ARALIK 2019 MECLİS KARARLARI

03.12.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 03.12.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.

Gündemde olmayıp Meclis Başkanı A. Gürsel UÇAR Yol Harcamalarına Katılım Payının gündeme 6.madde olarak, Yüksel Alpdemir’in, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım’ın, Meclis Üyesi Aslı Kaya’nın ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyelerinin sokak isimleri ile ilgili taleplerinin cadde sokak isimlerinin görüşüleceği 3.maddeye eklenmesini önerdi. Öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Kasım ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

            Gündemin 1.maddesi olan İskele Mahallesi 192 ada 15 parselin yola ve yeşil alana gelen kısmın takas veya satış ile ilgili İmar Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

İskele Mahallesi, 192 ada 15 nolu parsel ile ilgili, taşınmaz maliki Hüseyin Celal UĞURLU tarafından, 01.11.2019 tarih ve 9192 sayı ile Belediyemize verilen dilekçede, ilgili parselin Datça Belediyesinden 29.11.2004 tarihinde ihale ile alındığı, daha sonra plan tadilatına göre 948.88 metrekarelik kısmından yol geçtiğini ve yol olarak ta kullanıldığı, ekli krokide görülen şekliyle imar adasından geçen yolların ihdas edilerek, yola terk yapılacak alanın takas edilip edilmeyeceği yazılmış olup,  05.11.2019 tarihinde yapılan Belediye Meclis toplantısında, bu konu ile ilgili, İskele Mahallesi 192 ada 15 nolu parselin, 3194 sayılı İmar Kanununun ilgili maddelerine göre terk yapılacak olan alanın takas veya satış olarak mağduriyetin giderilmesi konusunun, İmar Komisyonuna havalesi ve Aralık ayı meclis toplantısında da görüşülmesi kararı alınmıştı.21.11.2019 tarihinde yapılan toplantıda, bu parsel ile ilgili olarak o bölgede daha önce yapılan imar uygulamalarının detaylı bir şekilde araştırılarak konunun çözümü doğrultusunda imar komisyonuna 1 ay ek süre verilmesine, konunun Ocak Meclis toplantısında tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan tek yön trafik akışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Çevre, Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu raporlarının görüşülmesine geçildi.

25.11.2019 tarihinde toplanan İmar Komisyonu, Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonu Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kültür ve Turizm Komisyonu;

Ak Parti ve MHP Meclis Üyelerinin 05.11.2019 tarihli, Atatürk Caddesi Trafik Akışı konulu önergelerine istinaden aşağıdaki kararları almıştır.

1-İlçemizde yön belirleme çalışmalarını; Büyükşehir Yasasıyla birlikte 2014 yılından bu yana Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinin Kuruluş başlıklı 7. Maddesinde belirtilen kamu kurumları ve Büyükşehir Belediyesinin atadığı üyelerden oluşan UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) yapmaktadır. Bu nedenle tekrar yön belirleme çalışması yapılması için UKOME’ ye başvurulmasına,

2-Yoğun sezon olarak tanımlanan yaz aylarında Datça Belediye Meclisinin belirleyeceği tarihler ve saatler arasında bahsi geçen Atatürk Caddesinin, Ambarcı Caddesi ve Liman arasındaki bölümünün trafiğe kapatılmasına,

3-İlçemiz İskele Mahallesi Atatürk caddesinde özellikle yaz aylarında meydana gelen trafik yoğunluğunun; 20 dakikalık bekleme cepler haricinde aktif yol üzerine park etmelerden, bekleme ceplerinde uzun süreli park yapılmasından ve bu park düzensizliğinin denetiminin yapılmamasından kaynaklandığı tespit edilmiş olup; Emniyet Müdürlüğüne ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’ ne özellikle yoğun nüfusa ulaşan Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında denetimlerini sıklaştırmaları konusunda gerekli başvuruların yapılmasına,

Ak Parti Komisyon Üyelerinin UKOME’ den gelecek yön belirleme çalışması yapılana kadar Atatürk Caddesinin, Ziraat Bankası- Liman arasındaki güzergahın yönünün limana doğru olması ve Ambarcı Caddesinin çift yön olması, otoparkların ve çevre yolun bir an önce uygulamaya geçirilmesi taleplerine şerh düşülerek, mevcut yolun aynı yönde devam etmesine oyçokluğuyla karar verilmiştir.

Komisyon raporları meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3.maddesi olan Cadde Sokak isimleri ile ilgili konunun görüşülmesine geçildi.

Vatandaşların başvuruları doğrultusunda sokak ve parklara yeni isim verilmesi ile isim değişikliği talepleri aşağıda listelenmiştir :

Emel AKKARACA’nın 24.09.2019 tarih ve 7971 kayıt nolu başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesi 79.Sokak’a, “NİHAT AKKARACA SOKAK” adının verilmesini talep edilmektedir.

 

İskele Mahallesi 261. Sokak’ta bulunan Anyapı ve Mini Villalar’ın sakinleri adına Can COŞAR’ın 18.11.2019 tarih ve 9663 kayıt no.lu başvurusunda; 414 ada 34 parselde bulunan çocuk parkına “VEYSEL ÇOŞAR” adının verilmesi talep edilmektedir.

 

Yüksel ALPDEMİR’in 02.12.2019 tarih ve 10017 kayıt nolu başvurusunda; İskele Mahallesi 330.

Sokak’a, “VEYSEL TUNA SOKAK” adının verilmesini talep edilmektedir.

 

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şubesi Cemevi Başkanı Murat Yıldırım’ın Belediyemize sözlü yapmış olduğu başvurusunda; İlçemiz İskele Mahallesinde bulunan 81 sokakta adının, “Feyzullah Çınar” olarak değiştirilmesini talep etmektedir.

 

Meclis Üyesi Aslı Kaya İskele Mahallesi 70.sokakta doğup büyüyen ve bütün yaşamını orada geçiren dedesi Mehmet Sönmez’in 70.sokağa adının verilmesini talep etmektedir.

 

Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyeleri aşağıda bulunan sokak isimlerinin vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda önerdikleri isimlerle değiştirilerek değişen isimlerin ise park alanlarına verilmesini talep edilmektedir.

Aıska Kawacı sokağının Yıldız Kenter olarak değiştirilmesi

Bertolt Brecht sokağın Barış Manço olarak değiştirilmesi

Aragon sokağın Münür Özkul olarak değiştirilmesi

Garcıa Lorca sokağın Ruhi Su olarak değiştirilmesi

Mayakoski sokağın Halide Edip Adıvar olarak değiştirilmesi

 

Söz konusu taleplerin İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Kültür ve Turizm Komisyonu ve Çevre Sağlık Eğitim ve Gençlik Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarının Ocak ayı meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemini 4.maddesi olan Datça Belediyesi Badem Çiçeği festivali için Şartlı Bağış hesabı açılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Belediye olarak “Datça Belediyesi Badem Çiçeği Festivali” nin 7-8-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilmesine ve etkinlik kapsamında kullanılmak üzere şartlı bağış hesabı açılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi konusunun görüşülmesine geçildi.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı R.G. de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Madde-11, 14.Fıkrası gereği, Datça Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından, 2016 yılı verilerine göre, 2017 yılında İlçemizde uygulanacak olan   Datça Belediyesi Katı Atık Toplama Hizmet Tarifesi hazırlanmış ve Belediye Meclisinin 03.01.2017 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 2017 yılı için hazırlanan ve Datça Belediye Meclisi, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan 2017 yılı Evsel Katı Atık Hizmet Bedeli Tarifesi Ek-1 de görülmektedir. Datça Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonunun 25.01.2018 tarihli raporu doğrultusunda 2018 yılı için, 07.02.2018 tarihli Datça Belediye Meclis toplantısında, mevcut tarifede değişiklik yapılmaması, vatandaşların Datça Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile sözleşme yapmaya çağrı duyurularına devam edilmesi karara bağlanmıştır. 2019 yılı için de, Çev. Kor. ve Kont. Md. birimimizce, 2018 yılı verilerine göre Datça Belediyesi 2019 yılı Evsel Katı Atık Toplama Hizmet gideri hesaplanmış, Plan ve Bütçe Komisyonu raporu 04.12.2018 tarihinde Belediye Meclisine sunularak ve Meclis tarafından onaylanarak karara bağlanmıştır (Ek-2). Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve İlçe Belediyelerinin katıldığı, Katı Atık Tarifeleri konulu 20.05.2019 tarihli toplantıda, tarifede yer alan fiyatların KDV hariç ve aylık olarak hesaplanması gerektiği belirtildiğinden, 27.05.2019 tarihli Çev. Kor. Ve Kont. Md. müzekkeresinde belirtilip 11.06.2019 tarihli Belediye Meclis toplantısında karara bağlanan 2019 yılı Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Hizmet Tarifesi Ek-3 de görülen son halini almıştır.

2020 yılı başından itibaren Katı Atık Hizmet Tarifesi tahsilat işlemlerine başlanacaktır. Halen MUSKİ ve Datça Belediyesi Bilişim Sistemleri üzerinden tahakkuk işlemleri sürdürülmektedir. Çev. Kor. ve Kont. Md. birimimizce, 2019 yılı Evsel Katı Atık Toplama Hizmet Gideri Toplam Maliyet hesabı yapılmıştır. Ayrıca, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, mevcut tarifede yer alan bölümler içinde sınıflandırma yapılmaması gerektiği bildirildiğinden Datça Belediyesi Katı Atık Hizmet Tarifesinin yapılan hesaplamalar doğrultusunda, sınıflandırmalar kaldırılarak düzenlenmesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6.maddesi olan Yol Harcamalarına Katılım Payı konusunun görüşülmesine geçildi.

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86.maddesi gereğince; İlçemiz İskele Mahallesinde 2019 yılına ait (Atatürk Caddesi 2.Etap, Osman Çetiner Caddesi 1.Etap, Hasan Efendi Caddesi ve Sevgi Yolu Caddesi) parke, granit ve bazalt küp taş, wash beton v.b.yol kaplama uygulamalarından katılım payı alınmasına, asfalt sathi kaplama yapılan yollardan yol harcamalarına katılım payı alınmamasına oybirliği ile karar verildi.

 

2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi için oturuma 03.12.2019 Salı günü saat 12:30’da başlamak üzere ara verildi. 11:00

 

Belediye Meclisimiz 03.12.2019 Salı günü Saat 12:30’te 1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin çoğunluğun olduğu görülerek oturum açıldı.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Gündemin 7.maddesi olan 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

                                 DATÇA BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

 

Belediye Meclisimizin 03.12.2019 tarihli oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 yılı Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücret Tarifesinde yapılacak hesaplama ile ve tarifede yeralan düzenleme ile komisyonumuz, 03.12.2019 tarihinde ve saat 11:00-12:30 da, Hayriye BALKAN Başkanlığında, Üye Hilmi SEZER ve Üye Haluk LAÇİN katılımıyla toplanmıştır.

Komisyonca yapılan inceleme ve çalışmada, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11. Maddesinin 14. Fıkrası ve 27.10.2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği, Çev. Kor. Ve Kont. Md. birimi ve komisyonumuzca yapılan çalışmalar sonucunda 2017, 2018 ve 2019 yılları için Datça Evsel Katı Atık Hizmet Tarifesi hazırlanmış ve Datça Belediye Meclisi, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi görüşüne sunularak onaylanması sağlanmıştır. 2020 yılı Evsel Katı Atık Hizmet Tarifesi için de aynı işlemler söz konusu olup gerekli hesaplamalar ve düzenlemeler yapılmıştır.

 

Çev. Kor. Ve Kont. Md.nün 28.11.2019 tarihli müzekkeresinde belirtildiği üzere, ilçemiz sınırları dahilinde her işyeri, mesken, kurum ve kuruluşların Evsel Katı Atık Tarifesi tahakkuk işlemlerine başlanmış olup, MUSKİ ve Datça Belediyesi Bilişim Sistemlerine kayıtları yapılmaktadır. 2020 yılında uygulanacak olan Tarifenin belirlenmesi için, Çev. Kor. Ve Kont. Md. birimimiz ve Komisyonumuzca çalışma yapılmış, MUSKİ Genel Müdürlüğünün tarifedeki sınıflandırmaların kaldırılması konusundaki talebi de gözönünde bulundurularak 2019 yılı Datça Belediyesi Katı Atık Toplama Hizmeti Toplam Sistem Maliyeti yeniden hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar doğrultusunda ve MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, mevcut tarifede yeralan bölümler içinde sınıflandırma yapılmaması öngörüsü gözönünde bulundurularak 2020 yılında uygulanacak Datça Belediyesi Evsel Katı Atık Toplama Hizmet Tarifesi, tarafımızdan yapılan çalışma sonucu aşağıdaki gibi hazırlanmıştır.

 

ABONE TÜRLERİTarife Birimi Tarife Bedeli (TL./ay, yıl)
1TİP 1- KONUTLAR(Bağımsız Birim Adedi Bazlı) 
aMülga Köy Yerleşim alanlarındaki konutlarKonut başına9,18
b31.03.2014 itibariyle Belediye hudutlarındaki konutlarKonut başına9,18
cİndirimli KonutlarKonut başına4,6
2TİP 2-KONUT DIŞI ALANLAR(Kişi Bazlı) 
aDevlet: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul öncesi eğitim kuruluşları, her türlü eğitim kurslarıÖğrenci başına 

0,6

bResmi KurumlarPersonel başına1,55
cSanayi, İmalathaneler, Üretim yerleri, İşletme geliştirme tesisleriPersonel başına2,12
dÖzel: Okullar, Yurtlar, Kreşler, Okul Öncesi Eğitim Kuruluşları, Her Türlü Eğitim KurslarıÖğrenci başına1,00
3TİP 3-KONUT DIŞI ALANLAR (Yatak Sayısı Bazlı)   
d4 yıldız (hariç) altındaki her türlü konaklama tesisleri (Sezonluk İşletilenler)Yatak başına1,40
eHastaneler‘’1,40
4TİP 4-KONUT DIŞI ALANLAR (Yüzölçümü Bazlı) 
aRestoranlar, FastFood, Yeme İçme Mekanları, Kafe, Bar, Eğlence Mekanları, Oyun Salonları, Sinema ve Gösteri Salonları, Spor TesisleriM2. başına 

1,06

 

bBüfe, Market, Toptan, Parekende Satıcılar, Ofisler, Bürolar, İbadethaneler, Dernekler, Lokaller, STK’lar, Servis, Satış Büroları, Teşhir Ofisleri, Manav, Terzi, Kasap, Butik‘’ 

 

 

0,70

cDepolar, Lojistik istasyonlar, Kargo dağıtımı, İmalathaneler‘’0,70
eBankalar, Benzin İstasyonları, AVM, Süper Market‘’1,00
5TİP 5- KONUT DIŞI ALANLAR(Tekne-Araç Sayısı Bazlı)  
bTekne ve yat gibi deniz araçlarının park dinlenme vb. alanlarTekne/Yat başına1,00
6TİP 6- KONUT DIŞI ALANLAR (Süre Bazlı)-(Su Faturası Hariç) 
aGeçici Teşhir Tanıtımı, Fuar, Pazaryeri, Sergi, Lunapark, vbEsnaf başına1,00
cBelirli süreli balıkçı pazarı, incik boncukçu, stantlar‘’1,00
7TİP 7- KONUT DIŞI veya MÜNFERİT SU ABONESİ DIŞINDA ALINACAKLAR 
aToptancı Halleri 
bYukarıda Tanımlanmayan Diğer AbonelerBirim başına2,00
8TİP 8- KONUT DIŞI ALANLAR ( Sabit Ücret Bazlı) 
aİşyerleri 

 

Yukarıdaki ücretlere KDV dahil değildir.

Bu tarife 2020 yılı itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.

03.12.2019 tarihinde, saat 11:00-12:30 da Belediyemiz Toplantı Salonunda toplanarak yaptığımız çalışma sonucu hazırlamış olduğumuz raporun Belediyemiz Meclisinin görüşüne sunulması uygun görülmüştür.

Yukarıdaki ücret tarifeleri Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında yapılan Evsel Katı Atık Toplama Taşıma ve Bertaraf protokolü ekindeki, Katı Atık Tip Tarife kodlama sırasına uyumlu olarak hazırlanmış olup tarifedeki açıklama ve ücret belirtilmeyen maddelere ilişkin idaremizce ücret tarifesi belirlenmemiştir.

-Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretinin, su abonesi olan mekanik sayaçlı meskenlerden, işyerlerinden ve resmi kurumlardan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan su tüketim faturalandırma dönemi ile tahakkuk ve tahsil edilmesine.

– Belediyemizce su aboneliği bulunmayan mesken ve işyerlerinden ve ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden yıllık Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücreti mükelleflerden aylık ya da beyana bağlı olmak üzere Mayıs ve Kasım aylarında tahakkuk ve tahsil edilmesine,

-Yıllık tutarı itibari ile tahakkuk eden Evsel Katı Atık Hizmetleri Ücretlerini zamanında ödemeyenlere 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü hakkındaki Kanunun 51’nci maddesinde belirtilen oran ve şekilde gecikme zammı alınmasına.

-Yıl içinde Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Hizmetleri Ücreti kapsamına giren veya bu ücretlerin kapsamından çıkan aboneler için mükellefiyet, bu durumların meydana geldiği tarihi takip eden dönemin başlangıcından itibaren tesis edilecek veya sona erecektir. Dönem içindeki değişikliklerden dolayı hiçbir surette mükerrer ücret alınmamasına,

-Belediyemizden Aceze Yardım Aylığı alanlardan, 2022 sayılı yasaya göre yaşlılık aylığı alanlardan, şehit ailelerinden, gazilerden ve özürlülük oranı %40 ve üzerinde olanlardan durumlarını belgeleyenlerin müracaatları halinde bu evsel katı atık ücretinin %50 oranında alınmasına,

-Su tüketimi bulunmayan dönem ve aylar için, su abonelerinden, Evsel Katı Atık ücreti alınmayacaktır.

Komisyon raporu meclisimizce oybirliği ile kabul edildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 07.01.2020 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

                                                                                                                                 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye