MECLİS KARARLARI

Aralık Meclis Kararları

                    04.12.2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

                   Belediye Meclisimiz 04.12.2018 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinden çoğunluğun   olduğu görülerek oturum açıldı.

                  Kasım  ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan  İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı konusunun  görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşcuincirliği Mevkii 334 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 137,16 m2 taşınmazın satışı  konusunun İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

     Gündemin 2.maddesi olan İlçemiz Cumalı mahallesi Kababağ mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı konusunun  görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ mevkii 276 ada 64 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 3.874,56 m2 taşınmazın satışı konusunun İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

                 

               Gündemin 3.maddesi olan Kredi talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

 

Belediyemizin nakit yetersizliği nedeni ile 2019 Mali yılında yatırım işlerinde (yol yapımı, yayalaştırma düzenlemesi, iş makinesi alımı v.s.) kullanılmak üzere belediyemiz taşınmazlarını teminat göstermek suretiyle yurtiçi bankalardan 60 aya kadar faiz hariç 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) ana para tutarında kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulduğundan, konu ile ilgili olarak 5393 sayılı belediye kanununun 68.maddesinin (d) ve € fıkralarında belirtilen borçlanma kurallarına uygun olup, tüm bu  işlemlerin yürütülmesi  için Belediye Başkanı A. Gürsel Uçar’a  yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

     Gündemin 4.maddesi olan Sokak adının değiştirilmesi  konusunun  görüşülmesine geçildi.

Bülent Demir’in belediyemize vermiş olduğu 23.11.2018 tarih 7190 sayılı başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 93 sokak adının “Fırat Yılmaz Çakıroğlu” olarak;

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım’ın  Belediyemize vermiş olduğu  03.12.2018 tarih 7391 sayılı başvurusunda, İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 81 sokak adının “Feyzullah Çınar” olarak değiştirilmesini talep etmektedirler.

Bahse konu taleplerin İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna  havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

     Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz İskele  Mahallesi, 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 958,48 m2 lik Maliye hazinesine ait kısmının kamulaştırma veya takas yapılması konusunun   görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı 7.298,30 m2 taşınmaz, Belediye Hizmet alanı (Açık Pazar Yeri)  olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin 958,48 m2 si Maliye Hissesi, 148,48 m2 si Belediye hissesi, 6.191,34 m2 si ise şahıslar adına hisseli iken, kayıtlı hisse alanları bedeli karşılığında belediyemiz adına kamulaştırılmış olup, geriye kalan 958,48 m2 Maliye hissesinin belediyemiz adına  satın alınma veya takas yoluyla kamulaştırılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

        Gündemin 6. Maddesi olan Katı Atık tarifeleri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi hükümleri gereği, İlçemiz Evsel Katı Atık toplama taşıma hizmeti maliyetini kapsayan tarife hazırlanmış ve Datça Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 10 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Belediye Meclisinin 2017 yılı Katı Atık Toplama Hizmet Tarifelerini ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu içeren kararında, 2017 yılı Katı Atık Toplama Hizmet Bedelinin, mükelleflerle karşılıklı sözleşme yapılarak ya da sözleşme yapmaya çağrıyı takiben 1 ay sonunda sözleşme yapılmış kabul edilerek, 2017 yılı içinde tahakkuk ve tahsilatına başlanması hükmü yer almaktadır. Ancak; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının, 21.02.2017 tarih ve 3947 sayılı yazısında Evsel Katı Atık Sözleşmesinin Belediyemiz ile mükellefler arasında karşılıklı olarak imzalanması gerektiği, belirtilmiş, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmelikte de Yönetmeliğe uyum sürecinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldığı hükmü yer almıştır.31.12.2017 tarihine kadar hiçbir mükellef, Belediyemiz ile sözleşme yapmak üzere başvuruda bulunmamıştır.25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı R.G.de  yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte, uyum sürecinin 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldığı hükmü yer almış, 06.02.2018 tarihli Datça Belediyesi Meclis toplantısında da, Plan Bütçe Komisyonunun Raporunda yer aldığı gibi, tarifelerde değişiklik yapılmamasına ve gerek duyuru ile gerekse yazılı olarak sözleşmeye çağrı yapılmasına karar verilmiştir.

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK-Geçici Madde-24 hükümleri gereği, 2018 yılında İlçemizde Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Maliyeti hesaplamalarının yenilenmesi ve Evsel Katı Atık Hizmeti Tarifesinin  yeniden düzenlenmesi konusunun, Belediye ile karşılıklı sözleşme yapmak üzere çok az sayıda mükellefin başvuruda bulunmuş olması göz önünde bulundurularak karara bağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6.maddesi ile ilgili komisyon raporunun hazırlanması için oturuma     saat 10:35 de başlanmak  üzere   verildi.

 

Belediye Meclisimiz 04.12.2018 Salı günü Saat 10:35’da 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinden çoğunluğun   olduğu görülerek oturum açıldı.

      Gündemin 7. Maddesi olan Katı Atık tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun  görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 04.12.2018 tarihli oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 yılı Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesini belirlemek üzere, komisyon 04.12.2018 tarihinde ve saat 10:15 de Gökhan Sağır Başkanlığında Üye Hayriye Balkan  ile birlikte  Meclis Salonunda toplanmıştır.

Komisyonca yapılan incelemede, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrasında “Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlananlar ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım onarım ve ıslah çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu İlçemiz Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi 2016 yılı verileri gözönüne alınarak 2017 yılı için hazırlanmış ve 03.01.2017 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına 03.10.2018 tarih ve E.173130 sayılı yazısında, her abone ile karşılıklı sözleşme yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen, bugüne kadar karşılıklı sözleşmelerin yapılamamış olması nedeniyle tahakkuk ve tahsilat işlemleri başlatılamamış, uyum süreci en son 25.01.2018 tarihli R.G.de yayımlanan Yönetmelik ile 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

2018 yılı içinde Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti toplam maliyetinde bazı değişiklikler olduğundan ve Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Tiplerinin MUSKİ tahakkuk ve tahsilat işlemlerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden, 2019 yılı Evsel Katı Atık Hizmeti Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde olması komisyonca uygun görülmüştür.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

ABONE TÜRLERİTarife Birimi Tarife Bedeli (TL./yıl)
1TİP 1- KONUTLAR(Bağımsız Birim Adedi Bazlı) 
aMülga Köy Yerleşim alanlarındaki konutlar 
b31.03.2014 itibariyle Belediye hudutlarındaki konutlarKonut başına130,00
cİndirimli Konutlar 00,00
2TİP 2-KONUT DIŞI ALANLAR(Kişi Bazlı) 
aDevlet: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim kuruluşları, her türlü eğitim kurslarıÖğrenci başına 

 

0 – 200 öğrenci arası‘’7,00
201 – 600‘’10,00
bResmi KurumlarPersonel başına 
0 – 20‘’20,00
21 – 50‘’22,00
50 üzeri‘’25,00
cSanayi, İmalathaneler, Üretim yerleri, İşletme geliştirme tesisleriPersonel başına 
0 – 10 kişi personel‘’30,00
10 kişi üzeri personel‘’40,00
dÖzel: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul Öncesi Eğitim Kuruluşları, Her Türlü Eğitim KurslarıÖğrenci başına15,00
3TİP 3-KONUT DIŞI ALANLAR (Yatak Sayısı Bazlı)   
d4 yıldız (hariç) altındaki her türlü konaklama tesisleri (Sezonluk İşletilenler)Yatak başına 
0 – 50 kişi arası‘’20,00
51 – 100 kişi arası‘’25,00
101 – 200 kişi arası‘’30,00
200 kişi üzeri‘’40,00
eHastaneler‘’40,00
4TİP 4-KONUT DIŞI ALANLAR (Yüzölçümü Bazlı) 
aRestoranlar, FastFood, Yeme İçme Mekanları, Kafe, Bar, Eğlence Mekanları, Oyun Salonları, Sinema ve Gösteri Salonları, Spor TesisleriM2. başına 

 

15,00

bBüfe, Market, Toptan, Parekende Satıcılar, Ofisler, Bürolar, İbadethaneler, Dernekler, Lokaller, STK’lar, Servis, Satış Büroları, Teşhir Ofisleri, Manav, Terzi, Kasap, Butik‘’ 

 

10,00

 

cDepolar, Lojistik istasyonlar, Kargo dağıtımı, İmalathaneler‘’10,00
eBankalar, Benzin İstasyonları, AVM, Süper Market‘’10,00
  
5TİP 5- KONUT DIŞI ALANLAR(Tekne-Araç Sayısı Bazlı)  
bTekne ve yat gibi deniz araçlarının park dinlenme vb. alanlarTekne/Yat başına20,00
6TİP 6- KONUT DIŞI ALANLAR (Süre Bazlı)-(Su Faturası Hariç) 
aGeçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri, Sergi, Lunapark, vbEsnaf başına20,00
cBelirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, stantlar‘’15,00
7TİP 7- KONUT DIŞI veya MÜNFERİT SU ABONESİ DIŞINDA ALINACAKLAR 
aToptancı Halleri 
bYukarıda Tanımlanmayan Diğer Aboneler 
8TİP 8- KONUT DIŞI ALANLAR ( Sabit Ücret Bazlı) 
aİşyerleri 

 

Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.

Bu tarife 01.01.2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

 

 

                   Meclis üyelerinden A.Bülent Sancaktar ve  Halit Çıplak’ın mazeretleri sebebiyle izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 08.01.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR          Can CANBEY           Hayriye  BALKAN                İnci BİLGİN                      

Meclis Başkanı                             Üye                              Üye                                             Üye                            

                                    

  

  

Gökhan SAĞIR                   Halit ÇIPLAK             Esat AKKIN               Serbülent DEMİRELLİ            

      Üye                                    Üye                                   Üye                                           Üye 

                                               (Bulunmadı)                                                                                                                  

  

                                              

Volkan KARACAOĞLU    A.Bülent SANCAKDAR       Ümit TEMEL         İ.Cem ÇELEBİ                                                                                                                                           

      Üye                                                         Üye                       Üye                          Üye   

                                                          (Bulunmadı)                                                      

Kasım Meclis Kararları

                      

                             06.11.2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

                   Belediye Meclisimiz 06.11.2018 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam  olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar, İlçemiz Cumalı Mahallesi, Çeşme köy mevkii 250 ada 7 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili şartlı bağış konusunun  gündeme 5.madde olarak eklenmesini önerdi, öneri oybirliği ile kabul edildi.

                  Ekim  ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan  2019 yılı Analitik Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun  görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisinin 05.10.2018 Tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna  havale edilen 2019 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçe  ve 2019 Mali Yılı Gelir Tarife Cetvelleri ile ilgili olarak, komisyon  23/10/2018 tarihinde saat 10:00’de Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda  Gökhan Sağır başkanlığında toplanmış olup, komisyonunun 2019 Mali Yılı ve izleyen iki yıla ait Bütçesi ile ilgili görüş ve kararları aşağıda belirtilmiştir.

 

 2019 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE 1- Belediye idari birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği üzere toplam ₺32.000.000,00 ödenek verilmiştir.

 

    MADDE 2- Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam ₺32.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir.

 

     MADDE 3- 2019 yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı, Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler ile açık/fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

 

MADDE 4– Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

 

    MADDE 5- (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

 

    MADDE 6- 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezisi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri  (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

   MADDE 7- Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

        1-Bütçe Kararnamesi

        2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

        3- Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma (B) Cetveli Örnek-15)

        4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16)

        5- Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) Cetveli (Örnek-17)

        6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

        7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıf. Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

        8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

        9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

        10- Gelecek Yıllara, Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek21)

        11- Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

        12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

        13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

        14-237 Sayılı Taşıt Kanuna Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) Cetveli (Örnek-25)

        15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26)

        16- Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

        17– Finansman Programı (Örnek-28)

18- Gerekli görülen diğer cetveller

 

MADDE 8- Meclis tarafından kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

 

MADDE 9- Bu Kararname Hükümleri 01 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- Bu Kararname Hükümlerini üst yönetici yürütmeye yetkilidir.

 

2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde incelenmiş olup,  meclisimizce uygun görülmüştür.

 

2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyi aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle kabulüne meclisimizce uygun görülmüştür.

 

KODUNEV’İ2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ (₺)
01PERSONEL GİDERİ8.918.400
02SOS.GÜV.KUR.DEVLET PRİMİ GİDERİ1.267.600
03MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ9.020.200
04FAİZ GİDERLERİ470.000
05CARİ TRANSFERLER757.800
06SERMAYE GİDERLERİ8.366.000
07SERMAYE TRANSFERLERİ 
08BORÇ VERME 
09YEDEK ÖDENEK3.200.000
 TOPLAM32.000.000

 

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.Düzeyine göre olan dağılımı aşağıdaki şekliyle kabulüne meclisimizce  uygun görülmüştür.

 

KODUGELİRİN TÜRÜ2019 YILI BÜTÇE TAHMİNİ  (₺)
01VERGİ GELİRLERİ12.543.000
03TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ3.590.000
04ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLİR3.000.000
05DİĞER GELİRLER9.698.000
06SERMAYE GELİRLERİ3.300.000
09RED VE İADELER (-)-131.000
 TOPLAM32.000.000

 

 

 

Ayrıca 2019 yılı bütçe hazırlıklarında yer alan izleyen iki yıla ait bütçe rakamları;

2020                     2021

GİDER BÜTÇESİ (₺)                                                       : 33.600.000,00           35.280.000,00

 

GELİR BÜTÇESİ (₺)                                                        : 33.600.000,00         35.280.000,00

 meclisimizce uygun görülmüştür.

 

 

 1. GİDER BÜTÇESİ.

 

KURUMSAL KODLAMASI YAPILAN BİRİMLERİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYLERİ

 

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                        ₺3.141.900,00

Meclisimizce  uygun görülmüştür.

 

EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ                                                               ₺1.230.300,00

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                           ₺549.000,00

Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ                                            ₺1.537.400,00

Meclisimizce  uygun görülmüştür.

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ       

04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER                                                          ₺12.553.500,00

Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                        ₺4.658.500,00

Meclisimizce  uygun görülmüştür.

 

İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

06 İSKÂN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ                                              ₺3.355.900,00

Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

01 GENEL KAMU HİZMETLERİ                                                                       ₺3.555.100,00

Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ                                                                  ₺886.400,00

Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ                                           ₺532.000,00

Meclisimizce uygun görülmüştür.

            2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Kurumsal Kodlaması yapılan her birimin Fonksiyonel Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺32.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne meclisimizce uygun görülmüştür.

            2.GELİR BÜTÇESİ

EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN 1.DÜZEYİNDE GELİR BÜTÇESİ   

            01- VERGİ GELİRLERİ

            2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Vergi Gelirleri ₺12.543.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, meclisimizce uygun görülmüştür.

03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ₺3.590.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, meclisimizce uygun görülmüştür.

            04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER

            2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler  ₺3.000.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, meclisimizce  uygun görülmüştür.

05- DİĞER GELİRLER

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Diğer Gelirler ₺9.698.000,00 olarak tahmin edilmiş olup, meclisimizce uygun görülmüştür.

06- SERMAYE GELİRLERİ

            2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺3.300.000,00 olarak edilmiş olup, meclisimizce uygun görülmüştür.

09- RED VE İADELER (-)

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik 1.Düzeyde Sermaye Gelirleri ₺131.000,00 olarak edilmiş olup, Meclisimizce uygun görülmüştür.

 

2019 Mali Yılı Gelir Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmanın 1.düzeyinde ayrı ayrı incelenmesi sonucunda toplam ₺32.000.000,00 olarak ayrı ayrı kabulüne meclisimizce  uygun görülmüştür.

Ayrıca 2019 Mali Yılı Ayrıntılı Harcama programı ve finansman programı üç aylık dönemler itibari ile toplamları üzerinden 1. Düzeyde aşağıda belirtilen tablodaki gibi olup ayrı ayrı kabulü Meclisimizce uygun görülmüştür

 

2019 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI (₺)

 

EKONOMİK KODLAMAI. 3AYLIK
(OCAK-ŞUBAT-MART)
II. 3AYLIK
(NİSAN-MAYIS-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL)
IV. 3AYLIK
(EKİM-KASIM-ARALIK)
TOPLAM
IIIAÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01 PERSONEL GİDERLERİ2.229.6002.229.6002.229.6002.229.6008.918.400100
02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ316.900316.900316.900316.9002.267.600100
03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ2.255.0472.255.0512.255.0512.255.0519.020.200100
04 FAİZ  GİDERLERİ117.500117.500117.500117.500470.000100
05 CARİ TRANSFERLER189.450189.450189.450189.450757.800100
06 SERMAYE GİDERLERİ2.091.5002.091.5002.091.5002.091.5008.355.000100
07 SERMAYE TRANSFERLERİ0,000,000,000,000,000,00
08 BORÇ VERME0,000,000,000,000,000,00
09 YEDEK ÖDENEKLER800.000800.000800.000800.0003.200.000100
    TOPLAM7.999.9978.000.0018.000.0018.000.00132.000.000100

  

2019 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI (₺)

 

KODUFinansman ProgramıI. 3AYLIK
(OCK-ŞUB-MART)
II. 3AYLIK
(NİS-MAY-HAZİRAN)
III. 3AYLIK
(TEM-AĞU-EYL)
IV. 3AYLIK
(EKM-KAS-ARA)
TOPLAM
 AÇIKLAMAMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARMİKTARORAN%
01Vergi Gelirleri3.135.7503.135.7503.135.7503.135.75012.543.000100
03Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri897.500897.500897.500897.5003.590.000100
04Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler750.000750.000750.000750.0003.000.000100
05Diğer Gelirler2.424.5002.424.5002.424.5002.424.5009.698.000100
06Sermaye Gelirleri825.000825.000825.000825.0003.300.000100
08Alacaklardan Tahsilat0,000,000,000,000,000,00
09Red ve İadeler (-)32.75032.75032.75032.750131.0000,00
 TOPLAM8.000.0008.000.0008.000.0008.000.00032.000.000,00100

 

SONUÇ:

 

Datça Belediye Başkanlığının 2019 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 10 (on) madde üzerinden madde madde eki diğer cetveller ile birlikte gider bütçesi kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflandırmanın 1.Düzeyi toplamı ₺32.000.000,00 ve gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın 1.düzeyi toplamı ₺32.000.000,00 üzerinden denk olarak, izleyen yıl bütçelerinden 2020 yılı gider bütçesi ₺33.600.000,00 gelir bütçesi ₺33.600.000,00 ve 2021 yılı gider bütçesi ₺35.280.000.00 gelir bütçesi ₺35.280.000,00 üzerinden denk olarak tahmin edilmiş ve birinci düzey ayrıntılı harcama programı ile finansman programı üçer aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. Maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesine göre meclisimizce  oybirliği ile uygun görülmüştür.

Datça Belediye Başkanlığının 2019 Mali Yılında uygulanacak Gelir Tarifeleri Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 28. maddesi, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesi gereğince değerlendirilmiş olup, 01.01.2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan 2019 yılı bütçesi ayrı ayrı  oya sunuldu, yapılan oylama sonucu gelir ve gider bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

     Gündemin 2.maddesi olan Tarife ve Harçların tespiti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun  görüşülmesine geçildi.

                 Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarih ve 54 nolu kararı ile plan ve bütçe komisyonuna havale edilen 2019  yılında uygulanacak Tarife ve Harçlarla ilgili olarak, komisyon 23.10.2018 Salı günü saat 11:00 da Gökhan Sağır Başkanlığında toplanmış olup;

Komisyonca 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 Sayılı  Belediye Gelirleri Kanununun ilgili maddeleri uyarınca 2019 yılında uygulanacak olan  Tarife ve Harçların aşağıdaki şekilde olması uygun bulunmuş olup, komisyonun raporu  meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

                                        2019 YILI TARİFE VE HARÇLAR   

MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA VE BERTARAF ÜCRETİ

                                                                                                                                     2019

 1. a) Kamyonlardan sefer başına               295,00-TL
 2. b) Traktörlerden sefer başına              180,00-TL

 

MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA ÜCRETİ (SAATİ) ( KDV hariç olarak )

a)Kazıcı / Yükleyici ücreti                                                                                         180,00-TL

 1. b) Silindir kiralama ücreti           245,00-TL
 2. c) Ekskavatör ücreti           295,00-TL
 3. d) Greyder ücreti          295,00-TL
 4. e) Traktör ücreti             125,00-TL
 5. f) Mini Damperli kamyon kiralama ücreti (Sefer başına)             195,00-TL
 6. g) 10 m3 su kapasiteli arazöz kiralama ücreti :

0-10 km arası                                                                                                       385,00-TL

11-20 km arası                                                                                                     445,00-TL

21-30 km arası                                                                                                     510,00-TL

31-40 km arası                                                                                                      575,00-TL

Aracın 1 saatten fazla beklemesi halinde (saat başı)                                       130,00-TL

 1. h) Boş arazöz kiralama 255,00-TL

ı) Havai Fişek atılması durumunda arazöz kiralama ücreti                              1.300,00-TL

 1. i) Platformlu araç kiralama ücreti:

0-10 km arası                                                                                                      220,00-TL

11-20 km arası                                                                                                    280,00-TL

21-30 km arası                                                                                                    335,00-TL

31-40 km arası                                                                                                    405,00-TL

 

MADDE-3 KONTROLLÜK ÜCRETLERİ ( KDV hariç olarak )

3/1: Fen işleri servisinde çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her kontrolde parseldeki her bir yapı için kontrol edilen alan üzerinden hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ ye kadar 185,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100m2’den sonraki her m2’ si için                     40-Tl
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 340,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                    50-TL

ücret alınmasına.

Ticari binalarda zemin katı ticari, üst katı konut kullanımlı olan projelerde zemin kat tavanı kontrollük ücreti de ticari tarifeden alınacaktır.

3/2: İmar işleri çalışan personelin kontrollük ücreti;

( İnşaat ruhsatının emsaline göre her su basman kontrol ücreti her bina taban alanı için  hesaplanacaktır. )

 1. a) Meskenlerden 100 m2’ye kadar 230,00-TL
 2. b) Meskenlerden 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                                  50-TL
 3. c) Ticari binalardan 100 m2’ ye kadar 350,00-TL
 4. d) Ticari binalardan 100 m2’ den sonraki her m2’ si için                      50-TL

ücret alınmasına.

3/3: Kot kontrollük ücreti:

Binalara kot verilmesi için inşaatlara giden personel için bina başına inşaat sahiplerinden KDV dahil                                                                                                                                    350,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-4: İMAR DURUM BELGESİ

KDV dahil                                                                                                             350,00-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE-5: LİMAN BAĞLAMA ÜCRETİ

Datça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi’ nin sınırından taşlık plajı yönüne doğru  olan bölümde

( Günlük, KDV dahil elektrik ve su hariç )

 

5/1: Yabancı teknelerden

 1. a) 0 – 9 metre arası 65,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 80,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası                   95,00-TL
 4. d) 19 – 22 metre arası                   115,00-TL
 5. e) 23 – 26 metre arası 155,00-TL
 6. f) 27 – 40 metre arası 210,00-TL
 7. g) 40 metre üzeri 320,00-TL
 8. h) Bu bölümdeki yerli ticari teknelerden yukarıdaki ücretlerin % 50 indirimli olarak uygulanmasına

ı) Kumluk tarafı için ticari olmayan yabancı teknelerden bağlama ücretleri bu tarifenin % 50, ticari teknelerden % 75  İndirimli olarak uygulanmasına,

 1. i) Katamaran tipi teknelerde bu tarifenin % 50 fazlası uygulanır
 2. j) 07:00 – 17:00 saatleri arasında limana giriş yapan teknelerden 35,00-TL

bağlama ücreti tahsil edilir. ( KDV dahil, elektrik ve su ücreti hariç )

 1. k) Saat 12:00’ ye kadar limana giriş çıkış yapan teknelerden bağlama ücreti alınmamasına

5/2 Yerli teknelerden

Yukarıda belirtilen bölüm dışında bağlanan teknelerden, bağlama ücreti olarak;

( Yıllık, KDV dahil, elektrik ve su hariç )

 1. a) 0 – 9 metre arası 265,00-TL
 2. b) 10 – 14 metre arası 405,00-TL
 3. c) 15 – 18 metre arası 585,00-TL
 4. d) 18 metre yukarısı 695,00-TL

ücret alınmasına ve iki eşit taksitte tahsil edilmesine.

 1. e) Yerli teknelerden elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına 2,00-TL

5/3: Datça limanına kayıtlı olmayan teknelerden

( Günlük, KDV dahil, elektrik ve su ücreti )

 1. a) Elektrik ücreti olarak KDV dahil kwsaat başına                           50-TL
 2. b) Tur yapan şirketlere ait teknelerden aynı günde 5 tekneden fazla ( 5 tekne dahil ) liman girişi aldığı takdirde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 3. c) Aynı teknenin üst üste bir günden fazla konaklaması halinde günlük bağlama ücretinden % 20 indirim yapılarak ücretin bu şekilde tahsil edilmesine.
 4. d) Limanda bulunan yerli ve yabancı teknelerden;

Mavi Kart Ücreti ( Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ücret uygulanır )

Atık su ücreti : (Belediye meclisinin 07.08.2018 tarih ve 45 nolu kararı ile belirlenen ücretlerin uygulanmasına)

 1. e) Kartlı sistemin olmadığı yere yanaşan, Datça limanına kaydı bulunmayan teknelerden;

Elektrik ücreti olarak 0 – 18 metre arası                                                                      35,00-TL

18 metre üzeri                                                                           50,00-TL

 

MADDE-6: ANFİTİYATRO ÜCRETİ ( KDV dahil olarak )

 1. a) Konserlerden 000,00-TL
 2. b) Tiyatrolardan             450,00-TL
 3. c) Ticari amaçlı kullanılan diğer etkinliklerden 475,00-TL

 

MADDE-7: KÜLTÜR MERKEZİ TİYATRO SALONU KİRA ÜCRETİ

Kültür Merkezinin ticari amaçlı kullanımlarda KDV dahil olarak;

 1. a) Saat ücreti            105,00-TL
 2. b) Günlük olarak 620,00-TL

 

MADDE -8:BİLGİYE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

 

2019 YILI BİLGİ VE BELGELERE ERİŞİM ÜCRETİ TARİFESİ

1-A3 ve/veya A4 boyutu kağıtlara yazılarak,taranarak ve kopyalanarak verilebilecek veya iletilebilecek yazılı,basılı bilgi ve belgelerin;

a)İlk 10 sayfa için her hangi bir araştırma inceleme,yazma ve tarama ücreti

b)İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan siyah-beyaz yazma,tarama ve kopyalama ücreti

c) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için yapılan renkli yazma,tarama ve kopyalama ücreti

d) ) İlk 10 sayfadan sonraki her sayfa için ortaya çıkacak araştırma,inceleme ve diğer maliyet unsurları ile sair gider ücreti(a ve b bentlerindeki ücretler hariç)

2019 YILI

 

 

Ücretsiz

0,96 TL
1,95 TL
 

6,30 TL

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97. Maddesi gereği tahsil edilen ücretlere KDV İlave edilecektir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 10uncu maddesine ve 14/02/2006 tarih 26080 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği’ne (sıra no:1)uygun olarak hazırlanmıştır.

 

MADDE-9: MÜHENDİS, MİMAR, ŞANTİYE ŞEFİ VE MÜTEAHHİT KAYIT ÜCRETİ

 1. a) Yeni kayıtlarda                          350,00-TL
 2. b) Her yılın Ocak ayının sonuna kadar yapılacak vizelerden             200,00-TL
 3. c) Müteahhit yıllık kayıt ücreti      400,00-TL

MADDE-10: İMAR İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ  DOSYA İNCELEME ÜCRETİ

Dosya başına                                                                                                                230,00-TL

 

MADDE-11: FOTOĞRAF VE EVRAK SURET TASDİK ÜCRETİ

Adet başına                                                                                                                   30,00-TL

 

MADDE-12: İNŞAAT İŞGAL ÜCRETİ

İnşaatların yapımı sırasında belediyeden izin almak kaydıyla işgal edilen kaldırım ve yolların m2‘ sinden günlük olarak                                                                                                               5,00-TL

Ücret alınmasına.

MADDE-13: PLAN PROJE TETKİK ÜCRETİ

Ruhsat için yapılan plan ve projelerin tetkiki için m2’ si                                          0,40-TL

Ücret alınmasına.

 

MADDE- 14: PLAN PROJE SURETİ TASDİK ÜCRETİ ( PAFTA )

2019 yılı pafta başına                                                                                               35,00-TL

 

MADDE-15: TASDİKLİ İMAR PLANI  PAFTA  ÜCRETİ

Adet olarak                                                                                                             50,00-TL

MADDE-16: BELEDİYEMİZCE KONULAN YÖN PANOLARINDAN

Yön panolarına konulan her bir pano için yer kullanım bedeli olarak                325,00-TL

Ücret alınmasına.

MADDE-17: KIZLAN MAHALLESİ KANTAR ÜCRETİ

 1. a) Tır ve büyük kamyonlardan 35,00-TL
 2. b) Küçük kamyon ve kamyonetlerden 17,50-TL

Kantar ücreti, Kızlan Mahallesi halkından alınmayacaktır.

 

MADDE-18:MAHALLELERDEKİ ÇOK AMAÇLI SALON KİRA ÜCRETLERİ

 1. a) Kızlan Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti 600,00-TL
 2. b) Kızlan Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 800,00-TL
 3. c) Yazı Mahallesi çok amaçlı salon kira ücreti 600,00-TL
 4. d) Yazı Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 800,00-TL
 5. e) Emecik Mahallesi çok amaçlı salon kirası 600,00-TL
 6. f) Emecik Mahallesi halkına çok amaçlı salon kira ücreti 800,00-TL

MADDE-19: MAHALLELERDE SAHİL KİRALAMA ÜCRETİ

 1. a) Yaka Mahallesi Palamutbükü Mevkii ( m2’ si yıllık ) 12,00-TL
 2. b) Mesudiye Mahallesi ( m2’ si yıllık ) 12,00-TL
 3. c) Sahillere konulan Duşmatik kullanım ücreti (Tek kullanımlık)                           1,00-TL

MADDE-20: STAND ÜCRETLERİ: (Sezonluk olarak)

 1-    İSKELE MAHALLESİ:

 1. Sevgi yolu                    500,00-TL
 2. Anfitiyatro önü 600,00-TL
 3. Kumluk mevkii 70 ve 73.sokak                         000,00-TL
 4. Kumluk mevkii 72.sokak (Sanat Sokağı) 600,00-TL

2-   Datça Mahallesi                                                                                           750,00-TL

3-  Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii                                                            2.000,00-TL

4-   Mısırcılar                                                                                                        2.000,00-TL

5-   İkinci el pazarı (bit pazarı) Tezgah başına                                                          10,00-TL

MADDE-21 :EVLENME ÜCRETİ :

İzin Belgesi ücreti                                                                                                    100,00-TL

Dosya ücreti                                                                                                               60,00-TL

MADDE-22 : BEYAN SURET ÜCRETİ:

Emlak Beyan sureti  (Rayiç Değeri)                                                                          20,00-TL                                         

MADDE-23: HARÇLARIN TESPİTİ

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 11/07/2014 tarih ve 29057 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 45 seri numaralı Belediye Gelirleri Kanun Genel Tebliği geçici 7. Maddesinde “ İlan Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı ve İşyeri Açma İzni Harcına dair tarifeler Bakanlar Kurulunca tespit edileceğinden, usul ve esasları belirtilen çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanıncaya kadar söz konusu vergi ve harçların maktu tarifeleri olarak ilgili belediyelerin, belediye meclislerine 2013 yılı için belirlenen tutarlar uygulanacaktır “ hükmü yer almaktadır.

Açıklanan hüküm gereğince;

23/1: 5281 sayılı kanunun 16. Maddesinde yer alan İlan ve Reklam Vergileri ile ilgili olarak;

 1. a) Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı resim gibi tüm sabit İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak                                   60,00 TL
 2. b) Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan İlan ve Reklamların beher m2’ sinden yıllık olarak           38,00 TL
 3. c) cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki İlan Ve Reklamların m2’ sinden haftalık olarak                                   10,00 TL
 4. d) Işıklı veya projeksiyonlu İlan ve Reklamlardan her m2’ si için yıllık olarak 108,00 TL
 5. e) İlan ve Reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri biblolar veya benzerlerinin;

Broşürlerin her biri için                                                                                0,25 TL

Katalog, duvar ve cep takvimlerinin her biri için                                         0,25 TL

Biblolar ve benzerleri için                                                                            0,25 TL

 1. f) Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beher m2’ sinde günlük olarak                                                          0,50 TL

İlan ve Reklam Vergilerinin,  işyeri ÇTV ödeme dönemleri olan Mayıs ve Kasım aylarında  olmak üzere 2 eşit taksitle alınmasına;

 

23/2: 5281 sayılı kanunun 17. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 21. Maddesinin 1. Fıkrasının (III) numaralı bendi uyarınca;

Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinden günlük olarak;

 1. a) Diskolardan 25,00 TL
 2. b) Pavyonlardan 25,00 TL
 3. c) Canlı müzik izni olan cafe – restaurantlardan 22,00 TL
 4. d) Diğer işletmelerden 22,00 TL

23/3: 5281 sayılı kanunun 19. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 56. Maddesinde yer alan İşgal Harcı Tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

 1. maddenin (I) ve (II) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher m2’ si için günde;
 2. a) Pazaryeri dışındaki işgallerden 0,60-TL
 3. b) Pazaryeri tahsis ücreti ( üreticilerden) 50-TL
 4. c) Pazaryeri tahsis ücreti ( pazarcılardan ) 2,50-TL
 5. d) Sezonluk (Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül) işgallerden 0,90-TL

 

23/4: 52. Maddeni (I) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde;

 1. a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına 2,00 TL
 2. b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına  3,00 TL

23/5: 52. Maddenin (III) numaralı bendinde yazılı işgallerden;

 1. a) Her taşıttan beher saat için 1,25 TL

23/6: 5281 sayılı kanunun 20. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 60. Maddesi uyarınca Tatil Günleri Çalışma Ruhsat Harcı ( Yıllık olarak )

 1. a) 50 m2’ ye kadar olanlardan 70,20 TL
 2. b) 51 – 100 m2 arası 140,40 TL
 3. c) 101 m2’ den sonrası 356,40 TL

olmasına.

23/7: 5281 sayılı kanunun 24. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 7. Maddesinde yer alan Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı tarifesinin aşağıda şekilde olmasına;

 1. a) Tartı aletlerinin her birinden 1,25 TL
 2. b) Uzunluk ölçülerinin her birinden 1,25 TL
 3. c) Akıcı ve daneli maddelerin hacim ölçülerinin her birinden 2,75 TL
 4. d) El terazilerinden 5,50 TL
 5. e) Normal masa terazilerinden 8,00 TL
 6. f) Otomatik ( ibreli ) terazilerden 11,00 TL
 7. g) Elektronik terazilerden 14,00 TL
 8. h) Kantar ve basküllerden 22,00 TL

23/8: 5281 sayılı kanunun 25. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun ek: 6. Maddesinde yer alan Bina İnşaat Harcı tarifesinin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Konut;

 1. a) İnşaat alanı 100 m2’ ye kadar m2’ si 0,70 TL
 2. b) İnşaat alanı 101 – 120 m2 arası m2’ si        1,40 TL
 3. c) İnşaat alanı 121 – 150 m2 arası m2’ si 2,00 TL
 4. d) İnşaat alanı 151 – 200 m2 arası m2’ si 2,75 TL
 5. e) İnşaat alanı 200 m2’ den yukarı m2’ si 3,50 TL

 

B – İşyeri

 1. a) İnşaat alanı 25 m2’ ye kadar m2’ si 2,75 TL
 2. b) İnşaat alanı 26 – 50 m2 arası m2’ si 4,00 TL
 3. c) İnşaat alanı 51 – 100 m2 arası m2’ si 5,50 TL
 4. d) İnşaat alanı 100 m2’ den yukarı m2’ si 7,00 TL

 

23-/9: 5281 sayılı kanunun 26. Maddesi ile değiştirilen 2464 sayılı kanunun 84. Maddesinde yer alan çeşitli harçlara ait tarifelerin aşağıdaki şekilde olmasına;

A – Kayıt ve Suret Harçları

 1. a) Her sayfa başına 0,60 TL
 2. b) Harita plan ve krokilerin beher m2’ sinden 7,00 TL

B – İmarla İlgili Harçlar ( Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı )

 1. a) İlk parselasyon harcı ( beher m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,11 TL

 1. b) İfraz ve tevhit harcı ( beher m2 için ) ;

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,11 TL

 1. c) Plan ve proje tasdik harcı ( beher inşaat m2’ si için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,11 TL

 1. d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı;

Konut bölgelerinden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,26 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         0,95 TL

Ticari bölgelerden

d-a) Toprak ( beher m3 için )                                                                       0,31 TL

d-b) Kanal ( beher m2 için )                                                                         1,15 TL

 1. e) Yapı kullanma izni harcı ( beher inşaat m2 için );

Konut bölgelerinden                                                                                     0,08 TL

Ticari bölgelerden                                                                                         0,10 TL

 1. C) İşyeri Açma izin harçları ( beher m2 için )            1,00 TL
 2. D) Muayene ruhsat ve rapor harcı 11,00 TL
 3. E) Sağlık belgesi harcı 2,00 TL

5281 sayılı kanun gereğince değiştirilen tarife ve harçların yukarıda tespit edildiği şekilde 01/01/2019 tarihinde itibaren uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup, komisyonun raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

              Gündemin 3.maddesi olan Datça Kent Konseyi Yürütme Kurulunun “Datça Kalkınma Stratejisinin ve Yol Haritasının belirlenmesi talebi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu, imar komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 02.10.2018 tarih ve 56 nolu kararı ile tüm komisyonlara havale edilen  “Datça’nın Kalkınma Stratejisinin ve Yol Haritasının Belirlenmesi projesi” nin sonuç raporlarının değerlendirilmesiyle ilgili olarak komisyonlar 16.10.2018 Salı günü saat 14:00 da meclis salonunda toplanmıştır.

Toplantıda “Datça”nın Kalkınma Stratejisi ve Yol Haritasının Belirlenmesi Projesi” nin GEKA tarafından desteklenen ilk kısmının proje koordinatörü olan  M.Özgür Mutlu tarafından proje süreçleri, bulgular ve sonuçları içeren bir sunum gerçekleştirilmiştir.

Proje çalışmaları doğrultusunda Datça’nın kalkınma stratejisi “alternatif turizm alanlarını geliştirerek katma değerli turistleri hedeflemek, kırsal kalkınmada yeni teknolojileri kullanarak pazarlama imkanlarını geliştirmek ve tarım ile turizm sektörlerinde ortaklık kültürü ile çevre dostu üretime odaklanmak” olarak belirlenmiş ve bu stratejinin uygulanması için   4 gelişme ekseni altında 15 proje önerisi sunulmuştur. Datça’nın kalkınma stratejisi’nin  sürdürülebilirlik, verimlilik, çeşitlilik ve markalaşma ilkeleriyle uyumlu bir biçimde uygulanması ve düzenli koordinasyon toplantılarıyla izleme ve değerlendirmelerin yapılması önerilmektedir. Komisyonca yapılan değerlendirmede sunulan raporların içerik olarak yeterli ve uygun olduğu görüşüne varılmış ve proje raporlarının kabulü  komisyonlarca uygun görülmüş olup, komisyonların raporu meclisimizce   oybirliği ile kabul edildi.

 

     Gündemin 4.maddesi olan  İlçemiz İskele Mahallesi 649 ada 1 parsel kargı yolu caddesi No;16/A ve 16/B adresindeki işyerlerinin kira süresinin belirlenmesi  konusunun  görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 649 ada 1 parsel Kargı Yolu Caddesi no: 16/A ve 16/B adresinde bulunan işyerlerinin kiralanması ve 3 yıldan fazla olmak üzere kira süresinin  belirlenmesi gerektiği müzekkereden anlaşılmış olup, konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde, 649 ada 1 parselde bulunan işyerlerinin 2886 sayılı kanununun ilgili maddeleri gereği ihaleye çıkarılarak 5 yıllığına kiraya verilmesine ve ihale işlemleri için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

     Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Cumalı Mahallesi, Çeşme köy mevkii 250 ada 7 parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili şartlı bağış konusunun   görüşülmesine geçildi.

                Ömer Yazıcıoğlu vekili Güner Coşar’ın 05.11.2018 tarihinde belediyemize vermiş olduğu dilekçesinde; Muğla İli, Datça İlçesi, Cumalı Mahallesi, Çeşme köy mevkii 018-C-10A-2A-2B pafta, 250 ada 7 parselde kayıtlı 165,22 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulü, belediyemizce bu taşınmazın  kültür ve sanat evi olarak değerlendirilmesi ve yapılacak bu kültür ve sanat evine dedesi Ömer İhsan Coşar’ın isminin verilmesi koşuluyla Belediyemize hibe etmek istediği anlaşılmış olup, Konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde bahse konu talep uygun görülmüş olup, Cumalı mahallesi, Çeşme köy mevkii 250 ada 7 parselde kayıtlı 165,22 m2 büyüklüğündeki gayrimenkulün belediyemize şartlı bağış olarak kabul edilmesine, gerekli işlemlerin yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 04.12.2018 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

                                                    

Ekim 2018 Meclis Kararları

                              02.10.2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

                    Belediye Meclisimiz 02.10.2018 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinden çoğunluğun  olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar, Datça Kent Konseyi Yürütme Kurulunun “Datça Kalkınma Stratejisinin ve Yol Haritasının belirlenmesi ile ilgili taleplerinin gündeme 4.madde olarak eklenmesini önerdi, öneri oybirliği ile kabul edildi.

                  Eylül  ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan  2019 yılı Analitik Bütçesinin görüşülmesine geçildi.

 Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanıp, Belediye Başkanlığı ve Belediye Encümenince incelenen 2019 yılı Analitik bütçesinin plan ve bütçe komisyonunda görüşülmesi için komisyona havale edilmesine ve komisyon üyeleri tarafından  hazırlanacak olan raporun Kasım  ayı meclis  toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi olan Tarife ve Harçların tespiti konusunun  görüşülmesine geçildi.

Tarife  ve Harçların   plan ve bütçe komisyonu tarafından görüşülmesi için komisyona havale edilmesine komisyon üyeleri tarafından  hazırlanacak olan raporun Kasım  ayı meclis  toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

   Gündemin 3.maddesi olan Aktarma konusunun  görüşülmesine geçildi.

Mali Hizmetler birimimiz tarafından hazırlanan 2018 yılı bütçesinin yetersiz bölümleri olan,

46 48 07 10 06 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 15.000,00-TL.

46 48 07 18 01 3 9 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 35.000,00-TL.

4648 07 18 01 3 9 00 5 01 05 Geçici personel bölümüne 50.000,00-TL

46 48 07 25 03 3 0 00 5 03 06 Temsil ve Tanıtım Giderleri bölümüne 100.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 02 Sözleşmeli personel bölümüne 180.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 20.000,00-TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 02 Sözleşmeli bölümüne 18.000,00- TL.

46 48 07 30 04 4 3 00 5 02 03 İşçiler bölümüne 60.000,00-TL.

46 48 07 31 01 1 2 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 84.000,00-TL.

46 48 07 31 01 1 2 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 28.000,00-TL.

46 48 07 31 01 1 2 00 5 04 02 Diğer İç Borç Faiz Gideri bölümüne 120.000,00-TL.

46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 15.000,00-TL.

46 48 07 41 05 1 0 00 5 01 03 Sözleşmeli bölümüne 75.000,00-TL.

46 48 07 41 05 1 0 00 5 02 01 Memurlar bölümüne 5.000,00-TL.

46 48 07 41 05 1 0 00 5 02 03 İşçiler bölümüne 75.000,00-TL. olmak üzere,

46 48 07 30 04 4 3 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden yukarıda yazılı olan bütçenin yetersiz bölümlerine toplam 880.000,00-TL aktarma yapılmasına;

 

46 48 07 30 04 4 3 00 5 01 03 İşçiler bölümüne,

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden toplam 2.300.000,00-TL aktarma yapılmasına;

 

            Yukarıda yazılı olan bölümler arasında toplamda 3.180.000,00 TL. tutarında aktarma işlemlerinin yapılmasına oybirliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin 4.maddesi olan Datça Kent Konseyi Yürütme Kurulunun “Datça Kalkınma Stratejisinin ve Yol Haritasının belirlenmesi ile ilgili taleplerinin görüşülmesine geçildi.

Datça Kent Konseyi’nin projesi olan “Datça’nın Kalkınma Stratejisinin ve Yol Haritasının Belirlenmesi” ile ilgili Belediyemiz GEKA ve TEPAV işletmesi ile ortak yürütülen çalışma raporunun plan ve bütçe komisyonu, imar komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Meclis üyelerinden İrfan Cem Çelebi ve Serbülent Demirelli’nin mazeretleri sebebiyle izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 06.11.2018 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

Ağustos Meclis Kararları

                     Belediye Meclisimiz 07.08.2018 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam  olduğu görülerek oturum açıldı.

                  Temmuz  ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

                  Gündemin 1.maddesi olan Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi ile ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi, Liman mevkiinde, Belediyemiz sorumluluğundaki Yat Yanaşma Yerinde, Çev. Kor. Ve Kont. Md. Birimimizce yapılmış olan çalışma sonucu, Atık Kabul Tesisi kurulduğu ve Yat Yanaşma Yerinden faydalanan gemilerden kaynaklanan atıkların kabulüne başlandığı Çev. Kor ve Kont. Md. nün 02.07.2018 tarihli müzekkeresinde belirtilmiştir. 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G. de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26. maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı Tebliğe göre hazırlanan Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Tarifesi, Belediye Meclisimizin 03.07.2018 tarihli oturumunda Meclis görüşüne sunulmuş ve Atık Kabul Tesisine atık kabulü ile ilgili, Çev. Kor. ve Kont. Md. Birimince hazırlanan 2018 yılı Gelir Tarifesinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra Meclisimizce değerlendirilmesine karar verilmişti.

Buna göre, 23.07.2018 günü, Komisyon Başkanı Gökhan Sağır başkanlığında, Üye Hayriye Balkan ve Üye Bülent Sancaktar katılımıyla, saat 14:00 itibariyle, Belediye Toplantı Salonunda toplanılmıştır.Yapılan çalışma ve hesaplamalar sonucu, Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi için hazırlanan Atık Yönetim Planında, tekne girişinin en yoğun olduğu Ağustos ayında günlük ortalama 11 yat girişi olacağı ve günlük 645 kg. teknelerden kaynaklanan çöp birikeceği hesaplanmıştır. Buna göre  Atık Yönetim Planında, çöplerin görevliler tarafından alınacağı belirtilmediğinden, 2018 yılı Fiyat Tarifesinde, Yat Yanaşma Yerinden faydalanan teknelerden kaynaklanan çöp (MARPOL EK-5) bedeli alınmaması uygun görülmüş, 2018 Yılı Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi aşağıda belirtildiği şekilde hazırlanmış olup, plan ve bütçe komisyonunca uygun görülmüştür. Komisyonun raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Gelirin Türü 

Gelirin Dayanağı

 

Gelirin Adı

Birimi (sefer, m3) 

KDV Oranı

(%18)

 

2018 Yılı Gelir Teklifi

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU (Atık su) Alımı        (Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler) 

Sefer

 

18%

 

50,00 ₺/Sefer

 

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

 

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden PİSSU

(Atık su) Alımı(Günübirlik Tur Tekneleri)

 

Sefer

 

18%

 

45,00 ₺/Sefer

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintini ve Atık yağ Alımı              ( Günübirlik Tur Tekneleri) 

Sefer

 

18%

 

90,00₺/ Sefer

 

Ücret

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çercevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar

Hakkında Tebliğ

Atık Kabul Tesisinde Teknelerden Sintine ve Atık Yağ Alımı(Sealing Tekneleri, Motor Yatlar,Guletler) 

Sefer

 

18%

 

100,00₺/ Sefer

 

 

 

 

 

Ücret2013/12 Gemi Atık Takip Sistemleri

Uygulama Genelgesi

Mavi Kart ÜcretiAdet18%10,00 ₺
Ücret2014/12 Gemi Atık Takip Sistemleri

Uygulama Genelgesi

Kayıp Mavi Kart ÜcretiAdet18%50,00 ₺

 

                   Gündemin 2.maddesi olan Sokak Hayvanları Bakımevi için Orman Alanı İzin Talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz genelinde, Belediyemizce uygulanmakta olan sokak hayvanlarının bakımı ve islahı çalışmaları kapsamında, İlçemizde, Veteriner Hekim ve Klinik olarak faaliyet gösteren işletmelerden biri ile çalışılmakta ve Datça Hayvan Sevenler Derneğine ait olup, Datça Kaymakamlığı, Datça Belediye Başkanlığı ve Datça Hayvan Sevenler Derneği tarafından ortak kullanılan sokak hayvanları barınağında tedavi, bakım ve rehabilitasyon işlemleri sürdürülmektedir. Ancak, sokak hayvanları sayısının gerek dışarıdan getirilip bırakılma ile, gerekse vatandaşların kısırlaştırma ve sahiplenme konularında destek vermemesi nedeniyle, rehabilitasyon amaçlı kullanılan ve 50 köpek kapasiteli olan bu barınak ihtiyaca cevap vermemeye başlamıştır. Bu nedenle, Datça Kaymakamlığının da desteğiyle, mevcut barınağın karşısında yer alan, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği sınırları dahilinde 4.996,15 m2. lik orman alanında, ilave Hayvan Barınağı yapılmak üzere hazırlanan 4 takım izin talep dosyası Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne 10.07.2018 tarih ve 43430667-2366 sayılı yazımızla sunulmuştur.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün ekte görülen 19.07.2018 tarih ve E.1538697-667-1874 sayılı yazısında, Orman Kanununun 17/3 ncü maddesi gereği, barınacak yeri olmayan veya herhangi bir sahip ya da koruyucunun kontrol ve denetimi altında bulunmayan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp aşılanarak bulundukları ortama geri bırakılıncaya ya da sahiplendirilinceye kadar geçici olarak kalacağı Sokak Hayvanları Bakımevi olarak izin talebinde bulunulması gerektiği ve talep dosyasına eklenmesi gereken belgeler belirtilmiştir.

Buna göre, talebimizin, yukarıda belirtilen amaçla yapılacak Sokak Hayvanları Bakımevi için olduğunu belirten ve herhangi kar amacı taşıyıp taşımadığını belirten Meclis Kararının alınması gerektiği müzekkereden anlaşılmıştır.

Konunun meclisimizce değerlendirilmesi neticesinde , Orman Kanununun 17/3 ncü maddesi gereği, barınacak yeri olmayan veya herhangi bir sahip ya da koruyucunun kontrol ve denetimi altında bulunmayan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılıp aşılanarak bulundukları ortama geri bırakılıncaya ya da sahiplendirilinceye  kadar geçici olarak kalmasının sağlanacağı, herhangi bir gelir ve kar amacı  güdülmeyen sokak hayvanları bakımevi  yapılmasına oybirliği karar verildi.               

 

         Gündemin 3.maddesi olan Platformlu araç kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun  görüşülmesine geçildi.

                     03/07/2018 tarihinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Belediye Meclisine sunulan ve Meclis tarafından plan ve bütçe komisyonuna havale edilen, belediyemize ait platformlu aracın vatandaş taleplerinin de karşılanabilmesi için kiralama ücretinin belirlenmesiyle ilgili komisyonun yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aracın rölantide çalışması, kat edeceği mesafe ve personel giderleri saat bazında hesaplandığında, Kademeden;

 

0  – 10 km arası   190,00 TL.

11 – 20 km arası  240,00 TL.

21 – 30 km arası  290,00 TL.

31 – 40 km arası  350,00 TL.

Olarak plan ve bütçe  komisyonunca uygun bulunmuş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi olan  İlçemiz Emecik Mahallesi Köyiçi Mevkii 1335 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın satışı konusunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Emecik Mahallesi Köyiçi mevkii 1335 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 89,00 m2 taşınmazın satışı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin € bendi hükümleri çerçevesinde satışı konusunun İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Oturuma saat 10:45’te başlanmak üzere ara verildi. Saat:10:20

 

 

 

                     Belediye Meclisimiz 07.08.2018 Salı günü Saat 10:45’te 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam  olduğu görülerek oturum açıldı.

        Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Kazım Yılmaz Bulvarında, Reşadiye Kavşağı ile İskele Mezarlığı arasında kalan alanın, “Ticaret Alanı” ve “Ticaret+Konut Alanı”  olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000  ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili İmar komisyonu raporunun  görüşülmesine  geçildi. 

Kazım Yılmaz Bulvarı boyunca, Reşadiye Kavşağı ile İskele Mezarlığı arasında kalan Meri 19.07.2005 onanlı İskele Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile meri 15.11.2005 ve 19.07.2005 onanlı 1/1000 ölçekli İskele Mahallesi Uygulama İmar Planında Taks:0,15 Taks:0,30 Hmax:6,50 metre yapılanma şartlarında Konut Alanında kalan bölgenin “Ticaret Alanı” olarak planlanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü plan teklifi meclisimizce komisyonumuza havale edilmiş olup komisyonumuzca bahse konu plan revizyonuna ilişkin 10.04.2018, 17.04.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 27.05.2018, 28.05.2018, 05.06.2018, 16.06.2018, 27.07.2018 tarihlerinde, iki adeti Halk Katılım Toplantısı olmak üzere toplam 9 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu imar planları, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve otopark yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiştir.

 

Söz konusu bölgenin Taks:0,30 Kaks: 0,60 Yençok:7,50 metre yapılanma şartlarında Ticaret Alanı olarak planlanması hususu, yoğunluk, kent dokusu (kitle, gabari, diğer estetik hususlar), mevcut Datça nüfusunun ihtiyaçları ve kentsel yaşamın gerekleri, plan çizim tekniği, çekme mesafeleri göz önüne alınarak her yönden değerlendirilmiş ve Konut Alanının Ticaret Alanına dönüştürülmesi ile nüfus azaltıcı etkisi de göz önüne alınarak Konut Alanının Ticaret Alanına alınması uygun görülmüştür.

 

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Raporları İmar Komisyonunca uygun mütalaa edilmiş olup, komisyonun raporu Meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek;

1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Raporlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma  Genel Müdürlüğüne gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 04.09.2018 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

Abdullah Gürsel UÇAR        Can CANBEY            Hayriye  BALKAN         İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                                  Üye                             Üye                                     Üye                                            

  

  

 Gökhan SAĞIR               Halit ÇIPLAK              Esat AKKIN                  Volkan KARACAOĞLU          

      Üye                                     Üye                              Üye                                                  Üye                                                                                                                       

  

                                              

A.Bülent SANCAKDAR       Serbülent DEMİRELLİ       Ümit TEMEL         İrfan Cem ÇELEBİ                                                                                                                                           

      Üye                                                     Üye                                Üye                         Üye                                                                    

Temmuz Meclis Kararları

       03.07.2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

                   Belediye Meclisimiz 03.07.2018 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam  olduğu görülerek oturum açıldı. Gündem de olmayıp, meclis başkanı A.Gürsel Uçar  Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi ile ilgili konunun gündeme 6.madde olarak eklenmesini önerdi öneri oybirliği ile kabul edildi.

                  Haziran  ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

                   Gündemin 1.maddesi olan  Asfalt için Ortaca Belediyesi ile  protokol yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Son yıllarda İlçemizde yapılaşma çok yoğun ve hızlı olarak devam etmektedir. Buna bağlı olarak mevcut parke ve asfalt sathi kaplama olan yollarda iş makinaları ve alt yapı kazılarından dolayı ciddi tahribatlar olmaktadır. Bütçemiz dahilinde işgücümüzün çoğunu bu yolların tamiratlarına ayırmaktayız. Bununla beraber daha önceden stabilize olan ve ilave yapılarla oluşmamış ham yollar oldukça birikmiştir. Vatandaşlardan da gelen yoğun talepler neticesinde yine 2018 yılı bütçemiz dahilinde, İlçemizde Müdürlüğümüzce belirlediğimiz sokaklarda asfalt sathi kaplama yapılacaktır. Bunun için yeterli ödeneğimiz bulunmadığından; 4734 sayılı Kamu İhale Mevzuatı kapsamı dışında, altyapısını Fen İşleri Müdürlüğü iş makinaları ve araçları ile hazırlayarak, asfaltlama için gerekli olan malzemeyi (asfalt mıcırı, astar ve bitüm) Belediyemizce temin etmek suretiyle asfalt işçiliği için bu konuda araç ve ekipmana sahip olan Ortaca Belediyesi ile işbirliği yapılmasına yönelik görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda Ortaca Belediyesi’nden Meclis Kararları’nda belirlenmiş birim ücret üzerinden operatörü ile birlikte asfaltlama (asfalt ve mıcır serici birlikte) aracı kiralanacaktır.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14. maddesinin (a) bendinde; “İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel altyapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” Denmekte olup, ulaşım altyapısı Belediyemizin asli görevleri arasındadır.

Bununla birlikte yine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde;  “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

 1. Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
 2. Mahalli idareler ile merkezi idareye ait asli görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli ayni ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.”

Açıklamalarına istinaden; Ortaca Belediyesi’nin Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü asfalt sathi kaplama yapım işinin işçiliği Belediye Meclislerince belirlenen ücret bedeli karşılığında yapabilmesi için, Ortaca Belediye Başkanlığı ile protokol imzalamak, iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Abdullah Gürsel UÇAR’a yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 2.maddesi olan Platformlu araç kiralanması konusunun görüşülmesine geçildi.

 Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere yaptırılmış olan platformlu aracın vatandaş taleplerinin de  karşılanabilmesi için kiralama ücretinin belirlenmesi  konusunun plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine  oybirliği ile karar verildi.

 

      Gündemin 3.maddesi olan Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünün  30.05.2018 tarih ve 32-33-34 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Sındı Mahallesi Karpıcak mevkii 123 ada 3 parselde 319,33 m2 taşınmazın, 123 ada 7 parselde 452,99 m2 taşınmazın ve 123 ada 2 parselde  252,77 m2 taşınmazın  vatandaş tarafından satın alma talebi” ile ilgili İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu raporlarının  görüşülmesine  geçildi.

 

Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 37 nolu kararı ile İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen konularla ilgili komisyon 22.06.2018 Cuma günü  saat 10:00 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda toplanmış olup;

İlçemiz Sındı  Mahallesi Karpıcak Mevkii 123 ada 3 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 319,33 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Sındı Mahallesi Karpıcak Mevkii 123 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 452,99 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Sındı Mahallesi Karpıcak Mevkii 123 ada 2 parselde  kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 252,77 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılması komisyonlar tarafından uygun bulunmuş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

     Gündemin 4.maddesi olan Emlak  ve İstimlak Müdürlüğünün  30.05.2018 tarih ve 35-36-37 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumalı  Mahallesi Çeşmeköyiçi mevkii 239 ada 3 parselde 365,53 m2 taşınmazın, Dibektaşı mevkii 297 ada 142 parselde kayıtlı 474,64  m2 taşınmazın ve  Karıncalı mevkii 275 ada 21 parselde kayıtlı 531,88 m2 taşınmazın vatandaşlar  tarafından satın alma talebi”  ile ilgili İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonu raporlarının  konunun görüşülmesine  geçildi.

Belediye Meclisinin 05.06.2018 tarih ve 38 nolu kararı ile İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilen konularla ilgili komisyon 22.06.2018 Cuma günü  saat 10:00 da Belediye Binası Meclis Toplantı salonunda toplanmış olup;

İlçemiz Cumalı Mahallesi Çeşmeköyiçi  Mevkii 239 ada 3 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 365,53  m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Cumalı Mahallesi Dibektaşı  Mevkii 297  ada 142  parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 474,64  m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılmasına;

İlçemiz Cumalı Mahallesi Karıncalı Mevkii 275 ada 21 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 531,88 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükümleri çerçevesinde satılması komisyonlar tarafından uygun bulunmuş olup, komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edilerek, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

   Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Kazım Yılmaz Bulvarında, Reşadiye Kavşağı ile İskele Mezarlığı arasında kalan alanın, “Ticaret Alanı” ve “Ticaret+Konut Alanı”  olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000  ölçekli uygulama imar planı teklifi ile ilgili

İmar komisyonunun ek süre talebi konusunun görüşülmesine  geçildi. 

Kazım Yılmaz Bulvarı boyunca, Reşadiye Kavşağı ile İskele Mezarlığı arasında kalan Meri 19.07.2005 onanlı İskele Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile meri 15.11.2005 ve 19.07.2005 onanlı 1/1000 ölçekli İskele Mahallesi Uygulama İmar Planında Taks:0,15 Taks:0,30 Hmax:6,50 metre yapılanma şartlarında Konut Alanında kalan bölgenin Ticaret Alanı veya Ticaret+Konut Alanı olarak planlanmasına ilişkin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü plan teklifi İmar  komisyonuna havale edilmiş olup, komisyonca bahse konu plan revizyonuna ilişkin 10.04.2018, 17.04.2018, 21.05.2018, 22.05.2018, 27.05.2018, 28.05.2018, 05.06.2018 ve 16.06.2018 tarihlerinde toplam 8 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Bahse konu imar planları, planlı alanlar tip imar yönetmeliği, mekânsal planlar yapım yönetmeliği ve otopark yönetmeliği kapsamında değerlendirilmektedir.

Söz konusu komisyon toplantılarımızda Ticaret Alanı olarak önümüzdeki yıllarda gelişecek yapılanmaya ilişkin kent dokusu da gözetilerek yapılanma koşullarının Taks:0,30 Kaks: 0,60 olarak belirlenmesine, ifraz ve tevhit gerektirdiğinden uygulamada güçlüklere yol aşan kısımların düzeltilmesine, çekme mesafelerinin, çoğunlukla parsellerde yol boyunca 10 metre olarak korunmasına karar verilmiştir. İmar planı yönünden yapılan değerlendirmeler sonucunda, komisyonca bahse konu plan revizyonunun plan tekniği, plan hesapları ve kent dokusu (kitle, gabari, diğer estetik hususlar) bağlamında değerlendirilmektedir.

Son aşamada, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı jeolojik etüt açısından da değerlendirilmekte olup, söz konusu plana ait plan notları ile plan raporu ve plan paftalarının meclisimizin bir sonraki toplantısında değerlendirilmesi için İmar Komisyonuna ek süre verilmesine oybirliği ile karar verildi.

                 Gündemin 6.maddesi olan Datça Yat Yanaşma Yeri Atık Kabul Tesisi Fiyat Listesi ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi liman mevkiinde, Belediyemiz sorululuğunda bulunan Yat Yanaşma Yerinde kurulan Atık Kabul Tesisi ile ilgili otomasyon sistemi kurulumu, atık yönetim planı hazırlama ve onaylama işlemleri, lisans ve gerekli izinlerin alınması çalışmaları tamamlanmış ve tesise gemilerden kaynaklanan atıkların kabulüne  başlanmıştır.

26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı R.G.de  yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 26.maddesi uyarınca belirlenen ücret tarifesi ve tarifenin uygulama esasları 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayılı R.G.de yayımlanan 2009/3 sayılı  tebliğde belirlenmiştir. Bu tebliğ kapsamında kalarak hazırlanmış olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2018 yılı  Gelir Teklifi listesi de Ek-2 de yer almaktadır. Buna göre, İlçemiz Yat Yanaşma yeri Atık Kabul tesisine atık kabulü ile ilgili Çev.Kor.ve Kont.Müd.birimince hazırlanan 2018 yılı gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 07.08.2018 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

Abdullah Gürsel UÇAR        Can CANBEY            Hayriye  BALKAN          Halit ÇIPLAK

Meclis Başkanı                                  Üye                             Üye                                     Üye                                            

  

  

 Gökhan SAĞIR                İnci BİLGİN               Esat AKKIN                  Volkan KARACAOĞLU          

      Üye                                     Üye                              Üye                                                  Üye                                                                                                                       

  

                                              

A.Bülent SANCAKDAR       Serbülent DEMİRELLİ       Ümit TEMEL         İrfan Cem ÇELEBİ                                                                                                                                           

      Üye                                                     Üye                                Üye                         Üye