ‘a Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 özel ağaçlandırma sahasının tahsisi, Marmaris Orman İşletme Şefliğinin görüşü alınarak devredilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının geçildi.

Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 61 sayılı kararı ile Komisyonlarımıza havale edilen Tunceli Pertek Belediyesinin Datça Belediyesi ile Kardeş Şehir talepleri ile ilgili olarak komisyonlarımız 14.10.2019 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki karar alınmıştır.

İki ilçe belediyesinin ve halkının birbirini daha iyi tanıyabilmesi için belirli bir sürenin gerektiği düşünülmüş olup, bu süre zarfında halkların kaynaşması adına gerekli girişimlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 5.maddesi olan Ödenek Aktarma konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 05 04 Hane Halkına Yapılan Transferler bölümünde bulunan 80.000,00-TL’nin

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet Alımları bölümüne 80.000,00-TL aktarılmasına;

46 48 07 25 08 3 0 00 5 03 06 Temsil ve Tanıtım Giderleri bölümünde bulunan 300.000,00-TL ‘nin

46 48 07 05 01 3 9 00 5 03.07 Menkul Mal, Gayri maddi hak alım bakım onarım giderleri bölümüne 300.000,00-TL aktarılmasına;

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünde bulunan 1.445.000,00-TL’nin bütçenin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 05 01 3 9 00 5 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 10.000,00-TL.

46 48 07 10 06 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 10.000,00-TL

46 48 07 10 06 1 0 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 2.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 25.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 04 Geçici Personel bölümüne 3.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 02 Sözleşmeli Personel bölümüne 100.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 03 İşçiler bölümüne 900.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 12.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 02 Sözleşmeli personel bölümüne 10.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 03 İşçiler bölümüne 100.000,00-TL.

46 48 07 31 01 1 2 00 5 04 02 Diğer İç Borç Faiz Giderleri bölümüne 100.000,00-TL

46 48 07 32 06 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 7.000,00-TL.

46 48 07 32 06 1 0 00 5 01 02 Sözleşmeli personel 33.000,00-TL

46 48 07 32 06 1 0 00 5 02 02 Sözleşmeli personel bölümüne 3.000,00-TL.

46 48 07 33 01 2 9 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 7.000,00-TL

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 100.000,00-TL

46 48 07 45 03 1 1 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 23.000,00-TL olmak yukarında yazılı bütçenin yetersiz olan bölümlerine toplam 1.445.000,00- TL. aktarma yapılasına;

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması bölümünde bulunan  350.000,00-TL’nin

46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçiler bölümüne 350.000,00-TL. aktarılmasına;

Yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümleri arasında toplam 2.175.000,00 TL aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 6.maddesi olan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına üye olunması ve yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi.

Merkezi İzmir (İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bulvarı No:1 Konak/İZMİR)’ de bulunan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikasına Belediyemizce üye olunmasına;

Yıllık üyelik aidatı olarak; tüzükte belirtilen miktarın belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesine, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesine,

Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesine, yetki belgesinin belediye başkanlığınca düzenlenmesine (Meclis Üyeleri Serdar Ören, Haluk Laçin, Aslı Kaya ve Halit Berk Bayar karşı oy) oyçokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 7.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış konusunun görüşülmesine geçildi.

Hüseyin Celal UĞURLU’nun 01.11.2019 tarih ve 9192 sayılı dilekçesinde İlçemiz, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin üzerinden geçen ve yol olarak kullanılan alanın uygulama imar planına göre bu mağduriyetin giderilmesi talep edilmişti.İlgili parselin bulunduğu alandaki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre ve 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre imar adasındaki kapanan yoldan oluşacak ihdas alanının, 192 ada 15 nolu parselin yola ve yeşil alana gelen kısmının terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun İmar Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarının Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 8.maddesi olan  tek yön trafik akışı konusunun görüşülmesine geçildi.

Datça’ da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda; İlçemiz Atatürk Caddesi üzerinde uygulanan tek yön trafik akışının özellikle turizm sezonunda aksaklık ve sıkışmalara neden olduğu konusunun Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu havale edilmesine, komisyon raporlarının Aralık ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis Üyesi Mustafa Ceylan’ın mazereti sebebiyle izinli sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.12.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

 

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

                                                                                                                                  (İzinli)

 

 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekim 2019 Meclis Kararları

 01.10.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 01.10.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

Eylül ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

            Gündemin 1.maddesi olan 2020 Analitik Bütçesinin görüşülmesine geçildi.                                                                 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp, Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümenince incelenen 2020 yılı Analitik bütçesinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi için komisyona havale edilmesine ve komisyon üyeleri tarafından hazırlanacak olan raporun Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 2.maddesi olan Tarife ve Harçların tespiti konusunun görüşülmesine geçildi.

Tarife ve Harçların plan ve bütçe komisyonu tarafından görüşülmesi için komisyona havale edilmesine komisyon üyeleri tarafından hazırlanacak olan raporun Kasım ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Arazi Satışı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 03.09.2019 tarih ve 53 nolu ile komisyonumuza havale edilen; İlçemiz İskele Mahallesi 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı 7.298,30 m2 taşınmaz Belediye Hizmet Alanı (Açık Pazar Yeri) olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin 958,48 m2’ si Maliye Hazinesine ait olup, bedelinin ödenmesi veya takas yolu ile Belediyemiz adına kamulaştırılması amacıyla komisyonumuz 17.09.2019 tarihinde Belediye Meclis salonunda toplandı.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızlan Mahallesi Nasif Kuyusu mevkii 4220 parselde bulunan 5076 m2 lik tarla vasıflı taşınmaz ile ilçemizde bu amaçla kullanılabilecek taşınmazlarla ilgili olarak komisyonumuz toplanmış olup, yapılan değerlendirmeler sonucu aşağıdaki karar alınmıştır.

KARAR          : Kızlan Mahallesi Nasif Kuyusu mevkii 4220 parselde bulunan 5076 m2 lik arazi İmar Planında tarım arazisi olarak kullanım alanı olarak belirlenmiştir. Tarım arazilerinin satışı yerine alternatif satışı uygun olan arazilerde aşağıya çıkarılmıştır.

İlçemiz Datça Mahallesi, 100 ada, 5 parsel 1087 m2; Mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 15/11/2005 tarih, 5922 sayılı yazısı ekinde onanlı İlçemiz İskele Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları “TAKS:0.15, KAKS:0.30, h:6.50m” olarak belirlenmiştir.

Reşadiye Mahallesi, 34 ada, 10 parsel 1239 m2; mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığının 06/02/2003 tarih, 473 sayılı yazısı ekinde onanlı Reşadiye Mahallesi 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” olarak planlanmıştır. Özel mülkiyete konulması durumunda emsal 0,05 H:3 m (su basman hariç) yapının toplam alanı 100 m2’yi geçemez denilmektedir.

İlçemiz Karaköy Mahallesi, 1261 parsel 1044 m2 Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 29/09/2014 tarih, 9663 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Kırsal Yerleşme Alanı” olarak planlanmıştır. Plan Notlarının 7.2.11.Maddesi: “Bu alanlarda yapılaşma şartları; TAKS:0.20, KAKS:0.40 ve hmax:6.50dir. Parsel büyüklüğü 425 m2den daha büyük olan parsellerde her birinin taban alanı 85 m2yi geçmemek kaydıyla 2 adet yapı yapılabilir. Parselde bir yapının taban alanı 85 m2de daha büyük, 45 m2den daha küçük olamaz.” şeklinde düzenlenmiştir.

İlçemiz Cumalı Mahallesi, 317 ada, 3 parsel  1880 m2 Murdala Mevkii 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında “III.Derece Doğal Sit Alanında” kalmakta olup, “Tercihli Kullanım Alanı” olarak planlanmıştır. Yapılaşma koşulları “Emsal:0.20, h:6.50m” dir.

Komisyonun raporu Serdar Ören,Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar’ın karşı oylarıyla meclisimizce kabul edilerek kamulaştırma bedelini karşılayacak yerin satış işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4.maddesi olan Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisi’nin 03/09/2019 tarihli kararı ile Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün hazırlamış olduğu gündemin 5.maddesi olan Basketbol-Voleybol sahalarının kullanım haklarının devredilmesi hakkında inceleme talebi ile ilgili olarak;

İlçemiz sınırları içerisinde, Datça Belediyemize ve Muğla Büyükşehir Belediyemize ait her yaştan vatandaşların ve Muğla il şampiyonlukları, bölge şampiyonlukları ve Türkiye dereceleri bulunan Datça Belediye Spor takımlarımızın yararlanabileceği basketbol-voleybol sahaları bulunmamaktadır.

İskele Mahallesi’nde bulunan Kent Parkı’nın içindeki mevcut 504,00 m²’lik basketbol ve 242,00 m²’lik voleybol sahalarının mevcut durumlarını göz önünde bulundurulduğumuzda atıl ve yetersiz kaldığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle basketbol sahasının cushion zemin kaplama yapılması, basketbol potalarının değiştirilmesi ve tel örgü ile çevrilmesi elzem bulunmuştur. Basketbol sahası için gerekli tüm teknik şartnameler aşağıda yer almaktadır. Voleybol sahasının ise direklerinin ve filesinin T.S.E. standartlarına uygun olarak değiştirilmesi ve mevcut zeminin kum olarak kalması, eksik kumların da tamamlanması gerekmektedir.

Ayrıca Meclis üyesi Can Canbey yasal olarak yeşil alanlarda daha iyi hizmet verebilmek için prefabrik 2 adet soyunma kabinlerinin yapılması gerektiğini teklif etmiştir.

BETON ÜSTÜ AKRİLİK SİSTEM (COUSION)

                                                       TEKNİK ŞARTNAME

Eğimleri doğru verilmiş, yüzeyi düzgün asfalt altyapı iyice temizlendikten sonra Resurfacer adı verilen ve asfalttaki gözenekleri doldurmaya yarayan malzeme zemine 1 kat olmak üzere uygulanır.

Bu tabakanın kurumasını müteakip, Cushion adını verdiğimiz zemine esneklik veren tabakanın uygulaması minimum 3 kat olmak üzere yapılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1-PRIMER

Akrilik Primer

Kullanım Miktarı:0.150 kg/m2

2-RESURFACER

Akrilik Resurfacer

Ürün tanıtımı:

Resurfacer konsantre %100 akrilik lateks bağlayıcılı silis kumu ile karıştırılarak asfalt zeminlere uygulanan tek komponantli akrilik polimerdir.

Kullanım Miktarı:0,350kg/m2

3-CUSHİON TABAKASI (3kat)

Ürün Tanımı:Cushion özel granülimetrik kauçuk ve yüksek performanslı lateks bağlayıcı içeren pigmentsiz bir alt yapı malzemesidir.

Kullanım Amacı :Cushion,Resurfacer üzerine isteğe bağlı olarak 3-10 kat olarak uygulanır. Böylece özel granülimetrik kauçuk partikülleri 1-33 mm kalınlığında sıkıştırılmış homojen bir kalınlık oluşur. Zemine elastikiyet kazandır.

Kullanım Miktarı :0,810 kg/m2,(3 kat için)

4-RENK KATMANI

Silis Kumu Dolgulu Akrilik Tenis Kortu Boyası

Ürün Tanımı:Silis kumu dolgulu %10 akrilik lateks bağlayıcılı, talebi halinde özel renkleri de üretebilen yüksek kaliteli bir kaplamadır.

Kullanım miktarı:0,850 kg/m2,(2 kat için)

5-ÇİZGİ BOYASI  Oyun Alan Çizgileri İçin Akrilik Markeleme Boyası

Ürün Tanımı:Silis kumu dolgulu/dolgusuz %100 akrilik lateks bağlayıcılı, talebi halinde özel renklerde de üretilebilen yüksek kaliteli bir çizgi boyasıdır.

Kullanım Miktarı:0,01 kg/m2

 BASKETBOL SAHASI TEL ÖRGÜ

 Üç metre ara ile 50x50x70 cm derinliklerinde çukurlar açılarak 75cm uzunlukta 76mm çapında 3 mm et kalınlığında borular yerleştirilerek, ankrajlar bırakılacak ve pabuç betonlar yapılacaktır.

 Pabuç betonların içindeki borulara 60mm çaplı 3 mm kalınlıkta zeminden 4 metre yükseklikte olacak şekilde dikey borular kaynatılacaktır.

 Dikey borulara 48 mm çaplı, 2 mm et kalınlıkta borulardan en üst kısmına, en alt kısıma ve zeminden 2 metre yükseklikte orta kısma üç sıra yatay kayıt borular kaynatılacaktır.

 İskeletin tüm köşe kısımlarına yine 48 lik  borudan payanda kayıt çapraz olarak kaynatılacaktır.

 Belediyenin belirleyeceği alandan 48 lik borudan 1 m 2 m ebatlarında kapı giriş yeri yapılacaktır.

 Yapılan bu iskeletin üzerine 50×50 göz aralıklı, 3,5 mm kalınlıkta ve 4 metre yükseklikte pvc kaplı helezon fens teli bağlanacaktır.

 Örgü telinin esnemesini önlemek için 3 sıra gergi teli çekilerek montaj işlemi yapılacaktır.

 Kullanılan borular T.S.E. standartlarında olması gerekmektedir. 1 1/2′ Elektrostatik Polyester kaplamalı ve Ral 6005 Renkte olması gerekmektedir.

FİBER PANYALI TEK DİREKLİ BASKETBOL POTASI

 Çember yüksekliği 3.05 cm.

 Metal dış boru taşıyıcı ayak çapı: 114 mm, boru et kalınlığı 4 mm borudan imal edilecektir.

 Potanın zemine bağlantısı 60 cm’lik ankrajlı olacaktır.

 Panya destek payandaları 32’lik boru kullanılacaktır.

 Panya arkası metal çerçeveli olacaktır.

 Fiber poliüretanlı panya kullanılacaktır.

 Panya FIBA standartlarına uygun 180×105 cm ebatlarında olacaktır.

 Panya beyaz renkte olacaktır. Üzerindeki kenar çizgileri ile dikdörtgen çizgileri siyah renkte olacaktır.

 Panya çerçevesi 40x30x2 mm kutu profilden imal olacaktır.

 Esnek çemberli olacaktır.

 Çember malzemesi 20 mm çapında yuvarlak metal olacaktır.

 Çemberin panyaya en yakın noktası 15 cm olacaktır.

 Çember turuncu renkte elektrostatik fırın boyalı olacaktır.

 Çemberin iç çapı 45 cm olacaktır.

 Çemberde floş beyaz renkte ağ kullanılacaktır.

 Tüm metal aksamlar beyaz renkte elektro statik toz fırın boya kullanılacaktır. Çember için ayrıca renk belirtilmiştir.

 Potada üretici firmaya ait herhangi bir reklam bulunmayacaktır.

            Yasal olarak yeşil alanlarda daha iyi hizmet verebilmek için prefabrik 2 adet soyunma kabinlerinin yapılmasına, bahsi geçen şartların karşılanması durumunda, 5393 sayılı Belediye kanunun 75. Maddesinin d bendi gereğince bahse konu toplam 746,00 m²’lik alanın Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devir teslim tarihinden itibaren 3 (üç) yıllığına devredilmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündemin 5. Maddesi olan Hızırşah Mahallesi orman ağaçlandırma alanı tahsisi konusunun görüşülmesine geçildi.

6360 Sayılı Kanun kapsamında mahalleye dönüşen Hızırşah Köyü Muhtarlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği arasında imzalanan Hızırşah Mahallesi 334-352 nolu bölmelerdeki toplam 144.159,50 m2 lik alanın özel ağaçlandırma sahası ile alakalı tanzim edilen taahhüt senedi; ilgili yasa kapsamında belediyemize devredilmiştir.

Belediyemize devrolan ağaçlandırma izin hakkını, Yasin KOLAŞİN (TC:55591283660) 27.09.2019 tarihli dilekçesiyle devralmak istemektedir. Konun değerlendirilmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilmesine, komisyon kararlarından sonra Kasım Meclisinde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesi olan ödenek aktarma konusunu görüşülmesine geçildi.

 

Mali Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından tarafından belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümü olan ;

46 48 07 33 01 39 00 5 03 05 Hizmet Alımları bölümüne;

46 48 07 30 04 4 3 00 5 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri bölümünden yukarıda bütçenin yetersiz bölümüne ₺1.000.000.00 aktarma yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

Gündemin 7. Maddesi olan Tunceli Pertek Belediyesinin kardeş şehir olma talebi konusunu görüşülmesine geçildi.

Pertek Belediye Başkanlığının 04.09.2019 tarih ve 67 sayılı meclis kararı ile belediyemiz arasında kardeş şehir çalışmalarının başlatılması konusunda karar alınmış olup, kardeş şehir olma talepleri ile ilgili konunun Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonuna havale edilmesine, komisyon kararlarından sonra Kasım Meclisinde görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

Bir sonraki meclis toplantısının 05.11.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

 

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

 

 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eylül 2019 Meclis Kararları

03.09.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 03.09.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.  

 

Ağustos ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

Komisyonumuz 02/09/2019 günü saat 16.30’de, Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda son değerlendirme için toplanmıştır.

“1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifine ilişkin Belediyemiz İmar Müdürlüğünde 27/06/2019, 28/06/2019, 29/06/20109, 05/07/2019, 08/07/2019, 22/07/2019, 05/08/2019, 28/08/2019, 02/09/2019 tarihlerinde 9 adet toplantı yapılmıştır. 9 adet toplantı sonucunda, plan teklifi, meri planda yapılanmaya ilişkin ortaya çıkan sorunların çözümü yönünde değerlendirilmiş olup parsel ve ada bazında ve bütüncül biçimde detaylı olarak incelenmiştir.  644 sayılı Özel Çevre Koruma Bölgelerine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda plan teklifinin onay ve tetkiki için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayan Derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl süre ile tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının tahsisini talep eden Engelim olmayan Derneği ile Datça Belediyesi arasında ”Datça’da Artık Gerçek Sinema Var”  projesi 20.05.2019 tarihinde süresi bittiğinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu yolu ile ihale edilerek kiralanmasına, ihale ile ilgili işlemler için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 3.maddesi olan İlçemizde TSF tarafından yapılacak olan Türkiye Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası için belediyemizce ödül verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Datça İlçe Temsilciliği tarafından Belediyemize verilen dilekçede bahse konu, Türkiye Satranç Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Datça Belediyesi işbirliği ile 26-28 Ekim 2019 tarihlerinde İlçemizde düzenlenecek Türkiye Hızlı Satranç Şampiyonası (16 yaş altı grubu ve Açık) ve Türkiye Yıldırım Satranç Şampiyonasının (16 yaş altı grubu ve Açık) ödülleri olan toplam 10.000- TL nın Belediyemizce karşılanmasına oybirliği ile karar verildi.

 

            Gündemin 4.maddesi olan Arazi Satışı ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı 7.298,30 m2 taşınmaz Belediye Hizmet Alanı (Açık Pazar Yeri) olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin 958,48 m2’ si Maliye Hazinesine ait olup, bedelinin ödenmesi veya takas yolu ile Belediyemiz adına kamulaştırılması gerekmektedir. Kamulaştırma işleminin bedelinin ödenmesi yolu ile yapılması hem daha ekonomik hem de herhangi bir şaibeye neden olmaması açısından daha doğru olacaktır. Elde edilecek satış gelirinin bu kamulaştırma işlemin de kullanılması amacıyla mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kızlan Mahallesi Nasif Kuyusu mevkii 4220 parselde bulunan 5076 m2 lik tarla vasıflı taşınmazın satışı konusunun İmar komisyonu havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan Kent Parkında bulunan mevcut basketbol ve voleybol sahasının olduğu yerin Büyükşehir Belediyesine bedelsiz devri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz sınırları içerisinde, her yaştan vatandaşımızın yararlanabileceği  basketbol-voleybol sahasının düzenlenmesi  için İskele Mahallesi’nde bulunan Kent Parkı’nın içindeki mevcut 504,00 m²’lik basketbol ve  242,00 m²’lik kum voleybol  sahasının zemin iyileştirmesi, Aydınlatma Direklerinin yenilenmesi, Pota direklerinin yenilenmesi, voleybol file ve direklerinin yenilenmesi  için; 5393 sayılı Belediye kanunun 75.maddesinin d bendi gereğince bahse konu toplam 746,00 m²’lik alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredilmesi ile ilgili konunun Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilmesine,  komisyon raporundan sonra  meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 01.10.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Ağustos 2019 Meclis Kararları

 

06.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 06.08.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.  Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar 5.maddeye Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

 

Temmuz ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

Komisyonumuz ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğünde Haziran ayında yapılan 3 toplantıya ek olarak 5 Temmuz 2019, 8 Temmuz 2019, 22 Temmuz 2019, ve 5 Ağustos 2019 tarihlerinde yeniden toplanılmıştır.

“1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifinin tamamı değerlendirilmiş olup plan üzerinde onay öncesi son değerlendirmeler yapılacağından komisyona 1 ay ek süre verilmesine, konunun Eylül Meclis Toplantısında tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan malikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclis Salonunda 02/07/2019 tarih, saat 10:00 da, Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile yapılan, Belediye Meclisi’nin 28/06/2019 tarihli kararı ile Komisyonlarımıza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün hazırlamış olduğu gündemin 3.maddesi olan Malikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği hakkında hazırlanan taslağı inceleme talebi ile ilgili olarak;

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve 1/1000 ölçekli konut ve turizm imarlı yerler ile köy yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve malikleri tarafından kullanılmayan alanlardaki kurumuş otlar, özellikle yaz aylarında önemli ölçüde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu sebeple kuru ot vb. gibi kolay yanıcı bitkilerin bulunduğu parsel sahiplerinin parsellerinin kendisi tarafından temizletilmesi amacıyla resmi yazı yazılarak tebliğinden itibaren 14 (on dört) gün süre verilmesine; aksi durumda Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanması ve ilgili alanlardaki kuru otların temizliğinin de Belediyemizce yapılarak, KDV dahil m²’si ₺ 5,00 (beş) ‘den parsel sahipleri adına Re ’sen tahakkuk yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 02/07/2019 tarih nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen konuyu görüşmek üzere 22/07/2019 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda saat 16.00 da toplanıldı.

Remzi SÖNMEZ’ in 01/07/2019 tarihli başvurusunda; İlçemiz Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m2’lik alanının kamuya terki sağlanmış ve Uygulama İmar Planı’nda park alanı olarak gözüken arazi için park yapılması talep edilmiştir.  Arazinin çocukların güvenli bir şekilde oynayabilecekleri bir alanda bulunmadığı tespit edilmiştir. Arazinin 4 (dört) tarafı araç trafiğine açıktır. Mevcut araç yoğunluğu göz önüne alınarak parselin planda her iki tarafında 5’ er metrelik yollar gözükmekte fakat mevcutta genişletilerek 7’ şer metrelik yollara dönüştürülmüştür. Yolların genişletilmesiyle bağlantılı olarak planda 393 m2 alana sahip parsel, küçülme olmaması durumunda dahi güvenli bir şekilde oyun alanı halinde kullanılmazken arazinin 284 m2 alana düşmesi durumu daha tehlikeli hale getirmiştir. Bu nedenle park yapılması talep edilen arazi orta refüj niteliğinde bir yeşil alandır ve orta refüj dışında başka bir amaç için kullanılmaması gerekmektedir.

Aynı bölge içerisinde Uygulama İmar Planı’nda park alanı olarak gözüken 770 ada da bulunan trafonun arkasındaki 945 m2’lik arazi için park yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayan Derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Engelim olmayan derneğinin 22.05.2019 tarihli dilekçesinde “Datça’da Artık Gerçek Sinema Var” projesi kapsamına Başkanlığınız ile yürüttüğümüz proje kapsamında iş imkanı ve Datça halkının sinema kültürüyle buluşması sağlamak adına protokolün yenilenmesi için;

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75 nci maddesinin © fıkrasında; Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmünü taşımaktadır. İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/c maddesi kapsamında Engelim Olmayan Derneği ile Belediyemiz birlikte “Datça’da Artık Gerçek Sinema Var.” Ortak hizmet projesinin hayata geçirilmesi düşünüldüğünden;

5393 Sayılı Belediye Kanunun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. Maddesinin 1 nci fıkrasında, Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren konularda diğer kuruluşlarla yapılacak ortak hizmet projelerinin Belediye Meclisinin kararıyla uygulamaya konulacağı belirtilmektedir.

Belediyemiz ile Engelim Olmayan Derneğinin birlikte yürüteceği “Datça’da Artık Gerçek Sinema Var” projesinin aynı yasa hükmüne göre en büyük mülki idare amirinin izniyle yürürlüğe girecektir.

Bu itibarla;5393 sayılı kanunun 14. Ve 75. Maddeleri gereği, İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim olmayan derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl tahsisi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna, Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarından sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti konusunun görüşülmesine geçildi.

Yaka-Mesudiye Mahallelerine ilişkin meri Çevre Düzeni Planı kapsamında yürütülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmekte ancak söz konusu bölgede İl Tarım Müdürlüğü görüşünde alan çoğunlukla Dikili Tarım Alanı, Mutlak Tarım Alanı ve Zeytinlik olarak değerlendirildiğinden Çevre Düzeni Planında Kırsal Gelişme Alanı ve Kırsal Nitelikli Turizm Alanı olarak planlanan bir çok parsele imar hakkı tanımlanamamakta dolayısı ile bütüncül bir plan üretimine imkan oluşamamaktadır. İlçemizde 1980’li yıllarda yapılan bazı Köy Yerleşik Alan çalışmaları bulunmakta, bu tespitler bu alanları tarım görüşü kapsamı dışına almaktadır. Bu kapsamda Cumalı Mahallesi Palamutbükü mevkii ile Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde Köy Yerleşik Alan sınırı 18 Temmuz 1978 tarihinde İl İdare Kurulunca oluşturularak kayıt altına alınmıştır. İl Tarım Müdürlüğüne yerleşik alan sınırı sunulmuş ancak ilgili kurumca Meclis onayı da talep edilmiştir. Bahse konu belgelerin ekinde yer alan onaylı isim listesi doğrultusunda Cumalı-Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii ve Mesudiye Mahallesine ilişkin Köy Yerleşik Alanı sınırının sayısal veri olarak üretilerek harita üzerine işlenmesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6.maddesi olan Aktarma yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçi ücretleri bölümüne 1.000.000,00-TL ve

46 48 07 31 01 1 2 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 300.000,00-TL olmak üzere,

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden yukarında bütçenin yetersiz bölümlerine toplam 1.300.000,00-TL aktarma yapılamasına;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümüne 400.000,00-TL ve

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 200.000,00-TL. olmak üzere

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul alımları kamulaştırma bölümünden yukarında bütçenin yetersiz bölümlerine 600.000,00-TL aktarma yapılamasına;

 

Yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümleri arasında toplam 1.900.000,00-TL aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti konusunun İmar Komisyonunda görüşülmesi için oturuma 06.08.2019 Salı günü saat 11:30’da başlamak üzere ara verildi. 10:55.

 

Belediye Meclisimiz 06.08.2019 Salı  günü Saat 11:30’te  1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Gündemin 7.maddesi olan İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti ile ilgili İmar Komisyonun yerinde tespitinin yapmasından sonra paftaların imzalanarak onaya gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.09.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

 

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

 

 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temmuz 2019 Meclis Kararları

02.07.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Belediye Meclisimiz 02.07.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar, GEKA 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında “Datça’da Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı Fizibilitesi” başlıklı proje sunulması konusunu gündeme 4.madde, Meclis Üyesi Kamil Sönmez Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesini 5. madde olarak eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

Haziran ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

 
 1. TOPLANTI

Komisyonumuz 27/06/2019 günü saat 13.00’de Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda toplanmıştır.

Komisyonumuzun 2019 yılı 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında ilk toplantısı olması sebebiyle Komisyon Başkanının belirlenmesi gerekmekte olup komisyon üyelerimiz Sn Esat Akkın, Sn Haluk Laçin, Sn Volkan Karacaoğlu arasında yapılan oylamada Sn Esat AKKIN oybirliği ile İmar Komisyonu Başkanı seçilmiştir.

İmar Komisyonu Başkanının seçimi sonrasında İlçemiz mevcut Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı revizyonu değerlendirilmeye başlanılmıştır. İlk toplantıda dünyada ve ülkemizde Ticaret Alanları örnekleri incelenmiş, İlçemiz Ticaret Alanı yapısı hakkında değerlendirilme yapılarak, plan teklifinin içeriği hakkında değerlendirmeler yapılmıştır:

Meri (mevcut onanlı) imar planında Ticaret Alanları “Bitişik Nizam” olarak değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Bitişik Nizam yapılanma koşullarında 5 metre ön bahçe ve h/2 metre arka bahçe mesafesine tabi olduğu, ancak mevcut yapılanmanın bu şartlarda gerçekleşmediği, uygulama imar planına ait plan notlarında (3.6.2 numaralı plan notu) “B-2 B-3 B-4 olarak tanımlanan yapı emsali belirtilmemiş kullanımların yer aldığı parsellerde yapılar bitişik nizamda yapılacaktır. Bu adalarda ön çekme mesafesi verilmemiş ticari alanlarda, yeni yapılacak binaların çekme mesafelerinde, o adada oluşmuş cephe hattına uyulacaktır” denilmekte olduğundan ön bahçelerin ada bazında değerlendirilerek teşekkül uygulanarak imar durum belgesi verildiği ancak bu hatların plan ile düzeninin sağlanması gerektiği hususları değerlendirilmiştir.

 • TOPLANTI

Komisyonumuz 28/06/2019 günü saat 18.00’de, Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda ikinci defa toplanmıştır.

             “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifi, Cumhuriyet Meydanı civarından başlanılarak Ambarcı Caddesinin kuzeyine kadar parsel ve ada bazında değerlendirilmiştir.

 • TOPLANTI

Komisyonumuz 29/06/2019 günü saat 15.00’da, Belediye Meclisimizin 11/06/2019 tarihinde komisyonumuza havale edilen, ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğü toplantı salonunda üçüncü defa toplanmıştır.

             “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifi, Ambarcı Caddesinin kuzeyinden başlanılarak Belediye kavşağının kuzeyinde yer alan yeni Pazaryeri alanına kadar parsel ve ada bazında değerlendirilmiştir. 19.00’da komisyon toplantısı sonlandırılmış ancak plan teklifinin bütününün değerlendirmesi tamamlanamamış, ek süre talep edilmesine karar verilmiştir.

“1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili konunun tamamlanması için İmar Komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, konunun Ağustos Meclis Toplantısına tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.       

 

Gündemin 2.maddesi olan Asfalt Sathi Kaplama Yapım İşçiliği için protokol yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

         Son yıllarda İlçemizde yapılaşma çok yoğun ve hızlı olarak devam etmektedir. Buna bağlı olarak mevcut parke ve asfalt sathi kaplama olan yollarda iş makinaları ve alt yapı kazılarından dolayı ciddi tahribatlar olmaktadır. Bütçemiz dahilinde işgücümüzün çoğunu bu yolların tamiratlarına ayırmaktayız. Bununla beraber daha önceden stabilize olan ve ilave yapılarla oluşmamış ham yollar oldukça birikmiştir. Vatandaşlardan da gelen yoğun talepler neticesinde yine 2019 yılı bütçemiz dahilinde, İlçemizde Müdürlüğümüzce belirlediğimiz sokaklarda asfalt sathi kaplama yapılacaktır. Bunun için yeterli ödeneğimiz bulunmadığından; 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı kapsamı dışında, altyapısını Fen İşleri Müdürlüğü iş makinaları ve araçları ile hazırlayarak, asfaltlama için gerekli olan malzemeyi (asfalt mıcırı, astar ve bütüm) Belediyemizce temin etmek suretiyle asfalt işçiliği için bu konuda araç ve ekipmana sahip olan Ortaca Belediyesi ve/veya Marmaris Belediyesi ile işbirliği yapılmasına yönelik görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda Ortaca Belediyesi ve/veya Marmaris Belediyesi’nden Meclis Kararlarında belirlenmiş birim ücret üzerinden operatörü ile birlikte asfaltlama (asfalt ve mıcır serici birlikte) aracı kiralanacaktır.

         5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin (a) bendinde; “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” denmekte olup, ulaşım altyapısı Belediyemizin asli görevleri arasındadır.

         Bununla birlikte yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde; “Belediye, Belediye Meclisi’nin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

 1. Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 2. Mahalli İdareler ile Merkezi İdare’ye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.”

Açıklamalarına istinaden; Ortaca Belediyesi ve/veya Marmaris Belediyesi’nin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sathi kaplama yapım işinin işçiliği Belediye Meclislerince belirlenen ücret bedeli karşılığında yapabilmesi için, Ortaca Belediye Başkanlığı ve/veya Marmaris Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesi olan Malikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve malikleri tarafından kullanılmayan parsellerdeki kurumuş otlar, özellikle yaz aylarında önemli ölçüde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu sebeple kuru ot vb. gibi kolay yanıcı bitkilerin bulunduğu parsel sahiplerinin temizlik yapması amacıyla resmi yazı yazılarak 14 (on dört) gün süre verilmesine; aksi durumda ilgili alanlardaki kuru otların temizliğinin Belediyemizce yapılarak, m² ’si 10,00(On)_TL’den parsel sahipleri adına Re’sen tahakkuk yapılması, ayrıca şehrin görsel kirliliğini önlemek üzere boya ve badanası bozulmuş veya hiç yapılmamış olan binaların imar plan şartlarına uygun olarak boya ve badanalarını yaptırmalarına, bu işlemi yapmayan bina sahiplerine para cezası verilmesi konusunun Plan Bütçe Komisyonu ve  Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

            Gündemin 4.maddesi olan , GEKA 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında “Datça’da Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı Fizibilitesi” başlıklı proje sunulması konusunun görüşülmesine geçildi.

            Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında Kurumumuz  tarafından “Datça’da Arıtılmış Atık Suyun Geri Kazanımı Fizibilitesi” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, sunulan projede kurumumuzu temsile,  ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar’ın yetkili kılınmasına, Kurumumuzun 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nde belirtilen proje hesabını kendi adına açma; bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yetkisine sahip olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 5.maddesi olan Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Remzi SÖNMEZ’in 01.07.2019 tarihli başvurusunda; İlçemiz Eski Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m²’lik park alanının, ihale ve kontrollük işlerinin Datça Belediyesi tarafından takip edilmesi şartıyla maliyetinin Feyzullah-Sehernaz SÖNMEZ tarafından karşılanacağı; buna istinaden yapılacak olan parka, “FEYZULLAH-SEHERNAZ SÖNMEZ” isminin verilmesini talep etmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağışları kabul etmek yetkisi bulunmaktadır. Belediye bütçesinin kısıtlı olması nedeniyle; yeni park düzenlemeleri yatırımlarına yeterince ödenek aktarılamamaktadır.

Talep üzerine yapılan değerlendirme neticesinde İlçemiz Eski Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m²’lik alanının kamuya terki sağlanmış ve Uygulama İmar Planı’nda park alanı olan, yapısal ve bitkisel uygulama projeleri Fen İşleri Müdürlüğü arşivinde bulunan alanın bu amaca yönelik değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

Meclisin karar alması durumunda; Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce tüm projeleri hazırlanacak, ihale edilecek ve kontrollük işlemleri yürütülecektir. Bu anlamda Başkanlığınızca da uygun görülmesi halinde, İlçemiz Eski Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m²’lik park alanının, düzenlemesinin yapılması amacı ile Remzi SÖNMEZ’in müracaatına istinaden parka düzenleme maliyetini karşılayacak olan “FEYZULLAH-SEHERNAZ SÖNMEZ” isminin verilmesi şartı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) bendine istinaden şartlı bağış kabul edilmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40. maddesine istinaden iş ve işlemlerin yapılması konusunun İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

             Meclis üyesi İnci Bilgin’in mazereti sebebiyle izinli sayılmasına oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 06.08.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                              (İzinli)

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Mayıs 2019 Meclis Kararları

07.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

Belediye Meclisimiz 07.05.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı. Gündemin 1.maddesi olan İhtisas Komisyonu üye seçimi konusunun son madde olarak görüşülmesi önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

Nisan ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan Boş Kadro derece değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemizde boş bulunan GİH sınıfından 5 derecelik 1 adet memur kadrosunun 6 derece olarak derece değişikliği yapılmasına Norm kadro yönetmeliğinin 11′ nci maddesi uyarınca güncellenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi olan 2018 yılı Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi.

2018 yılı gider bütçesi 31.000.000,00 TL olup, 2017 yılından 1.000.000,00-TL devreden ödenek ile 20l8 yılı gider bütçesi toplamı 32.000.000,00-TL. dir. Bütçenin yılı içinde bazı bölümlerinde yetersiz olduğu tespit edilerek 7.685.160,00 TL aktarma yapılmış aynı miktarda fazla ödenek olan bütçe tertiplerinden düşülmüştür.

2018 yılı bütçe harcaması 24.779.459,15 Tl.dir.7.220.540,85 TL kullanılmayan ödenek yıl içinde imha edilmiştir.

20l8 yılı gelir bütçesi 31.000.000,00 TL dir. 2018 yılında net tahsilat 24.342.392,11 TL olup; 20l8 yılında tahakkuk edip de tahsil edilmeyen 10.530.567,38TL 2019 yılına devretmiştir.

2018 yılı Kesin Hesabının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3.maddesi olan Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesi konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi  Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğunda bulunan  Yat Yanaşma Yerinde kurulan Atık Kabul Tesisine 2018 yılı yaz sezonu başlangıcı itibariyle gemilerden kaynaklanan atıkların kabulü yapılmıştır.

26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında kalarak, İlçemiz Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, Çev. Kor. ve Kont. Md. birimince hazırlanan 20l8 yılı Gelir Teklifi ektedir. (Ek- l).Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ kapsamında Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi 2019 yılı gelir tarifesi teklifinin(Ek-2) Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

20l8 yılı Kesin Hesabının ve Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülmesi için oturuma 07.05.2019 Salı günü saat 10:45’te başlamak üzere ara verildi.

Belediye Meclisimiz 07.05.2018 Salı günü saat 10:45’te 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

Gündemin 4.maddesi olan 2018 yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi.

2018 YILI GELİR VE GİDER KESİN HESABI

GELİR KESİN HESABI:

2018 Yılı gelir bütçemiz                                  :31.000.000,00-TL.

2017 yılından devrenden ödenek                      :  1.000.000,00-TL.

2018 Yılı gerçekleşen gelir                               :24.342.392,11-TL

01-Vergi gelirleri                                             :  9.637.350,43-TL

03-Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri                     :  2.376.311,68-TL

04-Alınan bağış ve yardımlar                           :  1.685.921,87-TL

05-Diğer gelirler                                              :  9.470.560,13-TL

06-Sermaye Gelirleri                                        :  1.172.248,00-TL

Olmak üzere toplam 24.364.254,51-TL gelir elde edilmiştir. 2018 yılı net gelirimiz 24.342.392,11-TL olarak gerçekleşmiştir.

2018 yılı mali yılı gelir bütçesi % 78,53 oranında gerçekleşmiştir.

2017 yılından 2018 yılına devreden tahakkuk    :10.087.557,95-TL

2018 yılı toplam tahakkuk                                :34.894.821,89-TL.

2018 Net tahsilât                                             :24.342.392,11-TL.

2019 Yılına devreden tahakkuk                        :10.530.67,38-TL.

GİDER KESİN HESABI:

2018 yılı gider bütçemiz                                  :31.000.000,00-TL.

2018 yılı bütçe gideri                                       :24.779.459,15-TL

01-Personel gideri                                           :  7.988.920,98-TL

02-Sosyal Güvenlik Kurumu Dev.Prim.Gideri  :  1.225.969,74-TL

03-Mal ve Hizmet Alım Gideri                         :10.197.254,79-TL

04-Faiz Gideri                                                 :     648.921,41-TL

05-Cari Transferler                                          :     357.614,95-TL

06-Sermaye Giderleri                                       :  4.360.777,30-TL

2018 Mali yılı gideri % 79,94 oranında gerçekleşmiştir.

Datça Belediyesinin 2018 mali yılı gelir ve gider bütçesi 31.000.000,00-TL. olarak belediye meclisince kabul edilip Kaymakamlık Makamı onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yıl içerisinde bütçenin yetersiz olan bölümlerine 7.685.160,00-TL. aktarma işlemi gerçekleşmiştir. 2018 yılı bütçesinden 24.779.459,15 TL gerçekleşmiştir. 2018 yılında toplam 2.373.689,49 TL emanet hesaplarına alınarak 2019 yılına aktarılmıştır. 2018 yılı bütçesinin 24.779.459,15 TL kullanılmış, yılı içerisinde çeşitli kalemlerde harcaması gerçekleşmeyen 7.220.540,85 TL. ödenek imha edilmiş olup, 2018 yılı Kesin Hesabı 2019 yılına devreden tahakkuk tahsil edilmediğinden karşıt oy kullanmış olup oyçokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 5.maddesi olan Atık Kabul Tesisi 2019 yılı fiyat tarifesi ile ilgili Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

          İlçemiz İskele Mah., Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğundaki Yat Yanaşma Yerinde, Çev. Kor. Ve Kont. Md. Birimimizce yapılmış olan çalışma sonucu, Atık Kabul Tesisi kurulduğu ve Yat Yanaşma Yerinden faydalanan gemilerden kaynaklanan atıkların kabulüne 2018 yılı sezon başında başlandığı ve 2019 yılında da devam edeceği  Çev. Kor ve Kont. Md. nün 03.05.2019 tarihli müzekkeresinde belirtilmiştir. 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğe göre hazırlanan Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi 2019 yılı Fiyat Tarifesi, Belediye Meclisimizin 07.05.2019 tarihli oturumunda Meclis görüşüne sunulmuş ve Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, Çev. Kor. ve Kont. Md. Birimince hazırlanan 2019 yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Meclisimizce değerlendirilmesine karar verilmiştir.    

          Buna göre, 07.05.2019 günü, Komisyon Başkanı Hayriye Balkan başkanlığında, Üye Hilmi Sezer ve Üye Serdar Ören katılımıyla, saat 10:15 itibariyle, Belediye Başkan Yardımcısı odasında toplanılmıştır.Yapılan çalışma ve hesaplamalar sonucu, 2019 yılında da Yat Yanaşma Yerinden faydalanan teknelerden  çöp(Marpol V) bedeli alınmaması uygun görülmüş, 2019 Yılı Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi hazırlanmış ve Meclisimiz görüşüne sunulması komisyonumuzca uygun görülmüştür.

           05.06.2009 tarih ve 27249 sayılı R.G. de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğde belirtilen, Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisine kabul edilebilecek atıklar, sintine suyu, atık yağ,  atıksu(MARPOL EK-IV), çöp(MARPOL EK-V) dir. Tebliğde fiyat birimi Euro olarak alınmıştır. Liman sınırları içinde sefer yapan teknelere en fazla %50, sailing tekneleri, guletler ve motoryatlara en fazla %40 indirim uygulanmaktadır. Buna göre, örnek olarak, atıksu içinhesaplama yöntemi şu şekildedir. Özel tekneler için atıksu bırakma ücreti =  15 Euro x 0,60 x Euro TL. karşılığı, günübirlik tur tekneleri için atıksu bırakma ücreti = 15 Euro x 0,50 x Euro TL. karşılığıdır. Hesaplamalar yapılırken günlük döviz kuru baz alınmaktadır, hazırlanan tarifede % 18 KDV. miktarı fiyatlara dahildir.

 Plan ve Bütçe Komisyon kararı oybirliği ile kabul edildi.

Gelirin Türü   Gelirin Dayanağı   Gelirin Adı Birimi (sefer, m3)   KDV Oranı (%18)   2019 Yılı Gelir Teklifi
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU (Atık su) Alımı                       (Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler)   Sefer   18%   62,00 ₺/Sefer
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ   Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU (Atık su) Alımı(Günübirlik Tur Tekneleri)   Sefer   18%   52,00 ₺/Sefer
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintini ve Atık yağ Alımı       ( Günübirlik Tur Tekneleri)   Sefer   18%   120,00₺/ Sefer
  Ücret Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintine ve Atık Yağ Alımı(Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler)   Sefer   18%   145,00₺/ Sefer
Ücret 2013/12 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi Mavi Kart Ücreti Adet 18% 10,00 ₺
Ücret 2014/12 Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi Kayıp Mavi Kart Ücreti Adet 18% 50,00 ₺

Gündemin 6.maddesi olan İhtisas Komisyonu Üye seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

a) İmar Komisyonu Üyeliği için; 08.04.2019 tarihli meclis toplantısında Esat Akkın, Volkan Karacaoğlu ve  Haluk Laçin  İmar Komisyonu Üyeliğine  bir yıl görev yapmak üzere  ile seçilmiş olup, değişiklik yapılmasına gerek görülmemiştir.

b)  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için; Boşalan komisyon üyeliğine Haluk Laçin aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Haluk Laçin 5 oy alarak Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere seçildi.

c) Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliği için; Boşalan komisyon üyeliğine Halit Berk Bayar aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Halit Berk Bayar 5 oy alarak Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere seçildi.

d) Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliği için; Boşalan komisyon üyeliğine Asla Kaya aday olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Aslı Kaya 5 oy alarak Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine bir yıl görev yapmak üzere seçildi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Bir sonraki meclis toplantısının 11.06.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Abdullah Gürsel UÇAR         Can CANBEY          Hayriye BALKAN                     İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                       Üye                             Üye                                         Üye

Haluk LAÇİN             Esat AKKIN              Serdar ÖREN                         Hilmi SEZER

Üye                              Üye                            Üye                                         Üye

Fatma TATLI             Aslı KAYA                 Volkan KARACAOĞLU       Mustafa CEYLAN

Üye                             Üye                             Üye                                         Üye

Mutlu GÜNDOĞAN  Kamil SÖNMEZ        Halit Berk BAYAR                Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Nisan 2019 Meclis Kararları

          08.04.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

             31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimi sonucunda, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19.maddesinde belirtilen; Belediye Meclisi seçim sonuç M9larının ilanını takip eden beşinci gün Belediye Başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır dendiğinden Belediye Meclisimiz 08.04.2019 Pazartesi günü saat 14:00 da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı. Meclis Başkanı meclisin en genç iki üyesi olan Şinasi Tugay Eser  ve Halit Berk Bayar’ı  geçici katip olarak davet etti.

              Meclis Başkanı Abdullah Gürsel Uçar Belediye kanununda belirtilen Belediye organları seçiminin (Başkanlık divanı, encümen üyeliği, komisyon üyelikleri seçimi) gündemin 1.maddesi, Tarihi Kentler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 2.maddesi, Kıyı Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 3.maddesi, Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu gündemin 4.maddesi, Sosyal Denge Tazminatı için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunu gündemin 5.maddesi, Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu raporu konusunu gündemin 6.maddesi ve Belediye Başkanı Faaliyet raporu konusunu gündemin 7. Maddesi olarak görüşülmesini önerdi, öneri oybirliği ile kabul edilerek;

             Gündemin 1.maddesi olan Belediye Organları seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

a) Meclis katiplikleri için; Hayriye Balkan ve Volkan Karacaoğlu asil Fatma Tatlı ve Şinasi Tugay Eser yedek aday olarak önerildi, Hayriye Balkan 16 oy, Volkan Karacaoğlu 15 oy, Can Canbey 1 oy almıştır. Hayriye Balkan 16 oy, Volkan Karacaoğlu 15 oy ile asil üye,  Fatma Tatlı 12 oy ve Şinasi Tugay Eser 12  oy alarak  yedek üye olarak  Meclis Katipliklerine  seçildiler.

             b) Meclis 1. Başkan vekilliği için;  İnci Bilgin ve Aslı Kaya aday olarak önerildi, yapılan gizli oylama sonucunda İnci Bilgin 11 oy Aslı Kaya 5 oy almıştır. İnci Bilgin 11 oy ile Meclis 1 Başkan vekilliğine seçildi.

             c) Meclis 2. Başkan vekilliği için; Mutlu Gündoğan ve Halit Berk Bayar aday olarak önerildi, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu Gündoğan 11 oy Halit Berk Bayar 5 oy almıştır. Mutlu Gündoğan 11 oy ile Meclis 2. Başkan vekilliğine seçildi.

            d) Encümen Üyelikleri için;  Esat Akkın, Can Canbey, Aslı Kaya ve Serdar Ören aday olarak önerildiler, Yapılan gizli oylama sonucu   Esat Akkın 11 oy , Can  Canbey 11, Aslı Kaya 5 oy ve Serdar Ören 5 oy almıştır. Esat Akkın 11 oy ve Can Canbey 11 oy ile Encümen üyeliklerine  seçildiler. 

            e) İmar Komisyonu Üyeliği için; Esat Akkın, Volkan Karacaoğlu ve  Haluk Laçin  aday olarak önerildiler. Yapılan gizli  oylama sonucu  Esat Akkın  12 oy,  Volkan Karacaoğlu 12 oy ve  Haluk Laçin 6  oy  alarak İmar Komisyonu Üyeliğine  Bir yıl görev yapmak üzere  ile seçildiler.

            f)  Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği için;  Hayriye Balkan, Hilmi Sezer ve Serdar Ören  aday  olarak gösterildi. Yapılan gizli oylama sonucu Hayriye Balkan 11 oy, Hilmi Sezer 11 oy, Serdar Ören 10 oy alarak Plan ve Bütçe  Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere   seçildiler.

            g) Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliği için; Fatma Tatlı, Şinasi Tugay Eser ve Aslı Kaya aday olarak önerildi, yapılan gizli Fatma Tatlı 11 oy, Şinasi Tugay Eser 11 oy ve Aslı Kaya 6 oy alarak Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere seçildiler.

            h) Kültür ve Turizm Komisyonu kurulması önerisi oya sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliği için Mutlu Gündoğan, Kamil Sönmez ve Mustafa Ceylan aday olarak önerildi. Yapılan gizli oylama sonucu Mutlu Gündoğan 11 oy, Kamil Sönmez 11 oy ve Mustafa Ceylan 5 oy alarak Kültür ve Turizm Komisyonu üyeliğine Bir yıl görev yapmak üzere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  seçildiler.

Gündemin 2.maddesi olan Tarihi Kentler Birliği üye seçimi konusunu görüşülmesine geçildi. 

Tarihi Kentler Birliği Tüzüğünün 9. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından bir (1) asil üye ve bir (1) yedek üye seçilmesi istenmiş olup, Meclis Üyelerinden  Mutlu Gündoğan ve Mustafa Ceylan asil, Kamil Sönmez ve Halit Berk Bayar yedek üye olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Mutlu Gündoğan 11 oy alarak asil, Kamil Sönmez’in 11 oy alarak yedek üye olarak seçilmesine  karar verildi.

            Gündemin 3.maddesi olan, Kıyı Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu görülmesine geçildi.

5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 8. maddesi ile üyesi bulunduğumuz Kıyı Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 10. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının  ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından ”nüfusu 20.001-50.000 arası olan Belediyelerden Belediye Meclisinin belirleyeceği iki (2) asil üye ve asil üye kadar yedek üye seçilir.” hükmüne göre Belediye Meclis  üyeleri arasından iki asil ve iki yedek üyenin Kıyı ege Belediyeler birliği Meclis Üyesi olarak seçilmesi istenmiş oyup, Meclis Üyelerinden  Hayriye Balkan, Can Canbey, Mustafa Ceylan ve Halit Berk Bayar asil, Şinasi Tugay Eser, Volkan Karacaoğlu, Serdar Ören ve Aslı Kaya yedek üyerek olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Hayriye Balkan ve Can Canbey 11 oy alarak asil, Şinasi Tugay Eser ve Volkan Karacaoğlu’nun 11 oy alarak yedek olarak seçilmesine  karar verildi.

           Gündemin 4.maddesi olan Ege Belediyeler Birliği üye seçimi konusunu görüşülmesine geçildi. 

Ege Belediyeler Birliği Tüzüğünün 8. maddesi gereğince 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarının  ilanından itibaren toplanılacak ilk Belediye Meclisinin üyeleri arasından bir (1) asil üye ve bir (1) yedek üye seçilmesi istenmiş olup, Meclis Üyelerinden Hayriye Balkan ve Mustafa Ceylan asil, Hilmi Sezer ve Halit Berk Bayar yedek üye olarak önerilmiş olup, yapılan gizli oylama sonucunda Hayriye Balkan 11 oy alarak  asil, Hilmi Sezer’in 10 oy alarak yedek üye olarak seçilmesine  karar verildi.

           Gündemin 5.maddesi olan Sosyal Denge Tazminatı için Belediye Başkanına yetki verilmesi konusunu görüşülmesine geçildi. 

İşçi Statüsü dışında kalan kamu görevlilerinin toplu sözleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanununda düzenlenmiştir.

            Datça Belediyesinde görev yapan kamu görevlilerine, 4688 Sayılı Yasanın 32. Maddesindeki hükmü uyarınca görev yapan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve toplu sözleşme yapmak üzere Datça belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’ a yetki verilmesine  karar verildi.

            Gündemin 6.maddesi olan Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe komisyonu raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisinin 05.03.2019 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; Ayşe Sönmez’in 01.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden, kiracısı bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 81 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı ile ilgili olarak komisyonumuz 25.03.2019 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Esat AKKIN başkanlığında toplanmıştır.

Söz konusu parseller 14.01.2015 tarihinde onaylanan Datça Bozburun Çevre Düzeni Planında “Tarımsal odaklı kırsal nitelikli turizm (Ekolojik Tarım Turizmi) alanında kalmaktadır. Bazı nedenlerle arazilerin planda amaçlandığı şekilde ileride değerlendirilmesi mümkün olacağından;

Söz konusu, İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 81 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı İmar Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzca uygun görülmemiştir.

İmar Komisyonu ve  Plan ve Bütçe Komisyonu raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

            Gündemin 7.maddesi olan Belediye Başkanı Faaliyet raporu konusunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı’nın 2018 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi sırasında Meclis 1.Başkan Vekili İnci Bilgin başkanlık etti.

            Belediye ve Meclis Başkanı’nın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereğince Faaliyet Raporu Meclis’e sunulmuş, senenin faaliyet ve icraatlarını tamamen açıklamış ve ekte sunulan bu raporun aynen kabulü hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Belediye Başkanı’nın 2018 yılı faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi.

            Bir sonraki meclis toplantısının 07.05.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY          Hayriye BALKAN               İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                             Üye                                         Üye

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                       Hilmi SEZER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye                                                                

Mart 2019 Meclis Kararları

 

                              05.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 05.03.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A. Gürsel Uçar, İlçemiz Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili konunun gündeme 3.madde olarak eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

           Şubat ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan arsanın kamulaştırma ve takası ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisinin 05.02.2019 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa kamulaştırılması ile ilgili olarak komisyonumuz 26.02.2019 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Esat AKKIN başkanlığında toplanmıştır.

İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa; 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında, 301,45 m2’si yol olarak ayrılmıştır. Ekli krokisinde A,B,C ile gösterilen toplam 126,15 m2 konut alanında kalmaktadır. (Ek-1) Bölgede 18. madde uygulamaları yapılamayacağı anlaşıldığından;

Söz konusu, İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2’lik arsa kamulaştırmasının veya takası komisyon tarafından uygun görülmüş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek, gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği Değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi.

Datça Belediyesi Bina, Cephe, Tanıtım ve Reklam Uygulamaları Görünürlük Yönetmeliği’nin, belediye meclisinin 5/12/2017 tarih 116 sayılı kr. ilişkin yapılan değişiklikler üzerine uygulamada yaşanan sorunlardan dolayı tekrar değişikliğe gidilmesi ön görülmüştür.

Ön görülen değişiklikler:

 1. madde 1. fıkra 2. bent için Cephelerdeki dökülmüş-kabarmış sıvalar, kaplamalar (ahşap, taş vb.) onarılacak,” cümlesinden sonra “cephede kullanılan alüminyum ve/veya kompozit kaplamalar ahşap görünüm sağlayacak şekilde açık ya da koyu mat ceviz rengine boyanacak (boyama zamanla renk atacağından boyama tercihi yapan dükkânlar solan görünümü tekrar sağlamakla yükümlüdür),” cümlesi bende eklenmiştir.
 2. madde 1. fıkra 7. bent için “, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama” cümlesi bende eklenmiştir.
 3. madde 1. fıkra 13. bent için1/5’ini” ifadesi “1/4’ünü” olarak değiştirilmiş, “Kullanılacak renkler mat folyo olmak üzere; siyah, koyu yeşil, koyu mavi, turkuaz, koyu bordo gibi renklerden seçilecektir. Beyaz, sarı, kırmızı gibi renkler yazıyı ön plana çıkarsa da görüntü kirliliği çıkartacağından kullanılması uygun görülmemektedir.” cümlesi, “Kullanılacak her türlü folyo mat olmalı, renk parlaması yapmamalıdır. Yazı stili kalın (bold) olmadığı ve kullanılan folyolar çevre ve bina cephesi ile uyumlu olduğu durumunda Datça Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra kullanılabilecektir.” olarak değiştirilmiştir.
 4. madde 1. fıkra 20. bent için 0.20“ifadesi “0.75” ve “0.15” ifadesi ise “0.20” olarak değiştirilmiştir.
 5. madde 4. fıkra 13. bent için 0.50” ifadesi “0.65” olarak değiştirilmiştir.
 6. madde 4. fıkra 14. bent için 1/5’i” ifadesi “1/4’ü” olarak değiştirilmiştir.
 7. madde 4. fıkra 15. bent için 1.5” ifadesi “2”, “0.75” ifadesi “1”, “0,50” ifadesi “1.00” ve “5” ifadesi ise “4” olarak değiştirilmiştir.
 8. madde 4. fıkra 25. bent için 3″ ifadesi “5” olarak değiştirilmiştir.
 9. madde 4. fıkra 30. bent için 3” ifadesi “7” olarak değiştirilmiştir.

 

 

 1. madde 4. fıkra 35. bent için Her türlü totem tabelalarda kesinlikle içten aydınlatma yapılmayacaktır.” cümlesinden sonra “Totem tabela yükseklikleri max. 6.00 m olacaktır. En boy oranı max 2.50 x 2.50 metre olacak şekilde, farklı geometrik formlar içerisinde olabilecektir. Kullanılacak malzemeler yönetmeliğin 7.4.24. maddesinde belirtilen malzemeler olmak zorundadır. İşletmeye ait telefon numarası ve mail adresi totem tabelanın dijital tasarımı göz önünde bulundurularak yazılabilir.” paragrafı bende eklenmiştir.
 2. madde 4. fıkra 36. bent için ” Yönetmeliğin 7.4.15. maddesine dayanarak, logo ve yazı alanı sabit kalmak şartıyla alt tabla uzatılabilir. Uzatılan alt tabla işletmenin üst bölümünü tamamen kaplayacak şekilde ahşap, açık ya da koyu ahşap görünümlü mat ceviz renkli kompozit veya alüminyum kaplama yapılabilecektir.” paragrafı ek bir bend olarak eklemiştir.
 3. madde 4. fıkra 37. bent için “Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre zemin kattaki işletmeler üst kat alın yüzeylerine tabela asamaz. Yönetmeliğin 7.4.19. maddesine istinaden de tabela asılamamaktadır. Ancak tabela asılacak alanı bulunmayan işletmeler için, üst katlarındaki mülkiyet sahiplerinin yazılı onayı ile Datça Belediyesi’nin ön gördüğü yerler dahilinde tabelaların asımları yapılabilecektir.” paragrafı ek bir bend olarak eklenmiştir.
 4. madde 4. fıkra 38. bent için “Tabelalardaki işletme logoları, harf yüksekliklerinden farklılık gösterebilir. Logolar işletme isimleri ile birlikte bütünlüğü bozmayacak şekilde max 0.50×0.50 m’yi geçmeyecek, işletme isimleri kullanılmadan tek başlarına kullanılacak logolar ise max 1.00×1.00 m’yi geçmeyecek şekilde uygulanabilecektir.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 5. madde 6. fıkra 12. bent için “Yol üzerlerine koyulan bayrak tabelalar ve plastik dubalar kaldırılacaktır. Plastik dubaların yerine ahşap ya da metal dubalar koyulacaktır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 6. madde 8. fıkra 1. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 7. madde 8. fıkra 2. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanunu’na göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 8. madde 8. fıkra 3. bent için fazlası ile reklam sahibinden” cümlesi “zammıyla birlikte kendilerinden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere” şeklinde değiştirilmiş, “Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” cümlesi bende eklenmiştir.
 9. madde 8. fıkra 7. bent için “Datça Belediyesi’nden onay alan işletmeler, onaylanan tabela, vitrin ve cephe giydirmelerinin dışında farklı bir uygulama yaptıkları durumlarda beş iş günü içerisinde işletme tarafından söküm işlemi yapılması zorunludur. Söküm işleminin yerine getirilmemesi halinde tabela, vitrin ve cephe giydirmeleri görsel ve çevresel kirliliğe neden olmayacak şekilde Datça Belediyesi tarafından kaldırılır ve masrafı (sökme, taşıma, depolama) %20 zammıyla birlikte işletmelerden kamu alacakları tahsili usulüne göre tahsil edilir. Ayrıca Kabahatlar Kanununa göre cezalandırılır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 10. madde 8. fıkra 8. bent için “Datça Belediye Meclisinin çıkartmış olduğu yönetmelik, meslek gruplarının tabela yönetmeliğini de kapsar ve meslek grupları belediyenin tabela standartlarına uymak ile yükümlüdürler. Datça Belediyesinin çıkartmış olduğu DATÇA BELEDİYESİ BİNA, CEPHE, TANITIM VE REKLAM UYGULAMALARI GÖRÜNÜRLÜK YÖNETMELİĞİ’ni kabul etmeyen işletme ve / veya meslek grupları tabela asmayacaklardır. Asmaları durumunda yönetmeliğin 7.8.7. maddesi uygulanacaktır.” paragrafı ek bir bent olarak eklenmiştir.
 11. madde 1.-2.-3. ve 4. fıkralarda ki “8.1) Datça Belediyesince yapılan Sözleşme gereğince, belediye sınırları içindeki bilboard, raket, megalight ve otobüs duraklarında yer alan ilan, reklam ve tanıtımlar, sözleşme bitiş tarihine kadar geçerlidir.

8.2) Yönetmelik yayım tarihinden itibaren en geç bir (1) yıl içerisinde, Datça ilçe sınırları içindeki, yönetmeliği kapsayan maddelerin (cephe, tabela, tente vb.) yönetmeliğe uygun hale getirilmesi zorunludur. Süre bitiminden sonra yönetmeliğe uygun olmayan uygulamalar Datça Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce Belediye adına re’sen kaldırılır veya kaldırtılır.

8.3) Kayan yazı, neon lamba uygulamaları, şerit led ile yazılar vb. direk ışık kullanılarak yapılan aydınlatmalı tabelaların kullanımı yasaklanmasına dair 30 Mart 2018 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olacak şekilde uygulanması zorunludur.

 

 

8.4) Balçıkhisar, Balıkçı,  Buxerolles, 86. ve 93. sokakları, Ambarcı cad. için cephe, tabela ve brandalar 30 Mart 2018 tarihine kadar bu yönetmeliğe uygun olarak değiştirilmesi zorunludur.” geçici maddeleri kaldırılmıştır. Mevcut tabelalardaki değişime ilişkin Meclisin belirleyeceği tarih sonucunda ek geçici 8. madde 5. fıkra olarak yönetmeliğe eklenecektir.

 1. madde 3. fıkra için “VİTRİNE ONE WAY VISION (TEK YÖNLÜ GÖRÜŞ) GİYDİRME YAPILMASI İÇİN;” cümlesi ek bir madde olarak eklenmiştir.
 2. madde 3. fıkra 1. bent için “Dilekçe,” kelimesi ek bir bent olarak eklenmiştir.
 3. madde 3. fıkra 2. bent için “Giydirmenin ölçülendirilmiş ve vitrine bilgisayar ortamında yerleştirilmiş tasarım örneği ve içeriği,” cümlesi ek bir bent olarak eklenmiştir.
 4. madde 3. fıkra 3. bent için “One way vision uygulaması konulacak bina cephesinin tamamını gösterecek şekilde çekilmiş fotoğrafı.” cümlesi ek bir bent olarak eklenmiştir.

Yönetmelik değişikliği meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

           Gündemin 3.maddesi olan Yazı Mahallesi 116 ada 69 parselde ve 116 ada 181 parseldeki arazilerin satışı ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

 Ayşe Sönmez’in 01.03.2019 tarihli dilekçesine istinaden, kiracısı bulunduğu mülkiyeti belediyemize ait İlçemiz Yazı mahallesi 116 ada 69 parsel 12.025,00 m2 ve 116 ada 181 parsel 36.249,00 m2 arazilerin satışı talebinde bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.  Maddesinin ( e ) bendi hükümleri çerçevesinde satış konusunun İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

          Meclis üyelerinden  Serbülent Demirelli’nin mazereti nedeniyle izinli sayılması oybirliği ile kabul edildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR          Can CANBEY           Hayriye  BALKAN                İnci BİLGİN                      

Meclis Başkanı                               Üye                                   Üye                                       Üye                            

                                    

  

 

 

 

Halit ÇIPLAK             Esat AKKIN               Volkan KARACAOĞLU             Ümit TEMEL        

      Üye                                   Üye                                       Üye                                          Üye   

                         

  

 

 

 

Gökhan SAĞIR        A.Bülent SANCAKDAR     İrfan Cem ÇELEBİ

       Üye                                  Üye                                         Üye

Şubat 2019 Meclis Kararları

                     Belediye Meclisimiz 05.02.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğunun olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar, Datça Tapu Müdürlüğünde 2019 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili konunun gündeme 4.madde olarak eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

            Ocak ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parselde bulunan işyerinin kira süresinin görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parsel Kumluk yolu Sokak No:44 Datça adresinde bulunan işyerinin 3(üç) yıldan fazla olmak üzere kiralanması için süre tespitinin belirlenmesi gerektiği müzekkereden anlaşılmış olup, konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde İlçemiz İskele Mahallesi 595 ada 25 parselde bulunan işyerinin 2886 sayılı kanunun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 6 (altı)  yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi 155 ada 29 parselde bulunan arsanın kamulaştırma ve takas konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi, 155 ada 29 parselde bulunan 430,60 m2 ‘lik arsa 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planında yol olarak ayrılmış olduğundan, kamulaştırma veya değerinde arsa karşılığı takas talebi konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

           Gündemin 3.maddesi olan İlçemiz Cumalı Mahallesi Çeşmeköy mevkii 250 ada 7 parseldeki gayrimenkulde kamulaştırma ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkiinde 018-C10-A-2a-2b Pafta, 250 ada, 7 parselde kayıtlı 165,22 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün hissedarı bulunan Ömer YAZICIOĞLU vekili Güner COŞAR tarafından 3/20 payı Ömer İhsan COŞAR ismi verilmek koşulu ile kültür ve sanat evi olarak belediyemize 07.11.2018 tarihinde bağışlamıştır.

“Kırsal Yerleşim alanı” içerisinde bulunan Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2015 tarih 468 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı içerisinde kalmaktadır.

Belediyelerin 5393 sayılı Belediye Kanunu 14. Madde de kültür tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kentsel tarihi bakımından önem taşıyan mekanların korunması sağlanabilir dendiğinden Ömer YAZICIOĞLU vekili Güner COŞAR tarafından Cumalı Mahallesi Çeşmeköy Mevkiinde 018-C10-A-2a-2b Pafta, 250ada, 7 parselde kayıtlı 165,22 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün diğer hissedarlarına ait payların kültür ve sanat evi olarak restore etmek üzere, kamulaştırılmasının yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesi olan Datça Tapu Müdürlüğünde 2019 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için; Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

İmar planında imar adası içerisinde kapanan kadastral yolların 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve Belediyemizin hisse sahibi olduğu parsellerin Datça Tapu Müdürlüğünde 2019 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

            Meclis üyelerinden Gökhan Sağır, Serbülent Demirelli, A. Bülent Sancakdar ve İrfan Cem Çelebi’nin mazeretleri nedeniyle izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 05.03.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

Ocak 2019 Meclis Kararları

                               08.01.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

             Belediye Meclisimiz 08.01.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

            Aralık ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan Belediye Başkan Yardımcısı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Norm kadro ve personel istihdamı başlıklı 49.maddesindeki” kadrosunda Belediye Başkan Yardımcısı bulunan belediyelerde Norm kadroya bakılmaksızın meclis üyeleri arasından Belediye Başkanı tarafından Başkan Yardımcısı görevlendirilir ve görevlendirilen Başkan yardımcısının maaşı Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir denilmektedir.

Belediye Başkan Yardımcısı maaşının değişiklik yapılmadan brüt Belediye Başkanı maaşının 2/3’ü olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan Huzur Hakkı ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesinde, “Meclis Başkan ve Üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39.uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” dendiğinden Meclis Başkan ve üyeleri ile komisyon toplantılarına katılan ihtisas komisyonu üyeleri için belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

           Gündemin 3.maddesi olan Zabıta Personeli Fazla Çalışma ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu K Cetvelinde,“Zabıta hizmetlerinde fiilen çalışan personele verilecek olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin nüfusu Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için 527,00 ₺ geçemez” denilmektedir.

2018 yılı için belediye meclisimizce belirlenip uygulanmakta olan Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti 485,00 ₺ olup, 2019 yılında uygulanacak Aylık Maktu Fazla Çalışma ücretinin 525,00-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4.maddesi olan Sözleşmeli Personel ücreti konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3.fıkrası gereğince 31.12.2018 tarihine kadar  Belediyemizde  münhal bulunan, AH Sınıfı 5 dereceli  1 adet Avukat,  THS  1 dereceli 1 adet Şehir Plancısı, THS 1 dereceli  1 adet mühendis, THS 5 dereceli 4 adet mühendis, THS 1 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli 1 adet Mimar, THS 5 dereceli   4 adet Tekniker, THS 5 dereceli 1 adet Teknisyen  kadrolarında tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmak üzere alınmıştı.

2018 yılında çalıştırılmış olan sözleşmeli personellerin 2019 yılında da çalıştırılmalarına ve 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere kendileri ile sözleşme yapılmasına ve bunlara ödenecek net ücretin 1. derecenin 1. kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının % 25 fazlasını geçmemek üzere net ücret ile ek ödeme oranlarının aşağıda gösterildiği şekilde olmasına ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

2019 YILINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK OLAN ÜCRET

SINIFIADI SOYADIUNVANITEKLİF EDİLEN UNVANDERECESİ2019 YILINDA YAPILACAK OLAN ÖDEMETESPİT EDİLECEK EK ÖDEME              %
THSRüya BALKANÇevre MühendisiMühendis12.694,91130
THSTuğçe GÖKTEPEŞehir PlancısıŞehir Plancısı12.694,91130
THSErsem İLHANMimarMimar12.694,91130
AHUfuk TEMURLENK CENGİZAvukatAvukat52.382,11130
THSDeniz KAYATeknikerTekniker52.147,5085
THSBerna KARAMANMimarMimar52.604,67130
THSMehmet Özgür MUTLUJeoloji MühendisiMühendis52.610,21130
THSEce USLUTeknikerTekniker52.147,5085
THSArzu OKUR UĞURTeknikerTekniker52.147,5085
THSMustafa SARITeknikerTekniker52.147,5085
THSŞükran ALTINSOYTeknisyenTeknisyen52.020,9085
THSKorhan DEMİRSOYHarita MühendisiMühendis52.538,51130
THSİlke CURACIGıda MühendisiMühendis52.336,41130
THSCem BALPeyzaj MimarıMühendis52.537,94130

 

 

 

Gündemin 5.maddesi olan Mevsimlik İşçi çalıştırılması konusunun   görüşülmesine geçildi.

5620 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği, 21.04.2007 tarihinden itibaren geçici işçi istihdamına kalıcı bir yasal dayanak kazandırılmış, bu tarih itibarıyla kamuda geçici işçi çalıştırılması belli koşullara bağlanmıştır.

5620 sayılı kanunun kapsamına giren kurumlarda; yalnızca mevsimlik işçiler ile kampanya işlerinde bir mali yılda 6 aydan az (en fazla 5 ay 29 gün) süreyle geçici işçi çalıştırılabilecektir.

Norm Kadro Yönetmeliğinin 24.maddesi uyarınca çalıştırılacak geçici işçilerin memur norm kadro standardı toplamının % 20 sini geçmemesi kaydıyla, adam/ay sayısına göre meclis tarafından belirleneceği  hüküm altına alınmıştır.

Belediyemizde 146 memur kadrosu bulunmakta olup, bunun da % 20’si 29.2 x 5.29 = 154  Adam/Aya karşılık gelmektedir.

2019 yılında Belediyemizde ihtiyaç duyulması halinde 154 Adam/Ay miktarında mevsimlik işçi çalıştırılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6. Maddesi olan Denetim Komisyonu seçimi konusunun görüşülmesine geçildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesinde, “İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, Belediye Meclisi her ocak ayı toplantısında, Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle Belediye meclis üyelerinden, yapılan gizli oylama sonucunda  Esat Akkın 12 oy, Ümit Temel 12 oy, İrfan Cem Çelebi 11 oy ve Hayriye Balkan 1 oy almış olup, 12 oy alan Esat Akkın, Ümit Temel ve 11 oy alan İrfan Cem Çelebi  Denetim Komisyonu üyeliğine oybirliği ile seçilmişlerdir.

 

Gündemin 7. Maddesi olan Yol Harcamalarına Katılım Payı konusunun görüşülmesine geçildi.

2018 yılı içerisinde İlçemiz İskele, Reşadiye ve Datça Mahallelerinde yapılan asfalt ve parke yol yapım uygulamalarından, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 86. Maddesi gereğince “Yol Harcamalarına katılım Payı” alınmasına oybirliği ile karar verildi.

                

 Gündemin 8.Maddesi olan Trafo yeri Kamulaştırma ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Datça Mahallesi, Karaağaçderesi Mevkii, 26 30-P Pafta, 933 Ada, 8 Parselde Bahçeli Trafo Binası niteliğindeki taşınmaz, Mülga Ö.Ç.K.K.B. tarafından 15/11/2005 tarih 5922 sayı ile onanlı 1/1000 ölçekli İskele Mahallesi Uygulama İmara Planında Trafo Yeri olarak planlanmıştır.

İlgi yazıda; Belediyemiz adına kayıtlı İlçemiz Datça Mahallesi, 93 ada, 8 Parselin Trafo yeri olarak kullanılmak üzere TEDAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/01/2018 tarih ve 7650-2 sayılı kararı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesinin uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu parsel 122,02 m2 olup,  m2 si 800.00 TL den TEDAŞ genel Müdürlüğüne devredilmesi ne oybirliği ile karar verildi.

 

 Gündemin 9.Maddesi olan İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşcuincirliği mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı konusunun görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği Mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili olarak komisyonumuz 17.12.2018 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Gökhan SAĞIR başkanlığında toplanmıştır.

İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği Mevkii 334 parsel; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih, 468 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Kırsal Yerleşim Alanı” olarak planlanmış olup, taşınmazın imar durum belgesi düzenlenebilmesi için minimum parsel büyüklüğünü (225 m2) sağlamadığı görülmüştür. Bu bölgede yapılacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra incelenebilecektir. Bu parsel 137,16 m2 büyüklüğünde olup, arsa alanı içerisinde mevcut ruhsatsız yapı bulunmaktadır. Mevcut yapı için 29.11.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, D2PDHH96 belge no ve 4066491 başvuru numarası ile Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır.

Söz konusu, İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği Mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı komisyonumuzca uygun görülmüş olup, satışı için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

             Gündemin 10.Maddesi olan İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 04.12.2018 tarihinde komisyonumuza havale ettiği; İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ Mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı ile ilgili olarak komisyonumuz 17.12.2018 tarihinde saat: 14.00’ de belediye toplantı salonunda Gökhan SAĞIR başkanlığında toplanmıştır.

İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ Mevkii 276 ada 64 parsel; Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih, 468 sayılı yazısı ekinde onanlı Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonunda “Dikili Tarım Alanı” olarak planlanmış olup, Plan Notlarının 7.6.Maddesi “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından parsel özelinde tarım arazileri sınıflamasına ilişkin görüş alınmadan uygulama yapılamaz…” hükmü kapsamında yer almaktadır. Bu parsel 3.874,56 m2 büyüklüğünde olup, arazi alanı içerisinde mevcut ruhsatsız yapı bulunmaktadır. Mevcut yapı için, 29.11.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 7R3APAD6 belge no ve 4068615 başvuru numarası ile Yapı Kayıt Belgesi alınmıştır.

Söz konusu, İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ Mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı komisyonumuzca uygun görülmüş olup, satışının yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 Gündemin 11.Maddesi olan Sokak adının değiştirilmesi konusunun görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ve İmar Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisi’nin 04.12.2018 tarih, 65 nolu kararı ile Komisyonumuza havale edilen Cadde ve Sokak İsimlerinin görüşülmesi ile ilgili olarak; 17.12.2018 Pazartesi günü saat 14:00’da Belediye Hizmet Binası Meclis odasında İmar Komisyonumuz, Esat AKKIN başkanlığında üye Volkan KARACAOĞLU, üye Ümit TEMEL; Plan-Bütçe Komisyonumuz Gökhan SAĞIR başkanlığında üye Hayriye BALKAN, üye Bülent SANCAKDAR ile birlikte toplandı.

Bülent DEMİR’in 23.11.2018 tarih 7190 sayılı başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 93. Sokak’ın adının “FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU SOKAK” olarak değiştirilmesi ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Datça Şubesi Cemevi Başkanı Murat YILDIRIM’ın 03.12.2018 tarihli başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 81. Sokak”ın adının “FEYZULLAH ÇINAR SOKAK” olarak değiştirilmesi taleplerinin, ileride yapılacak olan sokak isimleri çalışmasında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

           

Bir sonraki meclis toplantısının 05.02.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR          Can CANBEY           Hayriye  BALKAN                İnci BİLGİN                      

Meclis Başkanı                             Üye                              Üye                                             Üye                            

                                    

  

  

Gökhan SAĞIR                   Halit ÇIPLAK             Esat AKKIN               Serbülent DEMİRELLİ            

      Üye                                    Üye                                   Üye                                           Üye 

                         

  

                                              

Volkan KARACAOĞLU    A.Bülent SANCAKDAR       Ümit TEMEL         İ.Cem ÇELEBİ                                                                                                                                           

      Üye                                                         Üye                       Üye                          Üye