Ağustos 2019 Meclis Kararları

 

06.08.2019 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTI  TUTANAĞIDIR.

 

Belediye Meclisimiz 06.08.2019 Salı günü Saat 09:30’da 1.birleşiminin 1.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.  Meclis Başkanı A.Gürsel Uçar 5.maddeye Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespitinin eklenmesini önerdi,  öneri oybirliği ile kabul edildi.

 

Temmuz ayındaki meclis toplantısı birleşiminde maddi hata olmadığı anlaşıldığından karar alınmasına gerek kalmamıştır.

 

Gündemin 1.maddesi olan İlçemizde Mevcut Ticaret alanlarında uygulamaya yönelik yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uygulama İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

Komisyonumuz ilçemizde mevcut ticari alanlarda yaşanan sorunlar sebebiyle hazırlanan “1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı”nı incelemek üzere Belediyemizde İmar Müdürlüğünde Haziran ayında yapılan 3 toplantıya ek olarak 5 Temmuz 2019, 8 Temmuz 2019, 22 Temmuz 2019, ve 5 Ağustos 2019 tarihlerinde yeniden toplanılmıştır.

“1/1000 ölçekli Ticaret Alanları Uyguma İmar Planı Revizyonu” teklifinin tamamı değerlendirilmiş olup plan üzerinde onay öncesi son değerlendirmeler yapılacağından komisyona 1 ay ek süre verilmesine, konunun Eylül Meclis Toplantısında tekrar görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 2.maddesi olan malikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği ile ilgili Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclis Salonunda 02/07/2019 tarih, saat 10:00 da, Plan Bütçe Komisyonu ve Çevre Sağlık, Eğitim ve Gençlik Komisyonu ile yapılan, Belediye Meclisi’nin 28/06/2019 tarihli kararı ile Komisyonlarımıza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğünün hazırlamış olduğu gündemin 3.maddesi olan Malikleri tarafından kullanılmayan parsellerin ot temizliği hakkında hazırlanan taslağı inceleme talebi ile ilgili olarak;

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan ve 1/1000 ölçekli konut ve turizm imarlı yerler ile köy yerleşiminin yoğun olduğu yerlerde, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve malikleri tarafından kullanılmayan alanlardaki kurumuş otlar, özellikle yaz aylarında önemli ölçüde yangın tehlikesi oluşturmaktadır. Bu sebeple kuru ot vb. gibi kolay yanıcı bitkilerin bulunduğu parsel sahiplerinin parsellerinin kendisi tarafından temizletilmesi amacıyla resmi yazı yazılarak tebliğinden itibaren 14 (on dört) gün süre verilmesine; aksi durumda Kabahatler Kanununa göre cezai işlem uygulanması ve ilgili alanlardaki kuru otların temizliğinin de Belediyemizce yapılarak, KDV dahil m²’si ₺ 5,00 (beş) ‘den parsel sahipleri adına Re ’sen tahakkuk yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 3.maddesi olan Eski Datça’da Park Düzenlenmesi için Şartlı Bağış Karşılığı Parka İsim Verilmesi ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

Belediye Meclisimizin 02/07/2019 tarih nolu kararı ile komisyonumuza havale edilen konuyu görüşmek üzere 22/07/2019 tarihinde Belediyemiz Meclis salonunda saat 16.00 da toplanıldı.

Remzi SÖNMEZ’ in 01/07/2019 tarihli başvurusunda; İlçemiz Datça Mah. 117 ada 1 parselin batısında, 116 ada 7 parselin güneyinde, 148 ada 29 parselin doğusunda kalan yaklaşık 365 m2’lik alanının kamuya terki sağlanmış ve Uygulama İmar Planı’nda park alanı olarak gözüken arazi için park yapılması talep edilmiştir.  Arazinin çocukların güvenli bir şekilde oynayabilecekleri bir alanda bulunmadığı tespit edilmiştir. Arazinin 4 (dört) tarafı araç trafiğine açıktır. Mevcut araç yoğunluğu göz önüne alınarak parselin planda her iki tarafında 5’ er metrelik yollar gözükmekte fakat mevcutta genişletilerek 7’ şer metrelik yollara dönüştürülmüştür. Yolların genişletilmesiyle bağlantılı olarak planda 393 m2 alana sahip parsel, küçülme olmaması durumunda dahi güvenli bir şekilde oyun alanı halinde kullanılmazken arazinin 284 m2 alana düşmesi durumu daha tehlikeli hale getirmiştir. Bu nedenle park yapılması talep edilen arazi orta refüj niteliğinde bir yeşil alandır ve orta refüj dışında başka bir amaç için kullanılmaması gerekmektedir.

Aynı bölge içerisinde Uygulama İmar Planı’nda park alanı olarak gözüken 770 ada da bulunan trafonun arkasındaki 945 m2’lik arazi için park yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 4.maddesi olan İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim Olmayan Derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl süre ile tahsis edilmesi konusunun görüşülmesine geçildi.

Engelim olmayan derneğinin 22.05.2019 tarihli dilekçesinde “Datça’da Artık Gerçek Sinema Var” projesi kapsamına Başkanlığınız ile yürüttüğümüz proje kapsamında iş imkanı ve Datça halkının sinema kültürüyle buluşması sağlamak adına protokolün yenilenmesi için;

5393 Sayılı Belediye Kanununun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75 nci maddesinin © fıkrasında; Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirilebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.” hükmünü taşımaktadır. İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının 5393 sayılı Belediye Kanunun 75/c maddesi kapsamında Engelim Olmayan Derneği ile Belediyemiz birlikte “Datça’da Artık Gerçek Sinema Var.” Ortak hizmet projesinin hayata geçirilmesi düşünüldüğünden;

5393 Sayılı Belediye Kanunun “Diğer Kuruluşlarla İlişkiler” başlıklı 75. Maddesinin 1 nci fıkrasında, Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren konularda diğer kuruluşlarla yapılacak ortak hizmet projelerinin Belediye Meclisinin kararıyla uygulamaya konulacağı belirtilmektedir.

Belediyemiz ile Engelim Olmayan Derneğinin birlikte yürüteceği “Datça’da Artık Gerçek Sinema Var” projesinin aynı yasa hükmüne göre en büyük mülki idare amirinin izniyle yürürlüğe girecektir.

Bu itibarla;5393 sayılı kanunun 14. Ve 75. Maddeleri gereği, İlçemiz İskele Mahallesi Bülent Ecevit Kültür Merkezinde bulunan cep sinemasının ortak proje kapsamında Engelim olmayan derneğine protokol çerçevesinde 1 yıl tahsisi konusunun Plan ve Bütçe Komisyonuna, Kültür ve Turizm Komisyonuna havalesine, komisyon raporlarından sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 5.maddesi olan İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti konusunun görüşülmesine geçildi.

Yaka-Mesudiye Mahallelerine ilişkin meri Çevre Düzeni Planı kapsamında yürütülen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmaları devam etmekte ancak söz konusu bölgede İl Tarım Müdürlüğü görüşünde alan çoğunlukla Dikili Tarım Alanı, Mutlak Tarım Alanı ve Zeytinlik olarak değerlendirildiğinden Çevre Düzeni Planında Kırsal Gelişme Alanı ve Kırsal Nitelikli Turizm Alanı olarak planlanan bir çok parsele imar hakkı tanımlanamamakta dolayısı ile bütüncül bir plan üretimine imkan oluşamamaktadır. İlçemizde 1980’li yıllarda yapılan bazı Köy Yerleşik Alan çalışmaları bulunmakta, bu tespitler bu alanları tarım görüşü kapsamı dışına almaktadır. Bu kapsamda Cumalı Mahallesi Palamutbükü mevkii ile Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkiinde Köy Yerleşik Alan sınırı 18 Temmuz 1978 tarihinde İl İdare Kurulunca oluşturularak kayıt altına alınmıştır. İl Tarım Müdürlüğüne yerleşik alan sınırı sunulmuş ancak ilgili kurumca Meclis onayı da talep edilmiştir. Bahse konu belgelerin ekinde yer alan onaylı isim listesi doğrultusunda Cumalı-Yaka Mahallesi Palamutbükü mevkii ve Mesudiye Mahallesine ilişkin Köy Yerleşik Alanı sınırının sayısal veri olarak üretilerek harita üzerine işlenmesinin İmar Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporundan sonra meclisimizce değerlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Gündemin 6.maddesi olan Aktarma yapılması konusunun görüşülmesine geçildi.

Mali hizmetler Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan belediyemiz bütçesinin yetersiz bölümleri olan;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 01 03 İşçi ücretleri bölümüne 1.000.000,00-TL ve

46 48 07 31 01 1 2 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 300.000,00-TL olmak üzere,

46 48 07 32 06 1 0 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümünden yukarında bütçenin yetersiz bölümlerine toplam 1.300.000,00-TL aktarma yapılamasına;

46 48 07 33 01 3 9 00 5 03 05 Hizmet alımları bölümüne 400.000,00-TL ve

46 48 07 45 03 1 1 00 5 01 01 Memurlar bölümüne 200.000,00-TL. olmak üzere

46 48 07 10 06 1 0 00 5 06 04 Gayrimenkul alımları kamulaştırma bölümünden yukarında bütçenin yetersiz bölümlerine 600.000,00-TL aktarma yapılamasına;

 

Yukarıda yazılı bütçenin yetersiz olan bölümleri arasında toplam 1.900.000,00-TL aktarma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

 

İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti konusunun İmar Komisyonunda görüşülmesi için oturuma 06.08.2019 Salı günü saat 11:30’da başlamak üzere ara verildi. 10:55.

 

Belediye Meclisimiz 06.08.2019 Salı  günü Saat 11:30’te  1.birleşiminin 2.oturumuna başlamak üzere toplandı. Meclis üyelerinin tam olduğu görülerek oturum açıldı.                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Gündemin 7.maddesi olan İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesine geçildi.

İlçemiz Cumalı-Yaka Mahallesi ve Mesudiye Mahallesi köy yerleşik alan tespiti ile ilgili İmar Komisyonun yerinde tespitinin yapmasından sonra paftaların imzalanarak onaya gönderilmesine oybirliği ile karar verildi.

 

Bir sonraki meclis toplantısının 03.09.2019 Salı günü saat 09:30 da yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

 

Gündem de görüşülecek başka konu olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

Abdullah Gürsel UÇAR      Can CANBEY                   Hayriye BALKAN                  İnci BİLGİN

Meclis Başkanı                     Üye                                      Üye                                           Üye

                                                                                                                                             

 

 

 

Haluk LAÇİN                      Esat AKKIN             Serdar ÖREN                                   Hilmi SEZER

Üye                                        Üye                             Üye                                                    Üye

 

 

 

Fatma TATLI                       Aslı KAYA               Volkan KARACAOĞLU    Mustafa CEYLAN

Üye                                        Üye                             Üye                                         Üye

 

 

 

Mutlu GÜNDOĞAN           Kamil SÖNMEZ      Halit Berk BAYAR             Şinasi Tugay ESER

Üye                                         Üye                             Üye                                         Üye