Aralık Meclis Kararları

                    04.12.2018 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

                   Belediye Meclisimiz 04.12.2018 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinden çoğunluğun   olduğu görülerek oturum açıldı.

                  Kasım  ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

Gündemin 1.maddesi olan  İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşçuincirliği mevkii 334 parselde bulunan taşınmazın satışı konusunun  görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Karaköy Mahallesi Kuşcuincirliği Mevkii 334 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 137,16 m2 taşınmazın satışı  konusunun İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

     Gündemin 2.maddesi olan İlçemiz Cumalı mahallesi Kababağ mevkii 276 ada 64 parselde bulunan taşınmazın satışı konusunun  görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı Mahallesi Kababağ mevkii 276 ada 64 parselde kayıtlı mülkiyeti belediyemize ait 3.874,56 m2 taşınmazın satışı konusunun İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

                 

               Gündemin 3.maddesi olan Kredi talebi konusunun görüşülmesine geçildi.

 

Belediyemizin nakit yetersizliği nedeni ile 2019 Mali yılında yatırım işlerinde (yol yapımı, yayalaştırma düzenlemesi, iş makinesi alımı v.s.) kullanılmak üzere belediyemiz taşınmazlarını teminat göstermek suretiyle yurtiçi bankalardan 60 aya kadar faiz hariç 1.500.000,00 (Birmilyonbeşyüzbin) ana para tutarında kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulduğundan, konu ile ilgili olarak 5393 sayılı belediye kanununun 68.maddesinin (d) ve € fıkralarında belirtilen borçlanma kurallarına uygun olup, tüm bu  işlemlerin yürütülmesi  için Belediye Başkanı A. Gürsel Uçar’a  yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

     Gündemin 4.maddesi olan Sokak adının değiştirilmesi  konusunun  görüşülmesine geçildi.

Bülent Demir’in belediyemize vermiş olduğu 23.11.2018 tarih 7190 sayılı başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 93 sokak adının “Fırat Yılmaz Çakıroğlu” olarak;

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım’ın  Belediyemize vermiş olduğu  03.12.2018 tarih 7391 sayılı başvurusunda, İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 81 sokak adının “Feyzullah Çınar” olarak değiştirilmesini talep etmektedirler.

Bahse konu taleplerin İmar komisyonu, plan ve bütçe komisyonuna  havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

     Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz İskele  Mahallesi, 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 958,48 m2 lik Maliye hazinesine ait kısmının kamulaştırma veya takas yapılması konusunun   görüşülmesine geçildi.

İlçemiz İskele Mahallesi 3027 A pafta 788 ada 1 parselde kayıtlı 7.298,30 m2 taşınmaz, Belediye Hizmet alanı (Açık Pazar Yeri)  olarak planlanmıştır. Bahse konu parselin 958,48 m2 si Maliye Hissesi, 148,48 m2 si Belediye hissesi, 6.191,34 m2 si ise şahıslar adına hisseli iken, kayıtlı hisse alanları bedeli karşılığında belediyemiz adına kamulaştırılmış olup, geriye kalan 958,48 m2 Maliye hissesinin belediyemiz adına  satın alınma veya takas yoluyla kamulaştırılması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

        Gündemin 6. Maddesi olan Katı Atık tarifeleri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesi hükümleri gereği, İlçemiz Evsel Katı Atık toplama taşıma hizmeti maliyetini kapsayan tarife hazırlanmış ve Datça Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 10 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Belediye Meclisinin 2017 yılı Katı Atık Toplama Hizmet Tarifelerini ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu içeren kararında, 2017 yılı Katı Atık Toplama Hizmet Bedelinin, mükelleflerle karşılıklı sözleşme yapılarak ya da sözleşme yapmaya çağrıyı takiben 1 ay sonunda sözleşme yapılmış kabul edilerek, 2017 yılı içinde tahakkuk ve tahsilatına başlanması hükmü yer almaktadır. Ancak; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının, 21.02.2017 tarih ve 3947 sayılı yazısında Evsel Katı Atık Sözleşmesinin Belediyemiz ile mükellefler arasında karşılıklı olarak imzalanması gerektiği, belirtilmiş, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı R.G.de yayımlanan Yönetmelikte de Yönetmeliğe uyum sürecinin 31.12.2017 tarihine kadar uzatıldığı hükmü yer almıştır.31.12.2017 tarihine kadar hiçbir mükellef, Belediyemiz ile sözleşme yapmak üzere başvuruda bulunmamıştır.25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı R.G.de  yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikte, uyum sürecinin 31.12.2018 tarihine kadar uzatıldığı hükmü yer almış, 06.02.2018 tarihli Datça Belediyesi Meclis toplantısında da, Plan Bütçe Komisyonunun Raporunda yer aldığı gibi, tarifelerde değişiklik yapılmamasına ve gerek duyuru ile gerekse yazılı olarak sözleşmeye çağrı yapılmasına karar verilmiştir.

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı R.G.de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK-Geçici Madde-24 hükümleri gereği, 2018 yılında İlçemizde Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti Maliyeti hesaplamalarının yenilenmesi ve Evsel Katı Atık Hizmeti Tarifesinin  yeniden düzenlenmesi konusunun, Belediye ile karşılıklı sözleşme yapmak üzere çok az sayıda mükellefin başvuruda bulunmuş olması göz önünde bulundurularak karara bağlanması konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6.maddesi ile ilgili komisyon raporunun hazırlanması için oturuma     saat 10:35 de başlanmak  üzere   verildi.

 

Belediye Meclisimiz 04.12.2018 Salı günü Saat 10:35’da 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinden çoğunluğun   olduğu görülerek oturum açıldı.

      Gündemin 7. Maddesi olan Katı Atık tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun  görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 04.12.2018 tarihli oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2019 yılı Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesini belirlemek üzere, komisyon 04.12.2018 tarihinde ve saat 10:15 de Gökhan Sağır Başkanlığında Üye Hayriye Balkan  ile birlikte  Meclis Salonunda toplanmıştır.

Komisyonca yapılan incelemede, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrasında “Belediyeler Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerini kurmak, işletmek ve işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlananlar ve yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım onarım ve ıslah çalışmalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, Belediye Meclisince belirlenecek tarifeye göre Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” şeklinde düzenlendiği görülmüştür. Ayrıca uygulamaya yönelik olarak 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan çalışmalar sonucu İlçemiz Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesi 2016 yılı verileri gözönüne alınarak 2017 yılı için hazırlanmış ve 03.01.2017 tarih ve 10 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanmıştır. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına 03.10.2018 tarih ve E.173130 sayılı yazısında, her abone ile karşılıklı sözleşme yapılması gerektiği belirtilmesine rağmen, bugüne kadar karşılıklı sözleşmelerin yapılamamış olması nedeniyle tahakkuk ve tahsilat işlemleri başlatılamamış, uyum süreci en son 25.01.2018 tarihli R.G.de yayımlanan Yönetmelik ile 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

2018 yılı içinde Evsel Katı Atık Toplama ve Taşıma Hizmeti toplam maliyetinde bazı değişiklikler olduğundan ve Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Tarife Tiplerinin MUSKİ tahakkuk ve tahsilat işlemlerine uygun hale getirilmesi gerektiğinden, 2019 yılı Evsel Katı Atık Hizmeti Ücret Tarifesinin aşağıdaki şekilde olması komisyonca uygun görülmüştür.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

 

ABONE TÜRLERİTarife Birimi Tarife Bedeli (TL./yıl)
1TİP 1- KONUTLAR(Bağımsız Birim Adedi Bazlı) 
aMülga Köy Yerleşim alanlarındaki konutlar 
b31.03.2014 itibariyle Belediye hudutlarındaki konutlarKonut başına130,00
cİndirimli Konutlar 00,00
2TİP 2-KONUT DIŞI ALANLAR(Kişi Bazlı) 
aDevlet: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim kuruluşları, her türlü eğitim kurslarıÖğrenci başına 

 

0 – 200 öğrenci arası‘’7,00
201 – 600‘’10,00
bResmi KurumlarPersonel başına 
0 – 20‘’20,00
21 – 50‘’22,00
50 üzeri‘’25,00
cSanayi, İmalathaneler, Üretim yerleri, İşletme geliştirme tesisleriPersonel başına 
0 – 10 kişi personel‘’30,00
10 kişi üzeri personel‘’40,00
dÖzel: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul Öncesi Eğitim Kuruluşları, Her Türlü Eğitim KurslarıÖğrenci başına15,00
3TİP 3-KONUT DIŞI ALANLAR (Yatak Sayısı Bazlı)   
d4 yıldız (hariç) altındaki her türlü konaklama tesisleri (Sezonluk İşletilenler)Yatak başına 
0 – 50 kişi arası‘’20,00
51 – 100 kişi arası‘’25,00
101 – 200 kişi arası‘’30,00
200 kişi üzeri‘’40,00
eHastaneler‘’40,00
4TİP 4-KONUT DIŞI ALANLAR (Yüzölçümü Bazlı) 
aRestoranlar, FastFood, Yeme İçme Mekanları, Kafe, Bar, Eğlence Mekanları, Oyun Salonları, Sinema ve Gösteri Salonları, Spor TesisleriM2. başına 

 

15,00

bBüfe, Market, Toptan, Parekende Satıcılar, Ofisler, Bürolar, İbadethaneler, Dernekler, Lokaller, STK’lar, Servis, Satış Büroları, Teşhir Ofisleri, Manav, Terzi, Kasap, Butik‘’ 

 

10,00

 

cDepolar, Lojistik istasyonlar, Kargo dağıtımı, İmalathaneler‘’10,00
eBankalar, Benzin İstasyonları, AVM, Süper Market‘’10,00
  
5TİP 5- KONUT DIŞI ALANLAR(Tekne-Araç Sayısı Bazlı)  
bTekne ve yat gibi deniz araçlarının park dinlenme vb. alanlarTekne/Yat başına20,00
6TİP 6- KONUT DIŞI ALANLAR (Süre Bazlı)-(Su Faturası Hariç) 
aGeçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri, Sergi, Lunapark, vbEsnaf başına20,00
cBelirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, stantlar‘’15,00
7TİP 7- KONUT DIŞI veya MÜNFERİT SU ABONESİ DIŞINDA ALINACAKLAR 
aToptancı Halleri 
bYukarıda Tanımlanmayan Diğer Aboneler 
8TİP 8- KONUT DIŞI ALANLAR ( Sabit Ücret Bazlı) 
aİşyerleri 

 

Yukarıdaki ücretlere KDV dahildir.

Bu tarife 01.01.2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

 

 

                   Meclis üyelerinden A.Bülent Sancaktar ve  Halit Çıplak’ın mazeretleri sebebiyle izinli sayılmaları oybirliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısının 08.01.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem de görüşülecek başka konu kalmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR          Can CANBEY           Hayriye  BALKAN                İnci BİLGİN                      

Meclis Başkanı                             Üye                              Üye                                             Üye                            

                                    

  

  

Gökhan SAĞIR                   Halit ÇIPLAK             Esat AKKIN               Serbülent DEMİRELLİ            

      Üye                                    Üye                                   Üye                                           Üye 

                                               (Bulunmadı)                                                                                                                  

  

                                              

Volkan KARACAOĞLU    A.Bülent SANCAKDAR       Ümit TEMEL         İ.Cem ÇELEBİ                                                                                                                                           

      Üye                                                         Üye                       Üye                          Üye   

                                                          (Bulunmadı)